01/ 7

BG

Официален вестник на Европейския съюз

117


32006D1904


L 378/32

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ № 1904/2006/EО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 12 декември 2006 година

относно създаване на програмата „Европа за гражданите“ за периода 2007—2013 г. за насърчаване на активното европейско гражданство

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално членове 151 и 308 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите (2),

в съответствие с процедурата, установена в член 251 от Договора (3),

като имат предвид, че:

(1)

Договорът създава гражданство на Съюза, което допълва националното гражданство на съответните държави-членки. Това е важен елемент за засилване и опазване на процеса на европейска интеграция.

(2)

Общността следва да създаде в гражданите пълна представа за тяхното европейско гражданство, неговите преимущества, както и неговите права и задължения, които предстои да бъдат насърчени при надлежно отчитане на субсидиарността и в интерес на единството.

(3)

Особено неотложно е създаването в европейските граждани на пълна представа за тяхното гражданство в Европейския съюз в контекста на широкия дебат за бъдещето на Европа, открит от Европейския съвет от Брюксел на 16 и 17 юни 2005 г. По тази причина програмата „Европа за гражданите“ следва да допълни, но не и да препокрие, други инициативи предприети в този контекст.

(4)

За да предоставят гражданите пълната си подкрепа на европейската интеграция, следва да се постави по-голям акцент върху техните общи ценности, история и култура като ключови елементи на тяхното членство в общество, което се гради върху принципите на свобода, демокрация и зачитане на правата на човека, културно разнообразие, толерантност и солидарност, в съответствие с Хартата за основните права на Европейския съюз (4), провъзгласена на 7 декември 2000 г.

(5)

Насърчаването на активно гражданство е ключов елемент при засилване не само на борбата срещу расизма, ксенофобията и нетолерантността, но и за единството и развитието на демокрацията.

(6)

В контекста на информационната и комуникационна стратегия на ЕС на дейностите, подкрепяни от програмата, следва да бъде осигурено широко разпространение и голямо въздействие.

(7)

С цел Европа да стане по-близка до гражданите и да им позволи да участват напълно в изграждането на една по-близка Европа, необходимо е да се адресират всички граждани и законно пребиваващи в участващите страни и да се включат в транснационални обмени и сътрудничество, които допринасят за развитието на чувство за принадлежност към общи европейски идеали.

(8)

В резолюция, приета през 1988 г., Европейският парламент счете за желателно да се предприеме голямо усилие за засилване на контактите между гражданите на различните държави-членки, както и заяви, че специфичната подкрепа от Европейския съюз за разработването на схеми за побратимяване между общините в различните държави-членки е рационална и желателна.

(9)

Европейският съвет призна при няколко повода нуждата от сближаване на Европейския съюз и неговите институции с гражданите на държавите-членки. Той окуражи институциите на Съюза да поддържат и насърчават открит, прозрачен и редовен диалог с организираното гражданско общество, като по този начин насърчават участието на гражданите в обществения живот и вземането на решения, като в същото време акцентират върху основните ценности, които се споделят от гражданите на Европа.

(10)

С Решение № 2004/100/EО от 26 януари 2004 г. за приемане на Програма за действие на Общността за насърчаване на активното европейско гражданство (гражданско участие) (5), Съветът създаде програма за действие, която потвърди нуждата да се насърчава постоянен диалог с гражданските организации и общините и да се подкрепи активното участие на гражданите.

(11)

Гражданските проекти с транснационално и междусекторно измерение са важни инструменти за достигане до гражданите и насърчаване на европейското съзнание, европейската политическа интеграция, социалното включване и взаимното разбиране.

(12)

Организациите на гражданското общество на европейско, национално, регионално и местно равнище са важни елементи за активно участие на гражданите в обществото и подпомагат засилването на всички аспекти на обществения живот. Те са и посредници между Европа и нейните граждани. Тяхното транснационално сътрудничество по тази причина следва да бъде насърчавано и подкрепяно.

