9.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 346/33


SKLEP SVETA

z dne 4. decembra 2006

o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike o obnovitvi programa sodelovanja na področju visokega šolstva ter poklicnega izobraževanja in usposabljanja

(2006/910/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti členov 149 in 150 v povezavi s prvim stavkom prvega pododstavka člena 300(2) in prvim pododstavkom člena 300(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je s sklepom z dne 24. oktobra 2005 pooblastil Komisijo za pogajanja z Združenimi državami Amerike o sporazumu o obnovitvi programa sodelovanja na področju visokega šolstva in poklicnega usposabljanja.

(2)

Komisija se je v imenu Skupnosti dogovorila o sporazumu z Združenimi državami Amerike v skladu s pogajalskimi smernicami v Prilogi k navedenemu sklepu.

(3)

Skupnost in Združene države Amerike pričakujejo vzajemno korist od takega sodelovanja, ki mora s strani Skupnosti dopolnjevati dvostranske programe med državami članicami in Združenimi državami Amerike ter zagotavljati evropsko dodano vrednost.

(4)

Ta sporazum je bil dne 21. junija 2006 podpisan v imenu Skupnosti s pridržkom njegove poznejše sklenitve.

(5)

Sporazum bi bilo treba odobriti –

SKLENIL:

Člen 1

1.   Sporazum med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike o obnovitvi programa sodelovanja na področju visokega šolstva ter poklicnega izobraževanja in usposabljanja, se odobri v imenu Skupnosti.

2.   Besedilo Sporazuma je priloženo k temu sklepu.

Člen 2

Delegacijo Evropske skupnosti v skupnem odboru iz člena 6 Sporazuma sestavljajo predstavnik Komisije, ki mu pomaga po en predstavnik iz vsake države članice.

Člen 3

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e) za uradno obvestilo, predvideno v členu 12(1) Sporazuma.

V Bruslju, 4. decembra 2006

Za Svet

Predsednica

L. LUHTANEN9.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 346/34


SPORAZUM

med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike o obnovitvi programa sodelovanja na področju visokega šolstva ter poklicnega izobraževanja in usposabljanja

EVROPSKA SKUPNOST

na eni strani in

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

na drugi strani

(v nadaljnjem besedilu „pogodbenici“) sta se –

OB UGOTOVITVI, da Transatlantska izjava, ki so jo sprejele Evropska skupnost in njene države članice (v nadaljnjem besedilu „Evropska skupnost“) ter vlada Združenih držav Amerike (v nadaljnjem besedilu „Združene države Amerike“) novembra 1990, posebej omenja krepitev medsebojnega sodelovanja na različnih področjih, ki neposredno zadevajo dobrobit njihovih državljanov v sedanjosti in prihodnosti, kot so izmenjave in skupni projekti na področju izobraževanja in kulture, vključno z izmenjavami univerzitetnih učiteljev in mladih,

OB UGOTOVITVI, da nova transatlantska agenda, sprejeta na zasedanju EU–ZDA decembra 1995 v Madridu, omenja v Ukrepu IV – Gradnja mostov čez Atlantik – Sporazum med ES in ZDA o vzpostavitvi programa sodelovanja na področju izobraževanja in poklicnega usposabljanja kot morebitni katalizator za širok razpon inovativnih dejavnosti sodelovanja, ki neposredno koristijo študentom in učiteljem, ter omenja uvajanje novih tehnologij v razrede, pri čemer se povezujejo izobraževalne ustanove v Združenih državah Amerike in v Evropski uniji ter se spodbuja poučevanje jezikov, zgodovine in kulture drugega,

OB UGOTOVITVI, da je leta 1997 transatlantska konferenca z naslovom „Gradnja mostov čez Atlantik: vezi med ljudmi“ poudarila možnost za sodelovanje med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike na področju neformalnega izobraževanja,

