8.4.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 100/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 575/2006

z dne 7. aprila 2006

o spremembi Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta glede števila in poimenovanja stalnih znanstvenih svetov Evropske agencije za varnost hrane

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (1), in zlasti drugega pododstavka člena 28(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Varovanje zdravja rastlin je bistveni dejavnik varnosti prehranjevalne verige, nedavni dogodki pa imajo za posledico povečevanje števila znanstvenih ocen fitosanitarnih tveganj.

(2)

Strokovno znanje in izkušnje, s katerimi trenutno razpolaga znanstveni svet Evropske agencije za varnost hrane, ki je odgovoren za mnenja v zvezi z zdravjem rastlin ter fitofarmacevtskimi sredstvi in njihovimi ostanki, omogočajo znanstvene ocene na področju zdravja rastlin le na omejenih, posamičnih primerih. V skladu s tem je zaradi obravnave povečanega števila zahtevkov za znanstveno mnenje v zvezi z zdravjem rastlin Evropska agencija za varnost hrane predložila Komisiji uradno prošnjo za ustanovitev novega stalnega znanstvenega sveta, ki bo združil obširno strokovno znanje in izkušnje na različnih področjih v zvezi z zdravjem rastlin, kot so entomologija, mikologija, virologija, bakteriologija, botanika, agronomija, karantena rastlin in epidemiologija bolezni rastlin.

(3)

Ob upoštevanju ustanovitve dodatnega znanstvenega sveta za zdravje rastlin je treba ime „svet za zdravje rastlin, izdelke za varstvo rastlin in njihove ostanke“ spremeniti.

(4)

Uredbo (ES) št. 178/2002 je zato treba spremeniti.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Člen 28(4) Uredbe (ES) št. 178/2002 se spremeni:

1.

Točka (c) se nadomesti z:

„(c)

svet za izdelke za varstvo rastlin in njihove ostanke;“

2.

Doda se naslednja točka (i):

„(i)

svet za zdravje rastlin.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. aprila 2006

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 31, 1.2.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1642/2003 (UL L 245, 29.9.2003, str. 4).