27.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 374/10


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2006/95/ES

z 12. decembra 2006

o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia

(kodifikované znenie)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä jej článok 95,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Smernica Rady 73/23/EHS z 19. februára 1973 o zosúlaďovaní právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia (3) bola podstatným spôsobom zmenená a doplnená (4). V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa mala táto smernica kodifikovať.

(2)

Opatrenia platné v členských štátoch, ktoré sú určené na zaručenie bezpečnosti pri používaní elektrického zariadenia používaného v rámci určitých napäťových limitov sa môžu odlišovať a tým brániť obchodu.

(3)

V niektorých členských štátoch, vzhľadom na elektrické zariadenie, majú vnútroštátne právne predpisy týkajúce sa bezpečnosti formu preventívnych a represívnych opatrení vyjadrených v záväzných predpisoch.

(4)

V iných členských štátoch, v záujme dosiahnutia rovnakého cieľa, sú vo vnútroštátnych právnych predpisoch týkajúcich sa bezpečnosti uvedené odkazy na technické normy stanovené normalizačnými inštitúciami. Taký systém ponúka výhody rýchleho prispôsobenia sa technickému pokroku bez toho, aby sa zanedbali bezpečnostné požiadavky.

(5)

Niektoré členské štáty vykonávajú správne postupy pre schvaľovanie noriem. Také schválenie nemá v žiadnom smere vplyv ani na technický obsah noriem, ani na limity podmienok ich použitia. Také schválenie nemôže z toho dôvodu meniť účinky harmonizovaných a uverejnených noriem z hľadiska Spoločenstva.

(6)

V Spoločenstve by mal voľný pohyb elektrického zariadenia nasledovať po tom, čo toto zariadenie splní určité bezpečnostné požiadavky uznané vo všetkých členských štátoch. Bez toho, aby boli dotknuté iné formy dôkazu, dôkaz o zhode s týmito požiadavkami môže byť podaný odkazom na harmonizované normy, ktoré zahŕňajú tieto podmienky. Tieto harmonizované normy by sa mali stanoviť na základe spoločnej dohody orgánov notifikovaných každým členským štátom ostatným členským štátom a Komisii a mali by byť čo najširšie uverejnené. Taká harmonizácia by pre účely obchodu mala eliminovať ťažkosti vyplývajúce z rozdielov medzi vnútroštátnymi normami.

(7)

Bez toho, aby boli dotknuté iné formy dôkazu, zhoda elektrického zariadenia s harmonizovanými normami sa môže predpokladať na základe pripevnenia alebo vydania značiek alebo osvedčení príslušnými organizáciami, alebo pri ich absencii, na základe vyhlásenia výrobcu o zhode. V záujme uľahčenia odstránenia prekážok obchodu by členské štáty mali uznať také značky, osvedčenia alebo vyhlásenia ako súčasti dôkazu. S ohľadom na to by mali byť najmä značky alebo osvedčenia uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie.

(8)

Ako prechodné opatrenie, voľný pohyb elektrického zariadenia, pre ktoré ešte neexistujú harmonizované normy, sa môže dosiahnuť uplatnením bezpečnostných noriem už schválených inými medzinárodnými inštitúciami alebo jednou z inštitúcií, ktorá schválila harmonizované normy.

(9)

Je možné, že elektrické zariadenie je zaradené do voľného obehu aj keď nespĺňa bezpečnostné požiadavky a z toho dôvodu je potrebné stanoviť primerané opatrenia na minimalizovanie tohto nebezpečenstva.

(10)

Rozhodnutie Rady 93/465/EHS (5) ustanovuje moduly pre rôzne fázy postupov hodnotenia zhody, ktoré sa majú použiť v smerniciach technickej harmonizácie.

(11)

Výber postupov by nemal viesť k zníženiu bezpečnosti noriem elektrického zariadenia, ktoré už boli ustanovené v celom Spoločenstve.

