19.5.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 132/20


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 756/2006

z dne 18. maja 2006

o izdaji uvoznih dovoljenj za riž s poreklom iz držav AKP in čezmorskih držav in ozemelj na podlagi zahtevkov, vloženih v prvih petih delovnih dneh maja 2006 v skladu z Uredbo (ES) št. 638/2003

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1785/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za riž (1),

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2286/2002 z dne 10. decembra 2002 o ureditvi, ki se uporablja za kmetijske proizvode in blago, pridobljeno s predelavo kmetijskih proizvodov, s poreklom iz afriških, karibskih in pacifiških držav (države AKP), ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1706/98 (2),

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2001/822/ES z dne 27. novembra 2001 o pridružitvi čezmorskih držav in ozemelj Evropski skupnosti („sklep o čezmorski pridružitvi“) (3),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 638/2003 z dne 9. aprila 2003 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2286/2002 in Sklepa Sveta 2001/822/ES glede dogovorov, ki se uporabljajo za uvoze riža s poreklom iz afriških, karibskih in pacifiških držav (države AKP) ter čezmorskih držav in ozemelj (ČDO) (4), in zlasti člena 17(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 17(2)(a) Uredbe (ES) št. 638/2003 Komisija določi, do katere mere se lahko sprejmejo zahtevki za uvozna dovoljenja.

(2)

Člen 3(2), člen 5(2) in člen 11(2) Uredbe (ES) št. 638/2003 določajo, da se količine serije, ki niso zajete v zahtevke za izdajo dovoljenja, prenesejo v naslednjo serijo. V skladu s členom 11(3) in členom 13 Uredbe (ES) št. 638/2003 se lahko po potrebi razpoložljive količine uporabijo za uvoz proizvodov s poreklom iz ostalih tretjih držav.

(3)

Po preučitvi količin, za katere so bili vloženi zahtevki za uvozna dovoljenja v okviru serije za maj 2006 se je pokazalo, da je treba dovoljenja, izdana za zaprošene količine, po potrebi zmanjšati za odstotek znižanja, določiti količine, ki se prenesejo v naslednjo serijo, in določiti skupaj razpoložljive količine za posamezne kvote –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Zahtevki za uvozna dovoljenja za riž, vloženi v prvih petih delovnih dneh maja 2006 v skladu z Uredbo (ES) št. 638/2003 in o katerih je bila Komisija uradno obveščena, se izdajo za zaprošene količine, ki so po potrebi zmanjšane za odstotke znižanja, določene v Prilogi k tej uredbi.

2.   Razpoložljive količine v okviru serije za mesec maj 2006, ki se jih prenese v naslednjo serijo, in skupaj razpoložljive količine za mesec september 2006 so določene v Prilogi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 19. maja 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. maja 2006

Za Komisijo

J. L. DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 96. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 247/2006 (UL L 42, 14.2.2006, str. 1).

(2)  UL L 348, 21.12.2002, str. 5.

(3)  UL L 314, 30.11.2001, str. 1.

(4)  UL L 93, 10.4.2003, str. 3. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2120/2005 (UL L 340, 23.12.2005, str. 22).


PRILOGA

Odstotki znižanja, ki se uporabijo za zahtevane količine za serijo za mesec maj 2006 in količine, ki se prenesejo v naslednjo serijo

Poreklo/Proizvod

Zaporedna št.

Odstotek znižanja

Količine, ki se prenesejo v serijo za september 2006

(v tonah)

Skupaj razpoložljive količine za serijo za september 2006

(v tonah)

AKP (člen 3(1) Uredbe (ES) št. 638/2003)

oznake KN 1006 10 21 do 1006 10 98, 1006 20 in 1006 30

09.4187

0 (1)

19 795,739

41 666

AKP (člen 5(1) Uredbe (ES) št. 638/2003)

oznaka KN 1006 40 00

09.4188

0 (1)

18 078

18 078

ČDO (člen 10(1)(a) in (b) Uredbe (ES) št. 638/2003)

oznaka KN 1006

 

 

 

 

(a)

Nizozemski Antili in Aruba:

09.4189

0 (1)

12 448,298

20 781,298

(b)

manj razvite ČDO:

09.4190

0 (1)

6 667

10 000

AKP/ČDO (člen 13 Uredbe (ES) št. 638/2003):

oznaka KN 1006 (ČDO)

oznake KN 1006 10 21, 1006 10 23, 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 92, 1006 10 94, 1006 10 96, 1006 10 98, 1006 20 in 1006 30

09.4191

0 (1)

4 767,115

24 562,854


(1)  Izdaja za količino iz zahtevka.