10.11.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 311/56


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 9. novembra 2006

o nekaterih zaščitnih ukrepih proti bolezni modrikastega jezika v Bolgariji

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 5315)

(Besedilo velja za EGP)

(2006/762/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/496/EGS z dne 15. julija 1991 o določitvi načel o organizaciji veterinarskih pregledov živali, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav, in o spremembi direktiv 89/662/EGS, 90/425/EGS ter 90/675/EGS (1) in zlasti člena 18(1) in (6) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Dne 10. oktobra 2006 je Bolgarija obvestila Komisijo o odkritju protiteles proti bolezni modrikastega jezika pri kontrolnih kozah v upravnem okraju Burgas na jugovzhodu države na meji s Turčijo („prizadeto območje“).

(2)

Ker bo Bolgarija 1. januarja 2007 pristopila k Skupnosti, je v skladu z Direktivo Sveta 2000/75/ES z dne 20. novembra 2000 o določitvi posebnih določb za boj zoper in izkoreninjenje bolezni modrikastega jezika (2) in Odločbo Komisije 2005/393/ES z dne 23. maja 2005 o okuženih in ogroženih območjih zaradi bolezni modrikastega jezika in o pogojih, ki veljajo za premike s teh območij ali prek teh območij (3), obvestila Komisijo, da je nemudoma prepovedala premik živali iz vrst, ki so dovzetne za bolezen modrikastega jezika, njihovih semenčic, jajčec in zarodkov s prizadetih območij.

(3)

Širjenje bolezni modrikastega jezika s prizadetega območja bi lahko resno ogrozilo zdravje živali v Skupnosti.

(4)

Do nadaljnjih epidemioloških in laboratorijskih preiskav je treba začasno ustaviti uvoz živali tistih vrst, ki so dovzetne za bolezen modrikastega jezika in izvirajo iz prizadetega območja ali so prepeljane čez njega, kakor tudi njihovih semenčic, jajčec in zarodkov, v Skupnost.

(5)

Glede na možnost, da semenčice, jajčeca in zarodki, proizvedeni pred 1. julijem 2006, ne pomenijo tveganja, zadeva začasna ustavitev uvoza samo semenčice, jajčeca in zarodke, proizvedene po tem datumu.

(6)

Glede na razvoj okoliščin in rezultate nadaljnjih preiskav, ki jih je izvedla Bolgarija, bo Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali ob prvi priložnosti na svoji seji preveril sprejete ukrepe, ki jih določa ta odločba.

(7)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

1.   Države članice začasno ustavijo uvoz živali tistih vrst, ki so dovzetne za bolezen modrikastega jezika in izvirajo iz območij ali so prepeljane čez območja ali dele teh območij, navedenih v Prilogi.

2.   Države članice začasno ustavijo uvoz semenčic, jajčec in zarodkov, zbranih ali pridobljenih od 1. julija 2006, ki izvirajo iz območij ali delov območij, navedenih v Prilogi.

Člen 2

Države članice spremenijo svoje trgovinske ukrepe tako, da jih uskladijo s to odločbo, sprejete ukrepe pa takoj objavijo na primeren način. O tem nemudoma obvestijo Komisijo.

Člen 3

Ta odločba se uporablja do 31. decembra 2006.

Člen 4

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 9. novembra 2006

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 268, 24.9.1991, str. 56. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

(2)  UL L 327, 22.12.2000, str. 74.

(3)  UL L 130, 24.5.2005, str. 22. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2006/693/ES (UL L 283, 14.10.2006, str. 52).


PRILOGA

Deli ozemlja Bolgarije iz člena 1(1) in (2):

Oznaka države ISO

Država

Opis dela ozemlja

BG

Bolgarija

Upravni okraj:

Burgas