6.7.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 184/25


SKLEP SVETA

z dne 5. maja 2006

o podpisu in začasni uporabi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Novo Zelandijo o nekaterih vidikih zračnih prevozov

(2006/466/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, in zlasti člena 80(2) v povezavi s prvim stavkom prvega pododstavka člena 300(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je dne 5. junija 2003 pooblastil Komisijo, da začne pogajanja s tretjimi državami o nadomestitvi nekaterih določb v obstoječih dvostranskih sporazumih s sporazumom Skupnosti.

(2)

Komisija je v imenu Skupnosti v skladu z mehanizmi in direktivami v Prilogi k Sklepu Sveta, ki pooblašča Komisijo, da začne pogajanja s tretjimi državami o nadomestitvi nekaterih določb v obstoječih dvostranskih sporazumih s sporazumom Skupnosti, s pogajanji dosegla Sporazum med Evropsko skupnostjo in Novo Zelandijo o nekaterih vidikih zračnih prevozov (v nadaljnjem besedilu „sporazum“).

(3)

Sporazum bi bilo treba s pridržkom njegove poznejše sklenitve podpisati in začasno uporabljati –

SKLENIL:

Člen 1

Podpis Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Novo Zelandijo o nekaterih vidikih zračnih prevozov se odobri v imenu Skupnosti, s pridržkom sklepa Sveta o njegovi sklenitvi.

Besedilo Sporazuma je priloženo temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e), da v imenu Skupnosti podpiše(-jo) Sporazum s pridržkom njegove sklenitve.

Člen 3

Do začetka veljavnosti Sporazuma se le-ta začasno uporablja od prvega dne prvega meseca po dnevu, ko se pogodbenici medsebojno uradno obvestita o zaključku za ta namen potrebnih postopkov.

Člen 4

Predsednik Sveta je pooblaščen, da pošlje uradno obvestilo iz člena 8(2) Sporazuma.

V Bruslju, 5. maja 2006

Za Svet

Predsednik

K.-H. GRASSER6.7.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 184/26


SPORAZUM

med Evropsko skupnostjo in Novo Zelandijo o nekaterih vidikih zračnih prevozov

EVROPSKA SKUPNOST

na eni strani in

NOVA ZELANDIJA

na drugi strani

(v nadaljnjem besedilu „pogodbenici“) STA SE –

OB UGOTOVITVI, da so bili sklenjeni dvostranski sporazumi o zračnih prevozih med več državami članicami Evropske skupnosti in Novo Zelandijo, ki vsebujejo določbe, ki so v nasprotju z zakonodajo Evropske skupnosti;

OB UGOTOVITVI, da ima Evropska skupnost izključno pristojnost v zvezi z nekaterimi vidiki, ki so lahko vključeni v dvostranske sporazume o zračnih prevozih med državami članicami Evropske skupnosti in tretjimi državami;

OB UGOTOVITVI, da imajo po zakonodaji Evropske skupnosti letalski prevozniki Skupnosti s sedežem v državi članici pravico do nediskriminatornega dostopa do zračnih poti med državami članicami Evropske skupnosti in tretjimi državami;

OB UPOŠTEVANJU sporazumov med Evropsko skupnostjo in nekaterimi tretjimi državami, ki državljanom teh tretjih držav omogočajo, da pridobijo lastništvo v letalskih prevoznikih, ki so licencirani v skladu z zakonodajo Evropske skupnosti;

OB PRIZNAVANJU, da bi se morale določbe dvostranskih sporazumov o zračnih prevozih med državami članicami Evropske skupnosti in Novo Zelandijo, ki so v nasprotju z zakonodajo Evropske skupnosti, popolnoma uskladiti s to zakonodajo, z namenom vzpostaviti trdno pravno podlago za zračne prevoze med Evropsko skupnostjo in Novo Zelandijo in ohraniti stalnost takih zračnih prevozov;

