25.11.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 329/76


SKLEP SVETA 2006/807/SZVP

z dne 20. novembra 2006

o izvajanju Skupnega ukrepa 2005/797/SZVP o Policijski misiji Evropske unije za Palestinska ozemlja

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Skupnega ukrepa Sveta 2005/797/SZVP z dne 14. novembra 2005 o Policijski misiji Evropske unije za Palestinska ozemlja (1) in zlasti člena 14(2) Skupnega ukrepa v povezavi z drugo alineo prvega pododstavka člena 23(2) Pogodbe o Evropski uniji,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je s Skupnim ukrepom 2005/797/SZVP ustanovil Policijsko misijo Evropske unije za Palestinska ozemlja (v nadaljnjem besedilu „EUPOL COPPS“) za obdobje 3 let. Operativna faza EUPOL COPPS se je začela 1. januarja 2006.

(2)

V skladu s členom 14(2) Skupnega ukrepa 2005/797/SZVP bi bilo treba določiti končni proračun EUPOL COPPS za leto 2007 –

SKLENIL:

Člen 1

Končni proračun EUPOL COPPS za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2007 znaša 2 800 000 EUR.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

Člen 3

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 20. novembra 2006

Za Svet

Predsednik

J. KORKEAOJA


(1)  UL L 300, 17.11.2005, str. 65.