(13)

Изследователските организации по европейска публична политика могат да предоставят идеи и размисли, които да захранят дебата на европейско равнище. Поради това също е препоръчително да се подкрепят, като връзка между европейските институции и гражданите, дейностите, които отразяват техния ангажимент за създаване на европейска идентичност и гражданство, като се установят процедури с прозрачни критерии за насърчаване на мрежи за информация и обмен.

(14)

Подходящо е също да се следва действието, започнато от Европейския съюз в контекста на Решение № 792/2004/EО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно създаване на програма за действие на Общността за насърчаване на органи активни на европейско равнище в областта на културата (6) за съхраняване и честване на основните места и архиви, свързани с депортирането. Осъзнаването на пълните измерения и трагичните последици на Втората световна война по този начин може да бъде поддържано и всеобщото възпоменание да бъде насърчено като средство за преодоляване на миналото и изграждане на бъдещето.

(15)

Декларацията за спорта, приета от Европейския съвет от Ница на 7—9 декември 2000 г., отбелязва, че „въпреки че няма преки правомощия в тази област, Общността трябва в своята дейност по различните разпоредби на Договора да вземе под внимание социалните, образователните и културните функции, присъщи на спорта“.

(16)

Специално внимание следва да бъде обърнато на балансираната интеграция на организациите на гражданите и на гражданските общества от всички държави-членки в транснационални проекти и дейности.

(17)

Страните кандидатки и държавите от ЕАСТ, страни по Споразумението за ЕИП, са признати като потенциални участници в програмите на Общността в съответствие със сключените споразумения с тези страни.

(18)

Европейският съвет от Солун на 19 и 20 юни 2003 г. прие „Дневен ред от Солун за Западните Балкани: придвижване към европейска интеграция“, който покани страните от Западните Балкани да участват в програмите и агенции на Общността; поради това страните от Западните Балкани следва да бъдат признати като потенциални участници в програмите на Общността.

(19)

Програмата следва да бъде обект на редовен мониторинг и независима оценка в сътрудничество с Комисията и държавите-членки с цел да се позволят корекции, необходими, ако мерките следва да бъдат правилно изпълнявани.

(20)

Процедурите по мониторинг и оценка на програмата следва да използват целите и показателите, които са специфични, измерими, постижими, съответстващи и определени във време.

(21)

Регламент (EО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (7) (наричан по-нататък „Финансовият регламент“) и Регламент (EО, Евратом) № 2342/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно определянето на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности (8), които защитават финансовите интереси на Общността, следва да бъдат прилагани, като се вземат под внимание принципите на простота и съгласуваност при избора на бюджетни инструменти, ограничаване на броя на случаите, в които Комисията запазва пряка отговорност за тяхното изпълнение и управление и изискваната пропорционалност между размера на ресурсите и административната тежест, свързана с тяхното използване.

(22)

Подходящи мерки следва да бъдат взети за предотвратяване на нередности и измами и за възстановяване на изгубени, неправилно изплатени или използвани средства.

(23)

Следвайки принципа за доброто финансово управление, изпълнението на програмата може да бъде опростено, като се прибегне до общо финансиране по отношение на подкрепата, отпусната на участниците в програмата, или на подкрепата на Общността за структурите, които са създадени на национално равнище за администриране на програмата.

(24)

Настоящото решение определя за целия срок на програмата финансова рамка, която представлява първичната референция по смисъла на точка 37 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (9) за бюджетния орган по време на годишната бюджетна процедура.

(25)

Тъй като целите на настоящото решение не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите-членки и следователно, поради транснационалния и многостранния характер на действията и мерките на програмата, могат да бъдат по-добре постигнати на общностно равнище, Общността може да приема мерки в съответствие с принципа на субсидиарността, уреден в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалността, уреден в същия член, настоящото решение не надхвърля необходимото за постигането на тези цели.

(26)

Мерките, необходими за изпълнението на настоящото решение, следва да бъдат приети в съответствие с Решение № 1999/468/EО на Съвета от 28 юни 1999 г. относно установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (10).

