9.11.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 309/9


SKLEP POLITIČNEGA IN VARNOSTNEGA ODBORA DARFUR/4/2006

z dne 24. oktobra 2006

o imenovanju vodje policijske skupine EU/policijskega svetovalca posebnega predstavnika Evropske unije za Sudan

(2006/756/SZVP)

POLITIČNI IN VARNOSTNI ODBOR JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti tretjega odstavka člena 25 Pogodbe,

ob upoštevanju Skupnega ukrepa Sveta 2005/557/SZVP z dne 18. julija 2005 o civilno-vojaškem podpornem ukrepu Evropske unije misiji Afriške unije v regiji Darfur v Sudanu (1) in zlasti člena 4 Skupnega ukrepa,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 5. julija 2006 sprejel Skupni ukrep 2006/468/SZVP (2) o podaljšanju in spremembi mandata posebnega predstavnika Evropske unije za Sudan (PPEU).

(2)

PPEU med drugim zagotavlja usklajevanje in skladnost prispevkov Unije misiji Afriške unije v sudanski regiji Darfur (AMIS). V skladu s členom 5(2) Skupnega ukrepa 2005/557/SZVP opravlja celica EU za usklajevanje v Addis Abebi (ACC) pod vodstvom PPEU, ki jo sestavljajo politični, vojaški in policijski svetovalec, vsakodnevno usklajevanje z vsemi zadevnimi akterji EU in s Centrom za upravno kontrolo in upravljanje (ACMC) v okviru strukture poveljevanja Afriške unije v Addis Abebi, z namenom zagotavljanja dosledne in pravočasne pomoči EU misiji AMIS.

(3)

Policijski svetovalec PPEU, ki je obenem vodja policijske skupine EU, je odgovoren za opravljanje vsakodnevnega usklajevanja policijskih ukrepov podpore EU. Vodja policijske skupine EU/policijski svetovalec opravlja vsakodnevno upravljanje policijske komponente ukrepa podpore ter je odgovoren za osebje in disciplinske zadeve.

(4)

Generalni sekretar/visoki predstavnik je po priporočilu PPEU predlagal, da se g. Åke ROGHE imenuje za vodjo policijske skupine EU/policijskega svetovalca PPEU.

(5)

V skladu s členom 4 Skupnega ukrepa 2005/557/SZVP je Svet pooblastil Politični in varnostni odbor (PVO), da imenuje vodjo policijske skupine EU/policijskega svetovalca PPEU –

SKLENIL:

Člen 1

G. Åke ROGHE se imenuje za vodjo policijske skupine EU/policijskega svetovalca posebnega predstavnika Evropske unije za Sudan.

Člen 2

Ta sklep začne učinkovati 1. novembra 2006.

V Bruslju, 24. oktobra 2006

Za Politični in varnostni odbor

Predsednik

T. TANNER


(1)  UL L 188, 20.7.2005, str. 46.

(2)  UL L 184, 6.7.2006, str. 38.