28.3.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 89/22


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 495/2006

z dne 27. marca 2006

o določitvi obsega, v katerem se lahko sprejmejo zahtevki, vloženi marca 2006 za uvozna dovoljenja za nekatere proizvode iz sektorjev jajc in perutninskega mesa v skladu z uredbama (ES) št. 593/2004 in (ES) št. 1251/96

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 593/2004 z dne 30. marca 2004 o odprtju in upravljanju tarifnih kvot v sektorju jajc in za jajčni albumin (1), in zlasti člena 5(5) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1251/96 z dne 28. junija 1996 o odprtju in upravljanju tarifnih kvot v sektorju perutninskega mesa (2), in zlasti člena 5(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Zahtevki za uvozna dovoljenja, vloženi za obdobje od 1. aprila do 30. junija 2006, so v primeru nekaterih proizvodov za količine, ki so manjše ali enake razpoložljivim količinam, in se zato lahko v celoti odobrijo, vendar so navedeni zahtevki v primeru drugih proizvodov za količine, ki so večje od razpoložljivih količin, in jih je zato treba zmanjšati za določen odstotek, da se zagotovi pravična razdelitev –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Zahtevki za uvozna dovoljenja za obdobje od 1. aprila do 30. junija 2006, vloženi v skladu z uredbama (ES) št. 593/2004 in (ES) št. 1251/96, se odobrijo, kot je navedeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 1. aprila 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. marca 2006

Za Komisijo

J. L. DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 94, 31.3.2004, str. 10.

(2)  UL L 161, 29.6.1996, str. 136. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1043/2001 (UL L 145, 31.5.2001, str. 24).


PRILOGA

Skupina

Odstotek odobritve zahtevkov za uvozna dovoljenja, vložena za obdobje od 1. aprila do 30. junija 2006

E1

E2

42,415563

E3

100,00

P1

100,00

P2

100,00

P3

1,389024

P4