(27)

Преходни мерки за мониторинг на действия, започнали преди 31 декември 2006 г., следва да бъдат приети съгласно Решение № 2004/100/EО,

РЕШИХА:

Член 1

Предмет и обхват на програмата

1.   Настоящото решение създава програма „Европа за гражданите“ (наричана по-нататък „програмата“) за периода 1 януари 2007 г.—31 декември 2013 г.

2.   Програмата допринася за следните общи цели:

a)

даване възможност на гражданите да си взаимодействат и да участват в изграждането на една по-близка Европа, която е демократична и ориентирана към света, обединена и обогатена с културното си разнообразие, като по този начин се развие гражданство в Европейския съюз;

б)

развитие на чувството за европейска идентичност, основана на общи ценности, история и култура;

в)

поощряване на чувство за принадлежност към Европейския съюз сред неговите граждани;

г)

насърчаване на толерантността и взаимното разбиране между гражданите на Европа при зачитане и насърчаване на културното и езиковото разнообразие, допринасяйки за междукултурния диалог.

Член 2

Специфични цели на програмата

Програмата има следните специфични цели в съответствие с основните цели на Договора, които се прилагат на транснационална основа:

a)

събиране на хората от местните общини в Европа, които да споделят и да обменят опит, мнения и ценности, да се поучат от историята и да изградят бъдещето;

б)

да поощрява действие, дебат и размишление, свързани с европейското гражданство и демокрацията, споделените ценности, общата история и култура чрез сътрудничество с гражданските организации на европейско равнище;

в)

да доведе Европа по-близо до нейните граждани, като насърчи европейските ценности и постижения и съхрани паметта на нейното минало;

г)

да насърчава взаимодействие между гражданите и организациите на гражданското общество от всички участващи страни, да допринася за междукултурния диалог и за извеждането на челно място разнообразието и единството на Европа, със специално внимание върху дейностите, насочени към развиване на по-тесни връзки между гражданите от държавите-членки на Европейския съюз, в неговия състав към 30 април 2004 г., и тези на държавите-членки, които са се присъединили след тази дата.

Член 3

Действия

1.   Целите на програмата се следват чрез подкрепа на следните действия, подробности за които могат да бъдат открити в част I от приложението:

a)

Активни граждани за Европа, което се състои от:

побратимяване на градове,

проекти на граждани и мерки за подкрепа;

б)

Активно гражданско общество в Европа, което се състои от:

структурна подкрепа на европейски изследователски организации по публична политика (think-tanks),

структурна подкрепа на организации на гражданското общество на европейско равнище,

подкрепа на проекти, инициирани от организации на гражданското общество;

в)

Заедно за Европа, което се състои от:

мероприятия с голям обществен ефект, такива като възпоменания, награждавания, художествени мероприятия, европейски конференции,

изследвания, проучвания и проучване на общественото мнение,

средства за информация и разпространение;

г)

Активно европейско възпоменание, което се състои от:

съхраняване на основните места и архиви, свързани с депортирането и възпоменание на жертвите.

2.   При всяко действие приоритет може да бъде даден на балансираната интеграция на гражданите и организациите на гражданското общество от всички държави-членки, както е предвидено в специфичната цел, установена в член 2, буква г).

Член 4

Форми на мерки на Общността

1.   Мерки на Общността могат да се вземат формата на грантове или договори за обществени поръчки.

2.   Субсидии от Общността могат да бъдат предоставяни чрез специфични форми, такива като оперативни грантове, грантове за действия, стипендии, награди.

3.   Договорите за обществени поръчки ще покриват покупката на услуги, такива като услуги за организиране на мероприятия, изследвания и проучвания, информация и инструменти за разпространение, мониторинг и оценка.

4.   За да могат да кандидатстват за грант от Общността, бенефициентите трябва да отговарят на изискванията, уредени в част II от приложението.

Член 5

Участие в програмата

Програмата е отворена за участие на следните страни, наричани по-нататък „участващи страни“:

a)

държавите-членки;

б)

страните от ЕАСТ, страни по Споразумението за ЕИП, в съответствие с разпоредбите на това споразумение;

в)

страните кандидатки, които се възползват от предприсъединителна стратегия в съответствие с общите принципи и общите условия и форми, установени в рамковите споразумения, сключени с тези страни за участието им в програми на Общността;

г)

страните от Западните Балкани в съответствие с договореностите, които предстои да бъдат постигнати с тези страни съгласно рамковите споразумения за общите принципи за тяхното участие в програмите на Общността.

