2.9.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 241/26


SMERNICA KOMISIE 2006/73/ES

z 10. augusta 2006,

ktorou sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokiaľ ide o organizačné požiadavky a podmienky výkonu činnosti investičných spoločností, ako aj o vymedzené pojmy na účely uvedenej smernice

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi, o zmene a doplnení smerníc Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/12/EHS a o zrušení smernice Rady 93/22/EHS (1), a najmä na jej článok 4 ods. 2, článok 13 ods. 10, článok 18 ods. 3, článok 19 ods. 10, článok 21 ods. 6, článok 22 ods. 3 a článok 24 ods. 5,

keďže:

(1)

Smernica 2004/39/ES stanovuje rámec regulačného systému pre finančné trhy v Spoločenstve, ktorý okrem iného upravuje podmienky výkonu činnosti investičných služieb a prípadne vedľajších služieb a investičných činností investičnými spoločnosťami; organizačné požiadavky pre investičné spoločnosti vykonávajúce takéto činnosti a pre regulované trhy; požiadavky na oznamovanie transakcií s finančnými nástrojmi; a požiadavky na transparentnosť v súvislosti s transakciami s akciami prijatými na obchodovanie na regulovanom trhu.

(2)

Pravidlá vykonávania systému upravujúceho organizačné požiadavky pre investičné spoločnosti vykonávajúce investičné služby a prípadne vedľajšie služby a investičné činnosti na odbornom základ, a pre regulované trhy by mali zodpovedať cieľu smernice 2004/39/ES. Mali by byť navrhnuté tak, aby zabezpečovali vysoký stupeň integrity, kvalifikovanosti a korektnosti medzi investičnými spoločnosťami a subjektmi, ktoré prevádzkujú regulované trhy alebo MTF, a mali by sa uplatňovať jednotným spôsobom.

(3)

Je nutné špecifikovať konkrétne organizačné požiadavky a postupy pre investičné spoločnosti vykonávajúce takéto služby alebo činnosti. Predovšetkým by mali byť zavedené prísne postupy týkajúce sa záležitostí, akými sú compliance, riadenie rizika, vybavovanie sťažností, osobné transakcie, outsourcing a identifikácia, zvládnutie a zverejňovanie konfliktov záujmov.

(4)

Organizačné požiadavky a podmienky udeľovania povolenia na činnosť investičným spoločnostiam by mali byť stanovené vo forme súboru pravidiel, ktorý zabezpečuje jednotné uplatňovanie príslušných ustanovení smernice 2004/39/ES. Je to nevyhnutné na zabezpečenie toho, aby mali investičné spoločnosti za rovnakých podmienok rovnaký prístup na všetky trhy v Spoločenstve a aby boli odstránené prekážky spojené s povoľovacím konaním, ktoré bránia cezhraničným činnostiam v oblasti investičných služieb.

(5)

Pravidlá vykonávania systému upravujúceho podmienky výkonu činnosti investičných a vedľajších služieb a investičných činností by mali zohľadňovať cieľ, na ktorom je tento systém založený. Znamená to, že by mali byť navrhnuté tak, aby zabezpečovali, že sa jednotným spôsobom uplatňuje vysoký stupeň ochrany investora prostredníctvom zavedenia jednoznačných noriem a požiadaviek upravujúcich vzťah medzi investičnými spoločnosťami a ich klientmi. Na druhej strane, pokiaľ ide o ochranu investora, a najmä poskytnutie informácií investorovi alebo získavanie informácií od investorov, mal by byť zohľadnený charakter príslušného klienta alebo potenciálneho klienta, teda to, či ide o drobného alebo profesionálneho klienta.

(6)

Dokument vo forme smernice je potrebný na to, aby bolo možné prispôsobiť vykonávacie ustanovenia špecifikám konkrétneho trhového a právneho systému v každom členskom štáte.

(7)

Na zabezpečenie jednotného uplatňovania rôznych ustanovení smernice 2004/39/ES je nevyhnutné zaviesť harmonizovaný súbor organizačných požiadaviek a podmienok výkonu činnosti pre investičné spoločnosti. Následne by členské štáty a príslušné orgány nemali počas transponovania a uplatňovania pravidiel uvedených v tejto smernici pridať doplňujúce záväzné pravidlá okrem prípadov, keď sa v tejto smernici uvádza v tejto súvislosti výslovné ustanovenie.

(8)

Vo výnimočných prípadoch by však mal mať členský štát možnosť uložiť investičným spoločnostiam dodatočné požiadavky k tým požiadavkám, ktoré sú ustanovené vo vykonávacích pravidlách. Takýto zásah by mal byť obmedzený na tie prípady, keď osobitné riziká pre ochranu investora alebo trhovú integritu vrátane tých, ktoré sa týkajú stability finančného systému, neboli primerane vyriešené v právnych predpisoch Spoločenstva, a mal by byť striktne proporcionálny.

(9)

Akékoľvek ďalšie požiadavky, ktoré členské štáty zachovávajú alebo ukladajú v súlade s touto smernicou, nesmú obmedzovať ani inak ovplyvňovať práva investičných spoločností ustanovené v článkoch 31 a 32 smernice 2004/39/ES.

(10)

Špecifické riziká, ktorých by sa týkali akékoľvek dodatočné požiadavky, ktoré členské štáty zachovajú v čase uplatňovania tejto smernice, by mali mať mimoriadny význam pre trhovú štruktúru príslušného štátu vrátane správania spoločností a spotrebiteľov na trhu. Zhodnotenie týchto špecifických rizík by sa malo uskutočniť v súlade s regulačným systémom zavedeným smernicou 2004/39/ES a jej podrobnými implementačnými pravidlami. Akékoľvek rozhodnutie zachovať ďalšie požiadavky by sa malo uskutočniť s náležitým prihliadaním na cieľ tejto smernice odstrániť prekážky ustanoveniam o cezhraničnej investičnej službe harmonizáciou pôvodného splnomocnenia a operatívnymi požiadavkami na investičné spoločnosti.

(11)

Investičné spoločnosti sa výrazne odlišujú svojou veľkosťou, štruktúrou a charakterom obchodnej činnosti. Regulačný systém by sa mal upraviť tak, aby zohľadňoval tieto rozdiely, a mal by pritom ukladať fundamentálne regulačné požiadavky, ktoré by boli primerané pre všetky spoločnosti. Regulované subjekty by mali dodržiavať povinnosti na vysokej úrovni a navrhnúť a prijať opatrenia, ktoré by najviac vyhovovali ich konkrétnemu charakteru a podmienkam, v ktorých sa nachádzajú.

(12)

Regulačný systém, ktorý má za následok veľmi vysokú neistotu pre investičné spoločnosti, však môže znížiť účinnosť. Od príslušných orgánov sa očakáva, že vydajú výkladové usmernenie o ustanoveniach tejto smernice s cieľom objasniť praktické uplatňovanie požiadaviek tejto smernice na konkrétne typy spoločností a v konkrétnych situáciách. Nezáväzné usmernenie tohto druhu by mohlo okrem iného objasniť spôsob uplatňovania ustanovení tejto smernice a smernice 2004/39/ES z hľadiska vývoja na trhu. Na zabezpečenie jednotného uplatňovania tejto smernice a smernice 2004/39/ES Komisia môže vydať usmernenie prostredníctvom výkladových oznámení alebo iných prostriedkov. Okrem toho Výbor európskych regulačných orgánov cenných papierov môže vydať usmernenie, ktoré zaistí konvergentné uplatňovanie tejto smernice a smernice 2004/39/ES príslušnými orgánmi.

(13)

Organizačné požiadavky ustanovené v smernici 2004/39/ES nemajú vplyv na systémy zriadené vnútroštátnymi právnymi predpismi upravujúcimi registráciu fyzických osôb pracujúcich v investičných spoločnostiach.

(14)

Na účely ustanovení tejto smernice, ktoré od investičnej spoločnosti vyžadujú, aby zaviedla, vykonávala a dodržiavala primerané stratégie riadenia rizík, riziká týkajúce sa činností, procesov a systémov spoločnosti by mali zahŕňať riziká spojené s outsourcingom kľúčových a dôležitých úloh alebo investičných služieb, alebo činností. Takéto riziká by mali zahŕňať riziká spojené so vzťahom medzi spoločnosťou a poskytovateľom služieb a potenciálne riziká, ktoré hrozia v prípade, že outsourcované úlohy viacerých investičných spoločností alebo iných regulovaných subjektov sú sústredené v rámci obmedzeného počtu poskytovateľov služieb.

(15)

Skutočnosť, že funkcie riadenia rizík a compliance vykonáva tá istá osoba, nemusí nevyhnutne znamenať ohrozenie nezávislého fungovania každej z týchto funkcií. Podmienky stanovujúce, že osoby, ktoré vykonávajú funkciu compliance, by nemali vykonávať funkcie, ktorých vykonávanie monitorujú, a že metóda odmeňovania týchto osôb by pravdepodobne nemala ohrozovať objektivitu, sa nesmú uplatňovať proporčne v prípadoch malých investičných spoločností. Tieto podmienky by sa však uplatňovali disproporčne na veľké spoločnosti iba vo výnimočných prípadoch.

(16)

V niekoľkých ustanoveniach smernice 2004/39/ES sa od investičných spoločností vyžaduje, aby zbierali a uchovávali informácie o klientoch a službách poskytnutých klientom. Ak sa tieto požiadavky týkajú zhromažďovania a spracovania osobných údajov, spoločnosti by mali zabezpečiť, aby boli v súlade s vnútroštátnymi opatreniami, ktorými sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (2).

(17)

Ak sú po sebe nasledujúce osobné transakcie v mene osoby uskutočnené podľa vopred udelených inštrukcií uvedenej osoby, povinnosti podľa ustanovení tejto smernice týkajúce sa osobných transakcií by sa nemali uplatňovať osobitne na každú takúto transakciu nasledujúcu po týchto pokynoch, ak sú tieto pokyny naďalej platné a nezmenené. Tieto povinnosti by sa takisto nemali uplatňovať na ukončenie alebo odvolanie takýchto inštrukcií za predpokladu, že akékoľvek finančné nástroje, ktoré boli predtým nadobudnuté podľa týchto inštrukcií, nie sú odpredané v rovnakom čase, keď boli tieto pokyny ukončené alebo odvolané. Tieto povinnosti by sa však mali uplatňovať v súvislosti s osobnou transakciou alebo so začatím po sebe nasledujúcich osobných transakcií realizovaných v mene tej istej osoby, ak sú tieto inštrukcie zmenené alebo ak sú udelené nové inštrukcie.

(18)

Príslušné orgány by nemali udeliť povolenie na poskytovanie investičných služieb alebo výkon činností podliehajúcich všeobecnému zákazu outsourcingu jednej alebo viacerých kľúčových alebo dôležitých úloh, alebo investičných služieb alebo činností. Investičným spoločnostiam by mal byť povolený outsourcing takýchto činností, ak sú dohody o outsourcingu, ktoré uzavrela spoločnosť, v súlade s určitými podmienkami.

(19)

Na účely ustanovení tejto smernice, v ktorých sú stanovené podmienky outsourcingu kľúčových alebo dôležitých prevádzkových úloh, alebo investičných služieb alebo činností, by mal byť outsourcing, ktorý by zahŕňal delegovanie výkonu funkcií v takom rozsahu, aby sa spoločnosť stala len menom na poštovej schránke, považovaný za narušenie podmienok, ktoré musí investičná spoločnosť dodržať, aby jej mohlo byť udelené povolenie alebo mala naďalej povolenie na činnosť v súlade s článkom 5 smernice 2004/39/ES.

(20)

Outsourcing investičných služieb alebo činností, alebo kľúčových a dôležitých úloh môže znamenať dôležitú zmenu podmienok udelenia povolenia na činnosť investičnej spoločnosti, ako sa uvádza v článku 16 ods. 2 smernice 2004/39/ES. Ak takéto dohody o outsourcingu majú byť uzavreté po tom, čo je investičnej spoločnosti udelené povolenie na činnosť podľa ustanovení kapitoly I hlavy II smernice 2004/39/ES, tieto dohody by mali byť oznámené príslušnému orgánu, ako to predpisuje článok 16 ods. 2 smernice 2004/39/ES.

(21)

V tejto smernici sa od investičných spoločností vyžaduje, aby vopred oznámili príslušnému orgánu akúkoľvek dohodu o outsourcingu správy portfólia drobného klienta, ktorú navrhuje uzavrieť s poskytovateľom služieb sídliacim v tretej krajine, ak nie sú splnené určité stanovené podmienky. Neočakáva sa však, že príslušné orgány povolia alebo iným spôsobom schvália akúkoľvek takúto dohodu alebo jej podmienky. Účelom oznámenia je skôr zabezpečiť, aby mal príslušný orgán možnosť zasiahnuť v primeraných prípadoch. Investičná spoločnosť je zodpovedná za rokovanie o podmienkach akejkoľvek dohody o outsourcingu a za to, aby boli tieto podmienky v súlade s povinnosťami spoločnosti podľa ustanovení tejto smernice a smernice 2004/39/ES, bez úradného zásahu príslušného orgánu.

(22)

Na účely transparentnosti riadenia a s cieľom zaistiť prijateľnú úroveň istoty pre investičné spoločnosti, táto smernica vyžaduje, aby každý príslušný orgán uverejňoval vyhlásenia svojej stratégie vo vzťahu k outsourcingu riadenia portfólia drobných poskytovateľov služieb so sídlom v tretích štátoch. Toto vyhlásenie musí obsahovať príklady prípadov, v ktorých príslušný orgán pravdepodobne nebude mať voči outsourcingu žiadne námietky, a musí zahrňovať vysvetlenie, prečo je nepravdepodobné, že v takýchto prípadoch by outsourcing prekážal spoločnosti dodržať podmienky outsourcingu podľa tejto smernice. Pri poskytnutí tohto vysvetlenia by príslušný orgán vždy mal uviesť dôvody, prečo by outsourcing v týchto prípadoch neprekážal jeho účinnému prístupu k všetkým informáciám, ktoré sa týkajú outsourcingových služieb nevyhnutných na to, aby tento orgán mohol uplatňovať svoju regulačnú funkciu s ohľadom na investičnú spoločnosť.

(23)

Ak investičná spoločnosť ukladá finančné prostriedky, ktoré drží v mene klienta, do kvalifikovaného fondu peňažného trhu, podielové jednotky v tomto fonde peňažného trhu by mali byť držané v súlade s požiadavkami na držbu finančných nástrojov, ktoré patria klientom.

(24)

Okolnosti, na ktoré by sa malo prihliadať ako na okolnosti, ktoré vyvolávajú konflikt záujmov, by sa mali vzťahovať na tie prípady, keď existuje konflikt medzi záujmami spoločnosti alebo určitých osôb prepojených s touto spoločnosťou alebo skupinou spoločností a záväzkami spoločnosti voči klientovi, alebo medzi odlišnými záujmami dvoch alebo viacerých jej klientov, voči ktorým má táto spoločnosť záväzky. Nestačí iba to, že spoločnosť môže dosiahnuť zisk, ak pritom môže byť znevýhodnený klient, alebo že klient, voči ktorému má spoločnosť záväzky, môže dosiahnuť zisk alebo predísť strate bez toho, aby s tým bola spojená možná strata iného takéhoto klienta.

(25)

Konflikt záujmov by mal byť regulovaný len vtedy, keď investičná spoločnosť poskytuje investičnú alebo vedľajšiu službu. Postavenie klienta, ktorému sa služba poskytuje a ktorý je buď drobným, alebo profesionálnym klientom, alebo oprávnenou protistranou, je v tomto prípade nepodstatné.

(26)

Pri dodržiavaní svojej povinnosti vypracovať stratégiu pri konflikte záujmov podľa smernice 2004/39/ES, pomocou ktorej budú identifikované okolnosti, ktoré predstavujú konflikt záujmov alebo môžu viesť k vzniku konfliktu záujmov, by investičná spoločnosť mala venovať osobitnú pozornosť investičnému prieskumu a poradenstvu, vlastnému obchodovaniu, činnostiam spojeným so správou portfólia a s financovaním spoločnosti, vrátane upisovania alebo predávania cenných papierov pri ich ponuke, a poradenstvu o zlúčení a obstarávaní. Táto osobitná pozornosť je primeraná vtedy, keď spoločnosť alebo osoba priamo alebo nepriamo spojená v rámci kontroly s touto spoločnosťou vykonáva spoločne dve alebo viaceré z týchto činností.

(27)

Investičné spoločnosti by sa mali v rámci komplexnej stratégie pri konflikte záujmov zamerať na identifikáciu a zvládnutie konfliktov záujmov vznikajúcich v súvislosti s ich rôznymi obchodnými líniami a činnosťami skupiny. Hlavne odhaľovanie konfliktov záujmov investičnej spoločnosti by nemalo oslobodzovať od povinnosti dodržiavať a vykonávať účinné organizačné a administratívne opatrenia, ktoré sa vyžadujú podľa článku 13 ods. 3 smernice 2004/39/ES. Zatiaľ čo v článku 18 ods. 2 smernice 2004/39/ES sa vyžaduje zverejnenie konkrétnych konfliktov záujmov, prílišné spoliehanie sa na zverejnenie bez dostatočného zváženia primeraného spôsobu zvládnutia nie je povolené.

(28)

Investičný prieskum by mal byť podkategóriou druhu informácií definovaných ako odporúčanie v smernici Komisie 2003/125/ES z 22. decembra 2006, ktorou sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokiaľ ide o správne poskytovanie investičných odporúčaní a zverejňovanie konfliktu záujmov (3), ale týka sa aj na finančných nástrojov definovaných v smernici 2004/39/ES. Na takto definovaný druh odporúčaní, ktoré podľa tejto smernice neznamenajú investičný prieskum, sa však vzťahujú ustanovenia smernice 2003/125/ES, pokiaľ ide o správne poskytovanie investičných odporúčaní a zverejňovanie konfliktu záujmov.

(29)

Opatrenia a dojednania prijaté investičnou spoločnosťou na zvládnutie konfliktov záujmov, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku vypracovania a šírenia materiálov prezentovaných ako investičný prieskum, by mali byť primerané v takom rozsahu, aby chránili objektivitu a nezávislosť analytikov i nimi vypracovaného investičného prieskumu. Tieto opatrenia a dojednania by mali zabezpečiť, aby finanční analytici mohli mať primeranú mieru nezávislosti od záujmov osôb, ktorých zodpovednosti a obchodné záujmy možno dôvodne považovať za zodpovednosti alebo záujmy v konflikte so záujmami osôb, medzi ktorými je šírený investičný prieskum.

(30)

Medzi osoby, ktorých zodpovednosti alebo obchodné záujmy možno dôvodne považovať za zodpovednosti alebo záujmy v konflikte so záujmami osôb, medzi ktorými je šírený investičný prieskum, by mali patriť pracovníci finančných útvarov spoločností a osoby, ktoré sa podieľajú na obchodovaní v mene klienta alebo spoločnosti.

(31)

Výnimočné prípady, keď finanční analytici a iné osoby, ktoré sú spojené s investičnou spoločnosťou a ktoré sa podieľajú na vypracovaní investičného prieskumu, môžu na základe predchádzajúceho písomného súhlasu realizovať osobné transakcie s nástrojmi, ktorých sa investičný prieskum týka, by mali zahŕňať tie prípady, keď finančný analytik alebo iná osoba musí likvidovať pozíciu z osobných dôvodov týkajúcich sa finančných ťažkostí.

(32)

Na účely ustanovení týkajúcich sa investičného prieskumu by sa za stimul nemal považovať malý dar alebo menšie pohostenie neprevyšujúce úroveň upravenú v stratégii spoločnosti pri konflikte záujmov a uvedenú v súhrnnom opise tejto stratégie, ktorý je dostupný klientom.

(33)

Pojem šírenia investičného prieskumu medzi klientmi alebo verejnosťou by nemal zahŕňať šírenie výhradne medzi osobami v rámci skupiny investičnej spoločnosti.

(34)

Súčasné odporúčania by sa nemali považovať za také odporúčania obsiahnuté v investičnom prieskume, ktoré neboli odvolané alebo ich platnosť neskončila.

(35)

Tie isté odporúčania by sa mali uplatňovať v prípade významnej zmeny investičného prieskumu vypracovaného treťou stranou, keďže sa uplatňujú na vypracovanie prieskumu.

(36)

Finanční analytici by sa nemali zúčastňovať na iných činnostiach, než je príprava investičného prieskumu, ak je takáto účasť v rozpore so zachovaním objektivity tejto osoby. Nasledujúce účasti by sa obyčajne mali považovať za účasti v rozpore so zachovaním objektivity tejto osoby: účasť na investičných činnostiach banky, ako je financovanie spoločnosti a upisovanie, účasť na „zavádzaní“ novej obchodnej činnosti alebo na „prezentácii (road shows)“ nových emisií finančných nástrojov, alebo iná účasť na marketingovej príprave emitenta.

(37)

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia tejto smernice týkajúce sa vypracovania investičného prieskumu alebo jeho šírenia, sa odporúča, aby autori investičného prieskumu, ktorí nie sú investičnými spoločnosťami, zvážili prijatie vnútorných stratégií a postupov na zabezpečenie toho, aby taktiež dodržiavali zásady stanovené v tejto smernici týkajúce sa ochrany nezávislosti a objektivity tohto prieskumu.

(38)

Požiadavky predpísané v tejto smernici vrátane tých, ktoré sa týkajú osobných transakcií, nakladania s výsledkami investičného prieskumu a vypracovania investičného prieskumu alebo jeho šírenia, sa uplatňujú bez toho, aby boli dotknuté ostatné požiadavky smernice 2004/39/ES a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES z 28. januára 2003 o obchodovaní s využitím dôverných informácií a o manipulácii s trhom (zneužívanie trhu) (4) a ich zodpovedajúce vykonávacie opatrenia.

(39)

Na účely ustanovení tejto smernice týkajúcich sa stimulov platí, že prijatie provízie investičnou spoločnosťou v súvislosti s investičným poradenstvom alebo všeobecnými odporúčaniami v prípadoch, keď poradenstvo alebo odporúčania nie sú nezaujaté v dôsledku prijatia provízie, sa má chápať tak, že jeho účelom je vylepšenie kvality investičného poradenstva poskytnutého klientovi.

