25.10.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 294/72


SKLEP SVETA 2006/718/SZVP

z dne 23. oktobra 2006

o izvajanju Skupnega stališča 2006/276/SZVP o omejevalnih ukrepih proti nekaterim uradnikom Belorusije

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Skupnega stališča 2006/276/SZVP z dne 10. aprila 2006 o omejevalnih ukrepih proti nekaterim uradnikom Belorusije (1) in zlasti člena 2 Skupnega stališča v povezavi z drugo alineo člena 23(2) Pogodbe o Evropski uniji,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 10. aprila 2006 sprejel Skupno stališče 2006/276/SZVP, s katerim so bili potrjeni obstoječi omejevalni ukrepi proti osebam, odgovornim za kršenje mednarodnih volilnih standardov med predsedniškimi volitvami v Belorusiji 19. marca 2006 in zatrtje civilne družbe, demokratične opozicije ter z njima povezanih fizičnih ali pravnih oseb, subjektov ali teles.

(2)

Svet je 18. maja 2006 sprejel Skupno stališče 2006/362/SZVP o spremembah Skupnega stališča 2006/276/SZVP, da bi odredil zamrznitev sredstev in gospodarskih virov premoženja oseb, kakor tudi fizičnih ali pravnih oseb, subjektov ali teles, omenjenih zgoraj.

(3)

V skladu s členom 4 Skupnega stališča 2006/276/SZVP je Svet pregledal omejevalne ukrepe in odločil, da jih je glede na razvoj dogodkov treba uporabiti tudi za druge posameznike, odgovorne za zatrtje civilne družbe in demokratične opozicije. Zaradi tega je treba seznama iz Prilog III in IV k Skupnemu stališču 2006/276/SZVP ustrezno spremeniti –

SKLENIL:

Člen 1

Prilogi III in IV k Skupnemu stališču 2006/276/SZVP se nadomestita z besedilom iz Priloge k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne učinkovati na dan sprejetja.

Člen 3

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Luxembourgu, 23. oktobra 2006

Za Svet

Predsednik

J.-E. ENESTAM


(1)  UL L 101, 11.4.2006, str. 5. Skupno stališče, kakor je bilo spremenjeno s Skupnim stališčem 2006/362/SZVP (UL L 134, 20.5.2006, str. 45).


PRILOGA

PRILOGA III

Seznam oseb iz člena 1(1)(c)

Priimek in ime (slovenska transkripcija)

Priimek in ime (beloruska transkripcija)

Priimek in ime (ruska transkripcija)

Datum rojstva

Kraj rojstva

Naslov

Številka potnega lista

Funkcija

Lukašenko Aleksander Grigorjevič

(Lukašenka Aljaksandr Rygoravič)

Лукашенка Аляксандр Рыгоравiч

ЛУКАШЕНКО Александр Григорьевич

30.8.1954

Kopis, okrožje Vitebsk

 

 

predsednik

Nevyglas Genadij Nikolajevič

(Njevyglas Genadz Mikalaevič)

Невыглас Генадзь Мікалаевіч

НЕВЫГЛАС Геннадий Николаевич

11.2.1954

Parahonsk, okrožje Pinsk

 

 

vodja predsedniške administracije

Petkevič Natalja Vladimirovna

(Pjatkevič Natallja Uladzimirauna)

Пяткевіч Наталля Уладзіміраўна

ПЕТКЕВИЧ Наталья Владимировна

24.10.1972

Minsk

 

 

namestnica vodje predsedniške administracije

Rubinov Anatolij Nikolajevič

(Rubinau Anatolj Mikalaevič)

Рубiнаў Анатоль Мікалаевіч

РУБИНОВ Анатолий Николаевич

15.4.1939

Mogilev

 

 

namestnik vodje, odgovornega za medije in ideologijo, predsedniška administracija

Proleskovskij Oleg Vitoldovič

(Praljaskouski Aleg Vitoldavič)

Праляскоўскi Алег Вiтольдавiч

ПРОЛЕСКОВСКИЙ Олег Витольдович

1.10.1963

Zagorsk (Rusija, zdaj Sergijev Posad)