OB UGOTOVITVI, da Evropska skupnost v okviru teh pogajanj nima namena vplivati na skupni obseg zračnega prometa med Evropsko skupnostjo in Novo Zelandijo ter na ravnovesje med letalskimi prevozniki Skupnosti in letalskimi prevozniki Nove Zelandije ali se pogajati za spremembe določb obstoječih dvostranskih sporazumov o zračnem prevozu v zvezi s prometnimi pravicami –

DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Člen 1

Splošne določbe

1.   V tem sporazumu „države članice“ pomenijo države članice Evropske skupnosti; „pogodbenica“ pomeni pogodbenico tega sporazuma; „stranka“ pomeni pogodbenico ustreznega dvostranskega sporazuma o zračnem prevozu; „letalski prevoznik“ pomeni tudi letalsko družbo; „ozemlje Evropske skupnosti“ pomeni ozemlja držav članic, na katerih se uporablja Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti.

2.   Sklicevanja v posameznem sporazumu, navedenem v Prilogi I, na državljane države članice, ki je stranka slednjega sporazuma, se razumejo kot sklicevanja na državljane držav članic Evropske skupnosti.

3.   Sklicevanja v posameznem sporazumu, navedenem v Prilogi I, na letalske prevoznike ali letalske družbe države članice, ki je stranka slednjega sporazuma, se razumejo kot sklicevanja na letalske prevoznike ali letalske družbe, ki jih določi navedena država članica.

Člen 2

Določitev, dovoljenje in preklic

1.   Določbe iz odstavkov 3 in 4 tega člena nadomestijo ustrezne določbe v členih, ki so navedeni v Prilogi II(a) in (b), o določitvi letalskega prevoznika s strani zadevne države članice, njegovih pooblastil in dovoljenj, ki jih prizna Nova Zelandija, in zavrnitvi, preklicu, začasnem odvzemu ali omejitvi pooblastil ali dovoljenj letalskega prevoznika.

2.   Določbe iz odstavkov 3 in 4 tega člena nadomestijo ustrezne določbe v členih, ki so navedeni v Prilogi II(a) in (b), o določitvi letalskega prevoznika s strani Nove Zelandije, njegovih pooblastil in dovoljenj, ki jih prizna zadevna država članica, in zavrnitvi, preklicu, začasnem odvzemu ali omejitvi pooblastil ali dovoljenj letalskega prevoznika.

3.   Ob prejemu določitve in prošnje s strani določenih letalskih prevoznikov v obliki in na način, ki sta predpisana za operativna pooblastila in tehnična dovoljenja, vsaka stranka ob upoštevanju odstavkov 4 in 5 prizna ustrezna pooblastila in dovoljenja z najmanjšo postopkovno zamudo, pod pogojem, da:

(a)

v primeru letalskega prevoznika, ki ga določi država članica:

(i)

ima letalski prevoznik sedež v skladu s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti na ozemlju države članice in ima veljavno operativno licenco države članice v skladu z zakonodajo Evropske skupnosti;

(ii)

država članica, ki je pristojna za izdajo spričevala letalskega prevoznika, izvaja in vzdržuje učinkovit predpisani nadzor letalskega prevoznika in je ustrezni letalski organ v določitvi jasno opredeljen;

(iii)

ima letalski prevoznik glavni kraj poslovanja na ozemlju države članice, ki mu je podelila operativno licenco; in

(iv)

je letalski prevoznik neposredno v lasti ali je njegov večinski lastnik država članica in/ali državljani države članice in/ali drugih držav, ki so navedene v Prilogi III, in/ali državljani teh drugih držav, in da imajo te države in/ali ti državljani učinkovit nadzor;

(b)

v primeru letalskega prevoznika, ki ga določi Nova Zelandija:

(i)

Nova Zelandija izvaja in ohranja učinkovit predpisani nadzor nad letalskim prevoznikom; in

(ii)

letalski prevoznik ima glavni kraj poslovanja na Novi Zelandiji.

