13.10.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 282/44


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 6. oktobra 2006

o spremembi prilog I in II k Odločbi 2003/634/ES o odobritvi programov za pridobitev statusa odobrenih območij in odobrenih ribogojnic prostih virusne hemoragične septikemije (VHS) in infekciozne hematopoetske nekroze (IHN) rib znotraj neodobrenih območij

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 4363)

(Besedilo velja za EGP)

(2006/685/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/67/EGS z dne 28. januarja 1991 o pogojih v zvezi z zdravjem živali, ki urejajo dajanje živali in proizvodov iz ribogojstva na trg (1), in zlasti člena 10(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Komisije 2003/634/ES (2) potrjuje in navaja programe, ki so jih predložile različne države članice. Namen programov je omogočiti državi članici, da naknadno sproži postopke, s katerimi za območje ali ribogojnico na neodobrenem območju pridobi status odobrenega območja ali odobrene ribogojnice na neodobrenem območju glede ene ali več bolezni rib, virusne hemoragične septikemije (VHS) in infekciozne hematopoetske nekroze (IHN).

(2)

Z dopisom z dne 22. novembra 2005 je Italija predložila zahtevek za odobritev programa, ki naj bi se uporabljal na območju Bacino del torrente Taverone. Ugotovljeno je bilo, da je predloženi zahtevek v skladu s členom 10 Direktive 91/67/EGS, zato je treba program odobriti.

(3)

Z dopisom z dne 2. februarja 2006 je Italija predložila zahtevek za odobritev programa, ki naj bi se uporabljal na območju Valle Sessera. Ugotovljeno je bilo, da je predloženi zahtevek v skladu s členom 10 Direktive 91/67/EGS in je zato treba program odobriti.

(4)

Z dopisom z dne 21. februarja 2006 je Italija predložila zahtevek za odobritev programa, ki naj bi se uporabljal na območju Valle del torrente Bondo. Ugotovljeno je bilo, da je predloženi zahtevek v skladu s členom 10 Direktive 91/67/EGS, zato je treba program odobriti.

(5)

Z dopisom z dne 22. maja 2006 je Italija predložila zahtevek za odobritev programa, ki naj bi se uporabljal na območju Fosso Melga. Ugotovljeno je bilo, da je predloženi zahtevek v skladu s členom 10 Direktive 91/67/EGS, zato je treba program odobriti.

(6)

Program, ki se je uporabljal na celotnem ozemlju Cipra, je zaključen. Zato ga je treba črtati iz Priloge I k Odločbi 2003/634/ES.

(7)

Program, ki se je v deželi Benečija uporabljal za ribogojnico Azienda agricola Bassan Antonio, je zaključen. Zato ga je treba črtati iz Priloge II k Odločbi 2003/634/ES.

(8)

Odločbo 2003/634/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(9)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Odločba 2003/634/ES se spremeni:

1.

Priloga I se nadomesti z besedilom v Prilogi I k tej odločbi.

2.

Priloga II se nadomesti z besedilom v Prilogi II k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 6. oktobra 2006

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 46, 19.2.1991, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 806/2003 (UL L 122, 16.5.2003, str. 1).

(2)  UL L 220, 3.9.2003, str. 8. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2005/770/ES (UL L 291, 5.11.2005, str. 33).


PRILOGA I

„PRILOGA I

Programi, predloženi za pridobitev statusa odobrenega območja glede ene ali več bolezni rib VHS in IHN

1.   DANSKA

PROGRAMI, KI JIH JE DANSKA PREDLOŽILA 22. MAJA 1995 IN VKLJUČUJEJO:

povodje FISKEBÆK Å,

vse DELE JUTLANDIJE južno in zahodno od povodij Storåen, Karup Å, Gudenåen in Grejs Å,

območje vseh DANSKIH OTOKOV.

2.   NEMČIJA

PROGRAM, KI GA JE NEMČIJA PREDLOŽILA DNE 25. FEBRUARJA 1999 IN VKLJUČUJE:

območje v povodju OBERN NAGOLD.

3.   ITALIJA

3.1

PROGRAM, KI GA JE ITALIJA DNE 6. OKTOBRA 2001 PREDLOŽILA ZA AVTONOMNO POKRAJINO BOLZANO, KAKOR JE BIL SPREMENJEN Z DOPISOM Z DNE 27. MARCA 2003 IN VKLJUČUJE:

Območje Pokrajine Bolzano

Območje vključuje vsa povodja v pokrajini Bolzano;

območje vključuje zgornji del območja VAL DELL'ADIGE – tj. povodje reke Adiže od njenih izvirov v pokrajini Bolzano do meje s pokrajino Trento.

(Opomba: Preostali, spodnji del območja VAL DELL’ADIGE spada pod odobreni program avtonomne pokrajine Trento. Zgornji in spodnji del tega območja se štejeta za eno epidemiološko enoto.)

3.2

PROGRAMI, KI JIH JE ITALIJA DNE 23. DECEMBRA 1996 IN 14. JULIJA 1997 PREDLOŽILA ZA AVTONOMNO POKRAJINO TRENTO IN VKLJUČUJEJO:

 

Območje Val di Sole e Val di Non

Povodje od izvira potoka Noce do jezu S. Giustina.

 

Območje Val dell'Adige – spodnji del

Povodja reke Adiže in njenih izvirov na ozemlju avtonomne pokrajine Trento, od meje s pokrajino Bolzano do jezu Ala (hidroelektrarna).

