13.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 159/13


DIREKTIVA KOMISIJE 2006/55/ES

z dne 12. junija 2006

o spremembi Priloge III k Direktivi Sveta 66/402/EGS glede največje mase semenskih partij

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 66/402/EGS z dne 14. junija 1966 o trženju semena žit (1), in zlasti člena 21a Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Mednarodna pravila v zvezi z največjo maso za semenske partije nekaterih vrst žitaric, zlasti vrst Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta, Secale cereale, Triticosecale in Oryza sativa, Avena sativa ter Hordeum vulgare, so bila nedavno spremenjena.

(2)

Primerno je prilagoditi največjo maso za semenske partije navedenih vrst, ki so določene v zakonodaji Skupnosti.

(3)

Direktivo 66/402/EGS je zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Ukrepi, predvideni s to direktivo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za seme in razmnoževalni material za poljedelstvo, vrtnarstvo in gozdarstvo –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

V stolpcu 2 preglednice v Prilogi III k Direktivi 66/402/EGS se „25“ nadomesti s „30“.

Člen 2

1.   Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 31. decembra 2006. Besedila teh predpisov ter korelacijsko tabelo med predpisi in to direktivo nemudoma predložijo Komisiji.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice Komisiji predložijo besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 12. junija 2006

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL 125, 11.7.1966, str. 2309/66. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2004/117/ES (UL L 14, 18.1.2005, str. 18).