4.8.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 214/35


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 11. aprila 2006

o dodelitvi količin nadzorovanih snovi, ki so dovoljene za uporabe bistvenega pomena v Skupnosti v letu 2006 v skladu z Uredbo (ES) št. 2037/2000 Evropskega parlamenta in Sveta

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 1483)

(Besedilo v danskem, nizozemskem, angleškem, estonskem, finskem, francoskem, nemškem, italijanskem, slovenskem, španskem in švedskem jeziku je edino verodostojno)

(Besedilo velja za EGP)

(2006/540/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 2037/2000 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. junija 2000 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč (1), in zlasti člena 3(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Skupnost je že postopno opustila proizvodnjo in porabo klorofluoroogljikovodikov, drugih popolnoma halogeniranih klorofluoroogljikovodikov, halonov, ogljikovega tetraklorida, 1,1,1-trikloroetana, delno halogeniranega bromofluoroogljikovodika in bromklorometana.

(2)

Vsako leto mora Komisija določiti uporabe bistvenega pomena za te nadzorovane snovi, količine, ki se smejo uporabljati, ter gospodarske družbe, ki jih smejo uporabljati.

(3)

V Sklepu IV/25 pogodbenic Montrealskega protokola o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč, v nadaljnjem besedilu „Montrealski protokol“, so določena merila, ki jih Komisija uporablja za določitev katerih koli uporab bistvenega pomena, in za vsako pogodbenico odobren obseg proizvodnje in porabe nadzorovanih snovi, potreben za uporabe bistvenega pomena.

(4)

V Sklepu XV/8 pogodbenic Montrealskega protokola je odobren obseg proizvodnje in porabe nadzorovanih snovi, naštetih v prilogah A, B in C (snovi v skupinah II in III) k Montrealskemu protokolu, ki je potreben za uporabe bistvenega pomena za laboratorijske in analitske namene v skladu s Prilogo IV k Poročilu o sedmem zasedanju pogodbenic, ob upoštevanju pogojev, določenih v Prilogi II k Poročilu o šestem zasedanju pogodbenic, kot tudi sklepov VII/11, XI/15 in XV/5 pogodbenic Montrealskega protokola. V Sklepu XVII/10 pogodbenic Montrealskega protokola je odobren obseg proizvodnje in porabe nadzorovanih snovi, naštetih v Prilogi E k Montrealskemu protokolu, ki je potreben za laboratorijske in analitske uporabe metilbromida.

(5)

V skladu z odstavkom 3 Sklepa XII/2 pogodbenic Montrealskega protokola o ukrepih za olajšanje prehoda k inhalatorjem z določenim odmerkom (MDI), ki ne vsebujejo klorofluoroogljikovodika, so vse države članice uradno obvestile (2) Program Združenih narodov za okolje (UNEP), da klorofluoroogljikovodiki (CFC) niso več bistvenega pomena za proizvodnjo CFC-MDI iz salbutamola za dajanje v promet na trg Evropske skupnosti.

Avstrija, Belgija, Češka, Danska, Estonija, Nemčija, Grčija, Madžarska, Latvija, Litva, Norveška, Portugalska, Nizozemska, Slovaška in Slovenija so uradno obvestile UNEP, da se uporaba CFC ne šteje več kot bistvena za proizvodnjo MDI, ki vsebujejo učinkovine v terapevtski kategoriji „kratko delujočih bronhodilatatorjev za doziranje beta-agonista“, natančneje terbutalin (3), fenoterol, orkiprenalin, reproterol, karbuterol, heksoprenalin, pirbuterol, klenbuterol, bitolterol in prokaterol, za dajanje v promet v Evropski skupnosti.