(40)

V tejto smernici sa povoľuje investičným spoločnostiam, aby poskytli alebo prijali určité stimuly len na základe osobitných podmienok a za predpokladu, že je o nich klient informovaný alebo sú odovzdané klientovi, alebo osobe, ktorá ho zastupuje, alebo ich klient alebo jeho zástupca odovzdá.

(41)

V tejto smernici sa od spoločností, ktoré poskytujú investičné služby okrem investičného poradenstva novým drobným klientom, vyžaduje, aby s klientmi uzatvárali základnú písomnú dohodu, v ktorej sa stanovia základné práva a povinnosti spoločnosti a klienta. V smernici však nie sú stanovené povinnosti týkajúce sa formy, obsahu a plnenia zmlúv na vykonávanie investičných alebo doplnkových služieb.

(42)

V tejto smernici sú stanovené požiadavky na marketingové oznámenie týkajúce sa len povinnosti podľa článku 19 ods. 2 smernice 2004/39/ES, ktorá predpisuje, že informácie určené klientom vrátane marketingového oznámenia by mali byť čestné, zrozumiteľné a nezavádzajúce.

(43)

Žiadne ustanovenie v tejto smernici nepredpisuje príslušným orgánom, aby schválili obsah a formu marketingového oznámenia. Ani im však nebráni v tom, aby takto konali, keďže každé takéto predbežné schválenie je založené len na dodržaní povinnosti v smernici 2004/39/ES, podľa ktorej by informácie určené klientom vrátane marketingového oznámenia mali byť čestné, zrozumiteľné a nezavádzajúce.

(44)

Mali by sa stanoviť vhodné a primerané požiadavky na informácie, ktoré by zohľadňovali postavenie klienta, teda to, či ide o drobného alebo profesionálneho klienta. Cieľom smernice 2004/39/ES je zabezpečiť primeranú rovnováhu medzi ochranou investora a povinnosťami zverejňovať informácie, ktoré sa vzťahujú na investičné spoločnosti. Na tento účel je vhodné, aby, pokiaľ ide o profesionálnych klientov, boli do tejto smernice zahrnuté menej prísne požiadavky na informácie, než sú tie, ktoré sa uplatňujú na drobných klientov. Až na obmedzené výnimky by mali byť profesionálni klienti sami schopní určiť, aké informácie potrebujú na to, aby sa mohli rozhodnúť so znalosťou veci, a tieto informácie od investičnej spoločnosti požadovať. Ak sú takéto žiadosti o informácie racionálne a primerané, investičná spoločnosť by mala poskytnúť ďalšie informácie.

(45)

Investičné spoločnosti by mali poskytnúť klientom alebo potenciálnym klientom zodpovedajúce informácie o povahe finančných nástrojov a rizikách spojených s investovaním do týchto nástrojov, aby ich klienti mohli prijať každé investičné rozhodnutie na základe riadnej informovanosti. Úroveň podrobných údajov týchto informácií sa môže líšiť podľa kategorizácie klienta buď na drobného klienta, alebo profesionálneho klienta a podľa povahy a rizikového profilu finančných nástrojov, ktoré sú predmetom ponuky, ale nikdy by nemala byť natoľko všeobecná, aby boli vynechané akékoľvek základné prvky. Je možné, že v prípade niektorých finančných nástrojov budú postačovať iba informácie o druhu nástroja, zatiaľ čo v prípade niektorých ostatných nástrojov bude potrebné, aby informácie boli špecifickejšie.

(46)

Podmienky, ktoré musia spĺňať informácie poskytnuté investičnými spoločnosťami klientom, aby boli čestné, zrozumiteľné a nezavádzajúce, by sa mali uplatňovať na oznámenia určené pre drobných klientov vhodným a primeraným spôsobom a pri zohľadnení napr. prostriedkov komunikácie a informácií o tom, že oznámenie je určené pre klientov alebo potenciálnych klientov. Predovšetkým by nebolo vhodné, aby sa takéto podmienky uplatňovali na marketingové oznámenie, ktoré obsahuje len jednu alebo viacero z nasledujúcich informácií: názov spoločnosti, logo alebo iný symbol spojený so spoločnosťou, kontaktné miesto, odkazy na druhy investičných služieb poskytovaných spoločnosťou alebo zmienka o jej poplatkoch alebo províziách.

(47)

Na účely článku smernice 2004/39/ES a tejto smernice platí, že za zavádzajúce informácie by sa mali považovať tie informácie, ktoré by mohli zavádzať osobu alebo osoby, ktorej(-ým) sú určené alebo ktorá(-é) ich pravdepodobne bude(-ú) prijímať, bez ohľadu na to, či osoba poskytujúca informácie ich považuje za zavádzajúce alebo ich s týmto úmyslom poskytuje.

(48)

Pri určovaní toho, čo znamená poskytnutie informácií v dostatočnom časovom predstihu pred lehotou stanovenou v tejto smernici, by mala investičná spoločnosť vziať do úvahy so zreteľom na naliehavosť situácie a čas potrebný na to, aby klient konkrétne poskytnuté informácie spracoval a reagoval na ne, klientovu potrebu dostatočného času na to, aby tieto informácie prečítal a pochopil predtým, než prijme rozhodnutie so znalosťou veci. Je pravdepodobné, že klient bude potrebovať menej času na posúdenie informácií o jednoduchom štandardizovanom produkte alebo službe, alebo o takom druhu produktu alebo služby, ktorý si už v minulosti kúpil, než by potreboval v prípade zložitejšieho alebo neznámejšieho produktu alebo služby.

(49)

Nič v tejto smernici nezaväzuje investičné spoločnosti, aby okamžite a súčasne poskytovali všetky požadované informácie o investičnej spoločnosti, finančných nástrojoch, nákladoch a pridružených poplatkoch alebo o ochrane finančných nástrojoch klienta alebo finančných prostriedkoch klienta, za predpokladu, že dodržiavajú všeobecnú povinnosť poskytovať príslušné informácie v dostatočnom časovom predstihu pred lehotou stanovenou v tejto smernici. Za predpokladu, že informácie sú poskytnuté klientovi v dostatočnom časovom predstihu pred poskytnutím služby, nič v tejto smernici nezaväzuje investičné spoločnosti, aby poskytovali informácie buď oddelene v rámci marketingového oznámenia, alebo tak, že budú zahrnuté do zmluvy s klientom.

(50)

V prípadoch, keď sa od investičnej spoločnosti vyžaduje, aby poskytla informácie klientovi ešte pred poskytnutím služby, by sa každá transakcia súvisiaca s rovnakým druhom finančného nástroja nemala považovať za poskytnutie novej alebo inej služby.

(51)

V prípadoch, keď sa od investičnej spoločnosti, ktorá poskytuje služby spojené so správou portfólia, vyžaduje, aby poskytla informácie drobným klientom alebo potenciálnym drobným klientom o druhoch finančných nástrojov, ktoré môžu byť zahrnuté do portfólia klienta, a druhoch transakcií, ktoré môžu byť s týmito nástrojmi realizované, v takýchto informáciách by malo byť samostatne uvedené, či investičná spoločnosť bude oprávnená investovať do finančných nástrojov neprijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, derivátov, nelikvidných nástrojov alebo nástrojov s vysokou volatilitou; alebo uskutočňovať krátke predaje, nákupy za vypožičané prostriedky, transakcie spočívajúce vo financovaní cenných papierov alebo akékoľvek transakcie zahŕňajúce platby marže, zloženie kolaterálu alebo kurzové riziko.

(52)

Poskytnutie kópie prospektu investičnou spoločnosťou klientovi, ktorý bol navrhnutý a zverejnený v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES zo 4. novembra 2003 o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie (5), a o zmene a doplnení smernice 2001/34/ES by sa nemalo považovať za poskytnutie informácií spoločnosťou klientovi na účely podmienok výkonu činnosti podľa smernice 2004/39/ES, ktorá sa týka kvality a obsahu takýchto informácií, ak spoločnosť nie je podľa uvedenej smernice zodpovedná za informácie poskytnuté v prospekte.

(53)

Informácie o nákladoch a pridružených poplatkoch, ktoré musí investičná spoločnosť poskytnúť drobnému klientovi alebo potenciálnemu drobnému klientovi, obsahujú informácie o spôsobe platby a plnení zmluvy o poskytnutí investičných služieb a akejkoľvek inej dohode týkajúcej sa finančného nástroja, ktorý je predmetom ponuky. Na tento účel bude mať spôsob platby zvyčajne význam vtedy, keď bude platnosť zmluvy o finančnom nástroji skončená platbou v hotovosti. Spôsob plnenia zmluvy bude mať zvyčajne význam vtedy, keď po skončení platnosti finančný nástroj vyžaduje dodanie akcií, dlhopisov, opčných listov, drahých kovov alebo iného nástroja alebo komodity.

(54)

Pokiaľ ide o kolektívne investovanie upravené v smernici Rady 85/611/EHS z 20. decembra 1985 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (6), nie je účelom tejto smernice regulovať obsah zjednodušeného prospektu definovaného v článku 28 smernice 85/611/EHS. V dôsledku implementácie tejto smernice by sa do zjednodušeného prospektu nemali pridávať žiadne informácie.

(55)

Zjednodušený prospekt poskytuje predovšetkým dostatočné informácie o nákladoch a pridružených poplatkoch súvisiacich so samotnými PKIPCP. Investičné spoločnosti, ktoré distribuujú podiely v PKIPCP, by však mali svojich klientov dodatočne informovať o všetkých ostatných nákladoch a pridružených poplatkoch spojených so svojimi províziami za investičné služby vo vzťahu k podielom v PKIPCP.

(56)

Je potrebné prijať rozdielne ustanovenie pre uplatňovanie testu vhodnosti v článku 19 ods. 4 smernice 2004/39/ES a testu primeranosti v článku 19 ods. 5 uvedenej smernice. Tieto testy sú odlišné vo svojom rozsahu pokrývajúcom investičné služby, ktorých sa týkajú, a tiež majú odlišné funkcie a charakteristiky.

(57)

Na účely článku 19 ods. 4 smernice 2004/39/ES transakcia nemusí byť vhodná pre klienta alebo potenciálneho klienta z dôvodu rizík predmetných finančných nástrojov, druhu transakcie, vlastností pokynu alebo frekvencie obchodovania. Séria transakcií, z ktorých je každá transakcia vhodná, pokiaľ sa posudzujú samostatne, môže byť nevhodná vtedy, ak sú odporúčania alebo rozhodnutia obchodovať poskytované vo frekvencii, ktorá nie je v súlade s najlepšími záujmami klienta. Čo sa týka správy portfólia, transakcia by mohla byť nevhodná aj vtedy, ak by mala za následok nevhodné portfólio.

(58)

V súlade s článkom 19 ods. 4 smernice 2004/39/ES sa od spoločnosti vyžaduje, aby posúdila vhodnosť investičných služieb a finančných nástrojov pre klienta len vtedy, keď uvedenému klientovi poskytuje investičné poradenstvo alebo riadi jeho portfólio. Pokiaľ ide o iné investičné služby, v článku 19 ods. 5 uvedenej smernice sa od spoločnosti vyžaduje, aby posúdila, či investičná služba alebo produkt sú pre klienta primerané, a to len vtedy, ak produkt nie je predmetom ponuky v rámci služieb spočívajúcich výhradne na vykonávaní pokynov podľa článku 19 ods. 6 uvedenej smernice (čo sa uplatňuje len na nekomplexné produkty).

(59)

Na účely ustanovení tejto smernice, ktoré od investičnej spoločnosti vyžadujú, aby posúdila primeranosť ponúkanej alebo žiadanej investičnej služby alebo produktu, by sa malo predpokladať, že klient, ktorý sa zapojil do obchodovania s konkrétnym druhom produktu alebo služby, ktoré sa začalo pred dátumom uplatňovania smernice 2004/39/ES, mal potrebné skúsenosti a znalosti, aby si uvedomil riziká spojené s týmto produktom alebo touto investičnou službou. Keď sa klient zapojil do obchodovania tohto druhu prostredníctvom služieb investičnej spoločnosti a toto obchodovanie sa začalo pred dátumom uplatňovania uvedenej smernice, spoločnosť nemusí vykonať nové posúdenie v prípade každej samostatnej transakcie. Spoločnosť dodržiava svoju povinnosť predpísanú v článku 19 ods. 5 uvedenej smernice za predpokladu, že vykonáva potrebné posúdenia primeranosti ešte pred začatím služby.

(60)

Odporúčanie alebo poradenstvo, ktoré správca portfólia poskytol klientovi, alebo jeho žiadosť predložená klientovi v súvislosti s tým, aby klient zmenil alebo udelil oprávnenie správcovi portfólia, ktoré stanovuje obmedzenie diskrečnej právomoci správcu portfólia, by sa malo považovať za odporúčanie v zmysle článku 19 ods. 4 smernice 2004/39/ES.

(61)

Na účely určenia toho, či by podielová jednotka v podniku kolektívneho investovania, ktorý nie je v súlade s požiadavkami smernice 85/611/EHS, ktorá bola povolená na verejné obchodovanie, mala byť považovaná za nekomplexnú, by mali podmienky, za ktorých sa budú systémy oceňovania považovať za nezávislé od emitenta, zahŕňať skutočnosti, keď tieto systémy podliehajú dohľadu depozitára, ktorý je regulovaný ako poskytovateľ služieb depozitára v členskom štáte.

(62)

Žiadne ustanovenie v tejto smernici nepredpisuje príslušným orgánom, aby schválili obsah základnej dohody medzi investičnou spoločnosťou a jej drobnými klientmi. Nebráni im však ani v tom, aby takto konali, keďže každé takéto schválenie je založené len na dodržaní povinností spoločnosti stanovených v smernici 2004/39/ES konať čestne, spravodlivo a profesionálne v súlade s najlepšími záujmami klientov a vyhotoviť záznam, v ktorom sa uvádzajú práva a povinnosti investičných spoločností a ich klientov, a dodržiavať iné podmienky, za ktorých spoločnosti poskytnú svojim klientom služby.

(63)

Záznamy, ktoré je investičná spoločnosť povinná viesť, by mali byť upravené podľa druhu obchodnej činnosti a rozsahu vykonávaných investičných služieb a činností pod podmienkou, že budú dodržané povinnosti týkajúce sa vedenia záznamov, ktoré sú stanovené v smernici 2004/39/ES a tejto smernici. Na účely oznamovacej povinnosti v prípade správy portfólia, transakcia s podmieneným záväzkom je tá, z ktorej pre klienta nevyplývajú žiadne skutočné alebo potenciálne záväzky, ktorých výška by prekračovala náklady na nadobudnutie nástroja.

(64)

Na účely ustanovení o poskytovaní informácií klientom by sa mal odkaz na druh pokynu chápať ako odkaz na status tohto pokynu, teda na to, či ide o limitovaný pokyn, trhový pokyn alebo iný konkrétny druh pokynu.

(65)

Na účely ustanovení o poskytovaní informácií klientom by sa mal odkaz na povahu pokynu chápať ako odkaz na pokyny na upísanie cenných papierov alebo uplatnenie opcie, alebo podobný klientov pokyn.

(66)

Pri zavádzaní stratégie vykonávania pokynu v súlade s článkom 21 ods. 2 smernice 2004/39/ES by mala investičná spoločnosť určiť relatívnu závažnosť činiteľov uvedených v článku 21 ods. 1 uvedenej smernice alebo by mala aspoň zaviesť postup určovania relatívnej závažnosti významu týchto činiteľov, aby mohla dosiahnuť najlepší možný výsledok pre svojich klientov. Aby sa táto stratégia uplatňovala účinne, investičná spoločnosť by si mala zvoliť také miesta výkonu, ktoré jej zaistia dosiahnutie najlepšieho možného výsledku v prípade vykonania pokynov klienta. Investičná spoločnosť by mala uplatňovať svoju stratégiu vykonávania pokynov pri každom pokyne klienta, ktorý vykonáva, aby dosahovala najlepší možný výsledok pre klienta v súlade s touto stratégiou. Povinnosť stanovená v smernici 2004/39/ES, ktorá predpisuje prijať všetky primerané kroky na dosiahnutie najlepšieho možného výsledku pre klienta, by sa nemala považovať za požiadavku, aby investičná spoločnosť zahrnula do svojej stratégie vykonávania pokynov všetky dostupné miesta výkonu.

(67)

Na zabezpečenie toho, aby investičná spoločnosť dosahovala najlepší možný výsledok pre klienta pri vykonávaní pokynu drobného klienta v prípade, že klient neudelil žiadne konkrétne inštrukcie, spoločnosť by mala vziať do úvahy všetky činitele, ktoré jej umožňujú dosiahnutie najlepšieho možného výsledku z hľadiska celkového plnenia predstavujúceho cenu finančného nástroja a náklady spojené s vykonaním pokynu. Rýchlosť, pravdepodobnosť vykonania a vyrovnania, veľkosť a povaha pokynu, dosah na trh a akékoľvek iné implicitné náklady spojené s transakciou môžu byť uprednostnené pred okamžitými úvahami o cene a nákladoch len vtedy, pokiaľ sú potrebné na dosiahnutie najlepšieho možného výsledku z hľadiska celkového plnenia pre drobného klienta.

(68)

Keď investičná spoločnosť vykonáva pokyn podľa konkrétnych inštrukcií klienta, malo by sa to považovať za dodržanie jej povinností týkajúcich sa najlepšieho spôsobu vykonania pokynu, len pokiaľ ide o časť alebo aspekt pokynu, ktorého sa inštrukcie klienta týkajú. Skutočnosť, že klient udelil konkrétne inštrukcie, ktoré sa vzťahujú na časť alebo aspekt pokynu, by sa nemala považovať za oslobodenie investičnej spoločnosti od jej povinností týkajúcich sa najlepšieho spôsobu vykonania pokynu v súvislosti s akýmikoľvek inými časťami alebo aspektmi pokynu klienta, na ktoré sa tieto pokyny nevzťahujú. Investičná spoločnosť by nemala explicitným naznačením ani implicitným návrhom obsahu pokynu pre spoločnosť spôsobiť, aby jej klient zadal pokyn na vykonanie určitým spôsobom, keď by táto spoločnosť mala logicky vedieť že takýto pokyn bráni tomu, aby pre klienta dosiahla čo najlepší výsledok. To však nebráni spoločnosti vyzvať klienta, aby si vybral medzi dvoma alebo viacerými špecifikovanými miestami výkonu, za predpokladu, že tieto miesta sú v súlade so stratégiou tejto spoločnosti.

(69)

Obchodovanie investičnej spoločnosti s klientom na vlastný účet by sa malo považovať za vykonávanie pokynov klienta, a preto by sa naň mali vzťahovať požiadavky stanovené v smernici 2004/39/ES a tejto smernici a predovšetkým tie povinnosti, ktoré sa týkajú najlepšieho spôsobu vykonania pokynu. Ak však investičná spoločnosť poskytne klientovi kotáciu a táto kotácia by spĺňala povinnosti investičnej spoločnosti podľa článku 21 ods. 1 smernice 2004/39/ES, ak by spoločnosť realizovala túto kotáciu v čase, keď bola kotácia poskytnutá, potom spoločnosť dodrží tie isté povinnosti, ak realizuje svoju kotáciu po tom, čo ju klient prijme za predpokladu, že pri zohľadnení meniacich sa podmienok na trhu a času, ktorý uplynul medzi ponukou a prijatím kotácie, kotácia nie je preukázateľne neaktuálna.

(70)

Povinnosť dosiahnuť najlepší možný výsledok pri vykonávaní pokynov klienta sa vzťahuje v súvislosti so všetkými druhmi finančných nástrojov. Pri existujúcich rozdielnych trhových štruktúrach alebo štruktúre finančných nástrojov však môže byť náročné identifikovať a uplatňovať jednotný štandard najlepšieho spôsobu vykonania pokynu, ktorý by bol platný a účinný pre všetky druhy nástrojov. Povinnosť týkajúca sa najlepšieho spôsobu vykonania pokynu by sa preto mala uplatňovať pri zohľadnení rozdielnych okolností spojených s vykonaním pokynov súvisiacich s konkrétnymi druhmi finančných nástrojov. Napríklad, transakcie zahŕňajúce mimoburzový (OTC) finančný nástroj prispôsobený pre klienta, ktorý zahŕňa špecifický zmluvný vzťah prispôsobený osobným pomerom klienta a investičnej spoločnosti, nesmú byť porovnateľné, pokiaľ ide o najlepší spôsob vykonania pokynu, s transakciami zahŕňajúcimi akcie obchodované na centralizovaných miestach výkonu.

(71)

Na účely stanovenia najlepšieho spôsobu vykonania pri realizácii objednávky drobného klienta náklady spojené s realizáciou musia zahŕňať vlastnú províziu investičnej spoločnosti alebo poplatky spoplatnené klientovi za obmedzené ciele v prípadoch, pokiaľ existuje viac ako jedno miesto výkonu zaradené do investičnej stratégie spoločnosti schopné splniť určitý pokyn. V takýchto prípadoch by sa mali zohľadňovať vlastné sprostredkovateľské náklady spoločnosti a náklady na vykonanie pokynu v každej oprávnenej oblasti s cieľom zhodnotiť a porovnať pre klienta výsledky, ktoré by dosiahol vykonaním pokynu v každej z týchto oblastí. Nemá sa však požadovať, aby spoločnosť porovnala výsledky, ktoré by sa pre jej klienta dosiahli na základe jej vlastnej stratégie výkonu a jej vlastných provízií a poplatkov, s výsledkami, ktoré by pre toho istého klienta mohla dosiahnuť iná investičná spoločnosť na základe inej stratégie výkonu alebo inej štruktúry provízií alebo poplatkov. Takisto sa nemá požadovať, aby spoločnosť porovnala rozdiely vo svojich vlastných províziách, ktoré prislúchajú rozdielom v povahe služieb, ktoré spoločnosť poskytuje klientovi.