Член 6

Достъп до програмата

Програмата е отворена за всички заинтересовани страни, които насърчават активното европейско гражданство, и по-специално местните власти и организации, европейски изследователски организации по публична политика (think-tanks), групи от граждани и други организации на гражданското общество.

Член 7

Сътрудничество с международни организации

Програмата може да обхваща съвместни и иновационни дейности в областта на активното европейско гражданство със съответните международни организации, такива като Съвета на Европа и ЮНЕСКО, на базата на общ участие и в съответствие с Финансовия регламент и различните правила на всяка институция или организация.

Член 8

Мерки за изпълнение

1.   Комисията приема необходимите мерки за изпълнение на програмата в съответствие с разпоредбите в приложението.

2.   Следните мерки се приемат в съответствие с процедурата, посочена по член 9, параграф 2:

a)

договореностите за изпълнението на програмата, включително годишния работен план, критериите за подбор и процедурите за подбор;

б)

общият баланс между различните действия на програмата;

в)

процедурите за мониторинг и оценка на програмата;

г)

финансовата подкрепа (размер, срок, разпределение и бенефициенти), предоставяна от Общността във връзка с всички оперативни грантове, многогодишни споразумения за побратимяване съгласно действие 1 и мероприятия с голям обществен ефект съгласно действие 3.

3.   Всички други мерки, необходими за изпълнението на програмата, се приемат в съответствие с процедурата по член 9, параграф 3.

4.   Като част от посочената процедура в параграф 2, Комисията може да изготвя насоки за всяко от действията в приложението с цел да адаптира програмата към каквито и да е приоритетни промени в областта на активното европейско гражданство.

Член 9

Комитет

1.   Комисията се подпомага от комитет.

2.   При позоваване на този параграф членове 4 и 7 от Решение № 1999/468/EО се прилагат, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Периодът, установен в член 4, параграф 3 от Решение № 1999/468/EО, се определя на два месеца.

3.   При позоваване на този параграф членове 3 и 7 от Решение № 1999/468/EО се прилагат, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

4.   Комитетът приема свой процедурен правилник.

Член 10

Сближаване с други инструменти на Общността и Европейския съюз

1.   Комисията осигурява сближаване и допълване между програмите и инструментите в други области на действие на Общността, особено образование, професионално обучение, култура, младежта, спорта, околната среда, аудио-визуален сектор и медии, основни права и свободи, социално включване, равенство на половете, борба с всички форми на дискриминация, расизъм и ксенофобия, научни изследвания, информационно общество и външни действия на Общността, по-специално на равнище европейска политика на съседство.

2.   Програмата може да обменя ресурси с други инструменти на Общността и Европейския съюз за прилагане на действия, които отговарят на целите на програмата и на другите инструменти.

Член 11

Финансова рамка

1.   Финансовата рамка за прилагането на програмата за периода, посочен в член 1, се определя на 215 милиона EUR.

2.   Годишните бюджетни кредити се одобряват от бюджетния орган в рамките на финансовата работна рамка.

Член 12

Финансови разпоредби

1.   Финансовата помощ приема формата на грантове на юридически лица. В зависимост от характера на действието и на преследваната цел грант може да бъде предоставян и на физически лица.

2.   Комисията може да присъжда награди на физически или юридически лица за действия или проекти, прилагани по програмата.

3.   В съответствие с член 181 от Регламент (EО, Евратом) № 2342/2002 и в зависимост от характера на действието, финансиране с твърда сума и/или прилагане на ставки за единица разходи може да бъде разрешено.

4.   Съвместно финансиране в натура може да бъде разрешено.

5.   Комисията може реши с оглед на характеристиките на бенефициентите и характера на действията да свободи бенефициентите от проверка на професионалните компетенции и квалификации, необходими за изпълнението на предложеното действие или работна програма.