Belgija, Češka, Estonija, Nemčija, Madžarska, Latvija, Nizozemska, Slovaška, Slovenija in Švedska so uradno obvestile UNEP, da se uporaba CFC ne šteje več kot bistvena za proizvodnjo MDI, ki vsebujejo učinkovine v terapevtski kategoriji „steroidov za inhaliranje“, natančneje beklometazon, deksametazon, flunizolid, flutikazon, budezonid (4) in triamcinolon, za dajanje v promet v Evropski skupnosti.

Danska (beklometazon, flutikazon), Irska (beklometazon, flutikazon), Finska (beklometazon, flutikazon), Francija (beklometazon, flutikazon), Italija (beklometazon, flutikazon, budezonid), Malta (flutikazon, budezonid), Portugalska (flutikazon, budezonid), Slovenija (beklometazon, flutikazon, budezonid), Španija (beklometazon, flutikazon) in Združeno kraljestvo (flutikazon) so uradno obvestile UNEP, da se uporaba CFC ne šteje več kot bistvena za proizvodnjo MDI, ki vsebujejo učinkovine iz terapevtske kategorije „steroidov za inhaliranje“, navedene v oklepajih za vsak državo članico, za dajanje v promet v Evropski skupnosti.

Belgija, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Latvija, Nizozemska, Slovaška in Slovenija so uradno obvestile UNEP, da se uporaba CFC ne šteje več kot bistvena za proizvodnjo MDI, ki vsebujejo učinkovine sestavine iz terapevtske kategorije „nesteroidne učinkovine proti vnetjem“, natančneje kromoglikonska kislina in nedrokromil, za dajanje v promet v Evropski skupnosti.

Portugalska je uradno obvestila UNEP, da se uporaba CFC ne šteje več kot bistvena za proizvodnjo MDI, ki vsebujejo učinkovino kromoglikonsko kislino, za dajanje v promet v Evropski skupnosti. Španija je uradno obvestila UNEP, da se uporaba CFC ne šteje več kot bistvena za proizvodnjo MDI, ki vsebujejo učinkovino nedrokromil, za dajanje v promet v Evropski skupnosti.

Belgija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Nemčija, Grčija, Madžarska, Irska, Latvija, Malta, Nizozemska, Slovaška, Španija, Švedska in Združeno kraljestvo so uradno obvestili UNEP, da se uporaba CFC ne šteje več kot bistvena za proizvodnjo MDI, ki vsebujejo učinkovine iz terapevtske kategorije „antiholinergičnih bronhodilatatorjev“, natančneje ipratropijev bromid in oksitropijev bromid, za dajanje v promet v Evropski skupnosti.

Portugalska je uradno obvestila UNEP, da se uporaba CFC ne šteje več kot bistvena za proizvodnjo MDI, ki vsebujejo učinkovino ipratropijev bromid, za dajanje v promet v Evropski skupnosti.

Nemčija je uradno obvestila UNEP, da se uporaba CFC ne šteje več kot bistvena za proizvodnjo MDI, ki vsebujejo učinkovine iz terapevtskih kategorij „dolgo delujočih bronhodilatatorjev za doziranje beta-agonista“, natančneje formoterol in salmeterol, za dajanje v promet v Evropski skupnosti.

Italija je uradno obvestila UNEP, da se uporaba CFC ne šteje več kot bistvena za proizvodnjo MDI, ki vsebujejo učinkovino formoterol, za dajanje v promet v Evropski skupnosti.

Nemčija in Nizozemska sta uradno obvestili UNEP, da se uporaba CFC ne šteje več kot bistvena za proizvodnjo MDI, ki vsebujejo kombinacije učinkovin, za dajanje v promet v Evropski skupnosti.

Člen 4(4)(i)(b) Uredbe (ES) št. 2037/2000 preprečuje uporabo in dajanje CFC v promet, razen v primerih, ko je njihova uporaba bistvenega pomena, v skladu s pogoji, opredeljenimi v členu 3(1) navedene uredbe. Te ugotovitve o nebistvenem pomenu so zmanjšale povpraševanje po CFC za uporabo v MDI, ki se dajejo v promet v Evropski skupnosti. Poleg tega člen 4(6) Uredbe (ES) št. 2037/2000 preprečuje uvoz in dajanje CFC-MDI v promet, razen v primerih, ko se šteje, da so CFC v teh proizvodih bistvenega pomena v skladu s pogoji, opisanimi v členu 3(1).