(72)

Ustanovenia tejto smernice, v ktorých sa uvádza, že náklady na vykonávanie by mali zahrnúť vlastné provízie alebo poplatky investičnej spoločnosti, ktoré účtuje klientovi za vykonávanie investičných služieb, sa nemajú započítať pri stanovení toho, aké miesta výkonu sa musia zahrnúť do stratégie vykonávania pokynov spoločnosti na účely článku 21 ods. 3 smernice 2004/39/ES.

(73)

Malo by sa zohľadniť to, že investičná spoločnosť konštruuje alebo účtuje svoje provízie spôsobom, ktorý nespravodlivo robí rozdiely medzi miestami výkonu vtedy, ak na rôznych miestach výkonu účtuje klientovi rôznu províziu alebo prirážku za vykonanie pokynu a ak tento rozdiel nezohľadňuje skutočné rozdiely v nákladoch spoločnosti pri vykonávaní pokynu na týchto miestach.

(74)

Ustanovenia tejto smernice týkajúce sa stratégie vykonávania pokynov nemajú vplyv na všeobecnú povinnosť investičnej spoločnosti predpísanú v článku 21 ods. 4 smernice 2004/39/ES, ktorá sa týka monitorovania účinnosti jej opatrení na vykonávanie pokynov a stratégie vykonávania pokynov a pravidelného vyhodnocovania miest výkonu.

(75)

Účelom tejto smernice nie je vyžadovať, aby v súvislosti s najlepším spôsobom vykonania pokynu bolo vynaložené zdvojené úsilie zo strany investičnej spoločnosti poskytujúcej službu prijatia a postúpenia pokynu alebo správy portfólia a zo strany akejkoľvek spoločnosti, ktorej uvedená spoločnosť postupuje svoje pokyny na účely ich vykonania.

(76)

Povinnosť týkajúca sa najlepšieho spôsobu vykonania pokynu podľa smernice 2004/39/ES vyžaduje od investičných spoločností, aby prijali všetky primerané kroky na dosiahnutie najlepšieho možného výsledku pre svojich klientov. Kvalita vykonávania pokynov, ktorá zahŕňa také aspekty, ako je rýchlosť a pravdepodobnosť vykonania (miera vykonania pokynu) a dosiahnuteľnosť a výskyt cenového zlepšenia, je závažným činiteľom vykonania pokynu najlepším spôsobom. Dostupnosť, porovnateľnosť a konsolidácia údajov súvisiacich s kvalitou vykonávania pokynov na rôznych miestach výkonu sú rozhodujúce faktory, ktoré umožňujú investičným spoločnostiam a investorom identifikovať tie miesta výkonu, na ktorých sa dosahuje najvyššia kvalita vykonávania pokynov pre svojich klientov. Táto smernica neoprávňuje miesta výkonu na to, aby zverejňovali svoje údaje o kvalite vykonávania pokynov, keďže miestam výkonu a poskytovateľom údajov by sa malo povoliť zlepšovanie riešení súvisiacich s údajmi o kvalite vykonávania pokynov. Komisia by mala do 1. novembra 2008 predložiť správu o vývoji na trhu v tejto oblasti, aby mohla byť na európskej úrovni posúdená dostupnosť, porovnateľnosť a konsolidácia informácií o kvalite vykonávania pokynov.

(77)

Na účely ustanovení tejto smernice týkajúcich sa spracovania pokynov klienta by sa malo prerozdelenie transakcií považovať za prerozdelenie, ktoré poškodzuje klienta, ak je v dôsledku tohto prerozdelenia nespravodlivo uprednostnená investičná spoločnosť alebo akýkoľvek konkrétny klient.

(78)

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia smernice 2003/6/ES, na účely ustanovení tejto smernice týkajúcich sa spracovania pokynov klienta by sa nemalo s pokynmi klienta zaobchádzať tak, ako s inými porovnateľnými pokynmi, ak sú prijaté prostredníctvom rôznych médií a nebolo by možné, aby boli spracované postupne. Na ďalšie účely týchto ustanovení by sa malo akékoľvek použitie informácií investičnou spoločnosťou, ktoré sa týkajú nevybaveného pokynu klienta, s cieľom obchodovania na vlastný účet s finančnými nástrojmi, ktorých sa pokyny klienta týkajú, alebo so súvisiacimi finančnými nástrojmi považovať za zneužitie týchto informácií. Obyčajná skutočnosť, že tvorcovia trhu alebo orgány, ktoré majú povolenie konať ako protistrany, sa obmedzujú vykonávať svoju legitímnu obchodnú činnosť spočívajúcu v nákupe a predaji finančných nástrojov alebo že osoby s povolením vykonávať pokyny v mene tretích strán sa obmedzujú vykonávať pokyn riadnym spôsobom, by sa však sama osebe nemala považovať za skutočnosť predstavujúcu zneužitie informácií.

(79)

Rada týkajúca sa finančných nástrojov poskytnutá širokej verejnosti v dennej tlači, časopise alebo akomkoľvek inom periodiku (ako aj na internete), alebo v akomkoľvek televíznom či rozhlasovom vysielaní by sa nemala považovať za osobné odporúčanie na účely vymedzenia pojmu „investičné poradenstvo“ v smernici 2004/39/ES.

(80)

Táto smernica rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané predovšetkým Chartou základných práv Európskej únie, a najmä jej článkom 11, a článkom 10 Európskeho dohovoru o ľudských právach. Z tohto hľadiska táto smernica nebráni členským štátom v tom, aby uplatňovali svoje ústavné predpisy týkajúce sa slobody tlače a slobody prejavu v médiách.

(81)

Bežné poradenstvo týkajúce sa druhu finančného nástroja nie je investičným poradenstvom na účely smernice 2004/39/ES, pretože v tejto smernici je stanovené, že investičné poradenstvo je na účely smernice 2004/39/ES obmedzené na poradenstvo týkajúce sa konkrétnych finančných nástrojov. Ak však investičná spoločnosť poskytuje klientovi bežné poradenstvo týkajúce sa druhu finančného nástroja, ktoré prezentuje ako vhodné pre tohto klienta alebo ako opierajúce sa o posúdenie jeho osobných pomerov, a toto poradenstvo nie je v skutočnosti pre klienta vhodné alebo sa neopiera o zhodnotenie jeho osobných pomerov, v závislosti od okolností konkrétneho prípadu spoločnosť pravdepodobne koná v rozpore s článkom 19 ods. 1 alebo 2 smernice 2004/39/ES. Spoločnosť, ktorá poskytuje klientovi takéto poradenstvo, by pravdepodobne konala v rozpore s článkom 19 ods. 1, ktorý predpisuje investičnej spoločnosti, aby konala čestne, spravodlivo a profesionálne v súlade s najlepšími záujmami klienta. Podobne alebo alternatívne by takéto poradenstvo bolo pravdepodobne v rozpore s článkom 19 ods. 2, ktorý predpisuje, že informácie, ktoré spoločnosť adresuje klientovi, musia byť čestné, zrozumiteľné a nezavádzajúce.

(82)

Konanie investičnej spoločnosti, ktoré predchádza poskytnutiu investičnej služby alebo vykonávaniu investičnej činnosti, by sa nemalo považovať za neodlučiteľnú súčasť uvedenej služby alebo činnosti. Do takéhoto konania by patrilo, napríklad, poskytnutie bežného poradenstva investičnej spoločnosti klientom alebo potenciálnym klientom pred poskytnutím investičného poradenstva alebo akejkoľvek inej investičnej služby alebo činnosti, alebo v priebehu ich poskytnutia.

(83)

Poskytnutie všeobecného odporúčania (to znamená odporúčania, ktoré je určené pre distribučné kanály alebo pre verejnosť) týkajúceho sa transakcie s finančným nástrojom alebo druhu finančného nástroja znamená poskytnutie vedľajšej služby v zmysle bodu 5 oddielu B prílohy I k smernici 2004/39/ES a následne sa na poskytnutie tohto odporúčania vzťahuje smernica 2004/39/ES a jej ustanovenia o ochrane.

(84)

Výbor európskych regulačných orgánov cenných papierov zriadený rozhodnutím Komisie 2001/527/ES (7) bol požiadaný o technickú radu.

(85)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Výboru európskych regulačných orgánov cenných papierov,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

KAPITOLA I

ROZSAH PÔSOBNOSTI A VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.   Táto smernica ustanovuje podrobné pravidlá vykonávania článku 4 ods. 1 bodu 4 a článku 4 ods. 2, článku 13 ods. 2 až 8, článku 18, článku 19 ods. 1 až 6, článku 19 ods. 8, článku 21, článku 22 a článku 24 smernice 2004/39/ES.

2.   Kapitola II a oddiely 1 až 4, článok 45 a oddiely 6 a 8 kapitoly III a, pokiaľ sa týkajú týchto ustanovení, kapitola I a oddiel 9 kapitoly III a kapitola IV tejto smernice sa uplatňujú na správcovské spoločnosti v súlade s článkom 5 ods. 4 smernice 85/611/EHS.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto smernice sa pod pojmom:

1.

„distribučné kanály“ rozumejú distribučné kanály v zmysle článku 1 ods. 7 smernice 2003/125/ES;

2.

„trvalý dátový nosič“ rozumie každý nástroj, ktorý umožňuje klientovi uchovávať informácie adresované jemu osobne spôsobom dostupným pre budúce použitie na obdobie zodpovedajúce účelu týchto informácií a ktorý umožňuje nezmenenú reprodukciu uložených informácií;

3.

„príslušná osoba“ vo vzťahu k investičnej spoločnosti rozumie ktorákoľvek z týchto osôb:

a)

riaditeľ, partner alebo rovnocenná osoba, manažér alebo viazaný sprostredkovateľ spoločnosti;

b)

riaditeľ, partner alebo rovnocenná osoba, alebo manažér ktoréhokoľvek viazaného sprostredkovateľa spoločnosti;

c)

zamestnanec spoločnosti alebo jej viazaný sprostredkovateľ, ako aj ktorákoľvek iná fyzická osoba, ktorá poskytuje služby pre spoločnosť a spadá pod jej kontrolu alebo pod kontrolu viazaného sprostredkovateľa spoločnosti a ktorá sa podieľa na poskytovaní investičných služieb a výkone činností spoločnosti;

d)

fyzická osoba, ktorá sa priamo podieľa na poskytovaní služieb pre investičnú spoločnosť alebo jej viazaného sprostredkovateľa v rámci dohody o outsourcingu na účely poskytovania investičných služieb a výkonu činností spoločnosti;

4.

„finančný analytik“ rozumie príslušná osoba, ktorá vypracúva významnú časť investičného prieskumu;

5.

„skupina“ vo vzťahu k investičnej spoločnosti rozumie skupina, ktorej súčasťou je táto spoločnosť a ktorá pozostáva z materského podniku, jeho dcérskych spoločností a subjektov, v ktorých má materský podnik alebo jeho dcérske spoločnosti účasť, ako aj podnikov navzájom prepojených prostredníctvom vzťahu v zmysle článku 12 ods. 1 siedmej smernice Rady 83/349/EHS z 13. júna 1983 o konsolidovaných účtovných záviekach, vychádzajúca z článku 54 ods. 3 písm. g) zmluvy (8) o konsolidovaných účtovných závierkach.

6.

„outsourcing“ rozumie akákoľvek forma dohody medzi investičnou spoločnosťou a poskytovateľom služieb, podľa ktorej tento poskytovateľ služieb vykonáva postup, službu alebo činnosť, ktorú by inak vykonávala samotná investičná spoločnosť;

7.

„osoba, s ktorou má príslušná osoba príbuzenský vzťah“ rozumie ktorákoľvek z týchto osôb:

a)

manžel(-ka) príslušnej osoby alebo akýkoľvek partner tejto osoby, ktorý sa podľa vnútroštátnych právnych predpisov považuje za osobu rovnocennú manželovi(-ke);

b)

nezaopatrené dieťa alebo nevlastné dieťa príslušnej osoby;

c)

ktorákoľvek iná príbuzná osoba príslušnej osoby, ktorá k dátumu príslušnej osobnej transakcie zdieľala s touto osobou spoločnú domácnosť aspoň počas jedného roka;

8.

„transakcia spočívajúca vo financovaní cenných papierov“ rozumie transakcia v zmysle nariadenia Komisie (ES) č. 1287/2006 (9);

9.

„vrcholový manažment“ rozumie osoba alebo osoby, ktoré skutočne riadia činnosť investičnej spoločnosti, ako sa uvádza v článku 9 ods. 1 smernice 2004/39/ES.

Článok 3

Podmienky vzťahujúce sa na poskytovanie informácií

1.   Keď sa na účely tejto smernice vyžaduje poskytovanie informácií na trvalom dátovom nosiči, členské štáty povolia investičným spoločnostiam, aby poskytli takéto informácie na inom trvalom dátovom nosiči, než je papier len vtedy, ak:

a)

poskytovanie týchto informácií na tomto dátovom nosiči je primerané kontextu, v ktorom sa vykonáva alebo má vykonávať obchodná činnosť medzi spoločnosťou a klientom, a

b)

osoba, ktorej sa majú poskytnúť informácie a ktorá má možnosť výberu medzi informáciami poskytnutými na papieri alebo na tomto inom trvalom dátovom nosiči, presne určí, že informácie majú byť poskytnuté na tomto inom trvalom dátovom nosiči.

2.   Ak podľa článku 29, 30, 31, 32, 33 a 46 ods. 2 tejto smernice investičná spoločnosť poskytuje klientovi informácie na internetovej stránke a tieto informácie nie sú určené osobne klientovi, členské štáty zabezpečia, aby sa splnili tieto podmienky:

a)

poskytovanie týchto informácií na tomto dátovom nosiči je primerané kontextu, v ktorom sa vykonáva alebo má vykonávať obchodná činnosť medzi spoločnosťou a klientom;

b)

klient musí výslovne súhlasiť s poskytovaním týchto informácií v tejto forme;

c)

klient musí byť oboznámený elektronickou poštou o adrese internetovej stránky a mieste na internetovej stránke, kde sú informácie k dispozícii;

d)

informácie musia byť aktualizované;

e)

informácie musia byť dostupné neustále na tejto internetovej stránke počas takého obdobia, ktoré klient môže primerane potrebovať na ich kontrolu.

3.   Na účely tohto článku sa poskytovanie informácií prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie považuje za primerané kontextu, v ktorom sa vykonáva alebo má vykonávať obchodná činnosť medzi spoločnosťou a klientom, ak existuje dôkaz o tom, že klient má pravidelný prístup k internetu. Poskytnutie e-mailovej adresy klientom na účely vykonávania tejto obchodnej činnosti sa považuje za takýto dôkaz.

Článok 4

Ďalšie požiadavky na investičné spoločnosti v určitých prípadoch

1.   Členské štáty môžu ponechať alebo uložiť ďalšie požiadavky okrem tých, ktoré sú predpísané v tejto smernici, len v tých výnimočných prípadoch, keď sú takéto požiadavky objektívne zdôvodnené a primerané na riešenie osobitných rizík pre ochranu investora alebo integritu trhu, ktoré nie sú primerane vyriešené v tejto smernici, a za predpokladu splnenia jednej z týchto podmienok:

a)

osobitné riziká, ktoré sú riešené v požiadavkách, majú za určitých okolností osobitný význam aj pre trhovú štruktúru tohto členského štátu;

b)

požiadavka rieši riziká alebo problematické otázky, ktoré sa vynárajú alebo sú očividné po dátume uplatňovania tejto smernice a ktoré nie sú iným spôsobom upravené opatreniami Spoločenstva.

2.   Akékoľvek požiadavky predpísané v odseku 1 neobmedzujú ani inak neovplyvňujú práva investičných spoločností ustanovené v článkoch 31 a 32 smernice 2004/39/ES.

3.   Členské štáty oznámia Komisii:

a)

akúkoľvek požiadavku, ktorú majú v úmysle zachovať v súlade s odsekom 1 pred dátumom transpozície tejto smernice, a

b)

akúkoľvek požiadavku, ktorú majú v úmysle uložiť v súlade s odsekom 1 aspoň jeden mesiac pred dátumom stanoveným na nadobudnutie účinnosti tejto požiadavky.

V každom prípade musí oznámenie obsahovať zdôvodnenie tejto požiadavky.

Komisia oznámi členským štátom a na svojej internetovej stránke zverejní oznámenia, ktoré dostane v súlade s týmto odsekom.

4.   Od 31. decembra 2009 Komisia bude oznamovať Európskemu parlamentu a Rade uplatňovanie tohto článku.

KAPITOLA II

ORGANIZAČNÉ POŽIADAVKY

ODDIEL 1

Organizácia

Článok 5

(článok 13 ods. 2 až 8 smernice 2004/39/ES)

Všeobecné organizačné požiadavky

1.   Členské štáty vyžadujú, aby investičné spoločnosti dodržiavali tieto požiadavky:

a)

zaviesť, vykonávať a dodržiavať postupy rozhodovania, ako aj organizačnú štruktúru, v ktorej sú jasne a zdokumentovaným spôsobom špecifikované linky podriadenosti a pridelené úlohy a povinnosti;

b)

zabezpečiť, aby ich príslušné osoby boli oboznámené s postupmi, ktoré musia dodržať s cieľom riadneho dodržiavania svojich povinností;

c)

zaviesť, vykonávať a zachovávať primeraný mechanizmus vnútornej kontroly, ktorý bol navrhnutý na zaistenie súladu s rozhodnutiami a postupmi na všetkých úrovniach investičnej spoločnosti;

d)

zamestnať zamestnancov s kvalifikáciou, znalosťami a odbornosťou nevyhnutnou na dodržiavanie pridelených povinností;

e)

zaviesť, vykonávať a zachovávať účinné vnútorné podávanie správ a oznamovanie informácií na všetkých úrovniach investičnej spoločnosti;

f)

viesť zodpovedajúce a riadne záznamy o svojej obchodnej činnosti a vnútornej organizácii;

g)

zabezpečiť, že výkon viacerých úloh ich príslušnými osobami nebráni a pravdepodobne nebude brániť týmto osobám pri plnení ktorejkoľvek konkrétnej úlohy riadnym, čestným a profesionálnym spôsobom.

Členské štáty zabezpečia, aby na tieto účely investičné spoločnosti vzali do úvahy povahu, rozsah a komplexnosť svojich obchodných činností a povahu a rozsah investičných služieb a činností vykonávaných v priebehu týchto obchodných činností.

2.   Členské štáty vyžadujú, aby investičné spoločnosti zaviedli, vykonávali a zachovávali systémy a postupy primerané na ochranu bezpečnosti, integrity a dôvernosti informácií pri zohľadnení povahy daných informácií.

3.   Členské štáty vyžadujú, aby investičné spoločnosti zaviedli, vykonávali a dodržiavali primeranú stratégiu kontinuity obchodných činností zameranú na zabezpečenie toho, aby v prípade prerušenia ich systémov a postupov boli uchované základné údaje a funkcie a zachované investičné služby a činnosti, alebo ak to nie je možné, aby bola umožnená včasná obnova týchto údajov a funkcií a včasná obnova poskytovania investičných služieb a výkonu činností.

4.   Členské štáty vyžadujú, aby investičné spoločnosti zaviedli, vykonávali a dodržiavali účtovné metódy a postupy, ktoré im umožnia, aby včas predložili príslušnému orgánu na jeho žiadosť finančné správy zodpovedajúce pravdivému a objektívnemu pohľadu na ich finančnú pozíciu, a ktoré sú v súlade so všetkými platnými účtovnými normami a pravidlami.

5.   Členské štáty vyžadujú, aby investičné spoločnosti monitorovali a pravidelne hodnotili primeranosť a účinnosť svojich systémov, mechanizmov vnútornej kontroly a opatrení zavedených v súlade s uvedenými odsekmi 1 až 4 a prijali primerané opatrenia na nápravu akýchkoľvek nedostatkov.

Článok 6

(článok 13 ods. 2 smernice 2004/39/ES)

Compliance

1.   Členské štáty zabezpečia, aby investičné spoločnosti zaviedli, vykonávali a dodržiavali primerané stratégie a postupy na identifikáciu akéhokoľvek rizika, že spoločnosť nedodrží svoje povinnosti ustanovené v smernici 2004/39/ES, ako aj s tým spojených rizík, a aby prijali primerané opatrenia a postupy, ktoré minimalizujú takéto riziká a umožňujú príslušným orgánom efektívne vykonávanie svojich právomocí podľa uvedenej smernice.

Členské štáty zabezpečia, aby na tieto účely investičné spoločnosti vzali do úvahy povahu, rozsah a komplexnosť svojich obchodných činností a povahu a rozsah investičných služieb a činností vykonávaných v priebehu týchto obchodných činností.

2.   Členské štáty vyžadujú, aby investičné spoločnosti zaviedli a plnili trvalú a účinnú funkciu compliance, ktorá je vykonávaná nezávisle a má tieto úlohy:

a)

monitorovať a pravidelne hodnotiť primeranosť a účinnosť opatrení a postupov prijatých v súlade s prvým pododsekom odseku 1 a opatrení prijatých na nápravu akýchkoľvek nedostatkov pri dodržiavaní povinností spoločnosti;

b)

poskytovať poradenstvo a pomoc príslušným osobám zodpovedným za poskytovanie investičných služieb a výkon činností s cieľom dodržiavať povinnosti spoločnosti podľa ustanovení smernice 2004/39/ES.

3.   Aby mohli investičné spoločnosti plniť v rámci funkcie compliance svoje povinnosti náležite a nezávisle, členské štáty od nich vyžadujú zabezpečenie splnenia týchto podmienok:

a)

osoba vykonávajúca funkciu compliance musí mať potrebnú autoritu, zdroje, odbornosť a prístup k všetkým dôležitým informáciám;

b)

musí byť vymenovaný compliance officer, ktorý musí byť zodpovedný za funkciu compliance a akékoľvek podávanie správ, pokiaľ ide o compliance podľa článku 9 ods. 2;

c)

príslušné osoby vykonávajúce funkciu compliance sa nesmú podieľať na poskytovaní služieb alebo výkone činností, ktoré monitorujú;

d)

metóda odmeňovania príslušných osôb vykonávajúcich funkciu compliance nesmie ani pravdepodobne ohroziť ich objektivitu.