4.   Vsaka stranka lahko zavrne, prekliče, začasno odvzame ali omeji operativna pooblastila ali tehnična dovoljenja letalskega prevoznika, ki ga je določila druga stranka, če:

(a)

v primeru letalskega prevoznika, ki ga določi država članica:

(i)

letalski prevoznik v skladu s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti nima sedeža na ozemlju države članice ali nima veljavne operativne licence države članice v skladu z zakonodajo Evropske skupnosti; ali

(ii)

država članica, ki je pristojna za izdajo spričevala letalskega prevoznika, ne izvaja ali ne vzdržuje učinkovitega predpisanega nadzora letalskega prevoznika, ali ustrezni letalski organ v določitvi ni jasno opredeljen; ali

(iii)

letalski prevoznik nima glavnega kraja poslovanja na ozemlju države članice, ki mu je podelila operativno licenco; ali

(iv)

letalski prevoznik ni neposredno v lasti ali njegov večinski lastnik ni država članica in/ali državljani države članice in/ali drugih držav, ki so navedene v Prilogi III, in/ali državljani teh drugih držav, in da te države in/ali ti državljani nimajo učinkovitega nadzora; ali

(v)

letalski prevoznik že ima dovoljenje za operacije na podlagi dvostranskega sporazuma med Novo Zelandijo in drugo državo članico in lahko Nova Zelandija dokaže, da bi se z izvajanjem prometnih pravic iz tega sporazuma na poti, ki vključuje kraj v tej drugi državi članici, izognil omejitvam, ki jih uvaja navedeni drugi sporazum; ali

(vi)

ima letalski prevoznik spričevalo letalskega prevoznika, ki ga je izdala država članica, in ni dvostranskega sporazuma o zračnih prevozih med Novo Zelandijo in to državo članico in se lahko dokaže, da prometne pravice, potrebne za predlagane operacije, na podlagi vzajemnosti niso na voljo letalskemu(-im) prevozniku(-om), ki ga/jih določi Nova Zelandija;

(b)

v primeru letalskega prevoznika, ki ga določi Nova Zelandija:

(i)

Nova Zelandija ne izvaja in ohranja učinkovitega predpisanega nadzora nad letalskim prevoznikom; in

(ii)

letalski prevoznik nima glavnega kraja poslovanja na Novi Zelandiji.

5.   Pri izvajanju svoje pravice iz odstavka 4 in brez poseganja v njene pravice na podlagi odstavka 4(a)(v) in (vi) tega člena Nova Zelandija ne diskriminira letalskih prevoznikov držav članic na podlagi državne pripadnosti.

Člen 3

Pravice v zvezi s predpisanim nadzorom

1.   Določbe iz odstavka 2 tega člena dopolnjujejo člene, navedene v Prilogi II(c).

2.   Kjer država članica določi letalskega prevoznika, katerega predpisani nadzor izvaja in vzdržuje druga država članica, se pravice Nove Zelandije v skladu z varnostnimi predpisi iz sporazuma med državo članico, ki je določila letalskega prevoznika, in Novo Zelandijo uporabljajo na enak način za to drugo državo članico pri sprejemanju, izvajanju ali ohranitvi varnostnih standardov in za operativno dovoljenje navedenega letalskega prevoznika.

Člen 4

Obdavčitev letalskega goriva

1.   Določbe iz odstavka 2 tega člena dopolnjujejo ustrezne določbe iz členov, navedenih v Prilogi II(d).

2.   Ne glede na kakršne koli druge nasprotne določbe nobena določba sporazumov iz Priloge II(d) ne preprečuje državam članicam ali Novi Zelandiji, da na nediskriminatorni podlagi uvedejo davke, prispevke, dajatve, pristojbine ali druge dajatve za gorivo, dobavljeno na njenem ozemlju za uporabo v zrakoplovu določenega letalskega prevoznika države članice ali Nove Zelandije, ki opravlja promet med dvema krajema na ozemljih ene in druge pogodbenice.