6.   Количеството информация, което следва да се предостави от бенефициента, може да бъде ограничено в случай на малки грантове.

7.   В специфични случаи, такива като предоставяне на малък грант, бенефициентът не е необходимо да демонстрира финансова способност да изпълни планирания проект или работна програма.

8.   Оперативни грантове, предоставена по програмата на органи, които преследват цел от общ европейски интерес, както това е определено в член 162 от Регламент (EО, Евратом) № 2342/2002, не се намалява автоматично в случай на подновяване.

Член 13

Защита на финансовите интереси на Общността

1.   Когато дейности, финансирани по настоящото решение, се изпълняват, Комисията гарантира, че финансовите интереси на Общността са защитени чрез прилагането на превантивни мерки срещу измама, корупция и други неправомерни действия, чрез ефективни проверки и чрез възстановяване на суми, незаконно платени и ако нарушенията са установени чрез ефективни, съразмерни и възпиращи санкции в съответствие с Регламент (EО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности (11), Регламент (EО, Евратом) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (12) и с Регламент (EО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 1999 г. относно разследвания, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) (13).

2.   За общностните действия, финансирани по програмата, понятието нарушения, посочени в член 1, параграф 2 от Регламент (EО, Евратом) № 2988/95, означава всяко нарушаване на разпоредба на право на Общността или всяко нарушение на договорно задължение, което произтича от действие или бездействие на икономически оператор, което има или би имало за резултат увреждане на общия бюджет на Съюза или бюджетите, управлявани от Общностите, посредством неоправдани разходи.

3.   Комисията намалява, преустановява временно или си възстановява размера на финансовата помощ, предоставена за дадено действие, ако открие нарушения, включително неизпълнение на разпоредбите на настоящото решение или на отделно решение или договор или споразумение, предоставящи съответния грант, или ако установи, че без одобрение на Комисията действието е било обект на промяна, което противоречи на характера или на условията за изпълнение на проекта.

4.   Ако не се съблюдават сроковете или ако само част от отпуснатата финансова помощ е оправдана с извършения напредък при изпълнението на дадено действие, Комисията изисква от бенефициента да предостави наблюденията си в определен период. Ако бенефициентът не представи удовлетворителен отговор, Комисията може да отмени оставащата финансова помощ и да изиска възстановяване на вече изплатени суми.

5.   Всяко недължимо плащане се възстановява на Комисията. Лихва се начислява към всички суми, невъзстановени навреме съгласно условията, установени във Финансовия регламент.

Член 14

Мониторинг и оценка

1.   Комисията осигурява редовно мониторинг на програмата. Резултатите от мониторинга и оценката се използват при изпълнението на програмата. Мониторингът се включва по-специално в съставянето на докладите, посочени в параграф 3, букви a) и в).

Специфичните цели могат да бъдат разглеждани в съответствие с член 251 от Договора.

2.   Комисията осигурява редовна, външна и независима оценка на програмата и се отчита редовно пред Европейския парламент.

3.   Комисията предоставя на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите:

a)

междинен доклад от оценката на получените резултати и за качествените и количествените аспекти по изпълнението на програмата не по-късно от 31 декември 2010 г.;

б)

съобщение за продължаването на програмата не по-късно от 31 декември 2011 г.;

в)

доклад от ex-post оценката не по-късно от 31 декември 2015 г.

Член 15

Преходни разпоредби

Действията, започнали преди 31 декември 2006 г. съгласно Решение № 2004/100/EО, продължават да се уреждат до тяхното приключване от това решение.

В съответствие с член 18 от Финансовия регламент отпуснатите суми, които съответстват на определените приходи от възстановяването на суми, изплатени неправилно съобразно Решение № 2004/100/EО, могат да бъдат предоставени на разположение на програмата.

Член 16

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 януари 2007 г.

Съставено в Страсбург на 12 декември 2006 година.

За Европейския парламент

Председател

Josep BORRELL FONTELLES

За Съвета

Председател

M. PEKKARINEN


(1)  ОВ C 28, 3.2.2006 г., стр. 29.