Nevyžaduje sa však, aby investičná spoločnosť dodržiavala písmeno c) alebo d) v prípade, že je schopná preukázať, že požiadavka v uvedenom písmene je vzhľadom na povahu, rozsah a komplexnosť jej obchodných činností a povahu a rozsah investičných služieb a činností neprimeraná a jej funkcia compliance je i naďalej účinná.

Článok 7

(druhý pododsek článku 13 ods. 5 smernice 2004/39/ES)

Riadenie rizík

1.   Členské štáty vyžadujú, aby investičné spoločnosti prijali tieto opatrenia:

a)

zaviesť, vykonávať a dodržiavať primerané stratégie riadenia rizík na identifikáciu rizík spojených s činnosťami spoločnosti, procesmi a systémami a prípadne určiť stupeň rizika, ktorý spoločnosť toleruje;

b)

prijať účinné opatrenia, procesy a mechanizmy na riadenie rizík spojených s činnosťami spoločnosti, procesmi a systémami vzhľadom na tento tolerovaný stupeň rizika;

c)

monitorovať:

i)

primeranosť a účinnosť stratégií a postupov riadenia rizík investičnej spoločnosti;

ii)

stupeň dodržiavania opatrení, procesov a mechanizmov, ktoré boli prijaté v súlade s písmenom b), investičnou spoločnosťou a jej príslušnými osobami;

iii)

primeranosť a efektívnosť opatrení prijatých na nápravu akýchkoľvek nedostatkov v rámci týchto politík, postupov, opatrení, procesov a mechanizmov vrátane akéhokoľvek neplnenia takýchto opatrení, procesov a mechanizmov alebo politík a postupov príslušnými osobami.

2.   Členské štáty vyžadujú, aby investičné spoločnosti, ak je to vhodné a primerané vzhľadom na povahu, rozsah a komplexnosť ich obchodných činností a povahu a rozsah investičných služieb a činností vykonávaných v priebehu týchto obchodných činností, zaviedli a plnili funkciu riadenia rizík, ktorá je vykonávaná nezávisle a má tieto úlohy:

a)

vykonávanie stratégie a postupov uvedených v odseku 1;

b)

predkladanie správ a poskytovanie poradenstva vrcholovému manažmentu v súlade s článkom 9 ods. 2.

V prípade, že sa podľa prvého pododseku nevyžaduje, aby investičná spoločnosť zaviedla a plnila funkciu riadenia rizík, ktorá je vykonávaná nezávisle, musí byť napriek tomu schopná preukázať, že stratégie a postupy, ktoré prijala v súlade s odsekom 1, sú v súlade s požiadavkami uvedeného odseku a sú naďalej účinné.

Článok 8

(druhý pododsek článku 13 ods. 5 smernice 2004/39/ES)

Vnútorný audit

Členské štáty vyžadujú, aby investičné spoločnosti, ak je to vhodné a primerané vzhľadom na povahu, rozsah a komplexnosť ich obchodných činností a povahu a rozsah investičných služieb a činností vykonávaných v priebehu týchto obchodných činností, zaviedli a plnili funkciu vnútorného auditu, ktorá je vykonávaná nezávisle a má tieto úlohy:

a)

vypracovať, vykonávať a dodržiavať plán auditu s cieľom preskúmať a ohodnotiť primeranosť a účinnosť systémov, mechanizmov vnútornej kontroly a opatrení investičnej spoločnosti;

b)

vydávať odporúčania opierajúce sa o výsledky práce vykonanej v súlade s písmenom a);

c)

overovať dodržiavanie týchto odporúčaní;

d)

predkladať správy týkajúce sa vnútorného auditu v súlade s článkom 9 ods. 2.

Článok 9

(článok 13 ods. 2 smernice 2004/39/ES)

Zodpovednosť vrcholového manažmentu

1.   Členské štáty vyžadujú, aby investičné spoločnosti v rámci interného prideľovania funkcií zabezpečili, aby jej vrcholový manažment, a prípadne aj orgán dohľadu, boli zodpovední za zabezpečovanie dodržiavania povinností tejto spoločnosti podľa ustanovení smernice 2004/39/ES.

Predovšetkým sa vyžaduje, aby vrcholový manažment, a ak je to relevantné, aj orgán dohľadu, posudzovali a pravidelne skúmali účinnosť stratégií, opatrení a postupov zavedených s cieľom dodržiavať povinnosti podľa ustanovení smernice 2004/39/ES a prijali primerané opatrenia na nápravu akýchkoľvek nedostatkov.

2.   Členské štáty vyžadujú, aby investičné spoločnosti zabezpečili, aby ich vrcholový manažment dostával pravidelne, minimálne raz ročne, písomné správy o záležitostiach upravených článkami 6, 7 a 8, v ktorých bude uvedené, či boli v prípade akýchkoľvek nedostatkov prijaté primerané nápravné opatrenia.

3.   Členské štáty vyžadujú, aby investičné spoločnosti zabezpečili, aby osoba vykonávajúca funkciu dohľadu, ak taká existuje, pravidelne dostávala písomné správy o tých istých záležitostiach.

4.   Na účely tohto článku sa pod „orgánom dohľadu“ rozumie funkcia v investičnej spoločnosti, ktorej vykonávateľ je zodpovedný za dohľad nad jej vrcholových manažmentom.

Článok 10

(článok 13 ods. 2 smernice 2004/39/ES)

Vybavovanie sťažností

Členské štáty vyžadujú, aby investičné spoločnosti zaviedli, implementovali a dodržiavali účinné a transparentné postupy primeraného a rýchleho vybavovania sťažností prijatých od drobných klientov alebo potenciálnych drobných klientov a viedli záznam o všetkých sťažnostiach a opatreniach prijatých na ich riešenie.

Článok 11

(článok 13 ods. 2 smernice 2004/39/ES)

Význam osobnej transakcie

Na účely článkov 12 a 25 sa pod osobnou transakciou rozumie obchod s finančným nástrojom uskutočnený príslušnou osobou alebo v jej mene, ak je splnené aspoň jedno z týchto kritérií:

a)

príslušná osoba koná nad rámec svojich profesionálnych činností;

b)

obchod je uskutočnený na účet ktorejkoľvek z týchto osôb:

i)

príslušná osoba;

ii)

ktorákoľvek osoba, s ktorou má príslušná osoba príbuzenský alebo blízky vzťah;

iii)

osoba, ktorá má s príslušnou osobou taký vzťah, že príslušná osoba má priamy alebo nepriamy značný záujem na výsledku iného obchodu, než je poplatok alebo provízia za uskutočnenie obchodu.

Článok 12

(článok 13 ods. 2 smernice 2004/39/ES)

Osobné transakcie

1.   Členské štáty vyžadujú, aby investičné spoločnosti zaviedli, implementovali a dodržiavali primerané opatrenia, ktorými zamedzia, aby každá príslušná osoba vykonávajúca činnosti, ktoré môžu viesť k vzniku konfliktu záujmov, alebo ktorá má prístup k dôverným informáciám v zmysle článku 1 ods. 1 smernice 2003/6/ES alebo iným dôverným informáciám týkajúcim sa klientov alebo transakcií s klientmi alebo pre klientov z dôvodu činnosti, ktorú táto osoba v mene spoločnosti vykonáva:

a)

uzavrela osobnú transakciu, ktorá spĺňa aspoň jedno z týchto kritérií:

i)

táto osoba má zakázané uzatvoriť transakciu podľa smernice 2003/6/ES;

ii)

transakcia predstavuje zneužitie alebo nezákonné zverejnenie týchto dôverných informácií;

iii)

transakcia je alebo môže byť v rozpore s povinnosťami investičnej spoločnosti podľa smernice 2004/39/ES;

b)

radila ktorejkoľvek inej osobe alebo nabádala ktorúkoľvek inú osobu, inak než počas riadneho výkonu svojho zamestnania alebo v rámci zmluvy na poskytovanie služieb, aby uzavrela transakcie s finančnými nástrojmi, ak ide o osobnú transakciu príslušnej osoby, na ktorú by sa vzťahovalo písmeno a) alebo článok 25 ods. 2 písm. a) alebo b) alebo článok 47 ods. 3;

c)

bez toho, aby bol dotknutý článok 3 písm. a) smernice 2003/6/ES oznamovala, inak než počas riadneho výkonu svojho zamestnania alebo v rámci zmluvy na poskytovanie služieb, ktorejkoľvek inej osobe akékoľvek informácie alebo názory, ak táto príslušná osoba vie o tom, alebo by mala primerane vedieť, že v dôsledku tohto zverejnenia iná osoba prijme alebo by mohla prijať ktorékoľvek z týchto opatrení:

i)

uzavrieť transakciu s finančnými nástrojmi, ak ide o osobnú transakciu príslušnej osoby, na ktorú by sa vzťahovalo písmeno a) alebo článok 25 ods. 2 písm. a) alebo b) alebo článok 47 ods. 3;

ii)

radiť inej osobe alebo nabádať inú osobu, aby uzavrela takúto transakciu.

2.   Opatrenia predpísané v odseku 1 musia byť predovšetkým navrhnuté tak, aby zabezpečili, že:

a)

každá príslušná osoba, na ktorú sa vzťahuje odsek 1, pozná obmedzenia osobných transakcií a opatrenia zavedené investičnou spoločnosťou v súvislosti s osobnými transakciami a zverejnením v súlade s odsekom 1;

b)

spoločnosť je okamžite informovaná o akejkoľvek osobnej transakcii, ktorú uzavrela príslušná osoba, a to buď oznámením o tejto transakcii, alebo iným postupom, ktorý umožňuje spoločnosti identifikáciu takýchto transakcií.

V prípade dohody o outsourcingu musí investičná spoločnosť zabezpečiť, aby spoločnosť, pre ktorú sa činnosť outsourcuje uchováva záznam o osobných transakciách, ktoré uzavrela akákoľvek príslušná osoba a na požiadanie okamžite poskytuje tieto informácie investičnej spoločnosti;

c)

uchováva sa záznam o osobnej transakcii oznámenej spoločnosti alebo identifikovanej spoločnosťou vrátane akéhokoľvek povolenia na činnosť alebo zákazu v súvislosti s takouto transakciou.

3.   Odseky 1 a 2 sa neuplatňujú na tieto druhy osobných transakcií:

a)

osobné transakcie uskutočnené v rámci diskrečnej právomoci poskytovať službu správy portfólia, ak v súvislosti s touto transakciou nedošlo k predchádzajúcemu oznámeniu o transakcii medzi správcom portfólia a príslušnou osobou alebo inou osobou, na ktorej účet je transakcia vykonaná, a

b)

osobné transakcie s podielmi podnikov kolektívneho investovania, ktoré spĺňajú podmienky nevyhnutné na využívanie práv udelených podľa smernice 85/611/EHS alebo podliehajú právnym predpisom členského štátu, ktoré vyžadujú rovnomerné rozloženie stupňa rizika vo svojich aktívach, ak príslušná osoba a ktorákoľvek iná osoba, na ktorej účet sú transakcie vykonané, nie sú spoluzodpovedné za riadenie tohto podniku.

ODDIEL 2

Outsourcing

Článok 13

(článok 13 ods. 2 a prvý pododsek článku 13 ods. 5 smernice 2004/39/ES)

Význam kľúčových a dôležitých prevádzkových úloh

1.   Na účely prvého pododseku článku 13 ods. 5 smernice 2004/39/ES sa prevádzková úloha považuje za kľúčovú alebo dôležitú vtedy, ak by chyba alebo zanedbanie počas jej výkonu významne narušili pokračujúce dodržiavanie podmienok a povinností investičnej spoločnosti, ktoré jej vyplývajú z povolenia na činnosť, alebo jej iných povinností podľa smernice 2004/39/ES, alebo jej finančnú výkonnosť, spoľahlivosť alebo kontinuitu poskytovania investičných služieb a výkonu činností.

2.   Bez toho, aby bol ovplyvnený status akejkoľvek inej úlohy, za kľúčové alebo dôležité činnosti sa na účely odseku 1 nepovažuje:

a)

poskytnutie poradenských služieb spoločnosti, ako aj poskytnutie iných služieb, ktoré nie sú súčasťou investičných obchodných činností spoločnosti, vrátane poskytnutia právneho poradenstva spoločnosti, odborného vzdelávania zamestnancov spoločnosti, fakturačných služieb a ochrany priestorov spoločnosti a jej zamestnancov;

b)

nákup štandardizovaných služieb, vrátane poskytnutia informácií o situácii na trhu a cenách.

Článok 14

(článok 13 ods. 2 a prvý pododsek článku 13 ods. 5 smernice 2004/39/ES)

Podmienky outsourcingu kľúčových alebo dôležitých prevádzkových úloh alebo investičných služieb alebo činností

1.   Členské štáty zabezpečia, aby v prípade, keď investičné spoločnosti outsourcujú kľúčové a dôležité prevádzkové úlohy alebo akékoľvek investičné služby alebo činnosti, boli spoločnosti naďalej v plnej miere zodpovedné za dodržiavanie svojich povinností podľa smernice 2004/39/ES a aby predovšetkým dodržiavali tieto podmienky:

a)

outsourcing nesmie mať za následok delegovanie zodpovedností vrcholového manažmentu;

b)

vzťah investičnej spoločnosti k jej klientom ani záväzky voči ním vyplývajúce zo smernice 2004/39/ES sa nesmú meniť;

c)

podmienky ktoré musí investičná spoločnosť dodržať, aby jej mohlo byť udelené povolenie alebo mala naďalej povolenie na činnosť v súlade s článkom 5 smernice 2004/39/ES, nesmú byť narušené;

d)

žiadna z iných podmienok, podľa ktorých bolo investičnej spoločnosti udelené povolenie na činnosť, nesmie byť zrušená ani upravená.

2.   Členské štáty vyžadujú, aby investičné spoločnosti postupovali pri uzatváraní, riadení a ukončení akejkoľvek dohody o outsourcingu kľúčových alebo dôležitých prevádzkových úloh, alebo akýchkoľvek investičných služieb alebo činností pre poskytovateľa služieb s náležitou odbornou starostlivosťou a obozretnosťou.

Investičné spoločnosti predovšetkým prijmú kroky potrebné na zabezpečenie toho, aby boli splnené tieto podmienky:

a)

poskytovateľ služieb musí byť schopný, musí mať kapacitu a akékoľvek zákonom predpísané povolenie na činnosť, aby mohol spoľahlivo a profesionálne vykonávať outsourcované úlohy, služby alebo činnosti;

b)

poskytovateľ služieb musí účinne vykonávať outsourcované služby a na tento účel spoločnosť musí zaviesť metódy hodnotenia stupňa výkonnosti poskytovateľa služieb;

c)

poskytovateľ služieb musí riadne vykonávať dohľad nad realizovaním outsourcovaných úloh a primeraným spôsobom riadiť riziká spojené s outsourcingom;

d)

v prípade, keď sa zdá, že poskytovateľ služieb pravdepodobne nevykonáva úlohy účinným spôsobom a v súlade s platnými právnymi predpismi a regulačnými požiadavkami, musia byť prijaté primerané opatrenia;

e)

investičná spoločnosť musí udržiavať potrebnú odbornosť, aby účinne vykonávala dohľad nad externe outsourcovanými úlohami a riadila riziká spojené s outsourcingom a musí vykonávať dohľad nad týmito úlohami a riadiť tieto riziká;

f)

poskytovateľ služieb musí poskytnúť investičnej spoločnosti informácie o nových skutočnostiach, ktoré môžu mať značný vplyv na jeho schopnosť vykonávať outsourcované úlohy účinným spôsobom a v súlade s platnými právnymi predpismi a regulačnými požiadavkami;

g)

investičná spoločnosť musí byť schopná v prípade potreby ukončiť dohodu o outsourcingu bez toho, aby bola ohrozená kontinuita a kvalita poskytovania jej služieb klientom;

h)

v súvislosti s outsourcovanými činnosťami musí poskytovateľ služieb spolupracovať s príslušnými orgánmi investičnej spoločnosti;

i)

investičná spoločnosť, jej audítori a príslušné orgány musia mať účinný prístup k údajom súvisiacich s outsourcovanými činnosťami ako aj vstup do obchodných priestorov poskytovateľa služieb; a príslušné orgány musia byť schopné uplatňovať tieto práva na prístup resp. vstup;

j)

poskytovateľ služieb musí chrániť akékoľvek dôverné informácie, ktoré sa týkajú investičnej spoločnosti a jej klientov;

k)

investičná spoločnosť a poskytovateľ služieb musia zaviesť, vykonávať a dodržiavať pohotovostný plán na obnovu pri haváriách a pravidelné testovanie systému zálohovania, ak je to potrebné vzhľadom na úlohu, službu alebo činnosť, ktorá bola outsourcovaná.

3.   Členské štáty vyžadujú, aby príslušné práva a povinnosti investičných spoločností a poskytovateľa služieb boli jasne pridelené a stanovené v písomnej dohode.

4.   Členské štáty stanovia, že v prípade, keď sú investičná spoločnosť a poskytovateľ služieb členmi tej istej skupiny, investičná spoločnosť môže na účely dosiahnutia súladu s týmto článkom a článkom 15 vziať do úvahy rozsah, v akom spoločnosť kontroluje poskytovateľa služieb alebo môže ovplyvniť jeho kroky.

5.   Členské štáty vyžadujú, aby investičné spoločnosti poskytli na žiadosť príslušného orgánu všetky informácie potrebné na to, aby mohol tento orgán vykonávať dohľad nad dodržiavaním požiadaviek tejto smernice pri vykonávaní outsourcovaných činností.

Článok 15

(článok 13 ods. 2 a prvý pododsek článku 13 ods. 5 smernice 2004/39/ES)

Poskytovatelia služieb so sídlom v tretích krajinách

1.   Okrem požiadaviek stanovených v článku 14 členské štáty vyžadujú, aby v prípade, keď investičná spoločnosť outsourcuje u poskytovateľa služieb sídliaceho v tretej krajine investičnú službu správy portfólia poskytnutú drobným klientom, táto investičná spoločnosť zabezpečí splnenie týchto podmienok:

a)

poskytovateľ služieb musí mať povolenie na činnosť alebo musí byť registrovaný vo svojej domovskej krajine, aby mohol poskytovať túto službu a musí podliehať obozretnému dohľadu;

b)

medzi príslušným orgánom investičnej spoločnosti a orgánom dohľadu poskytovateľa služieb musí existovať primeraná spolupráca.

2.   Ak jedna alebo obe z týchto podmienok uvedených v odseku 1 nie sú splnené, investičná spoločnosť môže outsourcovať investičné služby u poskytovateľa služieb sídliaceho v tretej krajine len v prípade, ak spoločnosť vopred informuje príslušný orgán o dohode o outsourcingu a príslušný orgán nevznesie námietku voči tejto dohode v primeranej lehote po prijatí týchto informácií.

3.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2, členské štáty uverejnia vyhlásenie o stratégii ohľadom outsourcingu, na ktorú sa vzťahuje odsek 2, alebo budú vyžadovať aby toto vyhlásenie uverejnili príslušné orgány. Toto vyhlásenie musí obsahovať príklady prípadov, v prípade ktorých by príslušné orgány nemali alebo pravdepodobne nemali voči outsourcing žiadne námietky podľa odseku 2, v prípade keď jedna alebo obidve z podmienok uvedených pod písmenami a) a b) odseku 1 nie sú splnené. Musí obsahovať jasné vysvetlenie, prečo sa príslušný orgán domnieva, že takéto prípady outsourcingu by nebránili investičným spoločnostiam splniť si svoje povinnosti podľa článku 14.

4.   Nič v tomto článku neobmedzuje investičné spoločnosti v plnení si svojich povinností podľa článku 14.

5.   Príslušné orgány uverejnia zoznam orgánov dohľadu v tretích krajinách, s ktorými majú dohody o spolupráci, ktoré sú primerané na účely písmena b) odseku 1.

ODDIEL 3

Ochrana aktív klienta

Článok 16

(článok 13 ods. 7 a 8 smernice 2004/39/ES)

Ochrana finančných nástrojov a finančných prostriedkov klienta

1.   Členské štáty vyžadujú, aby investičné spoločnosti, na účely ochrany práv klientov spojených s finančnými nástrojmi a finančnými prostriedkami patriacimi klientom, dodržiavali tieto požiadavky:

a)

musia viesť záznamy a účty, ktoré sú potrebné na to, aby spoločnosti mohli kedykoľvek a bezodkladne rozlíšiť aktíva držané pre jedného klienta od aktív držaných pre ktoréhokoľvek iného klienta i od svojich vlastných aktív;

b)

musia viesť svoje záznamy a účty tak, aby bola zabezpečená ich presnosť a predovšetkým súvzťažnosť k finančným nástrojom a finančným prostriedkom držaným pre klientov;

c)

musia pravidelne vykonávať zosúladenie svojich vnútorných účtov a záznamov s účtami a záznamami akýchkoľvek tretích strán, ktoré tieto aktíva držia;

d)

musia prijať kroky potrebné na zabezpečenie toho, aby akékoľvek finančné prostriedky klienta uložené u tretej strany podľa článku 17 boli identifikovateľné oddelene od finančných nástrojov investičnej spoločnosti a od finančných nástrojov tejto tretej strany pomocou rôzne označených účtov v účtovných knihách tretej strany alebo pomocou rovnakých opatrení, ktorými sa dosiahne tá istá úroveň ochrany;

e)

musia prijať kroky potrebné na zabezpečenie toho, aby finančné prostriedky klienta uložené podľa článku 18 v centrálnej banke, úverovej inštitúcii alebo banke s povolením na činnosť v tretej krajine alebo v kvalifikovanom fonde peňažného trhu boli identifikované oddelene od akýchkoľvek účtov, na ktorých sú vedené finančné prostriedky investičnej spoločnosti;

f)

musia zaviesť primerané organizačné opatrenia na minimalizovanie rizika straty alebo úbytku aktív klienta alebo oslabenia práv spojených s týmito aktívami v dôsledku zneužitia aktív, podvodu, nekvalitnej správy, nedostatočnému vedeniu záznamov či nedbanlivosti.

