11.4.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 102/35


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2006/22/ES

z 15. marca 2006

o minimálnych podmienkach vykonávania

nariadení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85

o právnych predpisoch v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, a o zrušení smernice Rady 88/599/EHS

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 71 ods. 1,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2), v zmysle spoločného textu schváleného Zmierovacím výborom dňa 8. decembra 2005,

keďže:

(1)

Nariadenia Rady (EHS) č. 3820/85 z 20. decembra 1985 o zosúlaďovaní niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy (3), a (EHS) č. 3821/85 z 20. decembra 1985 o záznamovom zariadení v cestnej doprave (4) a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/15/ES z 11. marca 2002 o organizácii pracovnej doby osôb vykonávajúcich mobilné činnosti v cestnej doprave (5) sú dôležité pre vytvorenie spoločného trhu pre vnútrozemské dopravné služby, pre bezpečnosť na cestách a pracovné podmienky.

(2)

Vo svojej Bielej knihe „Európska dopravná politika do roku 2010: čas rozhodnúť“ Komisia uvádza potrebu sprísniť kontroly a sankcie najmä v právnych predpisoch v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, a to konkrétne zvýšiť počet kontrol, podporiť systematickú výmenu informácií medzi členskými štátmi, koordinovať inšpekčné činnosti a podporovať odbornú prípravu osôb zabezpečujúcich dodržiavanie týchto predpisov.

(3)

Je preto potrebné zabezpečiť správne uplatňovanie a harmonizovaný výklad pravidiel v sociálnej oblasti, týkajúcich sa cestnej dopravy, prostredníctvom stanovenia minimálnych požiadaviek pre jednotné a účinné kontroly, vykonávané členskými štátmi ohľadom dodržiavania príslušných ustanovení. Tieto kontroly by mali viesť k zníženiu a predchádzaniu porušovania predpisov. Ďalej je potrebné zaviesť mechanizmus, ktorý zabezpečí, že podniky, hodnotené ako vysoko rizikové, sú kontrolované podrobnejšie a častejšie.

(4)

Aj prostredníctvom zabezpečenia dodržiavania smernice 2002/15/ES by sa mali riešiť riziká, vyplývajúce z únavy vodičov.

(5)

Opatrenia, ustanovené v tejto smernici by mali viesť nielen k väčšej bezpečnosti na cestách, ale mali by prispieť aj k harmonizácii pracovných podmienok v rámci Spoločenstva a podporovať rovnaké podmienky pre všetkých.

(6)

Výmena analógových tachografov za digitálne postupne umožní rýchlejšie a presnejšie skontrolovanie väčšieho množstva údajov a z tohto dôvodu budú môcť členské štáty vykonávať čoraz väčšie množstvo kontrol. Pri kontrolách by sa teda percento dní, ktoré odpracovali vodiči vozidiel, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti kontrolovaných právnych predpisov v sociálnej oblasti, malo postupne zvýšiť na 4 %.

(7)

Pokiaľ ide o kontrolné systémy, cieľom musí byť rozvoj vnútroštátnych systémov smerom k európskej interoperabilite a použiteľnosti.

(8)

Všetky jednotky, zabezpečujúce dodržiavanie predpisov, by mali mať k dispozícii postačujúce štandardné vybavenie a príslušné právomoci, ktoré im umožnia plniť ich povinnosti efektívne a účinne.

(9)

Bez toho, aby bolo dotknuté riadne plnenie úloh uložených touto smernicou, členské štáty by sa mali snažiť zabezpečiť, aby sa cestné kontroly vykonávali účinne a rýchlo s cieľom vykonať ich za čo najkratší čas a s čo najmenším zdržaním pre vodiča.

(10)

V každom členskom štáte by mal byť jeden orgán pre styk s inými príslušnými orgánmi v rámci Spoločenstva. Tento orgán by mal tiež zostavovať príslušné štatistiky. Členské štáty by mali takisto na svojom území uplatňovať súdržnú národnú stratégiu dodržiavania týchto predpisov a môžu určiť jeden orgán, ktorý bude koordinovať jej vykonávanie.

(11)

Spolupráca medzi orgánmi členských štátov, zabezpečujúcimi dodržiavanie týchto predpisov, by ďalej mala byť podporovaná zosúladenými kontrolami, spoločnými iniciatívami odbornej prípravy, elektronickou výmenou informácií a výmenou poznatkov a skúseností.