(6)

Komisija je 8. julija 2005 objavila obvestilo (5), naslovljeno na tiste gospodarske družbe v Skupnosti 25 držav članic, ki zahtevajo, da Komisija presodi uporabo nadzorovanih snovi za uporabe bistvenega pomena v Skupnosti v letu 2006, in prejela izjave o nameravanih uporabah nadzorovanih snovi za uporabe bistvenega pomena v letu 2006.

(7)

Da lahko zainteresirane gospodarske družbe in izvajalci še naprej pravočasno koristijo sistem izdajanja dovoljenj, je primerno, da se začne ta odločba uporabljati s 1. januarjem 2006.

(8)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so skladni z mnenjem Upravljalnega odbora, ustanovljenega s členom 18(1) Uredbe (ES) št. 2037/2000 –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

1.   Količina nadzorovanih snovi skupine I (klorofluoroogljikovodikov 11, 12, 113, 114 in 115) v skladu z Uredbo (ES) št. 2037/2000, ki se sme uporabljati za bistvene medicinske uporabe v Skupnosti v letu 2006, je 539 000,00 kilogramov ODP (6).

2.   Količina nadzorovanih snovi skupine I (klorofluoroogljikovodikov 11, 12, 113, 114 in 115) in skupine II (drugih popolnoma halogeniranih klorofluoroogljikovodikov) v skladu z Uredbo (ES) št. 2037/2000, ki se sme uporabljati za bistvene laboratorijske uporabe v Skupnosti v letu 2006, je 256 761,86 kilogramov ODP.

3.   Količina nadzorovanih snovi skupine III (halonov) v skladu z Uredbo (ES) št. 2037/2000, ki se sme uporabljati za bistvene laboratorijske uporabe v Skupnosti v letu 2006, je 482,70 kilogramov ODP.

4.   Količina nadzorovanih snovi skupine IV (ogljikovega tetraklorida) v skladu z Uredbo (ES) št. 2037/2000, ki se sme uporabljati za bistvene laboratorijske uporabe v Skupnosti v letu 2006, je 149 641,536 kilogramov ODP.

5.   Količina nadzorovanih snovi skupine V (1,1,1-trikloroetana) v skladu z Uredbo (ES) št. 2037/2000, ki se sme uporabljati za bistvene laboratorijske uporabe v Evropski uniji v letu 2006, je 754,00 kilogramov ODP.

6.   Količina nadzorovanih snovi skupine VI (metilbromida) v skladu z Uredbo (ES) št. 2037/2000, ki se sme uporabljati za laboratorijske in analitske uporabe v Skupnosti v letu 2006, je 300,00 kilogramov ODP.

7.   Količina nadzorovanih snovi skupine VII (delno halogeniranih bromofluoroogljikovodikov) v skladu z Uredbo (ES) št. 2037/2000, ki se sme uporabljati za bistvene laboratorijske uporabe v Skupnosti v letu 2006, je 4,49 kilogramov ODP.

8.   Količina nadzorovanih snovi skupine IX (bromoklorometana) v skladu z Uredbo (ES) št. 2037/2000, ki se sme uporabljati za bistvene laboratorijske uporabe v Skupnosti v letu 2006, je 13,308 kilogramov ODP.

Člen 2

Inhalatorji z določenim odmerkom, ki vsebujejo klorofluoroogljikovodik, navedeni v Prilogi I, se ne dajo v promet na trge, če je pristojni organ ugotovil, da klorofluoroogljikovodiki za inhalatorje z določenim odmerkom na navedenih trgih niso bistvenega pomena.