 

 

pribočnik in vodja glavnega oddelka za ideologijo, predsedniška administracija

Radkov Aleksander Mihajlovič

(Radzkou Aljaksandr Mihailavič)

Радзькоў Аляксандр Міхайлавіч

РАДЬКОВ Александр Михайлович

1.7.1951

Votnja, Вотня Быховского района Могилевской области

 

 

minister za šolstvo

Rusakevič Vladimir Vasiljevič

(Rusakevič Uladzimir Vasilevič)

Русакевіч Уладзімір Васільевіч

РУСАКЕВИЧ Владимир Васильевич

13.9.1947

Vigonošči, Выгонощи, Брестская область

 

 

minister za informiranje

Golovanov Viktor Grigorjevič

(Galavanau Viktar Rygoravič)

Галаванаў Віктар Рыгоравіч

ГОЛОВАНОВ Виктор Григорьевич

1952

Borisov

 

 

minister za pravosodje

Zimovski Aleksander Leonidovič

(Zimouski Aljaksandr Leanidavič)

Зімоўскі Аляксандр Леанідавіч

ЗИМОВСКИЙ Александр Леонидович

10.1.1961

Nemčija

 

 

član zgornjega doma parlamenta; vodja nacionalnega javnega podjetja za televizijo in radio

Konopljev Vladimir Nikolajevič

(Kanapljeu Uladzimir Mikalaevič)

Канаплёў Уладзiмiр Мiкалаевiч

КОНОПЛЕВ Владимир Николаевич

3.1.1954

Akulintsy, д. Акулинцы Могилевского района

 

 

predsednik spodnjega doma parlamenta

Čarginiec Nikolaj Ivanovič

(Čarginec Mikalai Ivanavič)

Чаргiнец Мiкалай Iванавiч

ЧЕРГИНЕЦ Николай Иванович

17.10.1937

Minsk

 

 

predsednik odbora za zunanje zadeve v okviru zgornjega doma

Kostjan Sergej Ivanovič

(Kascjan Sjargej Ivanavič)

Касцян Сяргей Iванавiч

КОСТЯН Сергей Иванович

15.1.1941

Usohi, okrožje Mogilev,

Усохи Кличевского района Могилевской области

 

 

predsednik odbora za zunanje zadeve v okviru spodnjega doma

Orda Mikhail Sergejevič

(Orda Mihail Sjargeevič)

Орда Мiхаiл Сяргеевiч

ОРДА Михаил Сергеевич

28.9.1966

Djatlovo, okrožje Grodno,

Дятлово Гродненской области

 

 

član zgornjega doma, vodja BRSM (Republikanska zveza beloruske mladine)

Lozovik Nikolaj Ivanovič

(Lazavik Mikalaj Ivanavič)

Лазавік Мікалай Іванавіч

ЛОЗОВИК Николай Иванович

18.1.1951

Nevinjanij, okrožje Minsk,

Невиняны Вилейского р-на Минской обл

 

 

namestnik vodje beloruske centralne volilne komisije

Miklaševič Petr Petrovič

(Miklaševič Pjotr Pjatrovič)

Мiклашэвiч Пётр Пятровiч

МИКЛАШЕВИЧ Петр Петрович

1954

Kosuta, okrožje Minsk,

Косута Минской области

 

 

Prosecutor General

Sliževskij Oleg Leonidovič

(Sližeuski Aleg Leanidavič)

Слiжэўскi Алег Леанiдавiч

СЛИЖЕВСКИЙ Олег Леонидович

 

 

 

 

vodja oddelka za družbene organizacije, stranke in NVO, ministrstvo za pravosodje

Kariton Aleksander

(Haryton Aljaksandr)

Харытон Аляксандр

ХАРИТОН Александр

 

 

 

 

svetovalec na oddelku za družbene organizacije, stranke in NVO, ministrstvo za pravosodje

Smirnov Jevgenij Aleksandrovič

(Smirnou Jaugen Aljaksandravič)