(12)

Osvedčené postupy pri činnostiach, ktoré zabezpečujú dodržiavanie predpisov v oblasti cestnej dopravy, a to najmä na účely zabezpečenia harmonizovaného prístupu k otázke potvrdení o čerpaní dovolenky vodičom alebo o práceneschopnosti vodiča, by sa mali uľahčiť a podporiť prostredníctvom fóra orgánov členských štátov, zabezpečujúcich dodržiavanie predpisov.

(13)

Opatrenia, potrebné na vykonávanie tejto smernice, by sa mali prijímať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (6).

(14)

Keďže cieľ tejto smernice, a to ustanovenie jednoznačných spoločných pravidiel týkajúcich sa minimálnych podmienok kontroly správneho a jednotného vykonávania nariadení (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 z 15. marca 2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85 (7) nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale z dôvodov potreby koordinovaného nadnárodného postupu ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(15)

Smernica Rady 88/599/EHS (8) o štandardných kontrolných postupoch pre vykonávanie nariadení (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 by preto mala byť zrušená,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Predmet úpravy

Táto smernica ustanovuje minimálne podmienky pre vykonávanie nariadení (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85.

Článok 2

Kontrolné systémy

1.   Členské štáty zorganizujú systém vhodnej a pravidelnej kontroly správneho a jednotného vykonávania predpisov, ako je uvedené v článku 1, pri cestných kontrolách, ako aj pri kontrolách v priestoroch podnikov, a to pre všetky kategórie dopravy.

Tieto kontroly každý rok obsiahnu veľký a reprezentatívny podiel mobilných pracovníkov, vodičov, podnikov a vozidiel všetkých kategórií dopravy, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti nariadení (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85.

Členské štáty zabezpečia, aby sa na ich území uplatňovala súdržná národná stratégia pre dodržiavanie týchto predpisov. Členské štáty môžu na tieto účely určiť orgán koordinujúci činnosti uskutočnené na základe článkov 4 a 6 a v tomto prípade bude o ňom informovaná Komisia a ostatné členské štáty.

2.   Ak sa tak ešte nestalo, členské štáty udelia najneskôr do 1. mája 2007 oprávneným inšpekčným úradníkom príslušné právomoci, ktoré im umožnia riadne vykonávanie ich inšpekčných povinností, ako sa vyžaduje v tejto smernici.

3.   Každý členský štát zorganizuje kontroly tak, aby sa od 1. mája 2006 skontrolovalo 1 % dní odpracovaných vodičmi vozidiel, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti nariadení (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85. Toto percento sa od 1. januára 2008 zvýši najmenej na 2 % a od 1. januára 2010 najmenej na 3 %.

Komisia môže od 1. januára 2012 toto minimálne percento zvýšiť na 4 % v súlade s postupom uvedeným v článku 12 ods. 2, ak štatistiky zozbierané podľa článku 3 preukážu, že priemerne viac ako 90 % všetkých kontrolovaných vozidiel je vybavených digitálnym tachografom. Pri tomto rozhodnutí Komisia zohľadní účinnosť existujúcich opatrení na dodržiavanie predpisov, a to najmä dostupnosti údajov z digitálnych tachografov v priestoroch podnikov.

Počas najmenej 15 % dní z celkového počtu skontrolovaných pracovných dní sa vykonávajú cestné kontroly a počas najmenej 30 % sa vykonávajú kontroly v priestoroch podnikov. Od 1. januára 2008 sa počas najmenej 30 % dní z celkového počtu skontrolovaných pracovných dní vykonávajú cestné kontroly a počas najmenej 50 % sa vykonávajú kontroly v priestoroch podnikov.

4.   Informácie predkladané Komisii v súlade s článkom 16 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 3820/85 obsahujú počet vodičov skontrolovaných pri cestnej kontrole počet kontrol vykonaných v priestoroch podnikov, počet skontrolovaných pracovných dní a počet a druh hlásených porušení predpisov s poznámkou, či išlo o osobnú alebo nákladnú dopravu.

