9.2.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 38/15


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 216/2006

z dne 8. februarja 2006

o spremembi Uredbe (ES) št. 2184/1997 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87, z dne 23. julija 1987, o tarifni in statistični nomenklaturi ter o skupni carinski tarifi (1), in zlasti člena 9(1)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Posledica vrstitve videokonferenčnega sistema, sestavljenega iz različnih elementov, vključno z dvema namestitvenima disketama, v Uredbo Komisije (ES) št. 2184/97, z dne 3. novembra 1997, o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo (2) je uvrstitev videokonferenčnega sistema pod oznako KN 8517 50 90 in dveh namestitvenih disket pod oznako KN 8524 91 10. Glede na to, da je 1. januarja 2002 začela veljati spremenjena opomba 6 k poglavju 85 kombinirane nomenklature in ker se je Odbor HS oktobra 2004 strinjal z razlago te opombe, Uredba (ES) št. 2184/1997 velja za nepravilno.

(2)

Zato je treba Uredbo (ES) št. 2184/1997 ustrezno spremeniti.

(3)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Četrta točka tabele, navedene v prilogi uredbe (ES) št. 2184/1997, se zamenja z besedilom iz priloge te uredbe.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. februarja 2006

Za Komisijo

László KOVÁCS

Član Komisije


(1)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2175/2005 (UL L 347, 30.12.2005, str. 9).

(2)  UL L 299, 4.11.1997, str. 6.


PRILOGA

Poimenovanje blaga

Uvrščanje

(Oznaka KN)

Utemeljitev

(1)

(2)

(3)

Komplet, pripravljen za prodajo na drobno obsega:

avdio enoto s telefonsko slušalko;

telekomunikacijsko kartico;

video kamero z možnostjo povezave na stroj za avtomatsko obdelavo podatkov;

enoto za omrežno povezavo in

namestitveni disketi za video telefonijo.

Komplet omogoča, da stroj za avtomatsko obdelavo podatkov opravlja dodatno funkcijo (video telefonija).

8517 50 90

Uvrstitev opredeljujejo splošna pravila 1, 3(b) in 6 za razlago kombinirane nomenklature ter besedilo oznak KN 8517, 8517 50 in 8517 50 90.

Bistven značaj daje izdelku telekomunikacijska naprava (avdio enota in telekomunikacijska kartica).