(12)

Táto smernica by sa nemala dotýkať povinností členských štátov týkajúcich sa lehôt na transpozíciu a uplatňovanie smerníc do vnútroštátneho práva, ktoré sú uvedené v prílohe V, časť B,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Na účely tejto smernice je „elektrické zariadenie“ akékoľvek zariadenie určené na použitie s napätím medzi 50 a 1 000 V pre striedavý prúd a medzi 75 a 1 500 V pre jednosmerný prúd, ktoré nie je zariadením a javom uvedeným v prílohe II.

Článok 2

1.   Členské štáty prijmú všetky vhodné opatrenia, aby zabezpečili, že elektrické zariadenie sa môže umiestniť na trh len vtedy, ak potom čo bolo skonštruované v súlade so správnou inžinierskou praxou v bezpečnostných otázkach platnou v Spoločenstve, neohrozuje pri inštalácii, údržbe a používaní v oblastiach, pre ktoré bolo vyrobené, bezpečnosť osôb, domácich zvierat alebo majetku.

2.   Základné prvky bezpečnosti sú uvedené v odseku 1 prílohy I.

Článok 3

Členské štáty prijmú všetky vhodné opatrenia, aby zabezpečili, že ak je elektrické zariadenie takej povahy, že vyhovuje ustanoveniam článku 2, pri splnení podmienok článku 5, 6, 7 alebo 8, nebude bránené jeho voľnému pohybu v rámci Spoločenstva z dôvodov bezpečnosti.

Článok 4

V súvislosti s elektrickým zariadením členské štáty zabezpečia, aby organizácie dodávajúce elektrinu do rozvodnej siete alebo užívateľom elektrických zariadení neukladali prísnejšie bezpečnostné požiadavky než tie, ktoré sú uvedené v článku 2.

Článok 5

Členské štáty prijmú všetky vhodné opatrenia, aby zabezpečili, že elektrické zariadenie, ktoré spĺňa bezpečnostné požiadavky harmonizovaných noriem, budú príslušné správne orgány na účely umiestnenia na trhu a voľného pohybu, ako je uvedené v článkoch 2 a 3, považovať za zariadenie spĺňajúce ustanovenia článku 2.

Za harmonizované sa budú považovať normy, ktoré boli vypracované na základe spoločnej dohody medzi inštitúciami určenými zo strany členských štátov, v súlade s článkom 11, prvý odsek, písm. a), a uverejnené podľa vnútroštátnych postupov. Normy sa menia a dopĺňajú na základe technického pokroku a vývoja správnej inžinierskej praxe v bezpečnostných otázkach.

Na informačné účely bude zoznam harmonizovaných noriem a odkazy na tieto normy uverejnený v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 6

1.   Keď harmonizované normy, ako sú definované v článku 5, neboli ešte vypracované a uverejnené, prijmú členské štáty všetky vhodné opatrenia, aby zabezpečili, že na účely umiestnenia na trhu a voľného pohybu, ako je uvedené v článkoch 2 a 3, majú ich príslušné správne orgány považovať za elektrické zariadenia spĺňajúce bezpečnostné ustanovenia Medzinárodnej komisie pre pravidlá schvaľovania elektrického zariadenia (CEE) alebo Medzinárodnej elektrotechnickej komisie (IEC), pre ktoré sa použil publikačný postup stanovený v odsekoch 2 a 3, tiež za zariadenia spĺňajúce ustanovenia článku 2.

2.   Bezpečnostné opatrenia uvedené v odseku 1 oznámi Komisia členským štátom v dobe, keď táto smernica nadobudne účinnosť a potom v dobe ich uverejnenia. Komisia, po porade s členskými štátmi, stanoví opatrenia a najmä varianty, ktoré odporúča na uverejnenie.

3.   Členské štáty informujú Komisiu v priebehu troch mesiacov o námietkach, ktoré môžu mať voči takto oznámeným opatreniam, s uvedením bezpečnostných dôvodov, pre ktoré nemôžu byť takéto opatrenia uznané.

