18.5.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 130/27


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2006/45/EF

af 16. maj 2006

om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for så vidt angår specifikationen af det aktive stof propoxycarbazon

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (1), særlig artikel 6, stk. 1, andet afsnit, andet led, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens direktiv 2003/119/EF (2) blev propoxycarbazon optaget i bilag I til direktiv 91/414/EØF som et aktivt stof.

(2)

I ansøgningen om optagelse af propoxycarbazon gav fabrikanten Bayer CropScience en specifikation, der var baseret på en produktion i lille målestok. For produktion i stor målestok vil denne virksomhed nu ændre specifikationen for så vidt angår renhed. Den har fremlagt data for at vise, at den ændrede specifikation opfylder betingelserne for optagelse.

(3)

Tyskland evaluerede oplysningerne og dataene, som virksomheden havde fremlagt. Tyskland konkluderede, at den ændrede specifikation ikke indebærer andre risici end dem, der allerede er taget i betragtning ved optagelsen af propoxycarbazon i bilag I til direktiv 91/414/EØF og i Kommissionens reviderede vurderingsrapport om dette stof, og underrettede i juli 2005 Kommissionen herom.

(4)

Specifikationen af propoxycarbazon bør derfor ændres.

(5)

Direktiv 91/414/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag I til direktiv 91/414/EØF ændres som angivet i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 18. september 2006 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

De anvender disse bestemmelser fra den 19. september 2006.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. maj 2006.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2006/39/EF (EUT L 104 af 13.4.2006, s. 30).

(2)  EUT L 325 af 12.12.2003, s. 41.


BILAG

I bilag I til direktiv 91/414/EØF affattes række 77 således:

»77

Propoxycarbazon

CAS-nr. 145026-81-9

CIPAC-nr. 655

2-(4,5-dihydro-4-methyl-5-oxo-3-propoxy-1H-1,2,4-triazol-1-yl) carboxamidosulfonylbenzoesyremethylester

≥ 950 g/kg (udtrykt som natriumpropoxycarbazon)

1. april 2004

31. marts 2014

Må kun tillades anvendt som herbicid.

Med henblik på gennemførelsen af de ensartede principper i bilag VI skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om propoxycarbazon, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 3. oktober 2003. Ved denne samlede vurdering bør medlemsstaterne

være særligt opmærksomme på muligheden for forurening af grundvandet som følge af propoxycarbazon og dets metabolitter, når det aktive stof anvendes i områder med sårbare jordbunds- og/eller klimaforhold

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af vandøkosystemer, særlig vandplanter

Der træffes risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.«