OB UGOTOVITVI, da so se na zasedanju EU–ZDA junija 2005 voditelji dogovorili o pobudi za okrepitev čezatlantskega gospodarskega povezovanja in rasti, ki je sodelovanje na področju izobraževanja označila kot eno izmed sredstev za „povečanje čezatlantskih sinergij, ko postajamo gospodarstvo, ki čedalje bolj temelji na znanju“, in se zavezali, da si bodo prizadevali „obnoviti in okrepiti sporazum EU–ZDA o visokošolskem izobraževanju in poklicnem usposabljanju, ki vključuje program Fulbright/Evropska unija, da bi tako povečali sodelovanje na področju izobraževanja in čezatlantske izmenjave med državljani“,

OB UPOŠTEVANJU, da se s sprejetjem in izvajanjem Sporazuma iz leta 1995 med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike o vzpostavitvi programa sodelovanja na področju visokega šolstva ter poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter Sporazuma iz leta 2000 med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike o obnovitvi programa sodelovanja na področju visokega šolstva ter poklicnega izobraževanja in usposabljanja uveljavljajo zaveze Transatlantske izjave in postavljajo zgledi zelo uspešnega in stroškovno učinkovitega sodelovanja,

OB PRIZNAVANJU odločilnega prispevka, ki ga imata izobraževanje in usposabljanje za razvoj človeških virov in njihove sposobnosti sodelovanja v svetovnem gospodarstvu, temelječem na znanju,

OB PRIZNAVANJU, da mora sodelovanje na področju izobraževanja in poklicnega usposabljanja dopolnjevati druge ustrezne pobude za sodelovanje med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike,

OB PRIZNAVANJU pomena dopolnjevanja z ustreznimi pobudami, ki jih na področju visokošolskega izobraževanja in poklicnega usposabljanja izvajajo mednarodne organizacije, kot so Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj, UNESCO in Svet Evrope,

OB PRIZNAVANJU, da je sodelovanje na področju visokošolskega izobraževanja ter poklicnega izobraževanja in usposabljanja v skupnem interesu pogodbenic,

V PRIČAKOVANJU vzajemne koristi od sodelovanja na področju visokošolskega izobraževanja ter poklicnega izobraževanja in usposabljanja,

OB PRIZNAVANJU potrebe po večjem dostopu do dejavnosti, podprtih s tem sporazumom, zlasti dejavnosti na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter

V ŽELJI, da se vzpostavi formalna osnova za neprekinjeno sodelovanje na področju visokošolskega izobraževanja ter poklicnega izobraževanja in usposabljanja –

DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Člen 1

Namen

Ta sporazum obnavlja program sodelovanja na področju visokega šolstva ter poklicnega izobraževanja in usposabljanja (v nadaljenjem besedilu „program“) iz leta 2000, ki ga je prvotno vzpostavil Sporazum iz leta 1995 med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike o programu sodelovanja na področju visokega šolstva ter poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Člen 2

Opredelitve

Za namen tega sporazuma:

1.

„visokošolska ustanova“ pomeni vsako ustanovo, ki po veljavnih zakonih ali praksi podeljuje kvalifikacije ali diplome na visokošolski stopnji, kakor koli že se taka ustanova imenuje;

2.

„ustanova poklicnega izobraževanja in usposabljanja“ pomeni vsak javni, polzasebni ali zasebni organ, ki, ne glede na svoje poimenovanje, po veljavnih zakonih in praksi pripravlja ali izvaja poklicno izobraževanje ali usposabljanje, nadaljnje poklicno izobraževanje, izobraževanje za osvežitev znanja ali preusposabljanje; ter

3.

„študenti“ so vse osebe, udeležene v programih izobraževanja ali usposabljanja, ki jih vodijo visokošolske ustanove in ustanove poklicnega izobraževanja ali usposabljanja, kakor so opredeljene v tem členu.

Člen 3

Cilji

1.   Splošni cilji programa so:

(a)

spodbuditi medsebojno razumevanje med državljani Evropske skupnosti in Združenih držav Amerike, vključno z boljšim poznavanjem jezikov, kultur in ustanov; ter

(b)

izboljšati kakovost razvijanja človeških virov v Evropski skupnosti in Združenih državah Amerike, vključno s pridobitvijo znanj, potrebnih za spopadanje z izzivi svetovnega gospodarstva, temelječega na znanju.