Смiрноў Яўген Аляксандравiч

CМИРНОВ Евгений Александрович

15.3.1949

okrožje Rjazan, Rusija

 

 

prvi namestnik predsednika gospodarskega sodišča

Reutskaja Nadežda Zalovna

(Ravuckaja Nadzeja Zalauna)

Равуцкая Надзея Залаўна

РЕУТСКАЯ Надежда Заловна

 

 

 

 

sodnica v okrožju Moskva v Minsku

Trubnikov Nikolaj Aleksevič

(Trubnikau Mikalai Aljakseevič)

Трубнiкаў Мiкалай Аляксеевiч

ТРУБНИКОВ Николай Алексеевич

 

 

 

 

sodnik v okrožju Partizanskij v Minsku

Kuprijanov Nikolaj Mihajlovič

(Kupryjanau Mikalai Mihailavič)

Купрыянаў Мiкалай Мiхайлавiч

КУПРИЯНОВ Николай Михайлович

 

 

 

 

namestnik državnega tožilca

Sukorenko Stepan Nikolajevič

(Suharenka Scjapan Mikalaevič)

Сухарэнка Сцяпан Мікалаевіч

СУХОРЕНКО Степан Николаевич

27.1.1957

Zdudiči, okrožje Gomel,

Здудичи Светлогорского района Гомельской области

 

 

predsednik KGB

Dementej Vasilij Ivanovič

(Dzemjantsiei Vasilj Ivanavič)

Дземянцей Васiль Iванавіч

ДЕМЕНТЕЙ Василий Иванович

 

 

 

 

prvi namestnik, KGB

Kozik Leonid Petrovič

(Kozik Leanid Pjatrovič)

Козiк Леанiд Пятровiч

КОЗИК Леонид Петрович

13.7.1948

Borisov

 

 

vodja federacije sindikatov

Koleda Aleksander Mihajlovič

(Kaljada Aljaksandr Mikhajlavič)

Каляда Аляксандр Мiхайлавiч

КОЛЕДА Александр Михайлович

 

 

 

 

predsednik volilne komisije okrožja Brest

Mihašev Vladimir Iljič

(Mihasiou Uladzimir Iljič)

Мiхасёў Уладзiмiр Iльiч

МИХАСЕВ Владимир Ильич

 

 

 

 

predsednik centralne volilne komisije okrožja Gomel

Lučina Leonid Aleksandrovič

Лучына Леанiд Аляксандравiч

ЛУЧИНА Леонид Александрович

18.11.1947

okrožje Minsk

 

 

predsednik centralne volilne komisije okrožja Grodno

Karpenko Igor Vasiljevič

(Karpenka Igar Vasilievič)

Карпенка Iгар Васiльевiч

КАРПЕНКО Игорь Васильевич

28.4.1964

Novokuznetsk, Rusija

Новокузнецк Кемеровской области, Россия

 

 

predsednik centralne volilne komisije v mestu Minsk

Kurlovič Vladimir Anatoljevič

(Kurlovič Uladzimir Anatolievič)

Курловiч Уладзiмiр Анатольевiч

КУРЛОВИЧ Владимир Анатольевич

 

 

 

 

predsednik centralne volilne komisije okrožja Minsk

Metelica Nikolaj Timofevič

(Miacielica Mikalaj Cimafeevič)

Мяцелiца Мiкалай Цiмафеевiч

МЕТЕЛИЦА Николай Тимофеевич

 

 

 

 

predsednik centralne volilne komisije okrožja Mogilev

Pisčulenok Mihail Vasiljevič

(Piščulenak Mihail Vasilievič)

Пiшчулёнак Мiхаiл Васiльевiч

ПИЩУЛЕНОК Михаил Васильевич

 

 

 

 

predsednik centralne volilne komisije okrožja Vitebsk

Ribakov Aleksej

Рыбакоў Аляксей

РЫБАКОВ Алексей

 

 