Článok 3

Štatistika

Členské štáty zabezpečia, aby štatistické údaje zozbierané pri kontrolách organizovaných v súlade s článkom 2 ods. 1 a ods. 3 boli rozdelené do týchto kategórií:

a)

pri cestných kontrolách:

i)

druh cesty, a to konkrétne či ide o diaľnicu, cestu vyššej alebo nižšej kategórie a krajinu evidencie kontrolovaného vozidla, aby sa predchádzalo diskriminácii;

ii)

typ tachografu, analógový alebo digitálny;

b)

pri kontrolách v priestoroch podniku:

i)

druh dopravnej činnosti, a to konkrétne či ide o medzinárodnú alebo vnútroštátnu činnosť, osobnú dopravu alebo nákladnú dopravu, na vlastný účet alebo v prenájme, alebo za úhradu;

ii)

veľkosť vozidlového parku spoločnosti;

iii)

typ tachografu, analógový alebo digitálny.

Tieto štatistické údaje sa každé dva roky predkladajú Komisii a uverejňujú sa v správe.

Príslušné orgány členských štátov uschovajú štatistické údaje zozbierané za predchádzajúci rok.

Podniky zodpovedné za vodičov uschovajú na dobu jedného roka dokumenty, výsledné protokoly a iné príslušné údaje im odovzdané orgánmi zabezpečujúcimi dodržiavanie predpisov, ktoré sa týkajú kontrol vykonaných v priestoroch týchto podnikov a/alebo u ich vodičov pri cestnej kontrole.

Komisia zabezpečí akékoľvek ďalšie potrebné vyjasnenia vymedzení pojmov pre kategórie uvedené v písmenách a) a b) v súlade s postupom uvedeným v článku 12 ods. 2.

Článok 4

Cestné kontroly

1.   Cestné kontroly sa organizujú na rôznych miestach a v ľubovoľnom čase a pokrývajú dostatočne širokú časť cestnej siete tak, aby bolo ťažké vyhnúť sa kontrolným bodom.

2.   Členské štáty zabezpečia, aby:

a)

sa vytvoril dostatočný počet kontrolných bodov na existujúcich alebo plánovaných cestách alebo v ich blízkosti a v prípade potreby môžu ako kontrolné body slúžiť čerpacie stanice a iné bezpečné miesta popri diaľniciach;

b)

sa kontroly vykonávali náhodným rotačným systémom so zachovaním primeranej geografickej rovnováhy.

3.   Prvky preverované pri cestnej kontrole sú ustanovené v prílohe I časti A. Ak si to situácia vyžiada, kontroly sa môžu zameriavať na konkrétny prvok.

4.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 9 ods. 2, cestné kontroly sa vykonávajú nediskriminačne. Úradné osoby zabezpečujúce dodržiavanie predpisov nesmú diskriminovať najmä z týchto dôvodov:

a)

krajina evidencie vozidla;

b)

krajina bydliska vodiča;

c)

krajina, kde je podnik usadený;

d)

východiskové a cieľové miesto cesty;

e)

typ tachografu, analógový alebo digitálny.

5.   Úradná osoba zabezpečujúca dodržiavanie predpisov je vybavená:

a)

zoznamom hlavných prvkov, ktoré treba skontrolovať, podľa prílohy I časti A;

b)

štandardným kontrolným vybavením podľa prílohy II.

6.   Ak pri cestnej kontrole v členskom štáte nález u vodiča vozidla evidovaného v inom členskom štáte poskytne dôvody domnievať sa, že došlo k porušeniu predpisu, ktoré však nemožno dokázať počas kontroly kvôli nedostatku potrebných údajov, príslušné orgány dotknutých členských štátov si vzájomne poskytujú pomoc pri vyjasnení situácie.

Článok 5

Zosúladené kontroly

Členské štáty najmenej šesťkrát do roka vykonávajú zosúladené cestné kontroly vodičov a vozidiel, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti nariadení (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85. Takéto kontroly vykonávajú súčasne orgány zabezpečujúce dodržiavanie predpisov dvoch alebo viacerých členských štátov, každý konajúc na vlastnom území.

Článok 6

Kontroly v priestoroch podnikov

1.   Kontroly v priestoroch podnikov sa organizujú so zreteľom na predchádzajúce skúsenosti s rôznymi druhmi dopravy a podnikov. Vykonajú sa aj v prípade zistenia závažného porušenia nariadení (EHS) č. 3820/85 alebo (EHS) č. 3821/85 pri cestnej kontrole.

2.   Kontroly v priestoroch podnikov zahŕňajú prvky uvedené v prílohe I časti A a časti B.

3.   Úradná osoba zabezpečujúca dodržiavanie predpisov je vybavená:

a)

zoznamom hlavných prvkov, ktoré treba skontrolovať podľa prílohy I časti A a časti B;

b)

štandardným kontrolným vybavením podľa prílohy II.