Člen 5

Tarife

1.   Določbe v odstavku 2 tega člena dopolnjujejo člene, navedene v Prilogi II(e).

2.   Za tarife, ki jih zaračuna(-jo) letalski prevoznik(-i), določeni s strani Nove Zelandije v skladu s sporazumom iz Priloge I, ki vsebuje določbo iz Priloge II(e), za prevoz, ki se v celoti opravlja znotraj Evropske skupnosti, se uporablja zakonodaja Evropske skupnosti.

3.   Za tarife, ki jih zaračuna(-jo) letalski prevoznik(-i), določeni s strani držav članic v skladu s sporazumom iz Priloge I, ki vsebuje določbo iz Priloge II(e), za prevoz, ki se v celoti opravlja znotraj Nove Zelandije, se uporablja zakonodaja Nove Zelandije. Zakonodaja Nove Zelandije se uporablja brez diskriminacije.

Člen 6

Priloge k Sporazumu

Priloge k temu sporazumu so njegov sestavni del.

Člen 7

Revizija ali sprememba

Pogodbenici lahko ta sporazum kadar koli sporazumno revidirata ali spremenita.

Člen 8

Začetek veljavnosti

1.   Ta sporazum začne veljati, ko se pogodbenici pisno uradno obvestita, da so bili zaključeni notranji postopki, potrebni za začetek veljavnosti.

2.   Ne glede na odstavek 1 se pogodbenici strinjata, da se ta sporazum začasno uporablja od prvega dne meseca, ki sledi dnevu, ko se pogodbenici medsebojno uradno obvestita o zaključku za ta namen potrebnih postopkov.

3.   Sporazumi in drugi dogovori med državami članicami in Novo Zelandijo, ki na dan podpisa tega sporazuma še ne veljajo in se ne uporabljajo začasno, so navedeni v Prilogi I(b). Ta sporazum se uporablja za vse takšne sporazume in dogovore od začetka njihove veljavnosti ali začasne uporabe.

Člen 9

Prenehanje veljavnosti

1.   V primeru prenehanja veljavnosti sporazuma iz Priloge I istočasno prenehajo veljati tudi vse določbe tega sporazuma, ki so povezane z zadevnim sporazumom iz Priloge I.

2.   V primeru prenehanja veljavnosti vseh sporazumov iz Priloge I istočasno preneha veljati tudi ta sporazum.

V POTRDITEV TEGA so spodaj podpisani pooblaščenci, ki so bili v ta namen ustrezno pooblaščeni, podpisali ta sporazum.

V Bruslju, enaindvajsetega junija leta dva tisoč šest, sestavljeno v dveh izvodih v angleškem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, slovaškem, slovenskem, španskem in švedskem jeziku. V primeru spora angleško besedilo prevlada nad besedili v drugih jezikih.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

Image

Por Nueva Zelanda

Za Nový Zéland

For New Zealand

Für Neuseeland

Uus-Meremaa nimel

Για τη Νέα Ζηλανδíα

For New Zealand

Pour la Nouvelle-Zélande

Per la Nuova Zelanda

Jaunzēlandes vārdā

Naujosios Zelandijos vardu

Új-Zéland részéről

Għan-New Zealand

Voor Nieuw-Zeeland

W imieniu Nowej Zelandii

Pela Nova Zelândia

Za Nový Zéland

Za Novo Zelandijo

Uuden-Seelannin puolesta

För Nya Zeeland

Image


PRILOGA I

Seznam sporazumov iz člena 1 tega sporazuma

(a)

Sporazumi o zračnem prevozu med Novo Zelandijo in državami članicami Evropske skupnosti, ki so bili na dan podpisa tega sporazuma sklenjeni, podpisani in/ali so se začasno uporabljali:

Sporazum med Zvezno vlado Avstrije in Vlado Nove Zelandije o zračnem prevozu, podpisan na Dunaju dne 14. marca 2002 (v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Novo Zelandijo in Avstrijo“),

Sporazum med Vlado Kraljevine Belgije in Vlado Nove Zelandije o zračnem prevozu, podpisan v Wellingtonu dne 4. junija 1999 (v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Novo Zelandijo in Belgijo“),