2.   Ak, z dôvodov platných právnych predpisov, ako aj najmä právnych predpisov týkajúcich sa majetku alebo platobnej neschopnosti, opatrenia prijaté investičnými spoločnosťami podľa odseku 1 na ochranu práv klientov nie sú dostatočné na dodržiavanie požiadaviek článku 13 ods. 7 a 8 smernice 2004/39/ES, členské štáty predpíšu opatrenia, ktoré musia investičné spoločnosti prijať, aby dodržiavali tieto svoje povinnosti.

3.   Ak platné právne predpisy jurisdikcie, v rámci ktorej sú držané finančné prostriedky alebo finančné nástroje klienta, bránia investičným spoločnostiam dodržiavať ustanovenia písmen d) alebo e) odseku 1, členské štáty predpíšu požiadavky, ktoré majú rovnaký účinok z hľadiska ochrany práv klientov.

Článok 17

(článok 13 ods. 7 smernice 2004/39/ES)

Uloženie finančných nástrojov klienta

1.   Členské štáty povolia investičným spoločnostiam, aby uložili finančné nástroje, ktoré držia v mene svojich klientov, na účet alebo účty otvorené u tretej strany za predpokladu, že spoločnosti postupujú pri výbere, určovaní a pravidelnej kontrole tretej strany a dojednaní o držbe a úschove týchto finančných nástrojov s náležitou odbornou starostlivosťou a obozretnosťou.

Členské štáty predovšetkým vyžadujú, aby investičné spoločnosti brali do úvahy odbornosť a povesť tretej strany na trhu, ako aj akékoľvek právne požiadavky alebo trhové zvyklosti pokiaľ ide o držbu týchto finančných nástrojov, ktoré by mohli mať nepriaznivý vplyv na práva klientov.

2.   Členské štáty zabezpečia, aby v prípade, že úschova finančných nástrojov na účet druhej osoby podlieha osobitnej právnej úprave a dozoru v jurisdikcii, v rámci ktorej investičná spoločnosť navrhuje uložiť finančné nástroje klienta u tretej strany, investičná spoločnosť neuloží tieto finančné nástroje v rámci tejto jurisdikcie u tretej strany, ktorá nepodlieha takejto právnej úprave a dozoru.

3.   Členské štáty zabezpečia, aby investičné spoločnosti neuložili finančné nástroje držané v mene klientov u tretej strany v tretej krajine, ktorej právne predpisy neupravujú držbu a úschovu finančných nástrojov na účet druhej osoby, pokiaľ nie je splnená jedna z týchto podmienok:

a)

povaha finančných nástrojov alebo investičných služieb súvisiacich s týmito nástrojmi si vyžaduje, aby boli tieto finančné nástroje uložené u tretej strany v tretej krajine;

b)

ak sú finančné nástroje držané v mene profesionálneho klienta, tento klient písomne požiada spoločnosť o uloženie týchto finančných nástrojov u tretej strany v tretej krajine.

Článok 18

(článok 13 ods. 8 smernice 2004/39/ES)

Uloženie finančných prostriedkov klienta

1.   Členské štáty vyžadujú, aby investičné spoločnosti pri prijímaní akýchkoľvek finančných prostriedkov okamžite uložili tieto finančné prostriedky na jeden alebo viacero účtov otvorených u ktoréhokoľvek z týchto subjektov:

a)

centrálna banka;

b)

úverová inštitúcia s povolením na činnosť podľa smernice 2000/12/ES;

c)

banka s povolením na činnosť v tretej krajine;

d)

kvalifikovaný fond peňažného trhu.

Prvý pododsek sa nevzťahuje na úverovú inštitúciu, ktorej bolo udelené povolenie na činnosť podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/48/ES z 14. júna 2006 o začatí a vykonávaní činností úverových inštitúcií (prepracované znenie) (10), pokiaľ ide o vklady v zmysle uvedenej smernice, ktoré sú v držbe tejto inštitúcie.

2.   Na účely odseku 1 písm. d) a článku 16 ods. 1 písm. e) sa pod „povoleným fondom peňažného trhu“ rozumie podnik kolektívneho investovania, ktorému bolo udelené povolenie na činnosť podľa smernice 85/611/EHS alebo ktorý podlieha dohľadu a prípadne ktorému bolo udelené povolenie na činnosť podľa vnútroštátnych právnych predpisov členského štátu a ktorý spĺňa tieto podmienky:

a)

jeho prvoradým investičným cieľom musí byť udržiavanie čistej hodnoty aktív podniku a to buď na konštantnom kurze al pari (bez výnosov), alebo na hodnote počiatočného kapitálu investorov aj s výnosmi;

b)

musí, s cieľom dosiahnuť tento prvoradý investičný cieľ, investovať výhradne do vysokokvalitných nástrojov peňažného trhu so splatnosťou alebo zostatkovou splatnosťou maximálne 397 dní alebo s úpravami výnosov, ktoré zodpovedajú takejto splatnosti, a s váženou priemernou splatnosťou 60 dní. Môže taktiež dosiahnuť tento cieľ pomocou doplnkového investovania do vkladov vedených v úverových inštitúciách;

c)

musí zaistiť likviditu prostredníctvom vyrovnania v ten istý alebo nasledujúci deň.

Na účely písmena b) sa nástroj peňažného trhu považuje za nástroj vysokej kvality, ak od každej kompetentnej ratingovej agentúry, ktorá tomuto nástroju pridelila ratingové hodnotenie, získal najvyššie možné ratingové hodnotenie. Nástroj, ktorému žiadna kompetentná ratingová agentúra neprideľuje ratingové hodnotenie, sa nepovažuje za nástroj vysokej kvality.

Na účely druhého pododseku sa ratingová agentúra považuje za kompetentnú, ak prideľuje ratingové hodnotenia týkajúce sa fondov peňažného trhu pravidelne a na profesionálnej úrovni a je oprávnenou ECAI v zmysle článku 81 ods. 1 smernice 2006/48/ES.

3.   Členské štáty vyžadujú, aby v prípade, že investičné spoločnosti neukladajú finančné prostriedky klienta v centrálnej banke, spoločnosti postupovali pri výbere, určovaní a pravidelnej kontrole úverovej inštitúcie, banky alebo fondu peňažného trhu, v ktorých sú finančné prostriedky klienta uložené, ako aj dojednaní o držbe týchto finančných prostriedkov s náležitou odbornou starostlivosťou a obozretnosťou.

Členské štáty predovšetkým zabezpečia, aby investičné spoločnosti brali do úvahy odbornosť a povesť na trhu týchto inštitúcií alebo fondov peňažného trhu s cieľom zabezpečiť ochranu práv klientov ako aj akýchkoľvek právnych a regulačných požiadaviek alebo trhových zvyklostí pokiaľ ide o držbu týchto finančných prostriedkov, ktoré by mohli mať nepriaznivý vplyv na práva klientov.

Členské štáty zabezpečia, aby klienti mali právo namietať voči uloženiu ich finančných prostriedkov do kvalifikovaného fondu peňažného trhu.

Článok 19

(článok 13 ods. 7 smernice 2004/39/ES)

Použitie finančných nástrojov klienta

1.   Členské štáty nepovolia investičným spoločnostiam, aby uzatvárali dohody o transakciách spočívajúcich vo financovaní cenných papierov týkajúcich sa finančných nástrojov, ktoré držia v mene klienta, alebo inak používali takéto finančné nástroje na ich vlastný účet alebo účet iného klienta spoločnosti, pokiaľ nie sú splnené tieto podmienky:

a)

klient musel dať svoj prechádzajúci výslovný súhlas na použitie nástrojov za osobitných podmienok, ktorý je, ak ide o drobného klienta, potvrdený jeho podpisom alebo iným rovnocenným spôsobom;

b)

použitie týchto finančných nástrojov klienta musí byť obmedzené osobitnými podmienkami, s ktorými klient súhlasil.

2.   Členské štáty nesmú povoliť, aby investičné spoločnosti uzatvárali dohody o transakciách spočívajúcich vo financovaní cenných papierov týkajúcich sa finančných nástrojov, ktoré sú držané v mene klienta na súhrnnom účte vedenom u tretej strany, alebo inak používali finančné nástroje držané na takomto účte na ich vlastný účet alebo účet iného klienta spoločnosti, pokiaľ, okrem podmienok stanovených v odseku 1, nie je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:

a)

každý klient, ktorého finančné nástroje sú v držbe spoločne na súhrnnom účte, musel dať predchádzajúci výslovný súhlas v súlade s písmenom a) odseku 1;

b)

investičná spoločnosť musí mať zavedené systémy a kontrolné mechanizmy, ktoré zabezpečujú, že sa takto používajú len tie finančné nástroje, ktoré patria klientom, ktorí dali predchádzajúci výslovný súhlas v súlade s písmenom a) odseku 1.

Záznamy investičnej spoločnosti musia obsahovať podrobné informácie o klientovi, podľa inštrukcií ktorého boli použité finančné nástroje, ako aj o počte finančných nástrojov, ktoré sa použili a ktoré patria každému klientovi, ktorý dal svoj predchádzajúci súhlas, aby tak bolo možné správne rozvrhnúť každú stratu.

Článok 20

(článok 13 ods. 7 a 8 smernice 2004/39/ES)

Správy externých audítorov

Členské štáty vyžadujú, aby investičné spoločnosti zabezpečili, že ich externí audítori predkladajú najmenej raz ročne správu príslušnému orgánu domovského členského štátu tejto spoločnosti o primeranosti opatrení spoločnosti stanovených v článku 13 ods. 7 a 8 smernice 2004/39/ES a tomto oddiele.

ODDIEL 4

Konflikt záujmov

Článok 21

(článok 13 ods. 3 a článok 18 smernice 2004/39/ES)

Konflikty záujmov s možnou ujmou pre klienta

Členské štáty zabezpečia, aby na účely identifikácie druhov konfliktov záujmov, ktoré vznikajú v priebehu poskytovania investičných a vedľajších služieb alebo vykonávania týchto služieb spoločne a ktorých existencia môže poškodiť záujmy klienta, investičné spoločnosti brali do úvahy prinajmenšom otázku, či je investičná spoločnosť alebo príslušná osoba, alebo osoba, ktorá je priamo či nepriamo spojená v rámci kontroly s touto spoločnosťou, v ktorejkoľvek z týchto situácií, či už dôsledku poskytovania investičných služieb alebo vedľajších služieb alebo investičných činností alebo inak:

a)

spoločnosť alebo táto osoba pravdepodobne dosiahne finančný zisk alebo predíde finančnej strate na úkor klienta;

b)

spoločnosť alebo táto osoba má záujem na výsledku služby poskytovanej klientovi alebo na výsledku transakcie uskutočnenej v mene klienta a tento záujem sa líši od záujmu klienta na tomto výsledku;

c)

spoločnosť alebo táto osoba má finančnú alebo inú motiváciu uprednostniť záujem iného klienta alebo skupiny klientov pred záujmami klienta;

d)

spoločnosť alebo táto osoba vykonáva rovnakú obchodnú činnosť ako klient;

e)

spoločnosť alebo táto osoba dostáva alebo dostane v súvislosti so službou poskytnutou klientovi od osoby, ktorá nie je klientom, stimul vo forme peňazí, tovaru alebo služieb, ktorý nie je bežnou províziou alebo poplatkom za túto službu.

Článok 22

(článok 13 ods. 3 a článok 18 ods. 1 smernice 2004/39/ES)

Stratégia pri konflikte záujmov

1.   Členské štáty vyžadujú, aby investičné spoločnosti zaviedli, vykonávali a dodržiavali účinnú stratégiu pri konflikte záujmov, ktorá bude stanovená v písomnej forme a primeraná vzhľadom na veľkosť a organizáciu spoločnosti a povahu, rozsah a komplexnosť obchodných činností.

Ak je spoločnosť členom skupiny, v stratégii musia byť zohľadnené akékoľvek okolnosti, ktoré môžu viesť k vzniku konfliktu záujmov v dôsledku štruktúry a obchodných činností ostatných členov tejto skupiny a ktorých si je alebo by si mala byť táto spoločnosť vedomá.

2.   V stratégii pri konflikte záujmov zavedenej podľa odseku 1 sú zahrnuté tieto podmienky:

a)

v stratégii musia byť identifikované, pokiaľ ide o osobitné investičné služby a činnosti a vedľajšie služby vykonávané investičnou spoločnosťou alebo v jej mene, okolnosti, ktoré predstavujú konflikt záujmov alebo môžu viesť k vzniku konfliktu záujmov, ktorý znamená značné riziko poškodenia záujmov jedného alebo viacerých klientov;

b)

v stratégii musia byť špecifikované postupy, ktoré sa majú dodržiavať a opatrenia, ktoré sa majú prijať s cieľom zvládnuť takéto konflikty.

3.   Členské štáty zabezpečia, aby postupy a opatrenia stanovené v odseku 2 písm. b) boli navrhnuté tak, aby zabezpečili, že príslušné osoby vykonávajúce rôzne obchodné činnosti, ktoré predstavujú konflikty záujmov uvedené v odseku 2 písm. a), vykonávajú tieto činnosti na takej úrovni nezávislosti, ktoré je primeraná veľkosti a činnostiam investičnej spoločnosti a skupiny, do ktorej patrí, ako aj významnosti rizika poškodenia záujmov klientov.

Na účely odseku 2 písm. b) postupy, ktoré sa majú dodržať, a opatrenia, ktoré sa majú prijať, obsahujú tie z nasledujúcich požiadaviek, ktoré sú pre spoločnosť potrebné a primerané na zabezpečenie požadovaného stupňa nezávislosti:

a)

účinné postupy na zamedzenie alebo kontrolu výmeny informácií medzi príslušnými osobami vykonávajúcimi činnosti, ktoré znamenajú riziko konfliktu záujmov, ak by výmena týchto informácií mohla poškodiť záujmy jedného alebo viacerých klientov;

b)

samostatný dohľad nad príslušnými osobami, medzi ktorých hlavné úlohy patrí vykonávanie činností v mene klientov alebo poskytovanie služieb klientom, ktorých záujmy môžu byť v konflikte alebo ktoré inak zastupujú rôzne záujmy vrátane záujmov spoločnosti, ktoré môžu byť v konflikte;

c)

odstránenie akejkoľvek priamej spojitosti medzi odmeňovaním príslušných osôb, ktoré predovšetkým vykonávajú jednu činnosť, a odmeňovaním či príjmami rôznych príslušných osôb, ktoré predovšetkým vykonávajú druhú činnosť, ak zo vzťahu medzi týmito činnosťami môže vyplynúť konflikt záujmov;

d)

opatrenia, ktoré zamedzujú ktorejkoľvek osobe alebo ju obmedzujú v tom, aby neprimerane ovplyvňovala spôsob, akým príslušná osoba vykonáva investičné alebo vedľajšie služby alebo činnosti;

e)

opatrenia na zamedzenie alebo kontrolu súbežnej alebo postupnej účasti príslušnej osoby na vykonávaní samostatných investičných alebo vedľajších služieb alebo činností, ak takáto účasť môže poškodiť patričné zvládnutie konfliktov záujmov.

Ak prijatie alebo vykonávanie jedného alebo viacerých týchto opatrení a postupov nezaručuje požadovaný stupeň nezávislosti, členské štáty vyžadujú, aby investičné spoločnosti prijali také alternatívne alebo dodatočné opatrenia alebo postupy, ktoré sú na tieto účely potrebné a primerané.

4.   Členské štáty zabezpečia, aby zverejnenie podľa článku 18 ods. 2 smernice 2004/39/ES bolo klientovi poskytnuté na trvalom dátovom nosiči a aby bolo natoľko podrobné, aby sa klient mohol rozhodnúť so znalosťou veci, pokiaľ ide o investičnú alebo vedľajšiu službu, v súvislosti s ktorou vzniká konflikt záujmov.

Článok 23

(článok 13 ods. 6 smernice 2004/39/ES)

Záznamy o službách alebo činnostiach, v rámci ktorých došlo ku škodlivému konfliktu záujmov

Členské štáty vyžadujú, aby investičné spoločnosti viedli a pravidelne aktualizovali záznamy o investičnej alebo vedľajšej službe alebo investičnej činnosti vykonanej touto spoločnosťou alebo v jej mene, v rámci ktorej došlo k vzniku konfliktu záujmov, ktorý znamenal značné riziko poškodenia záujmov jedného alebo viacerých klientov, alebo k takému vzniku konfliktu záujmov môže, v prípade prebiehajúcej služby alebo činnosti, dôjsť.

Článok 24

(článok 19 ods. 2 smernice 2004/39/ES)

Investičný prieskum

1.   Na účely článku 25 sa pod „investičným prieskumom“ rozumie prieskum alebo iné informácie, ktorými sa explicitne alebo implicitne odporúča alebo navrhuje investičná stratégia týkajúca sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov alebo emitentov finančných nástrojov, vrátane akýchkoľvek názorov týkajúcich sa súčasnej alebo budúcej hodnoty alebo ceny takéhoto nástroja, ktoré sú určené pre distribučné kanály alebo verejnosť, a v súvislosti s ktorými sú splnené tieto podmienky:

a)

sú označené alebo opísané ako investičný prieskum alebo podobne, alebo sa inak predkladajú ako cieľ alebo nezávislé vysvetlenie skutočností obsiahnutých v tomto odporúčaní;

b)

ak dané odporúčanie predložila klientovi investičná spoločnosť, toto odporúčanie nepredstavuje poskytnutie investičného poradenstva na účely smernice 2004/39/ES.

2.   Druh odporúčania uvedeného v článku 1 ods. 3 smernice 2003/125/ES týkajúceho sa finančných nástrojov, ako je definované v smernici 2004/39/ES, ktoré nespĺňa podmienky stanovené v odseku 1, sa považuje za marketingové oznámenie na účely smernice 2004/39/ES a členské štáty vyžadujú, aby akákoľvek investičná spoločnosť, ktorá vypracúva alebo šíri odporúčanie, zabezpečila, že toto odporúčanie je ako také jednoznačne identifikované.

Okrem toho, členské štáty vyžadujú, aby tieto investičné spoločnosti zabezpečili, že akékoľvek takéto odporúčanie obsahuje jasné a zreteľné vyhlásenie o tom, že (alebo v prípade ústneho odporúčania, že) nebolo pripravené v súlade s právnymi požiadavkami, ktoré podporujú nezávislosť investičného prieskumu a že sa naň nevzťahuje žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu.

Článok 25

(článok 13 ods. 3 smernice 2004/39/ES)

Dodatočné organizačné požiadavky v prípade, že spoločnosť vypracúva a šíri investičný prieskum

1.   Členské štáty vyžadujú, aby investičné spoločnosti, ktoré vypracúvajú alebo zabezpečujú vypracovanie investičného prieskumu, ktorý je určený na postupné šírenie alebo bude pravdepodobne postupne šírený medzi klientmi spoločnosti alebo verejnosťou, zabezpečili v rámci svojej vlastnej zodpovednosti alebo v rámci zodpovednosti ako člena skupiny implementáciu všetkých opatrení stanovených v článku 22 ods. 3 týkajúcich sa finančných analytikov, ktorí sa podieľajú na vypracovaní investičného prieskumu, a inými príslušnými osobami, ktorých zodpovednosti alebo obchodné záujmy môžu byť v konflikte so záujmami osôb, medzi ktorými je investičný prieskum šírený.

2.   Členské štáty vyžadujú, aby investičné spoločnosti, na ktoré sa vzťahuje odsek 1, uplatňovali opatrenia na zabezpečenie splnenia týchto podmienok:

a)

finanční analytici a iné príslušné osoby nesmú vykonávať súkromné transakcie alebo obchodovať, pokiaľ nekonajú z pozície tvorcov trhu konajúcich v dobrej viere a v rámci bežnej tvorby trhu alebo v rámci vykonávania nevyžiadaného pokynu, v mene akejkoľvek inej osoby, vrátane investičnej spoločnosti, s finančnými nástrojmi, ktorých sa týka investičný prieskum, ani s akýmikoľvek súvisiacimi finančnými nástrojmi, s poznatkami o pravdepodobnom časovom rozvrhu alebo obsahu daného investičného prieskumu, ktoré nie sú verejne dostupné alebo dostupné klientom a nemožno ich ľahko vyvodiť z takto dostupných informácií, až kým adresáti investičného prieskumu nemali vhodnú možnosť konať podľa nich;

b)

v prípadoch, ktoré neupravuje písmeno a), finanční analytici a akékoľvek iné príslušné osoby podieľajúce sa na vypracovaní investičného prieskumu nesmú vykonávať osobné transakcie s finančnými nástrojmi, ktorých sa týka investičný prieskum, ani s akýmikoľvek súvisiacimi finančnými nástrojmi v rozpore so súčasnými odporúčaniami, okrem výnimočných prípadov a s predchádzajúcim súhlasom člena právneho oddelenia spoločnosti alebo osoby, ktorá v spoločnosti vykonáva funkciu compliance;

c)

samotné investičné spoločnosti, finanční analytici a iné príslušné osoby podieľajúce sa na vypracovaní investičného prieskumu nesmú prijať stimuly od osôb, ktoré majú značný záujem na predmete investičného prieskumu;

d)

samotné investičné spoločnosti, finanční analytici a iné príslušné osoby podieľajúce sa na vypracovaní investičného prieskumu nesmú sľubovať emitentom priaznivé výsledky prieskumu;

e)

emitentom, príslušným osobám, ktoré nie sú finančnými analytikmi, a akýmkoľvek iným príslušným osobám sa nesmie pred rozšírením investičného prieskumu povoliť, aby skúmali návrh tohto investičného prieskumu na účely overovania správnosti konkrétnych vyhlásení v tomto prieskume ani na žiadne iné účely okrem overenia súladu spoločnosti s právnymi povinnosťami v prípade, že návrh obsahuje odporúčanie alebo cieľovú cenu.

Na účely tohto odseku sa pod „súvisiacim finančným nástrojom“ rozumie finančný nástroj, ktorého cenu bezprostredne ovplyvňujú cenové pohyby iného finančného nástroja, na ktorý sa vzťahuje investičný prieskum a ktorého súčasťou je derivát iného finančného nástroja.