Člen 3

Med obdobjem od 1. januarja do 31. decembra 2006 se uporabljajo naslednja pravila:

1.

Kvote klorofluoroogljikovodikov 11, 12, 113, 114 in 115 za bistvene medicinske uporabe se dodelijo gospodarskim družbam, navedenim v Prilogi II.

2.

Kvote klorofluoroogljikovodikov 11, 12, 113, 114 in 115 in drugih popolnoma halogeniranih klorofluoroogljikovodikov za bistvene laboratorijske uporabe se dodelijo gospodarskim družbam, navedenim v Prilogi III.

3.

Kvote halonov za bistvene medicinske uporabe se dodelijo gospodarskim družbam, navedenim v Prilogi IV.

4.

Kvote ogljikovega tetraklorida za bistvene laboratorijske uporabe se dodelijo gospodarskim družbam, navedenim v Prilogi V.

5.

Kvote 1,1,1-trikloroetana za bistvene laboratorijske uporabe se dodelijo gospodarskim družbam, navedenim v Prilogi VI.

6.

Kvote metilbromida za kritične laboratorijske in analitske uporabe se dodelijo gospodarskim družbam, navedenim v Prilogi VII.

7.

Kvote delno halogeniranih bromofluoroogljikovodikov za bistvene laboratorijske uporabe se dodelijo gospodarskim družbam, navedenim v Prilogi VIII.

8.

Kvote bromoklorometana za bistvene laboratorijske uporabe se dodelijo gospodarskim družbam, navedenim v Prilogi IX.

9.

Kvote klorofluoroogljikovodikov 11, 12, 113, 114 in 115, drugih popolnoma halogeniranih klorofluoroogljikovodikov, ogljikovega tetraklorida, 1,1,1-trikloroetana, delno halogeniranih bromofluoroogljikovodikov in bromoklorometana za bistvene uporabe so določene v Prilogi X.

Člen 4

Ta odločba se uporablja od 1. januarja 2006 in preneha veljati 31. decembra 2006.

Člen 5

Ta odločba je naslovljena na naslednja podjetja:

 

3M Health Care Ltd

3M House Morley Street

Loughborough

Leicestershire LE11 1EP

United Kingdom

 

Bespak PLC

North Lynn Industrial Estate

King's Lynn

PE30 2JJ — Norfolk

United Kingdom

 

Boehringer Ingelheim GmbH

Binger Straße 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

v imenu Boehringer Ingelheim (Francija)

 

Chiesi Farmaceutici SpA

Via Palermo, 26/A

I-43100 Parma

 

IVAX Ltd

Unit 301 Industrial Park

Waterford

Ireland

 

Laboratorio Aldo Union SA

Baronesa de Maldá, 73

Espluges de Llobregat

E-08950 Barcelona

 

SICOR SpA

Via Terrazzano, 77

I-20017 Rho (MI)

 

Valeas SpA Pharmaceuticals

Via Vallisneri, 10

I-20133 Milano

 

Valvole Aerosol Research Italiana (VARI)

Spa — LINDAL Group Italia

Via del Pino, 10

I-23854 Olginate (LC)

 

Acros Organics bvba

Janssen Pharmaceuticalaan 3o

B-2440 Geel

 

Airbus France

route de Bayonne 316

F-31300 Toulouse

 

Biosolove B.V.