Ul. Jesenina 31-1-104, Minsk

 

sodnik sodišča okrožja Moskva v Minsku

Bortnik Sergej Aleksandrovič

Бортнік Сяргей Аляксандравiч

БОРТНИК Сергей Александрович

28.5.1953

Minsk

Ul. Surganovo 80-263, Minsk

MP0469554

javni tožilec

Jasinovič Leonid Stanislavovič

Ясіновіч Леанід Станіслававіч

ЯСИНОВИЧ Леонид Станиславович

26.11.1961

Buhani, okrožje Vitebsk

Ul. Gorovtsa 4-104, Minsk

MP0515811

sodnik sodišča centralnega okrožja v Minsku

Migun Andrej Arkadevič

Мігун Андрэй Аркадзевiч

МИГУН Андрей Аркадевич

5.2.1978

Minsk

UI. Goretskovo Maksima 53-16, Minsk

MP1313262

javni tožilec

PRILOGA IV

Seznam oseb iz člena 1a

Priimek in ime (slovenska transkripcija)

Priimek in ime (beloruska transkripcija)

Priimek in ime (ruska transkripcija)

Datum rojstva

Kraj rojstva

Naslov

Številka potnega lista

Funkcija

Lukašenko Aleksander Grigorjevič

(Lukašenka Aljaksandr Rygoravič)

Лукашенка Аляксандр Рыгоравiч

ЛУКАШЕНКО Александр Григорьевич

30.8.1954

Kopis, okrožje Vitebsk

 

 

predsednik

Nevyglas Genadij Nikolajevič

(Nievyglas Genadz Mikalaevič)

Невыглас Генадзь Мікалаевіч

НЕВЫГЛАС Геннадий Николаевич

11.2.1954

Parahonsk, okrožje Pinsk

 

 

vodja predsedniške administracije

Petkevič Natalija Vladimirovna

(Pjatkevič Natallia Uladzimirauna)

Пяткевіч Наталля Уладзіміраўна

ПЕТКЕВИЧ Наталья Владимировна

24.10.1972

Minsk

 

 

namestnica vodje predsedniške administracije

Rubinov Anatolij Nikolajevič

(Rubinau Anatoj Mikalaevič)

Рубiнаў Анатоль Мікалаевіч

РУБИНОВ Анатолий Николаевич

15.4.1939

Mogilev

 

 

namestnik vodje, odgovornega za medije in ideologijo, predsedniška administracija

Proleskovskij Oleg Vitoldovič

(Praljaskouski Aleg Vitoldavič)

Праляскоўскi Алег Вiтольдавiч

ПРОЛЕСКОВСКИЙ Олег Витольдович

1.10.1963

Zagorsk (Rusija, zdaj Sergijev Posad)

 

 

pribočnik in vodja glavnega oddelka za ideologijo, predsedniška administracija

Radkov Aleksander Mihajlovič

(Radzkou Aljaksandr Mikhailavič)

Радзькоў Аляксандр Міхайлавіч

РАДЬКОВ Александр Михайлович

1.7.1951

Votnja, Вотня Быховского района Могилевской области

 

 

minister za šolstvo

Rusakevič Vladimir Vasilevič

(Rusakevič Uladzimir Vasilievič)

Русакевіч Уладзімір Васільевіч

РУСАКЕВИЧ Владимир Васильевич

13.9.1947

Vigonošči, Выгонощи, Брестская область

 

 

minister za informiranje

Golovanov Viktor Grigorjevič

(Galavanau Viktar Rygoravič)

Галаванаў Віктар Рыгоравіч

ГОЛОВАНОВ Виктор Григорьевич

1952

Borisov

 

 

minister za pravosodje

Zimovski Aleksander Leonidovič

(Zimouski Aljaksandr Leanidavič)

Зімоўскі Аляксандр Леанідавіч

ЗИМОВСКИЙ Александр Леонидович

10.1.1961

Nemčija

 

 

član zgornjega doma parlamenta; vodja nacionalnega javnega podjetja za televizijo in radio

Konopljev Vladimir Nikolajevič

(Kanapljou Uladzimir Mikalaevič)

Канаплёў Уладзiмiр Мiкалаевiч

КОНОПЛЕВ Владимир Николаевич

3.1.1954

Akulintsy, д. Акулинцы Могилевского района

 