Na informačné účely budú také bezpečnostné opatrenia, proti ktorým neboli vznesené žiadne námietky, uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 7

Keď harmonizované normy v zmysle článku 5 alebo bezpečnostné opatrenia v súlade s článkom 6 ešte neexistujú, členské štáty prijmú všetky vhodné opatrenia, aby zabezpečili, že na účely umiestnenia na trhu alebo voľného pohybu, ako je uvedené v článkoch 2 a 3, majú príslušné správne orgány považovať elektrické zariadenia vyrábané v súlade s bezpečnostnými opatreniami noriem platných v členskom štáte výroby, tiež za zariadenia spĺňajúce ustanovenia článku 2, ak tento členský štát zabezpečí bezpečnostnú úroveň rovnocennú tej, ktorú ostatné členské štáty vyžadujú na svojom území.

Článok 8

1.   Skôr ako sa elektrické zariadenie umiestni na trh musí mať pripevnené označenie CE, ako je ustanovené v článku 10, potvrdzujúce jeho súlad s ustanoveniami tejto smernice, ako aj s postupom hodnotenia zhody opísaným v prílohe IV.

2.   Na vyzvanie môže výrobca alebo dovozca poskytnúť vyhlásenie o zhode elektrického zariadenia s ustanoveniami článku 2 vypracované inštitúciou, ktorá je určená v súlade s postupom uvedeným v článku 11, prvý odsek, písm. b).

3.   Ak dané elektrické zariadenia podliehajú iným smerniciam pokrývajúcim iné aspekty a ktoré tiež ustanovujú pripevňovanie označenia CE, musia tieto smernice uvádzať predpoklad, že dané zariadenia sú v súlade s ustanoveniami týchto iných smerníc.

Ak má však v prechodnom období výrobca možnosť vybrať si, ktoré opatrenia bude uplatňovať, potom musí v označení CE uviesť prispôsobenie iba tej smernici, ktorú uplatnil. V takomto prípade sa v sprievodných dokladoch, správach alebo inštrukciách k elektrickému zariadeniu, požadovaných smernicami, musí uviesť podrobný súpis uplatňovaných smerníc, tak ako boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 9

1.   Ak z bezpečnostných dôvodov zakáže členský štát umiestniť na trh akékoľvek elektrické zariadenie, alebo bráni jeho voľnému pohybu, informuje o tom ihneď ostatné príslušné členské štáty a Komisiu spolu s dôvodmi pre takéto rozhodnutie a uvedie najmä:

a)

či sa dá táto nezhoda s článkom 2 prisúdiť nedostatkom v harmonizovaných normách uvedených v článku 5, opatreniam uvedeným v článku 6 alebo normám uvedeným v článku 7;

b)

či sa dá táto nezhoda s článkom 2 prisúdiť chybnému uplatneniu takých noriem alebo ich uverejneniu alebo nesplneniu podmienok správnej inžinierskej praxe, ako je uvedené v tomto článku.

2.   Ak iné členské štáty vznesú námietky proti rozhodnutiu uvedenému v odseku 1, Komisia sa ihneď poradí s príslušnými členskými štátmi.

3.   Ak nebola dosiahnutá dohoda v priebehu troch mesiacov od dátumu oznámenia informácií ako je stanovené v odseku 1, Komisia si vyžiada stanovisko jednej z inštitúcií v súlade s článkom 11, prvý odsek, písm. b), ktorá je registrovaná mimo územia príslušných členských štátov a ktorá nebola zahrnutá v postupe uvedenom v článku 8. Stanovisko uvedie rozsah, v akom nie sú splnené ustanovenia článku 2.

4.   Komisia oznámi stanovisko inštitúcie uvedenej v odseku 3 všetkým členským štátom, ktoré môžu v priebehu jedného mesiaca dať Komisii na vedomie svoje pripomienky. Komisia v rovnakej dobe registruje všetky pripomienky strán, ktorých sa týka toto stanovisko.

5.   Po zaregistrovaní týchto pripomienok formuluje Komisia príslušné odporúčania alebo stanoviská.

Článok 10

1.   Označenie CE o zhode, ako je uvedené v prílohe III, musí pripevniť výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca, usadený v rámci Spoločenstva, na elektrické zariadenie alebo, ak to nie je možné, na obal, letáčik s návodom na obsluhu alebo záručný list tak, aby bolo viditeľné, ľahko čitateľné a neodstrániteľné.