3.   Členské štáty oslobodia investičné spoločnosti, ktoré medzi verejnosťou alebo klientmi šíria investičný prieskum vypracovaný inou osobou, od dodržiavania ustanovení odseku 1 v prípade, že sú splnené tieto kritériá:

a)

osoba, ktorá vypracúva investičný prieskum, nie je členom skupiny, do ktorej patrí investičná spoločnosť;

b)

investičná spoločnosť nemení významným spôsobom odporúčania v investičnom prieskume;

c)

investičná spoločnosť neprezentuje investičný prieskum ako prieskum, ktorý sama vypracovala;

d)

investičná spoločnosť overuje, či v súvislosti s vypracovaním tohto prieskumu podlieha jeho autor rovnakým požiadavkám, ako sú požiadavky predpísané v tejto smernici, alebo či zaviedol postup stanovenia takýchto požiadaviek.

KAPITOLA III

PODMIENKY VÝKONU ČINNOSTI INVESTIČNÝCH SPOLOČNOSTÍ

ODDIEL 1

Stimuly

Článok 26

(článok 19 ods. 1 smernice 2004/39/ES)

Stimuly

Členské štáty zabezpečia, aby konanie investičných spoločností nebolo považované za čestné, spravodlivé a profesionálne v súlade s najlepšími záujmami klienta v tom prípade, ak investičné spoločnosti v súvislosti s poskytovaním investičnej alebo vedľajšej služby klientovi hradia alebo uhradili akýkoľvek poplatok alebo províziu, alebo poskytujú alebo poskytli nepeňažné plnenie s výnimkou:

a)

poplatku, provízie alebo nepeňažného plnenia, ktoré boli hradené alebo poskytnuté klientovi alebo osobe v mene klienta, alebo hradené alebo poskytnuté klientom alebo osobou v mene klienta;

b)

poplatku, provízie alebo nepeňažného plnenia, ktoré boli hradené alebo poskytnuté tretej strane alebo osobe konajúcej v mene tretej strany, alebo hradené alebo poskytnuté treťou stranou alebo osobou konajúcou v mene tretej strany, ak sú splnené tieto podmienky:

i)

pred poskytnutím príslušnej investičnej alebo vedľajšej služby musí byť klient jasne informovaný o existencii, povahe a výške poplatku, provízie alebo plnenia, alebo v prípadoch, keď ich výšku nemožno zistiť, o metóde jej výpočtu, a to vyčerpávajúcim, presným a zrozumiteľným spôsobom;

ii)

platba poplatku alebo provízie alebo poskytnutie nepeňažného plnenia sa musia naplánovať tak, aby zvýšili kvalitu príslušnej služby pre klienta, a nesmú narušiť plnenie povinnosti spoločnosti konať v najlepšom záujme klienta;

c)

náležité poplatky, ktoré umožňujú poskytnutie investičných služieb alebo sú potrebné na poskytnutie investičných služieb, ako sú poplatky za úschovu, poplatky za vyrovnanie obchodu a výmenné poplatky, regulačné alebo právnické poplatky, a ktoré svojím charakterom nemôžu viesť k rozporu s povinnosťami spoločnosti konať čestne, spravodlivo a profesionálne v súlade s najlepšími záujmami jej klientov.

Členské štáty povolia investičnej spoločnosti, aby na účely písmena b) bodu i) zverejnila základné podmienky dohôd týkajúcich sa poplatku, provízie alebo nepeňažného plnenia v súhrnnej forme, ak sa zaviaže, že podrobnejšie informácie poskytne na základe žiadosti klienta a ak túto povinnosť rešpektuje.

ODDIEL 2

Informácie pre klientov a potenciálnych klientov

Článok 27

(článok 19 ods. 2 smernice 2004/39/ES)

Podmienky, ktoré musia informácie spĺňať, aby boli čestné, zrozumiteľné a nezavádzajúce

1.   Členské štáty vyžadujú, aby investičné spoločnosti zabezpečili, že všetky informácie, ktoré adresujú alebo šíria takým spôsobom, ktorým sa tieto informácie môžu dostať k drobným klientom alebo potenciálnym drobným klientom, vrátane marketingového oznámenia, spĺňajú podmienky ustanovené v odsekoch 2 až 8.

2.   Informácie uvedené v odseku 1 obsahujú názov investičnej spoločnosti.

Sú presné a predovšetkým nezdôrazňujú žiadne potenciálne výhody investičnej služby alebo finančného nástroja bez toho, aby zároveň čestne a zreteľne poukázali na akékoľvek súvisiace riziká.

Sú dostatočné na to a predkladané takým spôsobom, aby bolo pravdepodobné, že im porozumie priemerný člen skupiny, ktorej sú informácie určené alebo ktorá bude ich pravdepodobným príjemcom.

Nezakrývajú, neznejasňujú dôležité body, vyhlásenia alebo varovania a ani neznižujú ich význam.

3.   Ak informácie porovnávajú investičné alebo vedľajšie služby, finančné nástroje alebo osoby poskytujúce investičné alebo vedľajšie služby, musia byť splnené tieto podmienky:

a)

porovnanie musí byť účelné a predkladané čestným a vyváženým spôsobom;

b)

musia byť uvedené zdroje informácií použitých pri porovnaní;

c)

musia byť uvedené kľúčové fakty a predpoklady použité pri porovnaní.

4.   Ak informácie obsahujú údaje o výkonnosti finančného nástroja, finančného indexu alebo investičnej služby v minulosti, musia byť splnené tieto podmienky:

a)

tieto údaje nesmú byť hlavným prvkom oznámenia;

b)

informácie musia obsahovať primerané informácie o výkonnosti pokrývajúce obdobie predchádzajúcich piatich rokov alebo celé obdobie, v ktorom bol finančný nástroj predmetom ponuky, v ktorom bol finančný index stanovený alebo v ktorom bola investičná služba poskytnutá, ak toto obdobie bolo kratšie než päť rokov, no nebolo kratšie než jeden rok, alebo informácie za dlhšie obdobie podľa rozhodnutia spoločnosti, pričom predmetné obdobie musí byť v každom prípade založené na celých 12-mesačných obdobiach;

c)

referenčné obdobie a zdroj informácií musia byť jasne uvedené;

d)

informácie musia obsahovať zreteľné upozornenie, že údaje sa týkajú minulosti a výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom pre budúce výsledky;

e)

ak tieto údaje vychádzajú z hodnôt v inej mene, ako je mena členského štátu, v ktorom má drobný klient alebo potenciálny drobný klient bydlisko, táto mena musí byť jasne uvedená spolu s upozornením, že výnosy sa môžu zvýšiť alebo znížiť v dôsledku menových výkyvov;

f)

ak sú tieto údaje založené na hrubej výkonnosti, musí byť objasnený vplyv provízií, poplatkov a iných nákladov.

5.   Ak informácie obsahujú alebo sa odvolávajú na údaje o simulovanej výkonnosti v minulosti, musia sa týkať finančného nástroja alebo finančného indexu a musia byť splnené tieto podmienky:

a)

údaje o simulovanej výkonnosti v minulosti musia vychádzať z údajov o skutočnej výkonnosti jedného alebo viacerých finančných nástrojov alebo finančných indexov v minulosti, ktoré sú rovnaké ako príslušný finančný nástroj alebo sú jeho podkladovým aktívom;

b)

pokiaľ ide o údaje o skutočnej výkonnosti v minulosti uvedené v písmene a), musia byť splnené podmienky stanovené v písmenách a) až c), e) a f) odseku 4;

c)

informácie musia obsahovať zreteľné upozornenie, že údaje sa týkajú simulovanej výkonnosti v minulosti a že výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti.

6.   Ak informácie obsahujú informácie o budúcej výkonnosti, musia byť splnené tieto podmienky:

a)

informácie nesmú byť založené na údajoch o simulovanej výkonnosti v minulosti, a ani sa na ne nesmú odvolávať;

b)

musia vychádzať z racionálnych predpokladov podporených objektívnymi údajmi;

c)

ak sú tieto informácie založené na hrubej výkonnosti, musí byť objasnený vplyv provízií, poplatkov a iných nákladov;

d)

musia obsahovať zreteľné upozornenie, že tieto predpovede nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti.

7.   Ak sa informácie odvolávajú na konkrétne daňové zaobchádzanie, musí v nich byť zreteľne uvedené, že daňové zaobchádzanie závisí od individuálnych osobných pomerov každého klienta a môže sa v budúcnosti zmeniť.

8.   V informáciách sa nepoužíva názov žiadneho príslušného orgánu spôsobom, ktorý by vytváral dojem, že tento orgán podporil alebo schválil produkty alebo služby investičnej spoločnosti.

Článok 28

(článok 19 ods. 3 smernice 2004/39/ES)

Informácie týkajúce sa kategorizácie klientov

1.   Členské štáty zabezpečia, aby investičné spoločnosti oznámili novým klientom a súčasným klientom, že investičná spoločnosť nedávno kategorizovala podľa smernice 2004/39/ES ich kategorizáciu do triedy drobný klient, profesionálny klient alebo oprávnená protistrana v súlade s uvedenou smernicou.

2.   Členské štáty zabezpečia, aby investičné spoločnosti poskytli klientovi informácie na trvalom dátovom nosiči o akomkoľvek práve klienta žiadať inú kategorizáciu a o akýchkoľvek obmedzeniach úrovne ochrany klienta, ktoré s touto kategorizáciou súvisia.

3.   Členské štáty povolia investičným spoločnostiam, aby buď z ich vlastnej iniciatívy, alebo na žiadosť príslušného klienta:

a)

zaobchádzali s klientom, ktorý by mohol byť inak klasifikovaný ako oprávnená protistrana podľa článku 24 ods. 2 smernice 2004/39/ES, ako s profesionálnym alebo drobným klientom;

b)

zaobchádzali s klientom, ktorý je považovaný za profesionálneho klienta podľa oddielu I prílohy II k smernici 2004/39/ES, ako s drobným klientom.

Článok 29

(článok 19 ods. 3 smernice 2004/39/ES)

Všeobecné požiadavky na informácie pre klientov

1.   Členské štáty vyžadujú, aby investičné spoločnosti poskytli drobnému klientovi alebo potenciálnemu drobnému klientovi v dostatočnom časovom predstihu pred tým, než je drobný klient alebo potenciálny drobný klient viazaný akoukoľvek zmluvou o poskytnutí investičných služieb alebo vedľajších služieb, alebo pred poskytnutím týchto služieb, podľa toho, ktorý prípad nastane skôr, tieto informácie:

a)

podmienky akejkoľvek takejto dohody;

b)

informácie požadované v článku 30, ktoré sa týkajú takejto dohody alebo týchto investičných alebo vedľajších služieb.

2.   Členské štáty vyžadujú, aby investičné spoločnosti poskytli drobným klientom alebo potenciálnym drobným klientom informácie požadované v článkoch 30 až 33 v dostatočnom časovom predstihu pred poskytnutím investičných služieb alebo vedľajších služieb.

3.   Členské štáty vyžadujú, aby investičné spoločnosti poskytli profesionálnym klientom informácie uvedené v článku 32 ods. 5 a 6 v dostatočnom časovom predstihu pred poskytnutím príslušnej služby.

4.   Informácie uvedené v odsekoch 1 až 3 sa poskytujú na trvalom dátovom nosiči alebo na internetovej stránke (ak táto nepredstavuje trvalý dátový nosič) za predpokladu, že sú splnené podmienky uvedené v článku 3 ods. 2.

5.   Na základe výnimky z odsekov 1 a 2 členské štáty povolia investičným spoločnostiam, aby poskytli drobnému klientovi informácie požadované v odseku 1 okamžite po tom, čo bude tento klient viazaný akoukoľvek zmluvou o poskytnutí investičných služieb alebo vedľajších služieb, ako aj informácie požadované v odseku 2 okamžite po začatí poskytovania služby, a to v týchto prípadoch:

a)

spoločnosť nie je schopná dodržať časové lehoty uvedené v odsekoch 1 a 2, pretože dohoda bola na žiadosť klienta uzatvorená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, čo bráni spoločnosti v tom, aby poskytla informácie v súlade s odsekom 1 alebo 2;

b)

vždy, keď sa článok 3 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/65/ES z 23. septembra 2002 o poskytovaní finančných služieb spotrebiteľom na diaľku a o zmene a doplnení smernice Rady 90/619/EHS a smerníc 97/7/ES a 98/27/ES (11) neuplatňuje inak, investičná spoločnosť dodržiava požiadavky uvedeného článku, ktoré sa týkajú drobného klienta alebo potenciálneho drobného klienta, pokiaľ by bol tento klient alebo potenciálny klient „zákazníkom“ a investičná spoločnosť by bola „dodávateľom“ v zmysle uvedenej smernice.

6.   Členský štát zabezpečí, aby investičná spoločnosť včas oznámila klientovi každú dôležitú zmenu informácií poskytnutých podľa článkov 30 až 33, ktorá sa týka služby, ktorú spoločnosť klientovi poskytuje. Toto oznámenie sa poskytuje na trvalom dátovom nosiči, pokiaľ sa na trvalom dátovom nosiči poskytujú informácie, ktorých sa oznámenie týka.

7.   Členské štáty vyžadujú, aby investičné spoločnosti zabezpečili, aby informácie obsiahnuté v marketingovom oznámení zodpovedali akýmkoľvek informáciám, ktoré spoločnosť poskytuje klientom pri výkone investičných a vedľajších služieb.

8.   Členské štáty zabezpečia, aby v prípade, aby marketingové oznámenie obsahovali ponuku alebo výzvu nasledujúcej povahy a stanovili spôsob odpovede alebo zahŕnuli formulár pre odpoveď, toto oznámenie obsahovalo tie z informácií uvedených v článkoch 30 až 33, ktoré sú pre túto ponuku alebo výzvu relevantné:

a)

ponuku uzavrieť dohodu vo vzťahu k finančnému nástroju alebo investičnej službe, alebo vedľajšej službe s akoukoľvek osobou, ktorá odpovedá na oznámenie;

b)

výzvu, aby akákoľvek osoba, ktorá odpovedá na oznámenie, predložila ponuku uzavrieť dohodu vo vzťahu k finančnému nástroju alebo investičnej službe, alebo vedľajšej službe.

Prvý pododsek sa však neuplatňuje vtedy, ak potenciálny klient musí pri odpovedi na ponuku alebo výzvu obsiahnutú v marketingovom oznámení, uviesť ďalší dokument alebo ďalšie dokumenty, ktoré samostatne alebo spoločne, obsahujú tieto informácie.

Článok 30

(prvá zarážka článku 19 ods. 3 smernice 2004/39/ES)

Informácie o investičnej spoločnosti a jej službách pre drobných klientov a potenciálnych drobných klientov

1.   Členské štáty vyžadujú, aby investičné spoločnosti poskytli drobným klientom alebo potenciálnym drobným klientom, ak je to relevantné, tieto všeobecné informácie:

a)

názov a adresa investičnej spoločnosti a kontaktné informácie, ktoré klientom umožnia so spoločnosťou účinne komunikovať;

b)

jazyk, v ktorom klient môže komunikovať s investičnou spoločnosťou a dostávať od spoločnosti písomnosti a iné informácie;

c)

spôsoby komunikácie medzi investičnou spoločnosťou a klientom vrátane tých, ktoré budú použité, v závislosti od konkrétneho prípadu, pri zasielaní a prijímaní pokynov;

d)

vyhlásenie o skutočnosti, že investičná spoločnosť má príslušné povolenie na činnosť, ako aj názov a kontaktná adresa príslušného orgánu, ktorý udelil povolenie na činnosť;

e)

ak spoločnosť koná prostredníctvom viazaného sprostredkovateľa, vyhlásenie o tejto skutočnosti s uvedením členského štátu, v ktorom je tento sprostredkovateľ registrovaný;

f)

povaha, frekvencia a časový rozvrh správ o výkonnosti služby, ktorú má investičná spoločnosť poskytovať klientovi v súlade s článkom 19 ods. 8 smernice 2004/39/ES;

g)

ak má investičná spoločnosť v držbe finančné nástroje alebo finančné prostriedky klienta, súhrnný opis krokov, ktoré investičná spoločnosť podniká, aby zabezpečila ich ochranu, vrátane podrobných informácií o akomkoľvek príslušnom systéme náhrad pre investorov alebo systéme ochrany vkladov, ktorý sa vzťahuje na spoločnosť z dôvodu jej činností v členskom štáte;

h)

opis, ktorý možno poskytnúť v súhrnnej forme, stratégie pri konflikte záujmov, ktorú spoločnosť dodržiava v súlade s článkom 22;

i)

vždy, keď to klient vyžaduje, podrobné informácie o tejto stratégii pri konflikte záujmov, a to na trvalom dátovom nosiči alebo na internetovej stránke (ak táto nepredstavuje trvalý dátový nosič) za predpokladu, že sú splnené podmienky uvedené v článku 3 ods. 2.

2.   Členské štáty zabezpečia, aby investičná spoločnosť zaviedla v priebehu poskytovania služby správy portfólia primeranú metódu oceňovania a porovnania, ktorá poslúžia ako zmysluplný benchmark, ktorý je založený na investičných cieľoch klienta a druhoch finančných nástrojov zahrnutých v portfóliu klienta, aby klient, ktorému sa služba poskytuje, mohol zhodnotiť výkonnosť spoločnosti.

3.   Členské štáty vyžadujú, aby v prípade, ak investičné spoločnosti ponúkajú poskytnutie služby správy portfólia drobnému klientovi alebo potenciálnemu drobnému klientovi, spoločnosti poskytli klientovi okrem informácií vyžadovaných v odseku 1 tie z nasledujúcich informácií, ktoré sú relevantné:

a)

informácie o metóde a frekvencii oceňovania finančných nástrojov v portfóliu klienta;

b)

podrobné údaje o každom prenesení diskrečnej právomoci spravovať všetky finančné nástroje alebo finančné prostriedky, alebo časť finančných nástrojov alebo finančných prostriedkov v portfóliu klienta;

c)

špecifikácia akéhokoľvek benchmarku, s ktorým sa bude porovnávať výkonnosť portfólia;

d)

druhy finančných nástrojov, ktoré môžu byť zaradené do portfólia klienta a druhy transakcií, ktoré môžu byť s týmito nástrojmi uskutočnené, vrátane akýchkoľvek obmedzení;

e)

ciele správy, stupeň rizika, ktoré správca zohľadňuje pri výkone diskrečnej právomoci a akékoľvek osobitné obmedzenia tejto právomoci.

Článok 31

(druhá zarážka článku 19 ods. 3 smernice 2004/39/ES)

Informácie o finančných nástrojoch

1.   Členské štáty vyžadujú, aby investičné spoločnosti poskytli drobným klientom alebo potenciálnym drobným klientom všeobecný opis povahy finančných nástrojov a rizík s nimi spojených pri zohľadnení najmä kategorizácie klienta, t. j. či ide o drobného alebo profesionálneho klienta. V tomto opise musí byť objasnená povaha konkrétneho druhu príslušného nástroja, ako aj osobitné riziká spojené s týmto konkrétnym druhom nástroja, a to dostatočne podrobným spôsobom, aby klient mohol prijať investičné rozhodnutia na základe riadnej informovanosti.

2.   Opis rizík zahŕňa, v príslušnom prípade konkrétneho druhu príslušného nástroja a stavu a úrovne znalostí klienta, tieto prvky:

a)

riziká spojené s týmto druhom finančného nástroja vrátane vysvetlenia pákového efektu a jeho vplyvov a rizika straty celej investície;

b)

volatilita ceny týchto nástrojov a akékoľvek obmedzenia na dostupnom trhu týchto nástrojov;

c)

skutočnosť, že investor môže prevziať okrem nákladov na nadobudnutie nástrojov v dôsledku transakcií s takýmito nástrojmi aj finančné a iné záväzky vrátane prípadných podmienených záväzkov;

d)

všetky požiadavky týkajúce sa marže alebo podobné povinnosti, ktoré sa vzťahujú na tento druh nástroja.

Členské štáty môžu stanoviť presné podmienky alebo obsah opisu rizík požadovaného v tomto odseku.

3.   Ak investičná spoločnosť poskytuje drobnému klientovi alebo potenciálnemu drobnému klientovi informácie o finančnom nástroji, ktorý je predmetom súčasnej verejnej ponuky, a ak bol v súvislosti s touto ponukou zverejnený spoločnosťou prospekt v súlade so smernicou 2003/71/ES, poskytne klientovi alebo potenciálnemu drobnému klientovi informácie o tom, kde je tento prospekt verejne dostupný.

4.   V prípade, že by riziká spojené s finančným nástrojom, ktorý sa skladá z dvoch alebo viacerých finančných nástrojov alebo služieb, mohli byť väčšie, než riziká spojené s ktoroukoľvek jeho zložkou, investičná spoločnosť poskytne primeraný opis zložiek tohto nástroja a spôsob, akým ich vzájomné pôsobenie zvyšuje riziká.

5.   V prípade nástroja, ktorého súčasťou je záruka tretej strany, informácie o záruke zahŕňajú dostatočne podrobné údaje o ručiteľovi a záruke, aby mohol drobný klient alebo potenciálny drobný klient adekvátne ohodnotiť túto záruku.

Článok 32

(prvá zarážka článku 19 ods. 3 smernice 2004/39/ES)

Požiadavky na informácie o ochrane finančných nástrojov alebo finančných prostriedkov klienta

1.   Členské štáty zabezpečia, aby v prípade, ak majú investičné spoločnosti v držbe finančné nástroje alebo finančné prostriedky drobných klientov, spoločnosti poskytli drobným klientom alebo potenciálnym drobným klientom tie informácie, pokiaľ sú relevantné, ktoré sú uvedené v odsekoch 2 až 7.

2.   Investičná spoločnosť informuje drobného klienta alebo potenciálneho drobného klienta o skutočnosti, že finančné nástroje alebo finančné prostriedky tohto klienta môže držať v mene investičnej spoločnosti tretia strana, a o zodpovednosti, ktorú investičná spoločnosť preberá v súlade s platnými právnymi predpismi za konanie alebo opomenutia tretej strany alebo za následky platobnej neschopnosti tretej strany pre klienta.

