4.3.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 63/10


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 387/2006

z dne 3. marca 2006

o spremembi Uredbe (ES) št. 343/2006 o odkupu masla v nekaterih državah članicah za obdobje od 1. marca do 31. avgusta 2006

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni organizaciji trga mleka in mlečnih izdelkov (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 2771/1999 z dne 16. decembra 1999 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 glede intervencije na trgu masla in smetane (2) in zlasti člena 2 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 343/2006 (3) vzpostavlja seznam držav članic, v katerih se uvede odkup masla, v skladu s členom 6(1) Uredbe (ES) št. 1255/1999.

(2)

Na podlagi zadnjih sporočil Latvije in Finske je Komisija v skladu s členom 8 Uredbe (ES) št. 2771/1999 ugotovila, da so bile dva zaporedna tedna tržne cene masla nižje od 92 % intervencijske cene. Zato je treba v navedenih državah članicah uvesti intervencijski odkup. Te države članice je treba zato vključiti na seznam v Uredbi (ES) št. 343/2006.

(3)

Uredbo (ES) št. 343/2006 je treba zato ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Člen 1 Uredbe (ES) št. 343/2006 se nadomesti z:

„Člen 1

Odkup masla, določen v členu 6(1) Uredbe (ES) št. 1255/1999, se uvede v naslednjih državah članicah:

Nemčiji

Estoniji

Španiji

Franciji

Irski

Latviji

Nizozemski

Poljski

Portugalski

Finski

Švedski

Združenem kraljestvu.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati 4. marca 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. marca 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).

(2)  UL L 333, 24.12.1999, str. 11. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2107/2005 (UL L 337, 22.12.2005, str. 20).

(3)  UL L 55, 25.2.2006, str. 17.