2.   Pripevňovanie označení na elektrické zariadenie, ktoré môžu zavádzať tretie strany, pokiaľ ide o význam a formu označenia CE, je zakázané. Elektrické zariadenie, obal, letáčik s návodom na obsluhu alebo záručný list sa však môžu opatriť akýmkoľvek iným označením za predpokladu, že sa tým nezníži viditeľnosť a čitateľnosť označenia CE.

3.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 9:

a)

ak členský štát zistí, že označenie CE nebolo náležite pripevnené, výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca, usadený v rámci Spoločenstva, je povinný zariadiť, aby elektrické zariadenie zodpovedalo ustanoveniam týkajúcim sa označenia CE, a napravil ich porušenie za podmienok, ktoré uloží tento členský štát;

b)

ak takýto nesúlad pokračuje, členský štát urobí všetky zodpovedajúce opatrenia, aby obmedzil alebo zabránil umiestneniu takýchto elektrických zariadení, alebo aby zabezpečil ich stiahnutie z trhu v súlade s článkom 9.

Článok 11

Každý členský štát oznámi ostatným členským štátom a Komisii nasledovné:

a)

inštitúcie uvedené v článku 5, druhý odsek;

b)

inštitúcie, ktoré môžu vypracovať protokol v súlade s článkom 8 ods. 2 alebo poskytnúť stanovisko v súlade s článkom 9;

c)

referenčné údaje o uverejnení uvedenom v článku 5, druhý odsek.

Akékoľvek zmeny a doplnenia k vyššie uvedenému oznámi každý členský štát ostatným členským štátom a Komisii.

Článok 12

Táto smernica sa neuplatňuje na elektrické zariadenia určené na vývoz do tretích krajín.

Článok 13

Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 14

Smernica 73/23/EHS sa týmto zrušuje bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov týkajúce sa lehôt na transpozíciu a uplatňovanie smerníc do vnútroštátneho práva, ktoré sú uvedené v prílohe V, časť B.

Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na túto smernicu a mali by znieť v súlade s tabuľkou zhody v prílohe VI.

Článok 15

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 16

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 12. decembra 2006.

Za Európsky parlament

predseda

J. BORRELL FONTELLES

Za Radu

predseda

M. PEKKARINEN


(1)  Ú. v. EÚ C 10, 14.1.2004, s. 6.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 21. októbra 2003 (Ú. v. EÚ C 82 E, 1.4.2004, s. 68) a rozhodnutie Rady zo 14. novembra 2006.

(3)  Ú. v. ES L 77, 26.3.1973, s. 29. Smernica zmenená a doplnená smernicou 93/68/EHS (Ú. v. ES L 220, 30.8.1993, s. 1).

(4)  Pozri prílohu V, časť A.

(5)  Rozhodnutie Rady 93/465/EHS z 22. júla 1993 o moduloch používaných v technických zosúlaďovacích smerniciach pre rozličné fázy procesu posudzovania zhody a pravidlá pre umiestňovanie a používanie označenia CE zhody (Ú. v. ES L 220, 30.8.1993, s. 23).


PRÍLOHA I

Hlavné Prvky Bezpečnosti pre Elektrické Zariadenie Určené na Používanie v Rámci Určitých Napäťových Limitov

1.

Všeobecné podmienky

a)

Základné charakteristiky, uznanie a dodržiavanie ktorých zabezpečuje, že sa elektrické zariadenie bude používať na účely pre ktoré bolo vyrobené, majú byť vyznačené na zariadení alebo, ak toto nie je možné, v priloženej správe.

b)

Obchodný názov alebo obchodná značka majú byť zreteľne vytlačené na elektrickom zariadení alebo, kde to nie je možné, na obale.

c)

Elektrické zariadenie spolu s jeho komponentmi by malo byť vyrobené tak, aby sa zaručilo jeho bezpečné a vhodné namontovanie alebo pripojenie.

d)

Elektrické zariadenie by malo byť konštruované a vyrobené tak, aby sa zabezpečila ochrana proti nebezpečenstvám uvedeným v bodoch 2 a 3 tejto prílohy za predpokladu, že je zariadenie používané na účely, pre ktoré bolo vyrobené, a že je adekvátne udržiavané.

2.

