31.8.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 236/31


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 25. avgusta 2006

o načelnem priznavanju popolnosti dokumentacije, predložene v podroben pregled zaradi možne vključitve kromafenozida, halosulfurona, tembotriona, valifenala in Zucchini yellow mosaic virus – šibkega seva v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 3820)

(Besedilo velja za EGP)

(2006/586/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (1) in zlasti člena 6(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 91/414/EGS predvideva pripravo seznama aktivnih snovi v Skupnosti, registriranih za uporabo v fitofarmacevtskih sredstvih.

(2)

Calliope SAS je 12. decembra 2004 madžarskim organom predložil dokumentacijo za aktivno snov kromafenozid z zahtevkom za vključitev zadevne snovi v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS. Nissan Chemical Europe SARL je 19. maja 2005 italijanskim organom predložil dokumentacijo za halosulfuron z zahtevkom za vključitev zadevne snovi v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS. Bayer CropScience AG je 25. novembra 2005 avstrijskim organom predložil dokumentacijo za tembotrion z zahtevkom za vključitev zadevne snovi v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS. ISAGRO Spa je 2. septembra 2005 madžarskim organom predložil dokumentacijo za valifenal z zahtevkom za vključitev zadevne snovi v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS. Central Science Laboratory je 16. marca 2005 organom Združenega kraljestva predložil dokumentacijo za Zucchini yellow mosaic virus – šibki sev z zahtevkom za vključitev zadevne snovi v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS.

(3)

Organi Združenega kraljestva, Avstrije, Italije in Madžarske so Komisiji sporočili, da se po predhodni proučitvi dokumentacije za zadevne aktivne snovi zdi, da izpolnjujejo zahteve po podatkih in informacijah iz Priloge II k Direktivi 91/414/EGS. Poleg tega organi menijo, da predložena dokumentacija izpolnjuje zahteve po podatkih in informacijah iz Priloge III k Direktivi 91/414/EGS za eno fitofarmacevtsko sredstvo, ki vsebuje zadevno aktivno snov. V skladu s členom 6(2) Direktive 91/414/EGS so zadevni vlagatelji dokumentacijo naknadno poslali Komisiji in drugim državam članicam, predložena pa je bila tudi Stalnemu odboru za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

(4)

S to odločbo mora biti na ravni Skupnosti uradno potrjeno, da dokumentacija načeloma izpolnjuje zahteve po podatkih in informacijah, predvidenih v Prilogi II, in da za najmanj eno fitofarmacevtsko sredstvo, ki vsebuje zadevno aktivno snov, izpolnjuje zahteve iz Priloge III k Direktivi 91/414/EGS.

(5)

Ta odločba ne posega v pravico Komisije, da za razjasnitev nekaterih točk v dokumentaciji od vlagatelja zahteva predložitev dodatnih podatkov ali informacij.

(6)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Brez poseganja v člen 6(4) Direktive 91/414/EGS dokumentacija o aktivnih snoveh, opredeljenih v Prilogi k tej odločbi, ki je bila predložena Komisiji in državam članicam zaradi vključitve teh snovi v Prilogo I k navedeni direktivi, načeloma izpolnjuje zahteve po podatkih in informacijah, določenih v Prilogi II k navedeni direktivi.

Dokumentacija izpolnjuje tudi zahteve po podatkih in informacijah, določenih v Prilogi III k navedeni direktivi v zvezi z enim fitofarmacevtskim sredstvom, ki vsebuje aktivno snov, ob upoštevanju predlaganih načinov uporabe.

Člen 2

Države članice poročevalke podrobno pregledajo zadevno dokumentacijo ter čim prej in najpozneje v enem letu od dneva objave te odločbe v Uradnem listu Evropske unije poročajo Evropski komisiji o ugotovitvah svojih pregledov, skupaj s kakršnimi koli priporočili o vključitvi ali nevključitvi zadevne aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS, in o vseh s tem povezanih pogojih.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 25. avgusta 2006

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 230, 19.8.1991, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2006/41/ES (UL L 187, 8.7.2006, str. 24).


PRILOGA

AKTIVNE SNOVI, KI JIH ZADEVA TA ODLOČBA

Št.

Splošno ime, identifikacijska številka CIPAC

Vlagatelj

Datum uporabe

Država članica poročevalka

1

Kromafenozid

Številka CIPAC še ni dodeljena.

Calliope SAS

12. december 2004

HU

2

Halosulfuron

Številka CIPAC še ni dodeljena.

Nissan Chemical Europe SARL

19. maj 2005

IT

3

Tembotrion

Številka CIPAC še ni dodeljena.

Bayer CropScience AG

25. november 2005

AT

4

Valifenal

Številka CIPAC še ni dodeljena.

ISAGRO SpA

2. september 2005

HU

5

Zucchini yellow mosaic virus – šibki sev

Številka CIPAC se ne uporablja.

Central Science Laboratory

16. marec 2005

UK