2.   Posebni cilji programa so:

(a)

izboljšati sodelovanje med Evropsko skupnostjo in ZDA na področju visokošolskega izobraževanja in poklicnega usposabljanja;

(b)

prispevati k razvoju ustanov visokošolskega izobraževanja in poklicnega usposabljanja;

(c)

prispevati k osebnemu razvoju posameznih udeležencev v njihovo korist in zaradi uresničevanja splošnih ciljev programa; ter

(d)

prispevati k čezatlantskim izmenjavam med državljani EU in ZDA.

3.   Operativni cilji programa so:

(a)

podpreti sodelovanje med visokošolskimi ustanovami in ustanovami za poklicno usposabljanje z namenom uveljaviti skupne študijske programe in mobilnost;

(b)

izboljšati kakovost čezatlantske mobilnosti študentov z uveljavljanjem transparentnosti, medsebojnega priznavanja kvalifikacij in časa študija in usposabljanja ter, če je primerno, prenosa kreditnih točk;

(c)

podpreti sodelovanje med javnimi in zasebnimi organizacijami, ki izvajajo visokošolsko izobraževanje in poklicno usposabljanje, z namenom spodbuditi razpravo in izmenjavo izkušenj o političnih vprašanjih; ter

(d)

podpreti čezatlantsko mobilnost univerzitetnih izobražencev z namenom izboljšati medsebojno razumevanje vprašanj, pomembnih za odnose med ES in ZDA.

Člen 4

Načela

Sodelovanje po tem sporazumu usmerjajo naslednja načela:

1.

polno upoštevanje pristojnosti držav članic Evropske skupnosti in Združenih držav Amerike ter avtonomnosti visokošolskih ustanov ter ustanov poklicnega izobraževanja in usposabljanja;

2.

vzajemna korist zaradi dejavnosti, izvajanih po tem sporazumu;

3.

široka udeležba v različnih državah članicah Evropske skupnosti in Združenih državah Amerike; ter

4.

priznavanje vseh različnosti na kulturnem, družbenem in gospodarskem področju v Evropski skupnosti in Združenih državah Amerike.

Člen 5

Ukrepi programa

Program se izvaja z ukrepi, opisanimi v Prilogi, ki je sestavni del tega sporazuma.

Člen 6

Skupni Odbor

1.   Ustanovi se skupni odbor. Sestavlja ga enako število predstavnikov obeh pogodbenic.

2.   Naloge skupnega odbora so:

(a)

pregled skupnih dejavnosti, predvidenih na podlagi tega sporazuma; ter

(b)

priprava dvoletnega poročila za pogodbenici o stopnji, stanju in učinkovitosti skupnih dejavnosti, ki se izvajajo na podlagi tega sporazuma.

3.   Skupni odbor se sestaja vsaki dve leti ali po dogovoru med pogodbenicama, pri čemer so sestanki izmenoma v Evropski skupnosti in ZDA.

4.   Odločitve skupnega odbora se sprejemajo soglasno. Na vsakem sestanku se piše zapisnik, ki vsebuje seznam sklepov in glavne točke. Ta zapisnik odobrijo osebe, ki jih vsaka pogodbenica izbere za skupno vodenje sestankov, in je skupaj z dvoletnim poročilom na voljo ustreznim uradnikom na ministrski ravni obeh pogodbenic.

Člen 7

Spremljanje in vrednotenje

Ustrezno spremljanje in vrednotenje programa poteka skupno. To po potrebi dovoljuje preusmeritev dejavnosti glede na potrebe ali priložnosti, ki se pokažejo med izvajanjem.

Člen 8

Financiranje

1.   Pri dejavnostih po tem sporazumu se upoštevajo razpoložljiva sredstva ter veljavni zakoni in drugi predpisi, politike in programi Evropske skupnosti in Združenih držav. Financiranje bo, kolikor je mogoče, potekalo z uskladitvijo deležev sredstev med pogodbenicama. Pogodbenici si prizadevata ponuditi dejavnosti programa, ki imajo primerljivo korist in obseg.