3.   V prípade, ak vnútroštátne právne predpisy umožňujú, aby tretia strana držala finančné nástroje drobného klienta alebo potenciálneho drobného klienta na súhrnnom účte, investičná spoločnosť informuje klienta o tejto skutočnosti a do informácií zaradí zreteľné upozornenie na riziká, ktoré z toho vyplývajú.

4.   V prípade, že podľa vnútroštátnych právnych predpisov nie je možné, aby finančné nástroje klienta držané treťou stranou boli identifikovateľné oddelene od vlastných finančných nástrojov tejto tretej strany alebo investičnej spoločnosti, investičná spoločnosť informuje klienta o tejto skutočnosti a do informácií zaradí zreteľné upozornenie na riziká, ktoré z toho vyplývajú.

5.   Investičná spoločnosť informuje drobného klienta alebo potenciálneho drobného klienta o skutočnosti, že účty, na ktorých sú vedené finančné nástroje alebo finančné prostriedky tohto klienta alebo potenciálneho klienta, podliehajú alebo budú podliehať právnym predpisom inej jurisdikcie, než je jurisdikcia členského štátu, a uvedie, že práva tohto klienta alebo potenciálneho klienta spojené s týmito finančnými nástrojmi alebo finančnými prostriedkami sa môžu zodpovedajúcim spôsobom líšiť.

6.   Investičná spoločnosť informuje klienta o existencii a podmienkach všetkých záložných nárokov alebo práv na finančné nástroje alebo finančné prostriedky klienta, ktoré spoločnosť má alebo môže mať, alebo o akomkoľvek práve na zápočet pohľadávky v súvislosti s týmito nástrojmi alebo finančnými prostriedkami, ktorého je spoločnosť držiteľom. Investičná spoločnosť v prípade potreby taktiež informuje klienta o skutočnosti, že depozitár môže mať záložný nárok alebo právo na tieto finančné nástroje alebo finančné prostriedky klienta, alebo právo na zápočet pohľadávky v súvislosti s týmito finančnými nástrojmi alebo finančnými prostriedkami klienta.

7.   Investičná spoločnosť, pred začatím transakcie spočívajúce vo financovaní cenných papierov týkajúcich sa finančných nástrojov, ktoré sú držané v mene drobného klienta, alebo pred iným použitím týchto finančných nástrojov na svoj vlastný účet alebo účet iného klienta, poskytne drobnému klientovi, a to na trvalom dátovom nosiči a v dostatočnom časovom predstihu pred použitím týchto nástrojov, jasné, úplné a presné informácie o povinnostiach a zodpovednostiach investičnej spoločnosti v súvislosti s použitím týchto finančných nástrojov, vrátane podmienok vrátenia finančných nástrojov, a o rizikách, ktoré s nimi súvisia.

Článok 33

(štvrtá zarážka článku 19 ods. 3 smernice 2004/39/ES)

Informácie o nákladoch a pridružených poplatkoch

Členské štáty vyžadujú, aby investičné spoločnosti poskytli drobnému klientovi alebo potenciálnemu drobnému klientovi informácie o nákladoch a pridružených poplatkoch, ktoré zahŕňajú tie z nasledujúcich prvkov, ktoré sú relevantné:

a)

celková cena, ktorú má klient zaplatiť v súvislosti s finančným nástrojom alebo investičnou alebo vedľajšou službou vrátane všetkých súvisiacich poplatkov, provízií, nákladov a výdavkov a všetkých daní splatných prostredníctvom investičnej spoločnosti alebo, ak nie je možné uviesť presnú cenu, základ pre výpočet celkovej ceny, aby ju mohol klient overiť;

b)

ak akákoľvek časť celkovej ceny uvedenej v písmene a) má byť uhradená alebo predstavuje čiastku v cudzej mene, uvedenie predmetnej meny a použiteľných kurzových prepočtov a nákladov;

c)

upozornenie na skutočnosť, že v súvislosti s transakciami súvisiacimi s finančným nástrojom alebo investičnou službou môžu klientovi vzniknúť ďalšie náklady vrátane daní, ktoré nie sú hradené prostredníctvom investičnej spoločnosti a nie sú ňou ani vyberané;

d)

dohody o úhrade alebo iných výkonoch.

Na účely písmena a) sa provízie, ktoré účtuje spoločnosť, uvádzajú jednotlivo pre každý prípad.

Článok 34

(druhá a štvrtá zarážka článku 19 ods. 3 smernice 2004/39/ES)

Informácie v súlade so smernicou 85/611/EHS

1.   Členské štáty zabezpečia, pokiaľ ide o podielové jednotky v podniku kolektívneho investovania, na ktorý sa vzťahuje smernica 85/611/EHS, aby bol zjednodušený prospekt, ktorý je v súlade s článkom 28 uvedenej smernice, považovaný za primeraný spôsob informovania na účely druhej zarážky článku 19 ods. 3 smernice 2004/39/ES.

2.   Členské štáty zaistia, aby sa v prípade jednotiek v podniku kolektívneho investovania, na ktoré sa vzťahuje smernica 85/611/EHS, zjednodušený prospekt podľa článku 28 tejto smernice považoval za dostatočnú informáciu na účely štvrtej zarážky článku 19 ods. 3 smernice 2004/39/ES s ohľadom na náklady a pridružené poplatky súvisiace so samotnými PKIPCP vrátane vstupných a výstupných provízií.

ODDIEL 3

Posúdenie vhodnosti a primeranosti

Článok 35

(článok 19 ods. 4 smernice 2004/39/ES)

Posúdenie vhodnosti

1.   Členské štáty zabezpečia, aby investičné spoločnosti dostali od klientov alebo potenciálnych klientov informácie, ktoré sú potrebné na to, aby porozumeli podstatným skutočnostiam týkajúcim sa klienta a aby mala primeraný dôvod domnievať sa, že pri náležitom zohľadnení povahy a rozsahu poskytovanej služby konkrétna transakcia, ktorá bola odporučená alebo uzavretá v rámci poskytovania služby správy portfólia, spĺňa tieto kritériá:

a)

zodpovedá investičným cieľom daného klienta;

b)

je takého charakteru, že klient je z finančného hľadiska schopný niesť akékoľvek súvisiace investičné riziká, ktoré zodpovedajú jeho investičným cieľom;

c)

je takého charakteru, že klient má potrebné skúsenosti a znalosti, ktoré mu umožňujú porozumieť rizikám, ktoré s transakciou alebo so správou jeho portfólia súvisia.

2.   Keď investičná spoločnosť poskytuje investičnú službu profesionálnemu klientovi, je oprávnená predpokladať, pokiaľ ide o produkty, že transakcie a služby, pre ktoré je tento klient klasifikovaný ako profesionálny klient, klient má potrebnú úroveň skúseností a znalostí na účely odseku 1 písm. c).

Keď táto investičná služba pozostáva z poskytnutia investičného poradenstva profesionálnemu klientovi, na ktorého sa vzťahuje oddiel 1 prílohy II k smernici 2004/39/ES, investičná spoločnosť je oprávnená na účely odseku 1 písm. b) predpokladať, že klient je z finančného hľadiska schopný niesť akékoľvek investičné riziká akékoľvek súvisiace investičné riziká, ktoré zodpovedajú investičným cieľom tohto klienta.

3.   Informácie o finančnej situácii klienta alebo potenciálneho klienta zahŕňajú, ak je to relevantné, informácie o zdroji a výške jeho pravidelného príjmu, jeho aktívach vrátane likvidných aktív, investícií a nehnuteľného majetku a o jeho pravidelných finančných záväzkoch.

4.   Informácie o investičných cieľoch klienta alebo potenciálneho klienta zahŕňajú, ak je to relevantné, informácie o dobe, počas ktorej chce klient držať investíciu, o jeho preferenciách pokiaľ ide o rizikovosť investície, jeho rizikovom profile a o účeloch investície.

5.   Keď investičná spoločnosť nedostane v rámci poskytovania služby riadenia portfólia informácie požadované v článku 19 ods. 4 smernice 2004/39/ES, neodporučí klientovi alebo potenciálnemu klientovi investičné služby ani finančné nástroje.

Článok 36

(článok 19 ods. 5 smernice 2004/39/ES)

Posúdenie primeranosti

Členské štáty vyžadujú, aby investičné spoločnosti počas posudzovania, či investičná služba uvedená v článku 19 ods. 5 smernice 2004/39/ES je pre klienta primeraná, rozhodli, či tento klient má potrebné skúsenosti a znalosti, aby si uvedomil riziká spojené s produktom alebo investičnou službou, ktoré sú ponúkané alebo žiadané.

Na tieto účely je investičná spoločnosť oprávnená predpokladať, že profesionálny klient mal potrebné skúsenosti a znalosti, aby si uvedomil riziká spojené s konkrétnymi investičnými službami alebo transakciami, alebo s druhmi transakcie alebo produktu, pre ktoré je tento klient klasifikovaný ako profesionálny klient.

Článok 37

(článok 19 ods. 4 a 5 smernice 2004/39/ES)

Spoločné ustanovenia pre posúdenie vhodnosti a primeranosti

1.   Členské štáty zabezpečia, aby informácie o znalostiach a skúsenostiach klienta alebo potenciálneho klienta v oblasti investícií zahŕňali nasledujúce informácie, pokiaľ sú primerané povahe klienta, povahe a rozsahu poskytovanej služby a druhu produktu alebo plánovanej transakcie, vrátane ich zložitosti a rizík, ktoré s nimi súvisia:

a)

druhy služieb, transakcií a finančných nástrojov, ktoré klient pozná;

b)

povaha, objem a frekvencia transakcií s finančnými nástrojmi, ktoré klient vykonáva, a obdobie počas, ktorého boli uskutočnené;

c)

úroveň vzdelania, povolanie alebo relevantné bývalé povolanie klienta alebo potenciálneho klienta.

2.   Investičná spoločnosť nenabáda klienta alebo potenciálneho klienta na neposkytnutie informácií požadovaných na účely článku 19 ods. 4 a 5 smernice 2004/39/ES.

3.   Investičná spoločnosť je oprávnená spoliehať sa na informácie, ktoré jej poskytli jej klienti alebo potenciálni klienti, pokiaľ si nie je vedomá, alebo pokiaľ by si nemala byť vedomá, že tieto informácie sú zjavne nepresné alebo neúplné.

Článok 38

(prvá zarážka článku 19 ods. 6 smernice 2004/39/ES)

Poskytovanie služieb týkajúcich sa nekomplexných nástrojov

Finančný nástroj, ktorý nie je uvedený v prvej zarážke článku 19 ods. 6 smernice 2004/39/ES, sa považuje za nekomplexný, ak spĺňa tieto kritériá:

a)

nespadá pod článok 4 ods. 1 bod 18 písm. c) alebo pod body 4 až 10 oddielu C prílohy I k smernici 2004/39/ES;

b)

existujú početné možnosti odpredaja, umorenia alebo iného spôsobu realizácie tohto nástroja za ceny, ktoré sú verejne prístupné účastníkom trhu a ktoré sú buď trhovými cenami, alebo cenami sprístupnenými alebo validovanými v systémoch oceňovania, ktoré sú nezávislé od emitenta;

c)

pre klienta z neho nevyplývajú žiadne skutočné alebo potenciálne záväzky, ktorých výška by prekračovala náklady na nadobudnutie nástroja;

d)

sú verejne prístupné primerane komplexné informácie o jeho vlastnostiach, ktorým by mal priemerný drobný klient ľahko porozumieť, aby sa mohol so znalosťou veci rozhodnúť, či uzavrie transakciu s týmto nástrojom.

Článok 39

(článok 19 ods. 1 a článok 19 ods. 7 smernice 2004/39/ES)

Dohoda s drobným klientom

Členské štáty vyžadujú, aby investičná spoločnosť, ktorá poskytuje novému drobnému klientovi prvýkrát po dátume začatia uplatňovania tejto smernice inú investičnú službu, než je investičné poradenstvo, uzavrela s klientom základnú písomnú dohodu na papieri alebo inom trvalom médiu, v ktorej budú stanovené základné práva a povinnosti spoločnosti a klienta.

Práva a povinnosti strán tejto dohody v nej môžu byť zahrnuté prostredníctvom odkazu na iné dokumenty a právne texty.

ODDIEL 4

Oznamovanie klientom

Článok 40

(článok 19 ods. 8 smernice 2004/39/ES)

Oznamovacia povinnosť týkajúca sa vykonania pokynov, ktoré sa nevzťahujú na správu portfólia

1.   Členské štáty zabezpečia, aby v prípade, keď investičné spoločnosti vykonali v mene klienta pokyn, ktorý sa nevzťahuje na správu portfólia, spoločnosti prijali v súvislosti s týmto pokynom tieto opatrenia:

a)

investičná spoločnosť musí klientovi okamžite poskytnúť na trvalom dátovom nosiči základné informácie týkajúce sa vykonania tohto pokynu;

b)

ak ide o drobného klienta, investičná spoločnosť musí klientovi čo najskôr zaslať na trvalom dátovom nosiči oznámenie potvrdzujúce vykonanie pokynu, no najneskôr v prvý obchodný deň po jeho vykonaní alebo, ak potvrdenie prijala investičná spoločnosť od tretej strany, najneskôr v prvý obchodný deň po prijatí potvrdenia od tretej strany.

Písmeno b) sa neuplatňuje vtedy, ak by potvrdenie obsahovalo rovnaké informácie, aké sú v potvrdení, ktoré má byť okamžite zaslané drobnému klientovi inou osobou.

Písmená a) a b) sa neuplatňujú vtedy, ak sa pokyny vykonané v mene klienta týkajú dlhopisov na financovanie hypotekárnej pôžičky uzatvorenej s uvedenými klientmi, v takom prípade sa správa o transakcii vypracuje v tom istom čase, keď sa oznámia podmienky hypotekárnej pôžičky, najneskôr mesiac po vykonaní pokynu.

2.   Okrem požiadaviek v odseku 1 členské štáty vyžadujú, aby investičné spoločnosti poskytli klientovi na požiadanie informácie o stave jeho pokynu.

3.   Členské štáty zabezpečia, aby v prípade pokynov pre drobných klientov, ktoré sa týkajú podielov alebo akcií podniku kolektívneho investovania a ktoré sú vykonávané pravidelne, investičné spoločnosti buď prijali opatrenie uvedené v písmene b) odseku 1, alebo aspoň raz za šesť mesiacov poskytli drobnému klientovi informácie, ktoré sú uvedené v odseku 4 a ktoré sa týkajú týchto transakcií.

4.   Oznámenie uvedené v písmene b) odseku 1 zahŕňa tie z nasledujúcich informácií, ktoré sú relevantné a ktoré sú, ak je to relevantné, v súlade s tabuľkou 1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1287/2006:

a)

identifikácia spoločnosti zasielajúcej oznámenie;

b)

meno alebo iné označenie klienta;

c)

obchodný deň;

d)

čas obchodovania;

e)

druh pokynu klienta;

f)

identifikácia miesta výkonu;

g)

identifikácia nástroja;

h)

indikátor kúpy/predaja;

i)

povaha pokynu, ak nejde o pokyn na nákup/predaj;

j)

množstvo;

k)

jednotková cena;

l)

celkové plnenie;

m)

celková suma, účtované provízie a výdavky a na žiadosť drobného klienta rozpis obsahujúci jednotlivé položky;

n)

povinnosti klienta vo vzťahu k vyrovnaniu transakcie vrátane lehoty platby alebo dodania, ako aj príslušné údaje o účte, ak tieto údaje a povinnosti neboli klientovi oznámené už skôr;

o)

ak protistranou klienta bola samotná investičná spoločnosť alebo akákoľvek osoba zo skupiny alebo iný klient investičnej spoločnosti, informácia o tejto skutočnosti okrem prípadu, ak bol pokyn vykonaný prostredníctvom systému obchodovania, ktorý uľahčuje anonymné obchodovanie.

Na účely písmena k), ak sa pokyn vykonáva v tranžiach, investičná spoločnosť môže poskytnúť klientovi informácie o cene každej tranže alebo o priemernej cene. Ak sa poskytujú informácie o priemernej cene, investičná spoločnosť poskytne drobnému klientovi na požiadanie informácie o cene každej tranže.

5.   Investičná spoločnosť môže poskytnúť klientovi informácie uvedené v odseku 4 pri použití štandardných kódov, ak tiež poskytne vysvetlenie použitých kódov.

Článok 41

(článok 19 ods. 8 smernice 2004/39/ES)

Oznamovacia povinnosť týkajúca sa správy portfólia

1.   Členské štáty vyžadujú, aby investičné spoločnosti, ktoré poskytujú klientom službu správy portfólia, poskytovali každému takému klientovi na trvalom dátovom nosiči pravidelné výpisy o činnostiach súvisiacich so správou portfólia vykonaných v mene tohto klienta, pokiaľ takéto výpisy nie sú poskytnuté inou osobou.

2.   Pokiaľ ide o drobných klientov, pravidelné výpisy vyžadované v odseku 1 zahŕňajú, ak je to relevantné, tieto informácie:

a)

názov investičnej spoločnosti;

b)

názov alebo iné označenie účtu drobného klienta;

c)

zloženie a ocenenie portfólia vrátane podrobných informácií o každom držanom finančnom nástroji, jeho trhovej hodnote alebo reálnej hodnote, ak trhová hodnota nie je dostupná, o pokladničnom zostatku na začiatku a na konci vykazovaného obdobia a o výkonnosti portfólia počas vykazovaného obdobia;

d)

celková suma a poplatky a náklady, ktoré vznikli počas vykazovaného obdobia, s rozpisom jednotlivých položiek obsahujúcim aspoň celkové poplatky za správu a celkové náklady spojené s vykonaním vrátane, ak je to relevantné, vyhlásenia, že podrobnejší výpis bude poskytnutý na požiadanie;

e)

porovnanie výkonnosti počas obdobia uvedeného vo vyhlásení s benchmarkom investičnej výkonnosti (ak je k dispozícii) dohodnutým medzi spoločnosťou a klientom;

f)

celková suma dividend, úrokov a iných platieb prijatých počas vykazovaného obdobia v súvislosti s portfóliom klienta;

g)

informácie o iných krokoch spoločnosti, ktoré zakladajú práva vo vzťahu k finančným nástrojom v portfóliu;

h)

pre každú transakciu uskutočnenú počas obdobia informácie uvedené v článku 40 ods. 4 písm. c) až l), ak je to relevantné, pokiaľ sa klient nerozhodne, že bude prijímať informácie o jednotlivých uskutočnených transakciách. V tomto prípade sa uplatňuje odsek 4 tohto článku.

3.   Ak ide o drobných klientov, pravidelné výpisy uvedené v odseku 1 sa poskytujú raz za šesť mesiacov s výnimkou týchto prípadov:

a)

na žiadosť klienta sa musí pravidelný výpis poskytnúť raz za tri mesiace;

b)

keď sa uplatňuje odsek 4, musí sa pravidelný výpis poskytnúť aspoň raz za dvanásť mesiacov;

c)

ak dohoda o službe správy portfólia medzi investičnou spoločnosťou a drobným klientom povoľuje portfólio s pákovým efektom, pravidelný výpis sa musí poskytnúť aspoň raz za mesiac.

Investičné spoločnosti informujú drobných klientov o ich práve predkladať žiadosti na účely písmena a).

Výnimka uvedená v písmene b) sa však neuplatňuje v prípade transakcií s finančnými nástrojmi, na ktoré sa vzťahuje článok 4 ods. 1 bod 18 písm. c) alebo ktorýkoľvek z odsekov 4 až 10 oddielu C v prílohe I k smernici 2004/39/ES.

4.   Členské štáty vyžadujú, aby investičné spoločnosti v prípadoch, keď sa klient rozhodne, že bude prijímať informácie o jednotlivých uskutočnených transakciách, okamžite poskytli klientovi na trvalom dátovom nosiči základné informácie o tejto transakcii.

Ak je príslušný klient drobným klientom, investičná spoločnosť mu musí zaslať oznámenie potvrdzujúce transakciu, ktoré obsahuje informácie uvedené v článku 40 ods. 4, najneskôr v prvý obchodný deň po jej uskutočnení, alebo ak potvrdenie prijala investičná spoločnosť od tretej strany, najneskôr v prvý obchodný deň po prijatí potvrdenia od tretej strany.

Druhý pododsek sa neuplatňuje vtedy, ak by potvrdenie obsahovalo rovnaké informácie, aké sú v potvrdení, ktoré má byť okamžite zaslané drobnému klientovi inou osobou.

Článok 42

(článok 19 ods. 8 smernice 2004/39/ES)

Ďalšie oznamovacie povinnosti týkajúce sa správy portfólia alebo transakcií s podmieneným záväzkom

Členské štáty zabezpečia, aby v prípade, keď investičné spoločnosti realizujú transakcie správy portfólia pre drobných klientov alebo spravujú účty drobného klienta, ktoré zahŕňajú nekrytú otvorenú pozíciu v transakcii s podmieneným záväzkom, spoločnosti taktiež oznámili drobnému klientovi každú stratu prekračujúcu akúkoľvek vopred určenú prahovú hodnotu, ktorá bola dohodnutá medzi spoločnosťou a klientom, najneskôr do konca obchodného dňa, počas ktorého bola hranica prekročená, alebo ak bola hranica prekročená počas neobchodného dňa, najneskôr do ukončenia ďalšieho obchodného dňa.

Článok 43

(článok 19 ods. 8 smernice 2004/39/ES)

Výpisy o finančných nástrojoch alebo finančných prostriedkoch klienta

1.   Členské štáty vyžadujú, aby investičné spoločnosti, ktoré majú v držbe finančné nástroje alebo finančné prostriedky klienta, zaslali aspoň raz ročne na trvalom dátovom nosiči každému klientovi, ktorého finančné nástroje alebo finančné prostriedky majú v držbe, výpis o finančných nástrojoch alebo finančných prostriedkoch, pokiaľ takýto výpis nebol poskytnutý v akomkoľvek inom pravidelnom výpise.

