1.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 335/50


SKUPNI UKREP SVETA 2006/868/SZVP

z dne 30. novembra 2006

o spremembi Skupnega ukrepa 2004/847/SZVP o Policijski misiji Evropske unije v Kinšasi (DRK) v zvezi z Združeno policijsko enoto (EUPOL „Kinshasa“)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 14 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 9. decembra 2004 sprejel Skupni ukrep 2004/847/SZVP o Policijski misiji Evropske unije v Kinšasi (DRK) v zvezi z Združeno policijsko enoto (EUPOL „Kinshasa“) (1).

(2)

V Skupnem ukrepu 2006/300/SZVP je bilo določeno, da se misijo EUPOL „Kinshasa“ med volitvami v Demokratični republiki Kongo začasno okrepi.

(3)

Proces začasne okrepitve misije EUPOL „Kinshasa“ bi bilo treba podaljšati do 31. decembra 2006 –

SPREJEL NASLEDNJI SKUPNI UKREP:

Člen 1

Člen 1(3) Skupnega ukrepa 2004/847/SZVP se nadomesti z:

„3.   Misija EUPOL ‚Kinshasa‘ se med volitvami v Demokratični republiki Kongo začasno okrepi v skladu z določbami člena 3. Proces okrepitve se konča 31. decembra 2006.“

Člen 2

Ta skupni ukrep začne veljati z dnem sprejetja.

Člen 3

Ta skupni ukrep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 30. novembra 2006

Za Svet

Predsednica

L. HYSSÄLÄ


(1)  UL L 367, 14.12.2004, str. 30. Skupni ukrep, kakor je bil nazadnje spremenjen s Skupnim ukrepom 2006/300/SZVP (UL L 111, 25.4.2006, str. 12).