Waalreseweg 17

5554 HA Valkenswaard

Nederland

 

Bie & Berntsen

Sandbækvej 7

DK-2610 Roedovre

 

Carlo Erba Reactifs-SDS

Z.I. de Valdonne, BP 4

F-13124 Peypin

 

CNRS — Groupe de Physique des Solides

Université Paris, 7 Denis Diderot & Paris

6 Pierre et Marie Curie

F-75251 Paris Cedex 5

 

Health Protection Inspectorate-Laboratories

Paldiski mnt 81

EE-10617 Tallinn

 

Honeywell Fluorine Products Europe

Kempenweg 90

P.O. Box 264

6000 AG Weert

Nederland

 

Honeywell Specialty Chemicals

Wunstorfer Straße 40

Postfach 100262

D-30918 Seelze

 

Ineos Fluor Ltd

PO Box 13, The Heath

Runcorn Cheshire WA7 4QF

United Kingdom

 

Institut Scientifique de Service Public (ISSeP)

Rue du Chéra, 200

B-4000 Liège

 

Katholieke Universiteit Leuven

Krakenstraat 3

B-3000 Leuven

 

LGC Promochem GmbH

Mercatorstraße 51

D-46485 Wesel

 

Mallinckrodt Baker BV

Teugseweg 20

7418 AM Deventer

Nederland

 

Merck KgaA

Frankfurter Straße 250

D-64271 Darmstadt

 

Mikro+Polo d.o.o.

Lackova 78

SLO-2000 Maribor

 

Ministry of Defense

Directorate Material RNL Navy

PO Box 2070

2500 ES The Hague

Nederland

 

Panreac Química SA

Riera de Sant Cugat 1

E-08110 Montcada I Reixac (Barcelona)

 

Sanolabor d.d.

Leskovškova 4

SLO-1000 Ljubljana

 

Sigma Aldrich Logistik GmbH

Riedstraße 2

D-89555 Steinheim

 

Sigma Aldrich Chimie SARL

80, rue de Luzais

L'isle-d'abeau Chesnes

F-38297 Saint-Quentin-Fallavier

 

Sigma Aldrich Company Ltd

The Old Brickyard

New Road Gillingham SP8 4XT

United Kingdom

 

Sigma Aldrich Laborchemikalien

Wunstorfer Straße 40

Postfach 100262

D-30918 Seelze

 

Sigma Aldrich Chemie GmbH

Riedstraße 2

D-89555 Steinheim

 

Tazzetti Fluids S.r.l.

Corso Europa, 600/a

I-10088 Volpiano (TO)

 

University of Technology Vienna

Institut of Industrial Electronics&Material Science

Gusshausstraße 27-29

A-1040 Wien

 

VWR I.S.A.S.

201, rue Carnot

F-94126 Fontenay-sous-Bois

 

YA-Kemia Oy — Sigma Aldrich Finland

Teerisuonkuja 4

FI-00700 Helsinki

V Bruslju, 11. aprila 2006

Za Komisijo

Stavros DIMAS

Član Komisije


(1)  UL L 244, 29.9.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 29/2006 (UL L 6 z dne 11.1.2006, str. 27).

(2)  www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp

(3)  Razen Danske.

(4)  Razen Švedske.

(5)  UL C 168, 8.7.2005, str. 20.

(6)  Ozone-depleting Potential (= dejavnik škodljivosti za ozon).


PRILOGA I

V skladu z odstavkom 3 Sklepa XII/2 dvanajstega zasedanja pogodbenic Montrealskega protokola o ukrepih za olajšanje prehoda k inhalatorjem z določenim odmerkom (MDI), ki ne vsebujejo klorofluoroogljikovodika, so spodaj navedene države ugotovile, da CFC zaradi prisotnosti ustreznih MDI brez CFC niso več „bistveni“ na podlagi Protokola, če se uporabljajo v povezavi z naslednjimi učinkovinami:

Preglednica 1

Država

Kratko delujoči bronhodilatatorji za doziranje beta-agonista

Salbutamol

Terbutalin

Fenoterol

Orkiprenalin

Reproterol

Karbuterol

Heksoprenalin

Pirbuterol

Klenbuterol

Bitolterol

Prokaterol

Avstrija

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Belgija

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ciper

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Češka

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Danska

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Estonija

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Finska

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francija

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nemčija

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Grčija

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Madžarska

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Irska

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italija

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latvija

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Litva

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Luksemburg

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malta

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nizozemska

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Poljska

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portugalska

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Norveška

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Slovaška

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Slovenija

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Španija

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Švedska

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Združeno kraljestvo

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp


Preglednica 2

Država

Steroidi za inhaliranje

Beklometazon

Deksametazon

Flunizolid

Flutikazon

Budezonid

Triamcinolon

Avstrija

 