Ochrana proti nebezpečenstvám vznikajúcim z elektrického zariadenia

V súlade s bodom 1 by mali byť predpísané opatrenia, aby sa zabezpečilo:

a)

že osoby a domáce zvieratá budú primerane chránené proti nebezpečenstvu fyzického zranenia alebo iného poškodenia, ktoré by mohli byť spôsobené priamym alebo nepriamym stykom;

b)

že sa nevytvárajú teploty, elektrické oblúky alebo žiarenie, ktoré by mohli predstavovať nebezpečenstvo;

c)

že osoby, domáce zvieratá a majetok sú primerane chránené proti neelektrickým nebezpečenstvám spôsobeným elektrickým zariadením odhaleným na základe skúseností;

d)

že izolácia bude zodpovedať predvídateľným podmienkam.

3.

Ochrana proti nebezpečenstvám, ktoré môžu byť spôsobené vonkajšími vplyvmi na elektrické zariadenie

V súlade s bodom 1 by mali byť stanovené technické opatrenia aby sa zabezpečilo:

a)

že elektrické zariadenie spĺňa očakávané mechanické požiadavky tak, že osoby, domáce zvieratá a majetok nie sú ohrozené;

b)

že elektrické zariadenie má byť odolné voči nemechanickým vplyvom v očakávaných podmienkach prostredia tak, že osoby, domáce zvieratá a majetok nie sú ohrozené;

c)

že elektrické zariadenie neohrozuje osoby, domáce zvieratá a majetok v predvídateľných podmienkach preťaženia.


PRÍLOHA II

Zariadenia A Javy Mimo Rozsahu Pôsobnosti Tejto Smernice

Elektrické zariadenia na používanie vo výbušnom ovzduší

Elektrické zariadenia pre rádiológiu a medicínske účely

Elektrické časti pre osobné a nákladné výťahy

Elektrometre

Zásuvkové vývody a zástrčky pre domáce použitie

Ochrana elektrických ovládačov

Rádioelektrické rušenie

Špecializované elektrické zariadenia určené pre lode, lietadlá alebo železnice, ktoré spĺňajú bezpečnostné požiadavky stanovené medzinárodnými inštitúciami, v ktorých má členský štát účasť.


PRÍLOHA III

Označenie CE o Zhode a ES Vyhlásenie o Zhode

A.   Označenie CE o zhode

Označenie CE o zhode musí pozostávať z iniciálok CE, ktoré majú nasledujúcu formu:

Image

Ak sa označenie CE zmenší alebo zväčší, musia sa rešpektovať proporcie dané vo vyššie uvedenom náčrte.

Rôzne komponenty označenia CE musia mať v podstate rovnaký vertikálny rozmer, ktorý nesmie byť menší než 5 mm.

B.   ES vyhlásenie o zhode

ES vyhlásenie o zhode musí obsahovať nasledujúce prvky:

názov a adresu výrobcu alebo jeho splnomocneného zástupcu usadeného v rámci Spoločenstva,

opis elektrického zariadenia,

odkaz na harmonizované normy,

pokiaľ je to vhodné, odkazy na špecifikácie, s ktorými sa súlad deklaruje,

identifikáciu signatára oprávneného uzatvárať dohody v mene výrobcu alebo jeho splnomocneného zástupcu usadeného v rámci Spoločenstva,

posledné dvojčíslo označujúce rok, v ktorom bolo pripevnené označenie CE.


PRÍLOHA IV

VNÚTORNÁ VÝROBNÁ KONTROLA

1.

Vnútorná výrobná kontrola je postup, ktorým výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca, usadený v rámci Spoločenstva, ktorý plní povinnosti ustanovené v bode 2, zabezpečuje a deklaruje, že elektrické zariadenie vyhovuje požiadavkám tejto smernice, ktoré sa naň vzťahujú. Výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca, usadený v rámci Spoločenstva, musí pripevniť označenie CE na každý výrobok a vystaviť písomné vyhlásenie o zhode.

2.