(2)  ОВ C 115, 16.5.2006 г., стр. 81.

(3)  Становище на Европейския парламент от 5 април 2006 г. (все още непубликувано в Официален вестник), Обща позиция на Съвета от 25 септември 2006 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и Позиция на Европейския парламент от 25 октомври 2006 г. (все още непубликувана в Официален вестник). Решение на Съвета от 11 декември 2006 г.

(4)  ОВ C 364, 18.12.2000 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 30, 4.2.2004 г., стр. 6.

(6)  ОВ L 138, 30.4.2004 г., стр. 40.

(7)  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(8)  ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (EО, Евратом) № 1248/2006 на Комисията (ОВ L 227, 19.8.2006 г., стр. 3).

(9)  ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.

(10)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23. Решение, последно изменено с Решение № 2006/512/EО (ОВ L 200, 22.7.2006 г., стр. 11).

(11)  ОВ L 312, 23.12.1995 г., стр. 1.

(12)  ОВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2.

(13)  ОВ L 136, 31.5.1999 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

I.   ОПИСАНИЕ НА ДЕЙСТВИЯТА

Допълнителна информация за достъпа до програмата

Организации на гражданското общество, посочени в член 6, включват, inter alia, търговски съюзи, образователни институции и организации, които работят в областта на доброволния труд и спорта за любители.

ДЕЙСТВИЕ 1:   Активни граждани за Европа

Това действие формира тази част от програмата, насочена специално към дейности, които включват граждани. Тези дейности попадат в два типа мерки, както следва:

Побратимяване на градове

Тази мярка е насочена към дейности, които включват или насърчават преките обмени между гражданите на Европа чрез тяхното участие в дейности по побратимяване на градове. Това могат да бъдат еднократни или пилотни дейности или да вземат формата на структурирани, многогодишни, всестранни партньорски споразумения, които следват по-програмиран подход и обхващат набор от дейности — вариращи от срещи на граждани до специфични конференции или семинари по теми от общ интерес заедно със свързаните с тях публикации, организирани в контекста на дейностите за побратимяване. Тази мярка активно ще допринесе за засилване на взаимните знания и разбиране между гражданите и между културите.

За годините 2007, 2008 и 2009 структурна подкрепа може да бъде предоставяна директно на Съвета на европейските общини и региони (CEMR) — орган, който преследва цел от общ европейски интерес, активен в областта на побратимяването на градове.

Проекти на граждани и мерки за подкрепа

По тази мярка ще бъдат подкрепяни различни проекти с транснационално и междусекторно измерение, които пряко включват граждани. Приоритет се дава на проекти, които насърчават участието на местно равнище. Мащабът и обхватът на такива проекти ще зависи от развитието на обществото и ще проучи, чрез иновативен подход, възможните отговори на установените нужди. Използването на нови технологии, по-специално технологиите за информационно общество (IST), ще бъде насърчавано. Тези проекти ще събират граждани от различни хоризонти, които ще действат заедно или ще дискутират по общи европейски въпроси, като по този начин развиват взаимното разбиране и повишават съзнанието за процеса на европейска интеграция.

С цел да се подобрят побратимяването на градовете и проектите на граждани, също така е необходимо да се разработят мерки за подкрепа обмена на най-добри практики, за натрупването на опит между заинтересованите страни на местно и регионално равнище, включително държавните органи, както и за развитие на нови знания, например чрез обучение.

Като индикация поне 45 % от общия бюджет, отпуснат на програмата, ще бъде предназначен за това действие.

ДЕЙСТВИЕ 2:   Aктивно гражданско общество в Европа

Структурна подкрепа на изследователски организации по европейската публична политика (think-tanks)

Органите, които предоставят нови идеи и разсъждения по европейските въпроси, са важни институционални събеседници, с капацитет да предоставят независими стратегически, междусекторни препоръки на институциите на ЕС. Те могат да предприемат дейности, които захранват дебата, особено за гражданството в Европейския съюз и европейските ценности и култури. Тази мярка цели укрепване на институционалния капацитет на тези организации, които са представителни, предоставят действителна европейска принадена стойност, могат да създават мултиплициран ефект и накрая могат да си сътрудничат с други бенефициенти на програмата. Засилването на трансевропейските мрежи е важен елемент в тази област. Грантове могат да се предоставят на базата на многогодишна работна програма, която съдържа различни теми или дейности.