4.   Úradné osoby zabezpečujúce dodržiavanie predpisov v členskom štáte zohľadnia počas kontroly všetky informácie poskytnuté určeným orgánom pre styk iného členského štátu podľa článku 7 ods. 1 týkajúce sa príslušnej činnosti podniku v tomto inom členskom štáte.

5.   Na účely odsekov 1 až 4 majú kontroly vykonávané v priestoroch príslušných orgánov na základe relevantných dokumentov alebo údajov predložených podnikmi na žiadosť týchto orgánov rovnaké postavenie ako kontroly vykonané v priestoroch podnikov.

Článok 7

Styk v rámci spoločenstva

1.   Členské štáty určia orgán, ktorý plní tieto úlohy:

a)

zabezpečuje koordináciu s rovnocennými orgánmi v iných dotknutých členských štátoch vo vzťahu k činnostiam uskutočneným podľa článku 5;

b)

predkladá Komisii dvojročné štatistické výkazy podľa článku 16 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 3820/85;

c)

nesie primárnu zodpovednosť za pomoc príslušným orgánom ostatných členských štátov podľa článku 4 ods. 6.

Orgán je zastúpený vo výbore uvedenom v článku 12 ods. 1.

2.   Členské štáty informujú Komisiu o určení tohto orgánu a Komisia o tom zodpovedajúcim spôsobom upovedomí ostatné členské štáty.

3.   Výmena údajov, skúseností a poznatkov medzi členskými štátmi sa aktívne podporuje, predovšetkým, avšak nie výhradne prostredníctvom výboru uvedeného v článku 12 ods. 1 a akéhokoľvek orgánu, ktorý Komisia určí v súlade s postupom uvedeným v článku 12 ods. 2.

Článok 8

Výmena informácií

1.   Dvojstranne sprístupnené informácie podľa článku 17 ods. 3 nariadenia (EHS) č. 3820/85 alebo článku 19 ods. 3 nariadenia (EHS) č. 3821/85 si vymieňajú určené orgány oznámené Komisii v súlade s článkom 7 ods. 2:

a)

najmenej raz za šesť mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice;

b)

na základe osobitnej žiadosti členského štátu v jednotlivých prípadoch.

2.   Členské štáty sa snažia o vytvorenie systémov na elektronickú výmenu informácií. Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 12 ods. 2 definuje spoločnú metodiku účinnej výmeny informácií.

Článok 9

Systém hodnotenia rizikovosti

1.   Členské štáty zavedú systém hodnotenia rizikovosti podnikov na základe počtu a závažnosti akéhokoľvek porušenia nariadení (EHS) č. 3820/85 alebo (EHS) č. 3821/85, ktorého sa konkrétny podnik dopustil. Komisia podporí dialóg medzi členskými štátmi s cieľom podporiť súlad týchto systémov hodnotenia rizikovosti.

2.   Podniky s vysokým stupňom rizikovosti sa kontrolujú podrobnejšie a častejšie. Kritériá a podrobné pravidlá zavedenia tohto systému sa prerokujú vo výbore uvedenom v článku 12 s cieľom vytvoriť systém výmeny informácií o osvedčených postupoch.

3.   Východiskový zoznam porušení nariadení (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 je stanovený v prílohe III.

Na účely vydania usmernení o posudzovaní závažnosti porušení nariadení (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 môže Komisia v prípade potreby a v súlade s postupom uvedeným v článku 12 ods. 2 prispôsobiť prílohu III na účely vytvorenia usmernení o spoločnom súbore porušení predpisov, v rozdelení do kategórií podľa ich závažnosti.

Kategória najzávažnejších porušení predpisov by mala zahŕňať tie porušenia, kde pri nedodržaní príslušných ustanovení nariadení (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 vzniká vysoké riziko úmrtia alebo vážnej ujmy na zdraví.

Článok 10

Správa

Do 1. mája 2009 predloží Komisia Európskemu parlamentu a Rade správu, v ktorej analyzuje sankcie za závažné porušenia predpisov ustanovené v právnych predpisoch členských štátov.

Článok 11

Osvedčené postupy

1.   Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 12 ods. 2 vytvorí usmernenia o osvedčených postupoch pri zabezpečovaní dodržiavania predpisov.

Tieto usmernenia budú uverejnené v dvojročnej správe Komisie.