 

 

 

 

 

Belgija

X

X

X

X

X

X

Ciper

 

 

 

 

 

 

Češka

X

X

X

X

X

X

Danska

X

 

 

X

 

 

Estonija

X

X

X

X

X

X

Finska

X

 

 

X

 

 

Francija

X

 

 

X

 

 

Nemčija

X

X

X

X

X

X

Grčija

 

 

 

 

 

 

Madžarska

X

X

X

X

X

X

Irska

X

 

 

X

 

 

Italija

X

 

 

X

X

 

Latvija

X

X

X

X

X

X

Litva

 

 

 

 

 

 

Luksemburg

 

 

 

 

 

 

Malta

 

 

 

X

X

 

Poljska

 

 

 

 

 

 

Portugalska

 

 

 

X

X

 

Nizozemska

X

X

X

X

X

X

Norveška

 

 

 

 

 

 

Slovaška

X

X

X

X

X

X

Slovenija

X

X

X

X

X

X

Španija

X

 

 

X

 

 

Švedska

X

X

X

X

 

X

Združeno kraljestvo

 

 

 

X

 

 

Vir: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp


Preglednica 3

Država

Nesteroidne učinkovine proti vnetjem

Kromoglikonska kislina

Nedrokromil

 

 

 

 

Avstrija

 

 

 

 

 

 

Belgija

X

X

 

 

 

 

Ciper

 

 

 

 

 

 

Češka

X

X

 

 

 

 

Danska

X

X

 

 

 

 

Estonija

X

X

 

 

 

 

Finska

X

X

 

 

 

 

Francija

X

X

 

 

 

 

Nemčija

X

X

 

 

 

 

Grčija

X

X

 

 

 

 

Madžarska

 

 

 

 

 

 

Irska

 

 

 

 

 

 

Italija

 

 

 

 

 

 

Latvija

X

X

 

 

 

 

Litva

 

 

 

 

 

 

Luksemburg

 

 

 

 

 

 

Malta

 

 

 

 

 

 

Poljska

 

 

 

 

 

 

Portugalska

X

 

 

 

 

 

Nizozemska

X

X

 

 

 

 

Norveška

 

 

 

 

 

 

Slovaška

X

X

 

 

 

 

Slovenija

X

X

 

 

 

 

Španija

 

X

 

 

 

 

Švedska

 

 

 

 

 

 

Združeno kraljestvo

 

 

 

 

 

 

Vir: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp


Preglednica 4

Država

Antiholinergični bronhodilatatorji

Ipratropijev bromid

Oksitropijev bromid

 

 

 

 

Avstrija

 

 

 

 

 

 

Belgija

X

X

 

 

 

 

Ciper

X

X

 

 

 

 

Češka

X

X

 

 

 

 

Danska

X

X

 

 

 

 

Estonija

X

X

 

 

 

 

Finska

X

X

 

 

 

 

Francija

 

 

 

 

 

 

Nemčija

X

X

 

 

 

 

Grčija

X

X

 

 

 

 

Madžarska

X

X

 

 

 

 

Irska

X

X

 

 

 

 

Italija

 

 

 

 

 

 

Latvija

 

 

 

 

 

 

Litva

 

 

 

 

 

 

Luksemburg

 

 

 

 

 

 

Malta

X

X

 

 

 

 

Nizozemska

X

X

 

 

 

 

Poljska

 

 

 

 

 

 

Portugalska

X

 

 

 

 

 

Norveška

 

 

 

 

 

 

Slovaška

X

X

 

