20.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 363/409


DIREKTIVA SVETA 2006/106/ES

z dne 20. novembra 2006

o spremembi Direktive 94/80/ES o določitvi podrobne ureditve za uresničevanje volilne pravice in pravice do kandidiranja na lokalnih volitvah državljanov Unije, ki prebivajo v državi članici, v kateri nimajo državljanstva, zaradi pristopa Bolgarije in Romunije

SVET EVROPSKE UNIJE JE —

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Pogodbe o pristopu Bolgarije in Romunije (1) in zlasti člena 4(3) Pogodbe,

ob upoštevanju Akta o pristopu Bolgarije in Romunije in zlasti člena 56 Akta,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 56 Akta o pristopu, kadar je treba akte institucij, ki ostanejo veljavni po 1. januarju 2007, zaradi pristopa prilagoditi, Akt o pristopu ali njegove priloge pa potrebnih prilagoditev ne predvidevajo, mora potrebne akte sprejeti Svet, razen če je izvirni akt sprejela Komisija.

(2)

Sklepna listina konference, na kateri je bila sestavljena Pogodba o pristopu, je pokazala, da so visoke pogodbenice dosegle politično soglasje o nizu prilagoditev aktov, ki so jih institucije sprejele zaradi pristopa, ter povabile Svet in Komisijo, naj sprejmeta te prilagoditve pred pristopom, po potrebi dokončane in posodobljene, da se upošteva razvoj prava Unije.

(3)

Direktivo Sveta 94/80/ES z dne 19. decembra 1994 o določitvi podrobne ureditve za uresničevanje volilne pravice in pravice do kandidiranja na lokalnih volitvah državljanov Unije, ki prebivajo v državi članici, v kateri nimajo državljanstva, (2) je zato treba ustrezno spremeniti —

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Direktiva 94/80/ES se spremeni, kakor je določeno v Prilogi.

Člen 2

1.   Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do datuma pristopa Bolgarije in Romunije k Evropski uniji. Komisiji takoj posredujejo besedila teh predpisov in primerjalno tabelo med navedenimi predpisi in to direktivo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice predložijo Komisiji besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati pod pogojem in z dnem začetka veljavnosti Pogodbe o pristopu Bolgarije in Romunije

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 20. novembra 2006

Za Svet

Predsednik

J. KORKEAOJA


(1)  UL L 157, 21.6.2005, str. 11.

(2)  UL L 368, 31.12.1994, str. 38.


PRILOGA

PROSTO GIBANJE OSEB

DRŽAVLJANSKE PRAVICE

31994 L 0080: Direktiva Sveta 94/80/ES z dne 19. decembra 1994 o določitvi podrobne ureditve za uresničevanje volilne pravice in pravice do kandidiranja na lokalnih volitvah državljanov Unije, ki prebivajo v državi članici, v kateri nimajo državljanstva (UL L 368, 31.12.1994, str. 38), kakor je bila spremenjena z:

31996 L 0030: Direktivo Sveta 96/30/ES z dne 13.5.1996 (UL L 122, 22.5.1996, str. 14),

12003 T: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike (UL L 236, 23.9.2003, str. 33).

V Prilogi se med vnosa za Belgijo in Češko vstavi naslednje:

„v Bolgariji:

община/кметство/Общината е основната административно-териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление“;

in med vnosa za Portugalsko in Slovenijo:

„v Romuniji:

comuna, oraşul, municipiul, sectorul (numai în municipiul Bucureşti) şi judeţul“.