18.2.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 48/16


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2006/20/EF

af 17. februar 2006

om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling, af Rådets direktiv 70/221/EØF om brændstofbeholdere og afskærmning bagtil mod underkøring på motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 70/156/EØF af 6. februar 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (1), særlig artikel 13, stk. 2, andet led,

under henvisning til Rådets direktiv 70/221/EØF af 20. marts 1970 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om brændstofbeholdere og afskærmning bagtil mod underkøring på motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (2), særlig artikel 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Direktiv 70/221/EØF er et af særdirektiverne under den EF-typegodkendelsesprocedure, der er fastlagt ved direktiv 70/156/EØF. Bestemmelserne i direktiv 70/156/EØF om systemer, komponenter og separate tekniske enheder til køretøjer finder derfor anvendelse på direktiv 70/221/EØF.

(2)

For at øge beskyttelsesniveauet bør det kræves, at afskærmning bagtil mod underkøring kan modstå stadig større kræfter, og der skal tages hensyn til køretøjer, der anvender luftaffjedring.

(3)

På baggrund af den tekniske udvikling og øget anvendelse af køretøjer med læssebagsmæk bør der tages hensyn til læssebagsmæk i forbindelse med afskærmningen bagtil mod underkøring.

(4)

Direktiv 70/221/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Tilpasning til den Tekniske Udvikling, som er nedsat i henhold til artikel 13, stk. 1, i direktiv 70/156/EØF —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag II til direktiv 70/221/EØF ændres som angivet i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

1.   Hvis forskrifterne i direktiv 70/221/EØF som ændret ved nærværende direktiv ikke er opfyldt, skal en medlemsstat af grunde, der vedrører afskærmningen bagtil mod underkøring, med virkning fra den 11. september 2007:

a)

nægte EF-typegodkendelse eller national typegodkendelse af et køretøj

b)

nægte EF-typegodkendelse eller national typegodkendelse af afskærmning bagtil mod underkøring som en særskilt teknisk enhed.

2.   Hvis forskrifterne i direktiv 70/221/EØF som ændret ved nærværende direktiv ikke er opfyldt, skal en medlemsstat af grunde, der vedrører afskærmningen bagtil mod underkøring, med virkning fra den 11. marts 2010:

a)

nægte registrering eller forbyde salg eller ibrugtagning af et nyt køretøj

b)

forbyde salg eller ibrugtagning af afskærmning bagtil mod underkøring som en særskilt teknisk enhed.

Artikel 3

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 11. marts 2007 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

De anvender disse bestemmelser fra den 11. marts 2007.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 4

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. februar 2006.

På Kommissionens vegne

Günter VERHEUGEN

Næstformand


(1)  EFT L 42 af 23.2.1970, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/64/EF (EUT L 310 af 25.11.2005, s. 10).

(2)  EFT L 76 af 6.4.1970, s. 23. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 2003.


BILAG

I bilag II til direktiv 70/221/EØF foretages følgende ændringer:

1)

Som punkt 5.1a indsættes:

»5.1a.

Køretøjet skal prøves på følgende vilkår:

Det skal stå stille på en plan, flad, ufleksibel og glat overflade.

Forhjulene skal vende lige fremad.

Dæktrykket skal være det af køretøjsfabrikanten foreskrevne.

Køretøjet kan, hvis det er nødvendigt for at nå de prøvningskræfter, der kræves, fastgøres ved hjælp af en hvilken som helst metode, som kan foreskrives af køretøjsfabrikanten.

Hvis køretøjet er forsynet med hydropneumatisk, hydraulisk eller pneumatisk hjulophæng eller en anordning til automatisk nivellering afhængigt af lasten, skal det afprøves med dette hjulophæng eller denne anordning under de normale driftsvilkår, som angives af fabrikanten.«

2)

Punkt 5.4.5.2 affattes således:

»5.4.5.2.

I de to punkter P1 og i P3 påføres successivt en vandret kraft svarende til 25 % af køretøjets teknisk tilladte totalmasse, dog højst 5 × 104 N.«

3)

Som punkt 5.4a indsættes:

»5.4a.

For køretøjer med en læssebagsmæk kan afskærmningen mod underkøring brydes på grund af en sådan anordning.

I sådanne tilfælde gælder følgende:

5.4a.1.

Den sideværts afstand mellem afskærmningens monteringsdele og de enkelte dele af læssebagsmækken, som nødvendiggør afbrydelsen, kan højst være på 2,5 cm.

5.4a.2.

De enkelte dele af afskærmningen mod underkøring skal i hvert enkelt tilfælde have en virksom overflade på mindst 350 cm2.

5.4a.3.

De enkelte dele af afskærmningen mod underkøring skal være tilstrækkeligt dimensionerede til at opfylde kravene i punkt 5.4.5.1, som fastsætter den relative placering af prøvningspunkterne. Hvis punkterne P1 befinder sig inden for det afbrudte område, der er nævnt i 5.5, skal de punkter, der skal anvendes, befinde sig midt på sidestykkerne på afskærmningen bagtil mod underkøring.

5.4a.4.

For området, hvor afskærmningen mod underkøring er afbrudt som følge af en læssebagsmæk, er det ikke nødvendigt at overholde kravene i punkt 5.4.1.«