24.2.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 54/9


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 326/2006

z dne 23. februarja 2006

o zahtevkih za uvozna dovoljenja za riž, ki je po poreklu iz Egipta in prihaja iz njega, v okviru tarifne kvote, predvidene v Uredbi (ES) št. 196/97

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1785/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za riž (1),

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2184/96 z dne 28. oktobra 1996 o uvozu riža, ki je po poreklu iz Egipta in prihaja iz njega, v Skupnost (2),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 196/97 z dne 31. januarja 1997 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2184/96 o uvozu riža, ki je po poreklu iz Egipta in prihaja iz njega, v Skupnost (3) in člena 4(3),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 4(3) Uredbe (ES) št. 196/97 predvideva, da določi Komisija enkratni odstotek znižanja za zahtevane količine, če zahtevki za uvozna dovoljenja presegajo količine, ki se lahko uvozijo. Isti člen prav tako predvideva, da Komisija obvesti države članice o tej odločitvi v desetih delovnih dneh od dneva, ko so bili zahtevki za dovoljenja vloženi.

(2)

Zahtevki za uvozna dovoljenja za riž, ki spadajo pod oznako KN 1006, vloženi od 1. septembra 2005 do 14. februarja 2006, se nanašajo na količino 36 579 ton, največja količina, ki se lahko uvozi pod oznako KN 1006, pa je 32 000 ton riža.

(3)

Zato je treba opredeliti odstotek znižanja iz člena 4(3) Uredbe (ES) št. 196/97 za zahtevke za uvozna dovoljenja, ki so bili vloženi 14. februarja 2006 in za katere velja znižanje carine iz Uredbe (ES) št. 2184/96.

(4)

Prav tako je treba prenehati izdajati zahtevke za uvozna dovoljenja, ki omogočajo pridobitev znižane carine za tekoče tržno leto.

(5)

V skladu z njihovim namenom začnejo določbe te uredbe veljati od dneva objave v Uradnem listu –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za zahtevke za uvozna dovoljenja za riž, ki spadajo pod oznako KN 1006 in za katere velja znižanje carine iz Uredbe (ES) št. 2184/96, vložene 14. februarja 2006, o čemer je obveščena Komisija, se izda dovoljenje za zahtevane količine z odstotkom znižanja za 71,01.

Člen 2

Za zahtevke za uvozna dovoljenja za riž, ki spadajo pod oznako KN 1006, vložene po 15. februarju 2006, se ne izdajo več uvozna dovoljenja po Uredbi (ES) št. 2184/96.

Člen 3

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. februarja 2006

Za Komisijo

J. L. DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 96. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 247/2006 (UL L 42, 14.2.2006, str. 1).

(2)  UL L 292, 15.11.1996, str. 1.

(3)  UL L 31, 1.2.1997, str. 53. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1950/2005 (UL L 132, 29.11.2005, str. 18).