(Opomba: Preostali, spodnji del območja VAL DELL'ADIGE spada pod odobreni program avtonomne pokrajine Bolzano. Zgornji in spodnji del tega območja se štejeta za eno epidemiološko enoto.)

 

Območje Torrente Arnò

Povodje od izvira hudournika Arnò do pregrad v spodnjem toku, preden se hudournik Arnò izlije v reko Sarca.

 

Območje Val Banale

Povodje potoka Ambies do jezu hidroelektrarne.

 

Območje Varone

Povodje od izvira potoka Magnone do slapa.

 

Območje Alto e Basso Chiese

Povodje reke Chiese od njenega izvira do jezu Condino, razen povodij hudournikov Adanà in Palvico.

 

Območje Torrente Palvico

Povodje hudournika Palvico do pregrade, zgrajene iz betona in kamnov.

3.3

PROGRAM, KI GA JE ITALIJA DNE 21. FEBRUARJA 2001 PREDLOŽILA ZA DEŽELO BENEČIJA IN VKLJUČUJE:

Območje Torrente Astico

Povodje reke Astico od njenih izvirov (v Avtonomni pokrajini Trento in v pokrajini Vicenza, dežela Benečija) do jezu blizu mostu Pedescala v pokrajini Vicenza.

Del reke Astico v smeri toka med jezom blizu mostu Pedescala in jezom Pria Maglio se šteje za varovalni pas.

3.4

PROGRAM, KI GA JE ITALIJA DNE 20. FEBRUARJA 2002 PREDLOŽILA ZA DEŽELO UMBRIJA IN VKLJUČUJE:

Območje Fosso de Monterivoso: Povodje reke Monterivoso od izvirov do jezov pri kraju Ferentillo.

3.5

PROGRAM, KI GA JE ITALIJA DNE 23. DECEMBRA 2003 PREDLOŽILA ZA DEŽELO BENEČIJA IN VKLJUČUJE:

Območje Valle de Torrente Venina

povodje reke Vienna od izvirov do naslednjih meja:

na zahodu: dolina Livrio,

na jugu: Alpe Orobie od prelaza Publino do vrha Redorta,

na vzhodu: dolini Armisa in Armisola.

3.6

PROGRAM, KI GA JE ITALIJA DNE 23. SEPTEMBRA 2004 PREDLOŽILA ZA DEŽELO TOSKANA IN VKLJUČUJE:

Območje Valle di Tosi

Povodje reke Vicano di S. Ellero od njenega izvira do jezu pri Il Greto v bližini vasi Raggioli.

3.7

PROGRAM, KI GA JE ITALIJA DNE 22. NOVEMBRA 2005 PREDLOŽILA ZA DEŽELO TOSKANA IN VKLJUČUJE:

Bacino del Torrente Taverone

Povodje reke Osca od izvira do jezu nizvodno od ribogojnice Il Giardino.

3.8

PROGRAM, KI GA JE ITALIJA DNE 2. FEBRUARJA 2006 PREDLOŽILA V DEŽELI PIEMONT IN VKLJUČUJE:

Območje Valle Sessera

Povodje reke Sessera od izvirov do jezu ‚Ponte Granero‘ v občini Coggiola.

3.9

PROGRAM, KI GA JE ITALIJA DNE 21. FEBRUARJA 2006 PREDLOŽILA ZA DEŽELO LOMBARDIJA IN VKLJUČUJE:

Območje Valle del Torrente Bondo

Povodje reke Bondo od izvirov do jezu Vesio.

3.10

PROGRAM, KI GA JE ITALIJA DNE 22. MAJA 2006 PREDLOŽILA ZA DEŽELO LOMBARDIJA IN VKLJUČUJE:

Območje Fosso Melga – Bagolino

Povodje reke Fosso Melga od izvirov do jezu, kjer se reka Fosso Melga izliva v reko Caffaro.

4.   FINSKA

4.1

PROGRAM PROTI VHS (1) VKLJUČNO S POSEBNIMI UKREPI, KI GA JE FINSKA PREDLOŽILA DNE 29. MAJA 1995, KAKOR JE BIL SPREMENJEN Z DOPISI Z DNE 27. MARCA IN 4. JUNIJA 2002 TER 12. MARCA, 12. JUNIJA IN 20. OKTOBRA 2003 TER 17. MAJA 2005 IN VKLJUČUJE:

vsa obalna območja FINSKE s posebnimi ukrepi za izkoreninjenje v:

pokrajini Åland,

zaprtem območju v občini Pyhtää,

zaprtem območju, ki zajema občine Uusikaupunki, Pyhäranta in Rauma.


(1)  Glede IHN je bil podeljen status odobrenega območja, program pa je bil z Odločbo 2005/770/ES zaključen.“


PRILOGA II

„PRILOGA II

PROGRAMI, PREDLOŽENI ZA PRIDOBITEV STATUSA ODOBRENE RIBOGOJNICE ZNOTRAJ NEODOBRENEGA OBMOČJA GLEDE ENE ALI VEČ BOLEZNI RIB VHS IN IHN

1.   ITALIJA

1.1

PROGRAM, KI GA JE ITALIJA DNE 2. MAJA 2000 PREDLOŽILA ZA POKRAJINO VIDEM V DEŽELI FURLANIJA - JULIJSKA KRAJINA IN VKLJUČUJE:

Ribogojnice v povodju reke Tagliamento:

Azienda Vidotti Giulio s.n.c., Sutrio.“