Prvý pododsek sa nevzťahuje na úverovú inštitúciu, ktorej bolo udelené povolenie na činnosť podľa smernice 2000/12/ES, pokiaľ ide o vklady v zmysle uvedenej smernice, ktoré sú v držbe tejto inštitúcie.

2.   Výpis o aktívach klienta uvedených v odseku 1 obsahuje:

a)

podrobné informácie o všetkých finančných nástrojoch alebo finančných prostriedkoch klienta, ktoré sú v držbe investičnej spoločnosti na konci obdobia, na ktoré sa vzťahuje výpis;

b)

rozsah, v akom boli akékoľvek finančné nástroje alebo finančné prostriedky klienta predmetom transakcií spočívajúcich vo financovaní cenných papierov;

c)

výšku akéhokoľvek výnosu, ktorý vyplynul klientovi z dôvodu účasti na akýchkoľvek transakciách spočívajúcich vo financovaní cenných papierov, ako aj základ, z akého tento výnos vyplynul.

V prípadoch, keď portfólio klienta zahŕňa výnosy jednej alebo viacerých nevyrovnaných transakcií, informácie uvedené v písmene a) môžu byť založené buď na dátume obchodu, alebo na dátume vyrovnania za predpokladu, že všetky informácie vo výpise sú založené na rovnakom základe.

3.   Členské štáty povolia investičným spoločnostiam, ktoré majú v držbe finančné nástroje alebo finančné prostriedky klienta a ktoré pre klienta vykonávajú službu správy portfólia, aby do pravidelného výpisu, ktorý poskytujú tomuto klientovi podľa článku 41 ods. 1, zahrnuli výpis o aktívach klienta uvedených v odseku 1.

ODDIEL 5

Najlepší spôsob vykonania pokynu

Článok 44

(článok 21 ods. 1 a článok 19 ods. 1 smernice 2004/39/ES)

Kritériá najlepšieho spôsobu vykonania pokynu

1.   Členské štáty zabezpečia, aby investičné spoločnosti pri vykonávaní pokynov klienta na určenie relatívnej závažnosti činiteľov uvedených v článku 21 ods. 1 smernice 2004/39/ES zohľadňovali tieto kritériá:

a)

charakteristika klienta vrátane kategorizácie tohto klienta, teda, či ide o drobného alebo profesionálneho klienta;

b)

vlastnosti pokynu klienta;

c)

vlastnosti finančných nástrojov, ktoré sú predmetom tohto pokynu;

d)

charakteristika miest výkonu, na ktoré môže byť pokyn nasmerovaný.

Na účely tohto článku a článku 46 sa pod „miestom výkonu“ rozumie regulovaný trh, MTF, systematický internalizátor alebo tvorca trhu, alebo iný poskytovateľ likvidity, alebo subjekt, ktorý v tretej krajine vykonáva podobnú funkciu, ako sú funkcie vykonávané ktorýmkoľvek z uvedených subjektov.

2.   Investičná spoločnosť dodržiava svoju povinnosť podľa článku 21 ods. 1 smernice 2004/39/ES podniknúť všetky primerané kroky, aby dosiahla pre klienta najlepší možný výsledok, pokiaľ vykonáva pokyn alebo konkrétny aspekt pokynu podľa konkrétnych inštrukcií klienta, ktoré sa týkajú pokynu alebo konkrétneho aspektu pokynu.

3.   Ak investičná spoločnosť vykonáva pokyn v mene klienta, najlepší možný výsledok sa určí z hľadiska celkového plnenia predstavujúceho cenu finančného nástroja a náklady spojené s vykonaním pokynu, ktoré vznikli klientovi a ktoré sú priamo spojené s vykonaním pokynu vrátane poplatkov pre miesta výkonu, poplatkov za zúčtovanie a vyrovnanie a akýchkoľvek iných poplatkov hradených tretím stranám zapojeným do vykonania pokynu.

Na účely poskytnutia najlepšej stratégie, pokiaľ existuje viac ako jedno konkurenčné miesto výkonu príkazu pre finančný nástroj, s cieľom porovnať výsledky pre klienta aké by dosiahol vykonaním pokynu v každom z miest výkonu uvedených v stratégii vykonávania pokynu, ktoré je schopné splniť tento pokyn, v takom prípade sa vezmú do úvahy provízie a náklady spoločnosti na vykonanie pokynu v každom mieste výkonu, ktoré pripadá do úvahy.

4.   Členské štáty vyžadujú, aby investičné spoločnosti nezostavovali ani neúčtovali svoje provízie spôsobom, ktorý nespravodlivo diskriminuje niektoré miesta výkonu.

5.   Do novembra 2008 predloží Komisia Európskemu parlamentu a Rade správu o dostupnosti, porovnateľnosti a konsolidácii informácií týkajúcich sa kvality vykonávania pokynov na rôznych miestach výkonu.

Článok 45

(článok 19 ods. 1 smernice 2004/39/ES)

Povinnosť investičných spoločností, ktoré vykonávajú správu portfólia a prijatie a postúpenie pokynov, konať v najlepšom záujme klienta

1.   Členské štáty vyžadujú, aby investičné spoločnosti v priebehu poskytovania služby správy portfólia dodržiavali povinnosť predpísanú v článku 19 ods. 1 smernice 2004/39/ES konať v súlade s najlepšími záujmami svojich klientov pri uskutočňovaní transakcií vyplývajúcich z rozhodnutí obchodovať s inými subjektmi pri vykonávaní transakcií vyplývajúcich z rozhodnutí investičnej spoločnosti obchodovať s finančnými nástrojmi v mene svojho klienta.

2.   Členské štáty vyžadujú, aby investičné spoločnosti v priebehu poskytovania služby prijatia a postúpenia pokynov dodržiavali povinnosť podľa článku 19 ods. 1 smernice 2004/39/ES konať v súlade s najlepšími záujmami svojich klientov pri postupovaní pokynov klienta iným subjektom na ich vykonanie.

3.   Členské štáty zabezpečia, aby s cieľom splniť požiadavky odsekoch 1 alebo 2 investičné spoločnosti podnikli kroky uvedené v odsekoch 4 až 6.

4.   Investičné spoločnosti vykonajú všetky logické kroky, aby získali najlepší možný výsledok pre svojich klientov pri zohľadňovaní faktorov uvedených v článku 21 ods. 1 smernice 2004/39/ES. Relatívny význam týchto faktorov sa určí s odvolaním sa na podmienky stanovené v článku 44 ods. 1 a pre drobných klientov na požiadavku v súlade s článkom 44 ods. 3.

Investičné spoločnosti splnia svoje povinnosti podľa odsekov 1 alebo 2 a nevyžaduje sa, aby vykonali kroky uvedené v tomto odseku, pokiaľ plnia špecifické pokyny svojho klienta pri vykonávaní pokynu alebo jeho postupovaní na vykonanie zo strany iného subjektu.

5.   Investičné spoločnosti zavedú a implementujú stratégiu, ktorá im umožní dosiahnuť súlad s ustanoveniami odseku 4. Táto stratégia identifikuje, v prípade každej triedy nástrojov, subjekty, ktorým sa pokyny zadávajú alebo ktorým investičné spoločnosti postúpia pokyny na vykonanie. Tieto subjekty musia mať mechanizmus vykonávania pokynov, ktorý umožní investičnej spoločnosti dodržať svoje povinnosti podľa tohto článku pri realizovaní alebo postupovaní pokynov na tento subjekt na ich uskutočnenie.

Investičné spoločnosti poskytnú vhodné informácie svojim klientom o stratégii prijatej v súlade s týmto odsekom.

6.   Investičné spoločnosti pravidelne sledujú účinnosť prijatej stratégie v súlade s odsekom 5, a najmä kvalitu vykonávania pokynov zo strany subjektov uvedených v tejto stratégii a prípadne opravujú akékoľvek chyby.

Investičné spoločnosti okrem toho túto stratégiu každoročne preverujú. Takéto preverovanie sa tiež vykoná, kedykoľvek nastane podstatná zmena, ktorá ovplyvní schopnosť spoločnosti pokračovať v dosahovaní najlepších možných výsledkov pre svojich klientov

7.   Tento článok sa neuplatňuje pokiaľ investičná spoločnosť, ktorá poskytuje službu správy portfólia a/alebo prijatie a postupovanie pokynov, takisto vykonáva prijaté pokyny alebo rozhodnutia spravovať v mene svojho klienta portfólio. V týchto prípadoch sa uplatňuje článok 21 smernice 2004/39/ES.

Článok 46

(článok 21 ods. 3 a 4 smernice 2004/39/ES)

Stratégia vykonávania pokynov

1.   Členské štáty zabezpečia, aby investičné spoločnosti každoročne preskúmali stratégiu vykonávania pokynov zavedenú v súlade s článkom 21 ods. 2 smernice 2004/39/ES, ako aj svoj mechanizmus vykonávania pokynov.

Takéto preskúmanie sa vykoná vždy, keď dôjde k dôležitej zmene, ktorá ovplyvňuje schopnosť spoločnosti naďalej konzistentne dosahovať najlepší možný výsledok pri vykonávaní pokynov jej klientov pri využití miest výkonu zahrnutých do jej stratégie vykonávania pokynov.

2.   Investičné spoločnosti poskytnú drobným klientom v dostatočnom časovom predstihu pred poskytnutím príslušnej služby tieto podrobné informácie o stratégii vykonávania pokynov:

a)

opis relatívnej závažnosti, ktorú investičná spoločnosť v súlade s kritériami uvedenými v článku 44 ods. 1 prikladá činiteľom uvedeným v článku 21 ods. 1 smernice 2004/39/ES, alebo postup, ktorým spoločnosť určuje relatívnu závažnosť týchto činiteľov;

b)

zoznam miest výkonu, na ktoré sa spoločnosť značne spolieha pri dodržiavaní svojej povinnosti podniknúť všetky primerané kroky, aby konzistentne dosahovala najlepší možný výsledok pri vykonávaní pokynov klientov;

c)

jasné a zreteľné upozornenie, že akékoľvek konkrétne inštrukcie klienta môžu spoločnosti zabrániť, aby podnikla kroky, ktoré navrhla a implementovala vo svojej stratégii vykonávania pokynov s cieľom dosiahnuť najlepší možný výsledok pri vykonávaní týchto pokynov, pokiaľ ide o prvky, na ktoré sa tieto inštrukcie vzťahujú.

Tieto informácie sa poskytujú na trvalom dátovom nosiči alebo na internetovej stránke (ak táto nepredstavuje trvalý dátový nosič) za predpokladu, že sú splnené podmienky uvedené v článku 3 ods. 2.

ODDIEL 6

Spracovanie pokynu klienta

Článok 47

(článok 22 ods. 1 a článok 19 ods. 1 smernice 2004/39/ES)

Všeobecné zásady

1.   Členské štáty vyžadujú, aby investičné spoločnosti v priebehu vykonávania pokynov klienta dodržiavali tieto podmienky:

a)

musia zabezpečiť, aby pokyny vykonané v mene klientov boli okamžite a presne zaznamenané a alokované;

b)

inak porovnateľné pokyny klienta musia vykonávať postupne a okamžite s výnimkou prípadov, keď to vlastnosti pokynu alebo prevládajúce podmienky na trhu neumožňujú alebo keď to nie je v záujme klienta;

c)

musia informovať drobného klienta o akýchkoľvek vážnych ťažkostiach týkajúcich sa riadneho vykonania pokynov okamžite po ich zistení.

2.   Ak je investičná spoločnosť zodpovedná za dohľad nad vyrovnaním vykonaného pokynu alebo za zabezpečenie tohto vyrovnania, prijme všetky primerané kroky na to, aby zabezpečila, že všetky finančné nástroje alebo finančné prostriedky klienta prijaté pri vyrovnaní tohto vykonaného pokynu budú okamžite a správne prevedené na účet príslušného klienta.

3.   Investičná spoločnosť nezneužije informácie o nevybavených pokynoch klienta a podnikne všetky primerané kroky na to, aby zabránila zneužitiu týchto informácií zo strany ktorejkoľvek svojej príslušnej osoby.

Článok 48

(článok 22 ods. 1 a článok 19 ods. 1 smernice 2004/39/ES)

Zlučovanie a alokácia pokynov

1.   Členské štáty nepovolia, aby investičné spoločnosti vykonávali pokyn klienta alebo transakciu na vlastný účet spolu s pokynom iného klienta, pokiaľ nie sú splnené tieto podmienky:

a)

musí byť nepravdepodobné, že zlúčenie pokynov a transakcií bude celkovo nevýhodné pre žiadneho z klientov, ktorých pokyny majú byť zlúčené;

b)

každý klient, ktorého pokyn má byť zlúčený, musí byť informovaný o tom, že účinok zlúčenia vo vzťahu ku konkrétnemu pokynu môže byť v jeho neprospech;

c)

musí byť zavedená a účinne uplatňovaná stratégia alokácie pokynov, ktorá za dostatočne presných podmienok zabezpečuje spravodlivú alokáciu zlúčených pokynov a transakcií vrátane spôsobu, ako objem a cena pokynov určuje alokácie, a zaobchádzanie s čiastočnými vykonaniami pokynov.

2.   Členské štáty zabezpečia, aby v prípade, keď investičná spoločnosť zlučuje pokyn s jedným alebo viacerými pokynmi iného klienta a zlúčený pokyn je čiastočne vykonaný, táto investičná spoločnosť alokovala súvisiace obchody v súlade so svojou stratégiou alokácie pokynov.

Článok 49

(článok 22 ods. 1 a článok 19 ods. 1 smernice 2004/39/ES)

Zlučovanie a alokácia transakcií na vlastný účet

1.   Členské štáty zabezpečia, aby investičné spoločnosti, ktoré zlúčili transakcie na vlastný účet s jedným alebo viacerými pokynmi klienta, nealokovali súvisiace obchody spôsobom, ktorý klienta poškodzuje.

2.   Členské štáty vyžadujú, aby v prípade, keď investičná spoločnosť zlučuje pokyn s jedným alebo viacerými pokynmi iného klienta a zlúčený pokyn je čiastočne vykonaný, investičná spoločnosť alokovala súvisiace obchody prednostne klientovi.

Ak je však investičná spoločnosť schopná na základe primeraných dôvodov preukázať, že bez tohto zlúčenia by pokyn nemohla vykonať za tak výhodných podmienok alebo vôbec, môže alokovať transakciu na vlastný účet proporcionálne v súlade so svojou stratégiou alokácie pokynov uvedenou v článku 48 ods. 1 písm. c).

3.   Členské štáty vyžadujú, aby investičné spoločnosti, v rámci stratégie alokácie pokynov uvedenej v článku 48 ods. 1 písm. c) zaviedli postupy na zamedzenie prerozdeleniu transakcií na vlastný účet, ktoré sú uskutočňované spolu s pokynmi klientov spôsobom, ktorý poškodzuje klienta.

ODDIEL 7

Oprávnené protistrany

Článok 50

(článok 24 ods. 3 smernice 2004/39/ES)

Oprávnené protistrany

1.   Členské štáty môžu uznať podnik za oprávnenú protistranu, ak tento podnik spadá do kategórie klientov, ktorí sa považujú za profesionálnych klientov v súlade s odsekmi 1, 2 a 3 oddielu I prílohy II k smernici 2004/39/ES s výnimkou akejkoľvek kategórie, ktorá je výslovne uvedená v článku 24 ods. 2 uvedenej smernice.

Členské štáty môžu na požiadanie uznať za oprávnené protistrany taktiež podniky, ktoré spadajú do kategórie klientov, ktorí sa považujú za profesionálnych klientov v súlade s oddielom II prílohy II k smernici 2004/39/ES. V takýchto prípadoch je však príslušný podnik uznaný za oprávnenú protistranu, len pokiaľ ide o služby alebo transakcie, pri ktorých ho možno považovať za profesionálneho klienta.

2.   Pokiaľ oprávnená protistrana v súlade s druhým pododsekom odseku 2 článku 24 smernice 2004/39/ES požiada, aby sa s ňou zaobchádzalo ako s klientom, ktorého obchodné vzťahy s investičnou spoločnosťou upravujú články 19, 21 a 22 uvedenej smernice, ale výslovne nepožiada, aby sa s ňou zaobchádzalo ako s drobným klientom, a investičná spoločnosť tejto žiadosti vyhovie, spoločnosť zaobchádza s touto oprávnenou protistranou ako s profesionálnym klientom

Pokiaľ však táto oprávnená protistrana výslovne požiada, aby sa s ňou zaobchádzalo ako s drobným klientom, budú sa uplatňovať ustanovenia týkajúce sa žiadosti o zaobchádzanie ako s drobným klientom, ktoré sú uvedené v druhom, treťom a štvrtom pododseku oddielu I prílohy II k smernici 2004/39/ES.

ODDIEL 8

Vedenie záznamov

Článok 51

(článok 13 ods. 6 smernice 2004/39/ES)

Uchovávanie záznamov

1.   Členské štáty vyžadujú, aby investičné spoločnosti uchovávali záznamy, ktoré vyžaduje smernica 2004/39/ES a jej vykonávacie opatrenia, najmenej po dobu piatich rokov.

Záznamy, v ktorých sú uvedené príslušné práva a povinnosti investičnej spoločnosti a klienta podľa dohody o poskytovaní služieb alebo v ktorých sú uvedené podmienky, za ktorých spoločnosť poskytuje klientovi služby, sa uchovávajú najmenej po dobu trvania vzťahu s klientom.

Príslušné orgány však môžu vo výnimočných prípadoch vyžadovať, aby investičné spoločnosti uchovávali všetky alebo niektoré z týchto záznamov dlhšiu dobu, ktorú možno odôvodniť povahou nástroja alebo transakcie, pokiaľ je to potrebné na to, aby príslušný orgán mohol vykonávať svoje funkcie dohľadu v súlade so smernicou 2004/39/ES.

Po skončení platnosti povolenia na činnosť investičnej spoločnosti môžu členské štáty alebo príslušné orgány vyžadovať, aby spoločnosť uchovávala záznamy až do uplynutia zostávajúcej doby piatich rokov, ktorú vyžaduje prvý pododsek.

2.   Záznamy sa uchovávajú na dátovom nosiči, ktorý umožňuje uloženie informácií takým spôsobom, aby príslušný orgán mohol tieto informácie v budúcnosti použiť, a v takej podobe a takým spôsobom, aby boli splnené tieto podmienky:

a)

príslušný orgán musí mať možnosť ľahko získať záznamy a musí byť schopný rekonštruovať z týchto záznamov všetky kľúčové fázy spracovania každej transakcie;

b)

musí byť zabezpečené to, že je možné ľahko zistiť akékoľvek opravy či iné zmeny, ako aj pôvodný obsah záznamov pred týmito opravami alebo zmenami;

c)

musí byť zabezpečené to, že so záznamami nie je možné inak manipulovať alebo ich meniť.

3.   Príslušný orgán každého členského štátu vypracuje a bude viesť zoznam minimálnych záznamov, ktoré musí viesť investičná spoločnosť podľa smernice 2004/39/ES, a jej vykonávacích opatrení.

4.   Povinnosťami týkajúcimi sa vedenia záznamov podľa smernice 2004/39/ES a tejto smernice nie je dotknuté právo členských štátov ukladať investičným spoločnostiam povinnosti týkajúce sa nahrávania telefonických rozhovorov alebo elektronických komunikácií, ktoré sa týkajú pokynov klientov.

5.   Na základe rokovaní s Výborom európskych regulačných orgánov cenných papierov predloží Komisia Európskemu parlamentu a Rade do 31. decembra 2009 správu o stále aktuálnej primeranosti ustanovení odseku 4.

ODDIEL 9

Vymedzené pojmy na účely smernice 2004/39/ES

Článok 52

(článok 4 ods. 1 bod 4 smernice 2004/39/ES)

Investičné poradenstvo

Na účely vymedzenia pojmu „investičné poradenstvo“ v článku 4 ods. 1 bode 4 smernice 2004/39/ES sa pod osobným odporúčaním rozumie odporúčanie, ktoré je poskytnuté osobe v postavení investora alebo potenciálneho investora, alebo v postavení sprostredkovateľa investora alebo potenciálneho investora.

Toto odporúčanie musí byť prezentované ako vhodné pre túto osobu alebo musí byť založené na posúdení jej osobných pomerov, musí predstavovať odporúčanie prijať jeden z týchto krokov:

a)

kúpiť, predať, upísať, vymeniť, umoriť, držať alebo prevziať konkrétny finančný nástroj;

b)

uplatniť alebo neuplatniť akékoľvek právo kúpiť, predať, upísať, vymeniť alebo umoriť finančný nástroj, ktoré vyplýva z konkrétneho finančného nástroja.

Odporúčanie nie je osobným odporúčaním, ak je vydané výhradne prostredníctvom distribučných kanálov alebo pre verejnosť.

KAPITOLA IV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 53

Transpozícia

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 31. januára 2007 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Bezodkladne oznámia Komisii znenie týchto ustanovení a korelačnú tabuľku medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.

2.   Členské štáty uplatňujú tieto ustanovenia od 1. novembra 2007.

3.   Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

4.   Členské štáty oznámia Komisii znenia hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 54

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 55

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 10. augusta 2006

Za Komisiu

Charlie McCREEVY

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 145, 30.4.2004, s. 1. Smernica zmenená a doplnená smernicou 2006/31/ES (Ú. v. EÚ L 114, 27.4.2006, s. 60).

(2)  Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31. Smernica zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(3)  Ú. v. EÚ L 339, 24.12.2003, s. 73.

(4)  Ú. v. EÚ L 96, 12.4.2003, s. 16.

(5)  Ú. v. EÚ L 345, 31.12.2003, s. 64.

(6)  Ú. v. ES L 375, 31.12.1985, s. 3. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2005/1/ES (Ú. v. EÚ L 79, 24.3.2005, s. 9).

(7)  Ú. v. ES L 191, 13.7.2001, s. 43.

(8)  Ú. v. ES L 193, 18.7.1983, s. 1.

(9)  Pozri stranu 1 tohto úradného vestníka.

(10)  Ú. v. EÚ L 177, 30.6.2006, s. 1.

(11)  Ú. v. ES L 271, 9.10.2002, s. 16.