5.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 337/45


SKLEP SVETA

z dne 28. novembra 2006

o pristopu Evropske skupnosti k Pravilniku št. 107 Gospodarske komisije Združenih narodov za Evropo o enotnih določbah o odobritvi vozil kategorij M2 ali M3 glede na njihovo splošno konstrukcijo

(Besedilo velja za EGP)

(2006/874/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 97/836/ES z dne 27. novembra 1997 v pričakovanju pristopa Evropske skupnosti k Sporazumu Gospodarske komisije Združenih narodov za Evropo, ki se nanaša na sprejem enotnih tehničnih predpisov za cestna vozila, opremo in dele, ki se lahko vgradijo v cestna vozila in/ali uporabijo na njih, in na pogoje za vzajemno priznavanje homologacij, dodeljenih na podlagi teh predpisov („Revidiran sporazum iz leta 1958“) (1), ter zlasti člena 3(3) in druge alinee člena 4(2) Sklepa,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju privolitve Evropskega parlamenta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Standardizirane zahteve Pravilnika št. 107 o enotnih določbah o odobritvi vozil kategorij M2 ali M3 glede na njihovo splošno konstrukcijo so namenjene odstranjevanju tehničnih ovir v trgovini z motornimi vozili med pogodbenicami, ob hkratni zagotovitvi visoke ravni varnosti delovanja vozil.

(2)

Komisija je zato mnenja, da bi moral Pravilnik št. 107 postati del sistema Skupnosti za homologacijo motornih vozil –

SKLENIL:

Člen 1

1.   Skupnost uporablja Pravilnik št. 107 Gospodarske komisije Združenih narodov za Evropo o enotnih določbah o odobritvi vozil kategorij M2 ali M3 glede na njihovo splošno konstrukcijo.

2.   Besedilo Pravilnika je priloženo temu sklepu.

Člen 2

Pravilnik št. 107 Gospodarske komisije Združenih narodov za Evropo o enotnih določbah o odobritvi vozil kategorij M2 ali M3 glede na njihovo splošno konstrukcijo postane del sistema Skupnosti za homologacijo motornih vozil.

Člen 3

Komisija o tem sklepu uradno obvesti generalnega sekretarja Združenih narodov.

V Bruslju, 28. novembra 2006

Za Svet

Predsednik

E. HEINÄLUOMA


(1)  UL L 346, 17.12.1997, str. 78.