 

predsednik spodnjega doma parlamenta

Čarginiec Nikolaj Ivanovič

(Čarginec Mikalaj Ivanavič)

Чаргiнец Мiкалай Iванавiч

ЧЕРГИНЕЦ Николай Иванович

17.10.1937

Minsk

 

 

predsednik odbora za zunanje zadeve v okviru zgornjega doma

Kostjan Sergej Ivanovič

(Kascian Sjarhiei Ivanavič)

Касцян Сяргей Iванавiч

КОСТЯН Сергей Иванович

15.1.1941

Usohi, okrožje Mogilev,

Усохи Кличевского района Могилевской области

 

 

predsednik odbora za zunanje zadeve v okviru spodnjega doma

Orda Mihail Sergejevič

(Orda Mihail Sjargeevič)

Орда Мiхаiл Сяргеевiч

ОРДА Михаил Сергеевич

28.9.1966

Djatlovo, okrožje Grodno,

Дятлово Гродненской области

 

 

član zgornjega doma, vodja BRSM (Republikanska zveza beloruske mladine)

Lozovik Nikolaj Ivanovič

(Lazavik Mikalaj Ivanavič)

Лазавік Мікалай Іванавіч

ЛОЗОВИК Николай Иванович

18.1.1951

Nevinjanij, okrožje Minsk,

Невиняны Вилейского р-на Минской обл

 

 

namestnik vodje beloruske centralne volilne komisije

Miklaševič Petr Petrovič

(Miklaševič Pjotr Pjatrovič)

Мiклашэвiч Пётр Пятровiч

МИКЛАШЕВИЧ Петр Петрович

1954

Kosuta, okrožje Minsk,

Косута Минской области

 

 

Prosecutor General

Sliževskij Oleg Leonidovič

(Sližeuski Aleg Leanidavič)

Слiжэўскi Алег Леанiдавiч

СЛИЖЕВСКИЙ Олег Леонидович

 

 

 

 

vodja oddelka za družbene organizacije, stranke in NVO, ministrstvo za pravosodje

Kariton Aleksander

(Haryton Aljaksandr)

Харытон Аляксандр

ХАРИТОН Александр

 

 

 

 

svetovalec na oddelku za družbene organizacije, stranke in NVO, ministrstvo za pravosodje

Smirnov Jevgenij Aleksandrovič

(Smirnou Jaugen Aljaksandravič

Смiрноў Яўген Аляксандравiч

CМИРНОВ Евгений Александрович

15.3.1949

okrožje Rjazan, Rusija

 

 

prvi namestnik predsednika gospodarskega sodišča

Reuckaja Nadežda Zalovna

(Ravuckaya Nadzjeja Zalauna)

Равуцкая Надзея Залаўна

РЕУТСКАЯ Надежда Заловна

 

 

 

 

sodnica v okrožju Moskva v Minsku

Trubnikov Nikolaj Aleksevič

(Trubnikau Mikalaj Aljakseevič)

Трубнiкаў Мiкалай Аляксеевiч

ТРУБНИКОВ Николай Алексеевич

 

 

 

 

sodnik v okrožju Partizanskij v Minsku

Kuprijanov Nikolaj Mihajlovič

(Kupryjanau Mikalaj Mihajlavič

Купрыянаў Мiкалай Мiхайлавiч

КУПРИЯНОВ Николай Михайлович

 

 

 

 

namestnik državnega tožilca

Sukorenko Stepan Nikolajevič

(Suharenka Sciapan Mikalaevič)

Сухарэнка Сцяпан Мікалаевіч

СУХОРЕНКО Степан Николаевич

27.1.1957

Zdudiči, okrožje Gomel,

Здудичи Светлогорского района Гомельской области

 

 

predsednik KGB

Dementej Vasilij Ivanovič

(Dzemjanciei Vasil Ivanavič)

Дземянцей Васiль Iванавіч

ДЕМЕНТЕЙ Василий Иванович

 

 

 

 

prvi namestnik, KGB

Kozik Leonid Petrovič

(Kozik Leanid Pjatrovič)