2.   Členské štáty vytvoria spoločné programy odbornej prípravy o osvedčených postupoch, ktoré sa budú konať najmenej raz ročne a ktoré najmenej raz ročne umožnia výmenu pracovníkov ich orgánov pre styk v rámci Spoločenstva v ostatných členských štátoch.

3.   Komisia zostaví elektronický formulár, vhodný pre tlač, v súlade s postupom uvedeným v článku 12 ods. 2, ktorý sa použije, ak je vodič práceneschopný alebo čerpá riadnu dovolenku, alebo ak vodič viedol iné vozidlo, ktoré je vyňaté z rozsahu pôsobnosti nariadenia (EHS) č. 3820/85, počas obdobia uvedeného v prvej zarážke prvého pododseku článku 15 ods. 7 nariadenia (EHS) č. 3821/85.

4.   Členské štáty zabezpečia, aby úradné osoby zabezpečujúce dodržiavanie predpisov boli dobre vyškolené na výkon svojich úloh.

Článok 12

Postup výboru

1.   Komisii pomáha výbor zriadený podľa článku 18 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 3821/85.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3.   Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 13

Vykonávacie opatrenia

Na žiadosť členského štátu alebo z vlastného podnetu Komisia, konajúc v súlade s postupom uvedeným v článku 12 ods. 2, prijme vykonávacie opatrenia, a to najmä pre tieto ciele:

a)

podporovať spoločný prístup k vykonaniu tejto smernice;

b)

napomáhať súdržnosti prístupu orgánov zabezpečujúcich dodržiavanie predpisov a harmonizovanému výkladu nariadenia (EHS) č. 3820/85 zo strany orgánov zabezpečujúcich dodržiavanie predpisov;

c)

uľahčiť dialóg medzi odvetvím dopravy a orgánmi zabezpečujúcimi dodržiavanie predpisov.

Článok 14

Rokovania s tretími stranami

Po nadobudnutí účinnosti tejto smernice začne Spoločenstvo rokovania s príslušnými tretími krajinami na účely uplatňovania pravidiel, ktoré sú rovnocenné s pravidlami ustanovenými v tejto smernici.

Do skončenia týchto rokovaní zahrnú členské štáty údaje o kontrolách vykonaných na vozidlách z tretích krajín do svojich oznámení pre Komisiu, ako je ustanovené v článku 16 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 3820/85.

Článok 15

Aktualizácia príloh

Zmeny a doplnenia príloh, ktoré sú potrebné na ich prispôsobenie vývoju v oblasti osvedčených postupov, sa prijímajú v súlade s postupom uvedeným v článku 12 ods. 2.

Článok 16

Transpozícia

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 1. apríla 2007. Členské štáty bezodkladne oznámia Komisii znenie týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 17

Zrušenie

1.   Smernica 88/599/EHS sa týmto zrušuje.

2.   Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na túto smernicu.

Článok 18

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 19

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 15. marca 2006

Za Európsky parlament

predseda

J. BORRELL FONTELLES

Za Radu

predseda

H. WINKLER


(1)  Ú. v. EÚ C 241, 28.9.2004, s. 65.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 20. apríla 2004 (Ú. v. EÚ C 104 E, 30.4.2004, s. 385), spoločná pozícia Rady z 9. decembra 2004 (Ú. v. EÚ C 63 E, 15.3.2005, s. 1) a pozícia Európskeho parlamentu z 13. apríla 2005 (Ú. v. EÚ C 33 E, 9.2.2006, s. 415). Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 2. februára 2006 a rozhodnutie Rady z 2. februára 2006.

(3)  Ú. v. ES L 370, 31.12.1985, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/59/ES (Ú. v. EÚ L 226, 10.9.2003, s. 4).

(4)  Ú. v. ES L 370, 31.12.1985, s. 8. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 432/2004 (Ú. v. EÚ L 71, 10.3.2004, s. 3).

(5)  Ú. v. ES L 80, 23.3.2002, s. 35.

(6)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

(7)  Ú. v. EÚ L 102, 11.4.2006, s. 1.

(8)  Ú. v. ES L 325, 29.11.1988, s. 55. Smernica zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 2135/98 (Ú. v. ES L 274, 9.10.1998, s. 1).