 

 

 

Slovenija

 

 

 

 

 

 

Španija

X

X

 

 

 

 

Švedska

X

X

 

 

 

 

Združeno kraljestvo

X

X

 

 

 

 

Vir: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp


Preglednica 5

Država

Dolgo delujoči bronhodilatatorji za doziranje beta-agonista

Formoterol

Salmeterol

 

 

 

 

Avstrija

 

 

 

 

 

 

Belgija

 

 

 

 

 

 

Ciper

 

 

 

 

 

 

Češka

 

 

 

 

 

 

Danska

 

 

 

 

 

 

Estonija

 

 

 

 

 

 

Finska

 

 

 

 

 

 

Francija

 

 

 

 

 

 

Nemčija

X

X

 

 

 

 

Grčija

 

 

 

 

 

 

Madžarska

 

 

 

 

 

 

Irska

 

 

 

 

 

 

Italija

X

 

 

 

 

 

Latvija

 

 

 

 

 

 

Litva

 

 

 

 

 

 

Luksemburg

 

 

 

 

 

 

Malta

 

 

 

 

 

 

Nizozemska

 

 

 

 

 

 

Poljska

 

 

 

 

 

 

Portugalska

 

 

 

 

 

 

Norveška

 

 

 

 

 

 

Slovaška

 

 

 

 

 

 

Slovenija

 

 

 

 

 

 

Španija

 

 

 

 

 

 

Švedska

 

 

 

 

 

 

Združeno kraljestvo

 

 

 

 

 

 

Vir: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp


Preglednica 6

Država

Kombinacije učinkovin v enem samem MDI

Avstrija

 

 

 

 

 

 

Belgija

 

 

 

 

 

 

Ciper

 

 

 

 

 

 

Češka

 

 

 

 

 

 

Danska

 

 

 

 

 

 

Estonija

 

 

 

 

 

 

Finska

 

 

 

 

 

 

Francija

 

 

 

 

 

 

Nemčija

X

 

 

 

 

 

Grčija

 

 

 

 

 

 

Madžarska

 

 

 

 

 

 

Irska

 

 

 

 

 

 

Italija

 

 

 

 

 

 

Latvija

 

 

 

 

 

 

Litva

 

 

 

 

 

 

Luksemburg

 

 

 

 

 

 

Malta

 

 

 

 

 

 

Nizozemska

 

 

 

 

 

 

Poljska

 

 

 

 

 

 

Portugalska

 

 

 

 

 

 

Norveška

 

 

 

 

 

 

Slovaška

 

 

 

 

 

 

Slovenija

 

 

 

 

 

 

Španija

 

 

 

 

 

 

Švedska

 

 

 

 

 

 

Združeno kraljestvo

 

 

 

 

 

 

Vir: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp


PRILOGA II

BISTVENE MEDICINSKE UPORABE

Kvote nadzorovanih snovi skupine I, ki se smejo uporabljati pri proizvodnji inhalatorjev z določenim odmerkom (MDI) za zdravljenje astme ali drugih kroničnih obstruktivnih pljučnih bolezni (KOPB), se dodelijo:

 

3M Health Care (UK)

 

Bespak (UK)

 

Boehringer Ingelheim (DE) v imenu Boehringer Ingelheim Francija

 

Chiesi (IT)

 

IVAX (IE)

 

Lab Aldo-Union (ES)

 

Sicor (IT)

 

Valeas (IT)

 

V.A.R.I. (IT)


PRILOGA III

BISTVENE LABORATORIJSKE UPORABE

Kvote nadzorovanih snovi skupine I in II, ki se smejo uporabljati za laboratorijske in analitske uporabe, se dodelijo:

 

Acros organics bvba (BE)

 

Bie & Berntsen (DK)

 

Biosolve (NL)

 

Carlo Erba Reactifs-SDS (FR)

 

CNRS — Groupe de Physique des Solides (FR)