За годините 2007, 2008 и 2009 може да бъде предоставяна пряко структурна подкрепа на асоциацията „Groupement d'études et de recherches Notre Europe“ и на „Institut für Europäische Politik“ като органи, които преследват цел от общ европейски интерес.

Структурна подкрепа за организации на гражданското общество на европейско равнище

Гражданските организации са важна част от гражданските, образователните, културните и политическите дейности за участие в обществото. Необходимо е да съществуват и да могат да оперират и да си сътрудничат на европейско равнище. Също така те следва да участват в политическия процес посредством консултации. Тази мярка ще им предостави способност и стабилност да действат в междусекторно и хоризонтално измерение, като транснационални катализатори за техните членове и за гражданското общество на европейско равнище, като по този начин допринесат за целите на програмата. Засилването на трансевропейските мрежи и европейските асоциации е важен елемент в тази област на работа. Грантове могат да се предоставят на базата на многогодишна работна програма, която съдържа различни теми или дейности.

За годините 2007, 2008 и 2009 може да бъде предоставяна пряко структурна подкрепа на три органа, които преследват цел от общ европейски интерес: Платформата на европейските социални НПО, Европейското движение и Европейският съвет за бежанци и изгнаници.

Подкрепа на проекти, инициирани от организации на гражданското общество

Организациите на гражданското общество на местно, регионално, национално или европейско равнище включват граждани или представляват техните интереси чрез дебати, публикации, защита и други конкретни транснационални проекти. Въвеждането или изграждането на европейско измерение в дейностите на организациите на гражданското общество ще им позволи да укрепят способностите си и да достигнат до по-голяма аудитория. Прякото сътрудничество между гражданските организации от различни държави-членки ще допринесе за взаимното разбиране за различните култури и гледни точки и за идентифицирането на споделени тревоги и ценности. Докато това може да бъде под формата на единични проекти, един по-дългосрочен подход ще осигури и по-устойчиво въздействие и развитие на мрежи и синергии.

Като индикация приблизително 31 % от общия бюджет, отпуснат на програмата, ще бъде предназначен за това действие.

ДЕЙСТВИЕ 3:   Заедно за Европа

Мероприятия с голямо обществено отражение

Тази мярка ще подкрепи мероприятия, организирани от Комисията където е уместно в сътрудничество с държавите-членки или други значими партньори, които са съществени по мащаб и обхват, намиращи отзвук при народите на Европа, помагащи за увеличаване на тяхното усещане за принадлежност към същата общност, карат ги да осъзнаят историята, постиженията и ценностите на Европейския съюз, включват ги в междукултурния диалог и допринасят за развитието на тяхната европейска идентичност.

Тези мероприятия могат да включват почитане на исторически събития, тържествено отбелязване на европейски постижения, художествени мероприятия, повишаване на съзнанието по специфични въпроси, европейски конференции и връчване на награди за значими постижения. Използването на нови технологии, и по-специално IST, се насърчава.

Изследвания

С цел да се подобри разбирането на активното гражданство на европейско равнище, Комисията ще извършва изследвания, проучвания и проверки на общественото мнение.

Средства за информация и разпространение

Предвид фокуса върху гражданите и различните инициативи в областта на активното гражданство подробна информация за различните дейности по програмата за европейските действия, свързани с гражданството и други инициативи, е необходимо да бъдат предоставяни чрез Интернет портал или други средства.

За годините 2007, 2008 и 2009 структурна подкрепа може да бъде предоставяна директно на „Association Jean Monnet“, „Centre européen Robert Schuman“ и „Maisons de l'Europe“, обединени на национално и европейско равнище като органи, които преследват цел от общ европейски интерес.

