27.7.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 205/26


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 25. julija 2006

o spremembi odločb 2005/692/ES, 2005/733/ES in 2006/7/ES glede nekaterih zaščitnih ukrepov v zvezi z visoko patogeno aviarno influenco

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 3302)

(Besedilo velja za EGP)

(2006/521/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/496/EGS z dne 15. julija 1991 o določitvi načel o organizaciji veterinarskih pregledov živali, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav, in o spremembi direktiv 89/662/EGS, 90/425/EGS ter 90/675/EGS (1), in zlasti člena 18(7) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 97/78/ES z dne 18. decembra 1997 o določitvi načel, ki urejajo organizacijo veterinarskih pregledov proizvodov, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav (2), in zlasti člena 22(6) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Po izbruhu aviarne influence, ki jo je decembra 2003 v jugovzhodni Aziji povzročil visoko patogeni sev virusa H5N1, je Komisija sprejela več zaščitnih ukrepov v zvezi z aviarno influenco. Navedeni ukrepi so vključevali zlasti Odločbo Komisije 2005/692/ES z dne 6. oktobra 2005 o nekaterih ukrepih zaščite v zvezi z aviarno influenco v tretjih državah (3), Odločbo Komisije 2005/733/ES z dne 19. oktobra 2005 o nekaterih zaščitnih ukrepih v zvezi s sumom na visoko patogeno aviarno influenco v Turčiji in razveljavitvi Odločbe 2005/705/ES (4) ter Odločbo Komisije 2006/7/ES z dne 9. januarja 2006 o nekaterih zaščitnih ukrepih v zvezi z uvozom perja iz nekaterih tretjih držav (5).

(2)

Odločba Komisije 2005/759/ES z dne 27. oktobra 2005 o nekaterih zaščitnih ukrepih v zvezi z visoko patogeno aviarno influenco v nekaterih tretjih državah in premiki ptic, ki spremljajo svoje lastnike, iz tretjih držav (6) in Odločba Komisije 2005/760/ES z dne 27. oktobra 2005 o nekaterih zaščitnih ukrepih pri uvozu ptic v ujetništvu v zvezi z visoko patogeno aviarno influenco v nekaterih tretjih državah (7) določata nekatere zaščitne ukrepe v zvezi z uvozom nepredelanega perja, ptic, razen perutnine, in ptic, ki spremljajo svoje lastnike, iz tretjih držav.

(3)

Zaradi jasnosti in preglednosti je treba iz Odločbe 2005/692/ES črtati določbe v zvezi s tem uvozom. Primerno je tudi, da se črta kakršno koli sklicevanje na uvoz proizvodov, proizvedenih pred 1. januarjem 2004, ker so bili ti proizvodi več kot dve leti shranjeni v hladilnici in je zdaj verjetno večina zalog izčrpanih. Nosilcem dejavnosti bo na voljo prehodno obdobje za odstranitev vseh morebitnih preostalih zalog.

(4)

Odločba 2005/692/ES se uporablja do 30. septembra 2006. Ker pa se izbruhi azijskega seva virusa aviarne influence še vedno pojavljajo v jugovzhodni Aziji in na Kitajskem, je primerno podaljšati uporabo navedene odločbe do 31. decembra 2007.

(5)

Odločba 2005/733/ES se uporablja do 31. julija 2006. Vendar pa se izbruhi azijskega seva virusa aviarne influence v regiji še vedno pojavljajo. Zato je primerno uporabo navedene odločbe podaljšati do 31. decembra 2006.

(6)

Zaradi jasnosti zakonodaje Skupnosti je treba naslov Odločbe 2006/7/ES nekoliko spremeniti, in sicer z opredelitvijo, da se ta odločba uporablja v vseh tretjih državah.

(7)

Komisija je od sprejetja Odločbe 2006/7/ES proučevala obstoječe trajne ukrepe Skupnosti v zvezi z uvozom perja, zlasti ustrezne določbe v zvezi z uvoznimi zahtevami glede nepredelanega perja, določenimi v poglavju VIII Priloge VIII k Uredbi (ES) št. 1774/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. oktobra 2002 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi (8). Omenjeni zakonodajni postopek pa še ni zaključen.

(8)

Odločba 2006/7/ES se uporablja do 31. julija 2006. Vendar pa je bilo pred kratkim v številnih tretjih državah na več celinah potrjenih več novih primerov aviarne influence, tako pri perutninskih jatah kot pri prostoživečih pticah. Zato je treba obdobje uporabe navedenih odločb podaljšati do 31. decembra 2006.

(9)

Odločbe 2005/692/ES, 2005/733/ES in 2006/7/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(10)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Odločba 2005/692/ES se spremeni:

1.

V členu 1 se črtata odstavka 2 in 3.

2.

Člen 4 se črta.

3.

V členu 7 se datum „30. septembra 2006“ nadomesti z „31. decembra 2007“.

Člen 2

V členu 6 Odločbe 2005/733/ES se datum „31. julija 2006“ nadomesti z „31. decembra 2006“.

Člen 3

Odločba 2006/7/ES se spremeni:

1.

Naslov se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Odločba Komisije 2006/7/ES z dne 9. januarja 2006 o nekaterih zaščitnih ukrepih v zvezi z uvozom perja iz tretjih držav“

.

2.

V členu 4 se datum „31. julija 2006“ nadomesti z „31. decembra 2006“.

Člen 4

Države članice nemudoma sprejmejo ukrepe, potrebne za uskladitev s to odločbo, in jih objavijo. O tem nemudoma obvestijo Komisijo.

Člen 5

Ta odločba se uporablja od 27. julija 2006.

Člen 1(1) se uporablja od 1. oktobra 2006.

Člen 6

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 25. julija 2006

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 268, 24.9.1991, str. 56. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

(2)  UL L 24, 30.1.1998, str. 9. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 165, 30.4.2004, str. 1).

(3)  UL L 263, 8.10.2005, str. 20.

(4)  UL L 274, 20.10.2005, str. 102. Odločba, kakor je bila spremenjena z Odločbo 2006/321/ES (UL L 118, 3.5.2006, str. 18).

(5)  UL L 5, 10.1.2006, str. 17. Odločba, kakor je bila spremenjena z Odločbo 2006/183/ES (UL L 65, 7.3.2006, str. 49).

(6)  UL L 285, 28.10.2005, str. 52. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2006/405/ES (UL L 158, 10.6.2006, str. 14).

(7)  UL L 285, 28.10.2005, str. 60. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2006/405/ES.

(8)  UL L 273, 10.10.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 208/2006 (UL L 36, 8.2.2006, str. 25).