PRÍLOHA I

ČASŤ A

CESTNÉ KONTROLY

Cestná kontrola vo všeobecnosti zahŕňa tieto prvky:

1.

denné a týždenné časy jazdy, prestávky a doby denného a týždenného odpočinku; taktiež záznamové listy z predchádzajúcich dní, ktoré sa musia uchovávať vo vozidle v súlade s článkom 15 ods. 7 nariadenia (EHS) č. 3821/85, a/alebo údaje uložené za rovnaké obdobie na karte vodiča a/alebo v pamäti záznamového zariadenia v súlade s prílohou II tejto smernice a/alebo vo výtlačkoch;

2.

za obdobie uvedené v článku 15 ods. 7 nariadenia (EHS) č. 3821/85 akékoľvek prípady prekročenia povolenej rýchlosti vozidla, vymedzené ako každé obdobie trvajúce dlhšie ako jedna minúta, počas ktorého rýchlosť vozidla prekročila 90 km/h pre vozidlá kategórie N3 alebo 105 km/h pre vozidlá kategórie M3 (kategórie N3 a M3 sú vymedzené v prílohe II časti A smernice Rady 70/156/EHS zo 6. februára 1970 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o typovom schválení motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel (1);

3.

podľa potreby okamžité rýchlosti dosiahnuté vozidlom, ako ich zaznamenalo záznamové zariadenie počas najviac 24 predchádzajúcich hodín používania vozidla;

4.

správne fungovanie záznamového zariadenia (zistenie možného zneužitia zariadenia a/alebo karty vodiča a/alebo záznamových listov) alebo prípadne prítomnosť dokumentov uvedených v článku 14 ods. 5 nariadenia (EHS) č. 3820/85.

ČASŤ B

KONTROLY V PRIESTOROCH PODNIKOV

V priestoroch podnikov sa okrem prvkov stanovených v časti A skontrolujú aj tieto prvky:

1.

doby týždenného odpočinku a časy jazdy medzi týmito dobami odpočinku;

2.

dodržiavanie dvojtýždňového obmedzenia časov jazdy;

3.

záznamové listy, údaje z vozidlovej jednotky a z karty vodiča a výtlačky.

Členské štáty môžu prípadne pri zistení porušenia predpisu preveriť spoluzodpovednosť ďalších podnecovateľov alebo vedľajších účastníkov v dopravnom reťazci, akými sú napríklad odosielatelia, zasielatelia alebo dodávatelia, vrátane preverenia, či sú zmluvy o poskytnutí dopravných služieb v súlade s nariadeniami (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85.


(1)  Ú. v. ES L 42, 23.2.1970, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2006/28/ES (Ú. v. EÚ L 65, 7.3.2006, s. 27).


PRÍLOHA II

Štandardné vybavenie, ktoré majú k dispozícii jednotky zabezpečujúce dodržiavanie predpisov

Členské štáty zabezpečia, aby jednotky zabezpečujúce dodržiavanie predpisov, ktoré plnia povinnosti ustanovené v prílohe I, mali k dispozícii toto štandardné vybavenie:

1.

zariadenie umožňujúce stiahnutie údajov z vozidlovej jednotky a z karty vodiča z digitálneho tachografu, prečítanie údajov a analýzu údajov a/alebo prenos nálezu do centrálnej databázy na analýzu;

2.

zariadenie na kontrolu tachografových listov.


PRÍLOHA III

Porušenie predpisov

V súlade s článkom 9 ods. 3 obsahuje tento neúplný zoznam na účely tejto smernice návod na to, čo sa má považovať za porušenie predpisov:

1.

prekročenie maximálneho denného, týždenného či dvojtýždňového času jazdy;

2.

nedodržiavanie minimálnej doby denného alebo týždenného odpočinku;

3.

nedodržiavanie minimálnych prestávok;

4.

nesúlad s požiadavkami nariadenia (EHS) č. 3821/85 týkajúcimi sa umiestnenia tachografu.


VYHLÁSENIA

Komisia v súvislosti s členením závažných porušení vyhlasuje, že za závažné porušenia nariadenia o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, považuje:

1.

prekročenie maximálneho denného, šesťdňového alebo dvojtýždňového limitu času jazdy o 20 % a viac;

2.

nedodržanie minimálnej doby denného alebo týždenného odpočinku o 20 % a viac;

3.

nedodržanie minimálnej prestávky o 33 % a viac a

4.

tachograf nespĺňa požiadavky nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85.

Komisia a členské štáty vyvinú maximálne úsilie na zabezpečenie toho, aby sa do dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice ustanovenia AETR zosúladili s ustanoveniami tejto smernice. Ak sa takéto zosúladenie nedosiahne v rámci tejto lehoty, Komisia navrhne primeraný postup na vyriešenie tejto situácie.