 

Honeywell Fluorine Products Europe (NL)

 

Honeywell Specialty Chemicals (DE)

 

Ineos Fluor (UK)

 

Katholieke Universiteit Leuven (BE)

 

LGC Promochem (DE)

 

Mallinckrodt Baker (NL)

 

Merck KGaA (DE)

 

Mikro + Polo (SI)

 

Panreac Química (ES)

 

Sanolabor (SI)

 

Sigma Aldrich Chimie (FR)

 

Sigma Aldrich Company (UK)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)

 

Tazzetti Fluids (IT)

 

University of Technology Vienna (AT)


PRILOGA IV

BISTVENE LABORATORIJSKE UPORABE

Kvote nadzorovanih snovi skupine III, ki se smejo uporabljati za laboratorijske in analitske uporabe, se dodelijo:

 

Airbus France (FR)

 

Ineos Fluor (UK)

 

Ministry of Defense (NL)

 

Sigma Aldrich Chimie (FR)


PRILOGA V

BISTVENE LABORATORIJSKE UPORABE

Kvote nadzorovanih snovi skupine IV, ki se smejo uporabljati za laboratorijske in analitske uporabe, se dodelijo:

 

Acros Organics (BE)

 

Bie & Berntsen (DK)

 

Biosolve (NL)

 

Carlo Erba Reactifs-SDS (FR)

 

Health Protection Inspectorate-Laboratories (EE)

 

Institut Scientifique de Service Public (ISSeP) (BE)

 

Katholieke Universiteit Leuven (BE)

 

Mallinckrodt Baker (NL)

 

Merck KGaA (DE)

 

Mikro + Polo (SI)

 

Panreac Química (ES)

 

Sanolabor d.d. (SI)

 

Sigma Aldrich Chimie (FR)

 

Sigma Aldrich Company (UK)

 

Sigma Aldrich Laborchemikalien (DE)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)

 

VWR I.S.A.S. (FR)

 

YA-Kemia Oy (FI)


PRILOGA VI

BISTVENE LABORATORIJSKE UPORABE

Kvote nadzorovanih snovi skupine V, ki se smejo uporabljati za laboratorijske in analitske uporabe, se dodelijo:

 

Acros Organics (BE)

 

Bie & Berntsen (DK)

 

Katholieke Universiteit Leuven (BE)

 

Mallinckrodt Baker (NL)

 

Merck KGaA (DE)

 

Mikro + Polo (SI)

 

Panreac Química (ES)

 

Sanolabor d.d. (SI)

 

Sigma Aldrich Chimie (FR)

 

Sigma Aldrich Company (UK)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)

 

YA-Kemia Oy (FI)


PRILOGA VII

KRITIČNE LABORATORIJSKE IN ANALITSKE UPORABE

Kvote nadzorovanih snovi skupine VI, ki se smejo uporabljati za kritične laboratorijske in analitske uporabe, se dodelijo:

Sigma-Aldrich Chemie GmbH (DE)


PRILOGA VIII

BISTVENE LABORATORIJSKE UPORABE

Kvote nadzorovanih snovi skupine VII, ki se smejo uporabljati za laboratorijske in analitske uporabe, se dodelijo:

 

Ineos Fluor (UK)

 

Katholieke Universiteit Leuven (BE)

 

Sigma Aldrich Logistik (FR)

 

Sigma Aldrich Company (UK)


PRILOGA IX

BISTVENE LABORATORIJSKE UPORABE

Kvote nadzorovanih snovi skupine IX, ki se smejo uporabljati za laboratorijske in analitske uporabe, se dodelijo:

 

Ineos Fluor (UK)

 

Katholieke Universiteit Leuven (BE)

 

Sigma Aldrich Logistik (FR)

 

YA-Kemia Oy (FI)


PRILOGA X

[Ta priloga se ne objavi, ker vsebuje zaupne poslovne informacije.]