Výrobca musí vypracovať technickú dokumentáciu, ako je opísané v bode 3, a on alebo jeho splnomocnený zástupca, usadený v rámci Spoločenstva, ju musí uschovať na území Spoločenstva a mať ju k dispozícii pre príslušné vnútroštátne orgány na účely inšpekcie počas najmenej 10 rokov od vyrobenia posledného výrobku.

Pokiaľ nie je ustanovený ani výrobca, ani jeho splnomocnený zástupca v rámci Spoločenstva, táto povinnosť prechádza na osobu, ktorá umiestnila toto elektrické zariadenie na trh Spoločenstva.

3.

Technická dokumentácia musí umožňovať posudzovanie zhody elektrického zariadenia s požiadavkami tejto smernice. Musí v relevantnom rozsahu pre takéto posudzovanie pokrývať projekt, výrobu a prevádzku tohto elektrického zariadenia a musí obsahovať:

všeobecný opis elektrického zariadenia,

koncepčný projekt, výrobné výkresy a výrobné plány súčiastok, montážnych podskupín, obvodov a pod.,

opisy a vysvetlivky potrebné na pochopenie uvedených výkresov, plánov a prevádzky elektrického zariadenia,

zoznam uplatnených noriem ako celku alebo čiastočne a opisy prijatých riešení na účely dodržania bezpečnostného hľadiska tejto smernice tam, kde sa normy neuplatňovali,

výsledky uskutočnených projektových kalkulácií, skúšok a pod.,

správy o testoch.

4.

Výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca musia mať uloženú kópiu vyhlásenia o zhode s technickou dokumentáciou.

5.

Výrobca musí prijať všetky potrebné opatrenia na to, aby výrobný proces zabezpečoval súlad vyrábaných výrobkov s technickou dokumentáciou, ako je uvedená v bode 2, a s požiadavkami tejto smernice, ktoré sa na ne vzťahujú.


PRÍLOHA V

Časť A

Zrušená smernica v znení neskorších zmien a doplnení

Smernica Rady 73/23/EHS

Smernica Rady 93/68/EHS

Iba článok 1, bod 12 a článok 13

(Ú. v. ES L 77, 26.3.1973, s. 29)

(Ú. v. ES L 220, 30.8.1993, s. 1)

Časť B

Zoznam lehôt na transpozíciu do vnútroštátneho práva a uplatňovanie

(v zmysle článku 14)

Smernica

Lehota na transpozíciu

Dátum uplatňovania

73/23/EHS

93/68/EHS

21. august 1974 (1)

1. júl 1994

1. január 1995 (2)


(1)  V prípade Dánska sa časová hranica predĺžila na päť rokov, t.j. do 21. februára 1978. Pozri článok 13 ods. 1 smernice 73/23/EHS.

(2)  Do 1. januára 1997 si členské štáty môžu dovoliť umiestňovať na trh a uvádzať do prevádzky výrobky, ktoré sú v súlade s dohodami o označovaní platnými pred 1. januárom 1995. Pozri článok 14 ods. 2 smernice 93/68/EHS.


PRÍLOHA VI

TABUĽKA ZHODY

Smernica 73/23/EHS

Táto smernica

Články 1 až 7

Článok 8, odsek1

Článok 8, odsek 2

Článok 8, odsek 3, písmeno a)

Článok 8, odsek 3, písmeno b)

Článok 9, odsek 1, prvá zarážka

Článok 9, odsek 1, druhá zarážka

Článok 9, odsek 2 až 5

Článok 10

Článok 11, prvá zarážka

Článok 11, druhá zarážka

Článok 11, tretia zarážka

Článok 12

Článok 13, odsek 1

Článok 13, odsek 2

Článok 14

Príloha I až IV

Články 1 až 7

Článok 8, odsek 1

Článok 8, odsek 2

Článok 8, odsek 3, prvý pododsek

Článok 8, odsek 3, druhý pododsek

Článok 9, odsek 1, písmeno a)

Článok 9, odsek 1, písmeno b)

Článok 9, odsek 2 až 5

Článok 10

Článok 11, písmeno a)

Článok 11, písmeno b)

Článok 11, písmeno c)

Článok 12

Článok 13

Článok 14

Článok 15

Článok 16

Príloha I až IV

Príloha V

Príloha VI