2.   Stroške, ki jih ima skupni odbor ali nastanejo v njegovem imenu, pokrije tista pogodbenica, v katere pristojnosti so člani odbora. Stroške, neposredno povezane s sestanki skupnega odbora, razen potnih stroškov in stroškov bivanja, krije pogodbenica gostiteljica.

Člen 9

Vstop osebja

Vsaka pogodbenica po najboljših močeh olajša vstop na svoje ozemlje in izstop iz njega za osebje, študente, gradivo in opremo druge pogodbenice, ki so udeleženi ali se uporabljajo v dejavnostih sodelovanja po tem sporazumu.

Člen 10

Drugi sporazumi

Ta sporazum ne nadomesti ali kako drugače vpliva na druge sporazume ali dejavnosti, ki se izvajajo ali potekajo med katero koli državo članico Evropske skupnosti in Združenimi državami Amerike na področjih, zajetih s tem sporazumom.

Člen 11

Ozemeljska uporaba tega sporazuma

Ta sporazum velja na eni strani za ozemlje, na katerem velja Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti, in pod pogoji, določenimi v tej pogodbi, ter na drugi strani za Združene države.

Člen 12

Začetek veljavnosti in prenehanje

1.   Ta Sporazum začne veljati prvi dan meseca po dnevu, ko se pogodbenici pisno obvestita, da so izpolnjene njune pravne zahteve za začetek veljavnosti tega sporazuma, in sicer se upošteva poznejši datum. Ta sporazum v celoti nadomesti Sporazum iz leta 2000 med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike o obnovitvi programa sodelovanja na področju visokega šolstva ter poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

2.   Ta sporazum velja osem let in se lahko po medsebojnem pisnem dogovoru podaljša ali spremeni.

Spremembe ali podaljšanje začne veljati prvi dan meseca po dnevu, ko se pogodbenici pisno obvestita, da so izpolnjene njune zahteve za začetek veljavnosti sporazuma, ki določa zadevno spremembo ali podaljšanje.

3.   Ta Sporazum lahko pogodbenici kadar koli prekineta s pisnim obvestilom dvanajst mesecev vnaprej. Konec veljavnosti ali prekinitev tega sporazuma ne vpliva na veljavnost ali trajanje katerega koli že obstoječega sporazuma, sklenjenega na podlagi tega sporazuma.

Člen 13

Na Dunaju, enaindvajsetega junija 2006 v dvojniku v angleškem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, slovaškem, slovenskem, španskem, in švedskem jeziku, pri čemer je vsako od teh besedil enako verodostojno. V primeru neskladja velja angleška različica.

V POTRDITEV TEGA so spodaj podpisani pooblaščenci podpisali ta sporazum.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

Image

Por los Estados Unidos de América

Za Spojené státy americké

For Amerikas Forenede Stater

Für die Vereinigten Staaten von Amerika

Ameerika Ühendriikide nimel

Για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

For the United States of America

Pour les États-Unis d'Amérique

Per gli Stati Uniti d'America

Amerikas Savienoto Valstu vārdā

Jungtinių Amerikos Valstijų vardu

az Amerikai Egyesült Államok részéről

Għall-Istati Uniti ta'l-Amerika

Voor de Verenigde Staten van Amerika

W imieniu Stanów Zjednoczonych Ameryki

Pelos Estados Unidos da América

Za Spojené štáty americké

Za Združene države Amerike

Amerikan yhdysvaltojen puolesta

På Amerikas förenta staters vägnar

Image


PRILOGA

UKREPI

Ukrep 1 – Skupni konzorcijski projekti Evropske skupnosti/Združenih držav Amerike

1.

Pogodbenici podpreta visokošolske ustanove ter ustanove poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki tvorijo skupne konzorcije ES/ZDA za namen izvajanja skupnih projektov na področju visokega šolstva ter poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

2.

Vsak skupni konzorcij mora nastati z večstranskim partnerstvom med visokošolskimi ustanovami in ustanovami poklicnega usposabljanja ES in ZDA.

3.