Козiк Леанiд Пятровiч

КОЗИК Леонид Петрович

13.7.1948

Borisov

 

 

vodja federacije sindikatov

Koleda Aleksander Mihajlovič

(Kalada Alaksandr Mihajlavič)

Каляда Аляксандр Мiхайлавiч

КОЛЕДА Александр Михайлович

 

 

 

 

predsednik volilne komisije okrožja Brest

Mihašev Vladimir Iljič

(Mihasiou Uladzimir Iljič)

Мiхасёў Уладзiмiр Iльiч

МИХАСЕВ Владимир Ильич

 

 

 

 

predsednik centralne volilne komisije okrožja Gomel

Lučina Leonid Aleksandrovič

Лучына Леанiд Аляксандравiч

ЛУЧИНА Леонид Александрович

18.11.1947

okrožje Minsk

 

 

predsednik centralne volilne komisije okrožja Grodno

Karpenko Igor Vasiljevič

(Karpenka Igar Vasiljevič)

Карпенка Iгар Васiльевiч

КАРПЕНКО Игорь Васильевич

28.4.1964

Novokuznetsk, Rusija

Новокузнецк Кемеровской области, Россия

 

 

predsednik centralne volilne komisije v mestu Minsk

Kurlovič Vladimir Anatoljevič

(Kurlovič Uladzimir Anatolievič)

Курловiч Уладзiмiр Анатольевiч

КУРЛОВИЧ Владимир Анатольевич

 

 

 

 

predsednik centralne volilne komisije okrožja Minsk

Metelica Nikolaj Timofevič

(Mjacielica Mikalaj Cimafeevič)

Мяцелiца Мiкалай Цiмафеевiч

МЕТЕЛИЦА Николай Тимофеевич

 

 

 

 

predsednik centralne volilne komisije okrožja Mogilev

Piščulenok Mikhail Vasiljevič

(Piščulenak Mihail Vasilievič)

Пiшчулёнак Мiхаiл Васiльевiч

ПИЩУЛЕНОК Михаил Васильевич

 

 

 

 

predsednik centralne volilne komisije okrožja Vitebsk

Šejman (Šeiman), Viktor Vladimirovič

 

 

26.5.1958

regija Grodno

 

 

državni sekretar Varnostnega sveta

Pavličenko (Pavlijučenko), Dmitri (Dmitri) Valerijevič

 

 

1966

Vitebsk

 

 

vodja posebne odzivne skupine na Ministrstvu za notranje zadeve (SOBR)

Naumov Vladimir Vladimirovič Vladimïrovich

 

 

7.2.1956

 

 

 

Minister za notranje zadeve

Jermošina Lidija Mihajlovna

 

 

29.1.1953

Slutsk (regija Minsk)

 

 

predsednica osrednje volilne komisije

Podobed Jurij Nikolajevič

 

 

5.3.1962

Slutsk (regija Minsk)

 

 

podpolkovnik milice, enota za posebne namene (OMON), Ministrstvo za notranje zadeve

Ribakov Aleksej

Рыбакоў Аляксей

РЫБАКОВ Алексей

 

 

Ul. Jesenina 31-1-104, Minsk

 

sodnik sodišča okrožja Moskva v Minsku

Bortnik Sergej Aleksandrovič

Бортнік Сяргей Аляксандравiч

БОРТНИК Сергей Александрович

28.5.1953

Minsk

Ul. Surganovo 80-263, Minsk

MP0469554

javni tožilec

Jasinovič Leonid Stanislavovič

Ясіновіч Леанід Станіслававіч

ЯСИНОВИЧ Леонид Станиславович

26.11.1961

Buhani, okrožje Vitebsk

Ul. Gorovtsa 4-104, Minsk

MP0515811

sodnik sodišča centralnega okrožja v Minsku

Migun Andrej Arkadevič

Мігун Андрэй Аркадзевiч

МИГУН Андрей Аркадевич

5.2.1978

Minsk

UI. Goretskovo Maksima 53-16, Minsk

MP1313262

javni tožilec