Като индикация приблизително 10 % от общия бюджет, отпуснат на програмата, ще бъде предназначен за това действие.

ДЕЙСТВИЕ 4:   Активно европейско възпоминание

По това действие могат да бъдат подкрепяни следните типове проекти:

за съхраняването на основните места и мемориали, свързани с масовото депортиране, бившите концентрационни лагери и други големи нацистки места за мъчения и масово унищожаване, както и архивите, които документират тези събития, и за запазване жива паметта на жертвите, както и паметта на тези, които при екстремни условия са спасили хора от Холокоста;

за възпоминание на жертвите на масови унищожения и масови депортирания, свързани със сталинизма, както и за съхраняване на мемориалите и архивите, които документират тези събития.

Приблизително 4 % от общия бюджет, отпуснат на програмата, ще бъде предназначен за това действие.

II.   УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

Изпълнението на програмата ще се управлява от принципите на прозрачност и откритост спрямо голям брой организации и проекти. Като последица от това проектите и дейностите ще се избират, като общо правило, чрез отворени покани за предложения. Дерогации ще бъдат възможни само при много специфични обстоятелства и при пълно съответствие с член 168, параграф 1, букви в) и г) от Регламент (EО, Евратом) № 2342/2002.

Програмата ще развива принципа на многогодишни партньорства, основани на съгласувани цели, изграждащи върху анализа на резултатите с цел да се гарантират взаимни ползи както за гражданското общество, така и за Европейския съюз. Максималният срок на финансирането, отпускано посредством еднократно споразумение за грант по програмата, се ограничава на 3 години.

За някои действия може да е необходимо да се приеме косвено централизирано управление чрез изпълнителна агенция или специално за действие 1 чрез национални служби.

Всички действия се изпълняват на транснационална основа. Те ще насърчават мобилността на гражданите и идеите в рамките на Европейския съюз.

Елементите за създаване на мрежи и фокусиране върху мултиплицирани ефекти, включително използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ), ще бъде важно и ще бъде отразено както при типа на дейностите, така и при обхвата на участващите организации. Развитието на взаимодействие и синергия между различните типове заинтересовани страни, които участват в програмата, ще се насърчава.

Бюджетът на програмата може да покрива и разходи, свързани подготовката, проследяването, мониторинга, одита и оценката на дейности, които са пряко необходими за управлението на програмата и осъществяването на нейните цели, по-специално изследвания, срещи, информационни и публикационни дейности, разходи, свързани с ИТ мрежи за обмен на информация и всички други административна и техническа подкрепа, за които Комисията може да вземе решение относно управлението на програмата.

Общите административни разходи по програмата следва да бъдат пропорционални на задачите, предвидени в съответната програма и като индикация следва да представляват приблизително 10 % от общия бюджет, отпуснат за програмата.

Комисията може да предприеме информационни, публикационни и разпространителски дейности, където е подходящо за осигуряване на широко знание и голямо въздействие на дейностите, подкрепяни от програмата.

III.   ПРОВЕРКИ И ОДИТ

За проекти, подбрани съгласно настоящото решение, ще бъде създадена примерна одитна система.

Бенефициентът на гранта трябва да предостави на Комисията всички подкрепящи документи относно разходите за период от пет години от датата на последното плащане. Бенефициентът на гранта трябва да гарантира, когато това е приложимо, че всички подкрепящи документи, притежавани от партньори или членове, са предоставени на Комисията.

Комисията може да извършва одит на използването на гранта, пряко от нейния персонал или от друг квалифициран външен орган, по неин избор. Тези одити могат да бъдат извършвани през целия период на договора и за период от пет години от датата на плащане на остатъка. Където е уместно заключенията от одита могат да доведат до решения на Комисията за възстановяване.

Персоналът на Комисията и външният персонал, упълномощен от Комисията, трябва да имат подходящ достъп до помещенията на бенефициента и до цялата информация, включително информация в електронен формат, необходима за извършването на тези одити.

Сметната палата и Европейската служба за борба с измамите (OLAF) ще имат същите права, особено на достъп, като Комисията.