Skupni konzorcijski projekti običajno morajo vključiti čezatlantsko mobilnost študentov v okviru skupnih študijskih programov, pri čemer je cilj enaka izmenjava v obeh smereh, in morajo predvideti ustrezno jezikovno in kulturno pripravo.

4.

Ustrezni organi na vsaki strani se na podlagi prednostnih področij, najpomembnejših za sodelovanje ES/ZDA, skupaj sporazumejo glede upravičenih predmetnih vsebin za skupne konzorcije ES/ZDA.

Ukrep 2 – Odličnost (nadaljevanje) Projekti mobilnosti

Pogodbenici lahko finančno podporo za mobilnost študentov zagotovita skupnim konzorcijem visokošolskih ustanov in ustanov poklicnega usposabljanja z dokazano odličnostjo pri izvajanju skupnih projektov, ki jih financirata pogodbenici.

Ukrep 3 – Politično usmerjeni ukrepi

Pogodbenici lahko zagotovita finančno podporo večstranskim projektom, v katerih so udeležene organizacije na področju visokega šolstva in poklicnega usposabljanja, z namenom izboljšati sodelovanje med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike pri razvijanju visokošolskega izobraževanja in poklicnega usposabljanja. Politično usmerjeni ukrepi lahko vključujejo študije, konference, seminarje, delovne skupine, primerjalne analize in obravnavajo horizontalna vprašanja visokošolskega izobraževanja in poklicnega usposabljanja, vključno s priznavanjem kvalifikacij.

Ukrep 4 – Študijske pomoči „Schuman-Fulbright“

Pogodbenici nameravata zagotoviti štipendije visoko kvalificiranim univerzitetnim izobražencem (tudi izobražencem na področju usposabljanja, udeleženim v nadaljevalnem študiju na univerzah in strokovnih šolah), ki se želijo izobraževati ali usposabljati na področjih s posebnim pomenom za odnose EU/ZDA, ki jih bosta skupaj opredelili pogodbenici. Za uveljavljanje študijskih pomoči „Schuman-Fulbright“ ter za podpiranje štipendistov lahko pogodbenici zagotovita finančno podporo organizaciji, ki jo imenujeta skupaj.

Ukrep 5 – Združenje nekdanjih štipendistov

Pogodbenici lahko zagotovita finančno podporo združenjem nekdanjih štipendistov, ki so kot študenti sodelovali v izmenjavah, pripravljenih s programom sodelovanja ES/ZDA na področju visokega šolstva in poklicnega usposabljanja. Združenja nekdanjih štipendistov lahko vodijo organizacije, ki jih pogodbenici imenujeta skupaj.

VODENJE PROGRAMA

Te ukrepe izvajajo pristojni uradniki vsake pogodbenice. Te naloge lahko zajemajo:

1.

odločanje o pravilih in postopkih za predstavitev predlogov, vključno s pripravo skupnih navodil za kandidate;

2.

določanje urnika objav za razpise za zbiranje predlogov, oddaje in izbora predlogov;

3.

zagotavljanje informacij o programu in njegovem izvajanju;

4.

imenovanje akademskih svetovalcev in strokovnjakov;

5.

priporočila ustreznim organom vsake pogodbenice, kateri projekti se financirajo;

6.

zagotavljanje finančnega poslovodenja; ter

7.

uveljavljanje pristopa sodelovanja pri spremljanju in vrednotenju programa.

Praviloma bo Evropska skupnost zagotovila podporo za projektne partnerje iz Evropske skupnosti; Združene države Amerike bodo zagotovile podporo projektnim partnerjem iz ZDA. Pogodbenici lahko podporo zagotavljata s pavšalnimi študijskimi pomočmi, lestvico stroškov na enoto in/ali štipendijami.

UKREPI TEHNIČNE PODPORE

Finančna sredstva se lahko porabijo za nabavo storitev, potrebnih za izvajanje programa. Pogodbenici si zlasti lahko pomagata s strokovnjaki; pripravita seminarje, kolokvije ali druga srečanja, ki lahko olajšajo izvajanje programa; ter lahko vrednotita, obveščata, objavljata in širita informacije.