23.11.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 324/7


SKLEP SVETA

z dne 13. novembra 2006

o razglasitvi evropske prestolnice kulture za leto 2010

(2006/796/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Sklepa št. 1419/1999/ES Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi aktivnosti Skupnosti za dogodek Evropske prestolnice kulture za leta 2005 do 2019 (1) in zlasti člena 2(3) in (4) Sklepa,

ob upoštevanju poročila izbirne komisije iz aprila 2006, predloženega Komisiji, Evropskemu parlamentu in Svetu v skladu s členom 2(2) Sklepa št. 1419/1999/ES,

ob upoštevanju, da so merila iz člena 3 in Priloge II Sklepa št. 1419/1999/ES, v celoti izpolnjena,

ob upoštevanju priporočila Komisije z dne 23. oktobra 2006 –

SKLENIL:

Člen 1

Za evropski prestolnici kulture za leto 2010 v skladu s členom 2(1) Sklepa št. 1419/1999/ES, se razglasita Essen in Pécs.

Člen 2

Za evropsko prestolnico kulture za leto 2010 v skladu s členom 4 Sklepa št. 1419/1999/ES, se razglasi Carigrad.

Člen 3

Vsa razglašena mesta sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi poskrbijo za učinkovito izvajanje členov 1 in 5 Sklepa št. 1419/1999/ES.

V Bruslju, 13. novembra 2006

Za Svet

Predsednica

S. HUOVINEN


(1)  UL L 166, 1.7.1999, str. 1. Sklep, kakor je bil spremenjen s Sklepom št. 649/2005/ES (UL L 117, 4.5.2005, str. 20).