23.11.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 324/8


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 22. novembra 2006

o nevključitvi amonijevega sulfamata, heksakonazola, natrijevega tetratiokarbonata in 8-hidroksikinolina v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS in o preklicu registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo te aktivne snovi

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 5535)

(Besedilo velja za EGP)

(2006/797/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (1) in zlasti četrtega pododstavka člena 8(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 8(2) Direktive 91/414/EGS določa, da lahko država članica v dvanajstih letih od notifikacije navedene direktive registrira za dajanje v promet fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo aktivne snovi, ki niso uvrščene v Prilogo I k navedeni direktivi, in so že v prometu dve leti po datumu notifikacije, medtem ko se te snovi postopno preučujejo v okviru delovnega programa.

(2)

Uredba Komisije (ES) št. 451/2000 (2) in Uredba Komisije (ES) št. 1490/2002 (3) določata podrobna pravila za izvajanje druge in tretje faze delovnega programa iz člena 8(2) Direktive 91/414/EGS. Za aktivne snovi, za katere prijavitelj ne izpolni svojih obveznosti v skladu s tema uredbama, se ne opravi pregleda popolnosti ali ocene dokumentacije. Za amonijev sulfamat, heksakonazol, natrijev tetratiokarbonat in 8-hidroksikinolin ni bila predložena popolna dokumentacija v predpisanem roku. Zato ni bilo dokazano, da pod predlaganimi pogoji uporabe fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo te aktivne snovi, izpolnjujejo splošne zahteve, določene v členu 5(1)(a) in (b) Direktive 91/414/EGS. Zaradi tega se te aktivne snovi ne smejo vključiti v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS in države članice morajo odvzeti vse registracije za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo te snovi.

(3)

Za aktivne snovi, za katere je rok predhodnega obvestila o umiku fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo take snovi, kratek, je smiselno predvideti podaljšanje roka za odstranitev, skladiščenje, dajanje v promet in uporabo obstoječih zalog za obdobje, ki ni daljše od dvanajstih mesecev zato, da se obstoječe zaloge ne uporabljajo dlje kakor v enem nadaljnjem rastnem obdobju. V primerih, ko je predviden daljši rok predhodnega obvestila, se ta rok lahko skrajša tako, da se izteče ob koncu rastne sezone.

(4)

Podatki za natrijev tetratiokarbonat in 8-hidroksikinolin ki jih je Komisija skupaj s strokovnjaki držav članic predstavila in ocenila podatke, ki so pokazali potrebo po nadaljnji uporabi zadevnih snovi. V sedanjih okoliščinah je zato upravičeno, da se pod strogimi pogoji, katerih cilj je zmanjšati tveganje na minimum, predpiše daljši rok za odvzem registracij za omejeno rabo, ki velja za nujno in za katero pri nadzoru škodljivih organizmov trenutno ni na voljo učinkovitih nadomestnih rešitev.

(5)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Amonijev sulfamat, heksakonazol, natrijev tetratiokarbonat in 8-hidroksikinolin se ne vključijo v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS.

Člen 2

Države članice zagotovijo, da:

(a)

se registracije za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo amonijev sulfamat, heksakonazol, natrijev tetratiokarbonat in 8-hidroksikinoline odvzamejo do 22. maja 2007;

(b)

se po 23. novembru 2006 za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo amonijev sulfamat, heksakonazol, natrijev tetratiokarbonat in 8-hidroksikinoline, ne izda ali podaljša nobena registracija na podlagi odstopanja, predvidenega v členu 8(2) Direktive 91/414/EGS.

Člen 3

1.   Z odstopanjem od člena 2 lahko države članice, navedene v stolpcu B Priloge, obdržijo registracije za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo snovi, navedene v stolpcu A, za vrste uporabe, navedene v stolpcu C navedene priloge, najpozneje do 31. maja 2010. Država članica, ki upošteva odstopanje iz prvega pododstavka, zagotovi, da se izpolnijo naslednji pogoji:

(a)

nadaljnja uporaba je sprejemljiva le, kadar nima škodljivih posledic za zdravje ljudi ali živali in nima nesprejemljivega vpliva na okolje;

(b)

taka fitofarmacevtska sredstva, ki ostanejo na trgu po 22. maju 2007, se ponovno označijo, tako da ustrezajo pogojem za omejeno uporabo;

(c)

uvedejo se vsi ustrezni ukrepi za zmanjšanje tveganja z namenom zmanjšanja vseh morebitnih tveganj;

(d)

resno se iščejo druge možnosti za take vrste uporabe.

2.   Najpozneje do 31. decembra vsako leto zadevna država članica obvesti Komisijo o ukrepih, izvedenih na podlagi odstavka 1, in zlasti o ukrepih, izvedenih v skladu s točkami (a) do (d).

Člen 4

Kakršno koli podaljšanje roka, ki ga odobrijo države članice v skladu s členom 4(6) Direktive 91/414/EGS, mora biti čim krajše.

Kadar se registracije odvzamejo v skladu s členom 2 najpozneje do 22. maja 2007 takrat rok poteče najpozneje dne 22. maja 2008.

Kadar se registracije odvzamejo v skladu s členom 3(1) najpozneje do 31. maja 2010, takrat rok poteče najpozneje 30. novembra 2010.

Člen 5

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 22. novembra 2006

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 230, 19.8.1991, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2004/20/ES (UL L 70, 9.3.2004, str. 32).

(2)  UL L 55, 29.2.2000, str. 25. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1044/2003 (UL L 151, 19.6.2003, str. 32).

(3)  UL L 224, 21.8.2002, str. 23. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1744/2004 (UL L 311, 8.10.2004, str. 23).


PRILOGA

Seznam registracij iz člena 3(1)

Stolpec A

Stolpec B

Stolpec C

Aktivna snov

Država članica

Uporaba

Natrijev tetratiokarbonat

Grčija

Razkuževanje zemlje v vrtnarstvu.

Španija

Razkuževanje zemlje v vrtnarstvu in pri gozdnih rastlinah.

8-hydroxyquinoline

Francija

Uporaba pri potaknjencih vinske trte.

Grčija

Omejeno razkuževanje zemlje v vrtnarstvu, sadovnjakih, oljčnih nasadih in vinogradih.

Uporaba pri potaknjencih vinske trte.

Španija

Zaščita gozdnih rastlin pred poškodbami obrezovanja.

Razkuževanje zemlje v vrtnarstvu.

Uporaba pri potaknjencih vinske trte.