Sporazum med Kraljevino Dansko in Novo Zelandijo o zračnem prevozu, podpisan v Wellingtonu dne 7. februarja 2001 (v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Novo Zelandijo in Dansko“);

dopolnjen s Sporazumom o sodelovanju med skandinavskimi državami v zvezi s Scandinavian Airlines System (SAS), podpisanim v Wellingtonu dne 7. februarja 2001,

Sporazum med Vlado Francoske republike in Vlado Nove Zelandije o zračnem prevozu, podpisan v Parizu dne 9. novembra 1967 (v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Novo Zelandijo in Francijo“);

nazadnje spremenjen z Izmenjavo not z dne 9. avgusta 1971,

Sporazum med Zvezno republiko Nemčijo in Novo Zelandijo o zračnem prevozu, podpisan v Bonnu dne 2. novembra 1987, s spremembami (v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Novo Zelandijo in Nemčijo“),

Sporazum med Vlado Irske in Vlado Nove Zelandije o zračnem prevozu, podpisan v Dublinu dne 27. maja 1999 (v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Novo Zelandijo in Irsko“),

Sporazum med Vlado Nove Zelandije in Vlado Italijanske republike o zračnem prevozu, podpisan v Rimu septembra 2001 (v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Novo Zelandijo in Italijo“),

Sporazum med Vlado Velikega vojvodstva Luksemburg in Vlado Nove Zelandije o zračnem prevozu, podpisan v Wellingtonu dne 2. novembra 1992 (v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Novo Zelandijo in Luksemburgom“),

osnutek Sporazuma med Vlado Nove Zelandije in Vlado Kraljevine Nizozemske o zračnem prevozu med njunima ozemljema in preko njunih ozemelj, kot je priložen k Memorandumu o soglasju, podpisanemu v Haagu dne 11. maja 1999 (v nadaljnjem besedilu „osnutek Sporazuma med Novo Zelandijo in Nizozemsko“),

Sporazum med Kraljevino Španijo in Novo Zelandijo o zračnem prevozu, podpisan v Madridu dne 6. maja 2002 (v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Novo Zelandijo in Španijo“),

Sporazum med Kraljevino Švedsko in Novo Zelandijo o zračnem prevozu, podpisan v Wellingtonu dne 7. februarja 2001 (v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Novo Zelandijo in Švedsko“);

dopolnjen s Sporazumom o sodelovanju med skandinavskimi državami v zvezi s Scandinavian Airlines System (SAS), podpisanim v Wellingtonu dne 7. februarja 2001.

(b)

Parafirani ali podpisani sporazumi o zračnem prevozu in drugi dogovori med Novo Zelandijo in državami članicami Evropske skupnosti, ki na dan podpisa tega sporazuma še niso začeli veljati in se niso začasno uporabljali.


PRILOGA II

Seznam členov sporazumov iz členov 2 do 5 tega sporazuma, navedenih v Prilogi I tega sporazuma

(a)

Določitev s strani države članice:

člen 3 Sporazuma med Novo Zelandijo in Avstrijo,

člen 4 Sporazuma med Novo Zelandijo in Belgijo,

člen 3 Sporazuma med Novo Zelandijo in Dansko,

člen 3 Sporazuma med Novo Zelandijo in Nemčijo (1),

člen 3 Sporazuma med Novo Zelandijo in Irsko (1),

člen 4 Sporazuma med Novo Zelandijo in Italijo (1),

člen 3 Sporazuma med Novo Zelandijo in Luksemburgom (1),

člen 4 osnutka Sporazuma med Novo Zelandijo in Nizozemsko (1),

člen 3 Sporazuma med Novo Zelandijo in Španijo,

člen 3 Sporazuma med Novo Zelandijo in Švedsko.

(b)

Zavrnitev, preklic, začasni odvzem ali omejitev pooblastil ali dovoljenj:

člen 4 Sporazuma med Novo Zelandijo in Avstrijo,

člen 5 Sporazuma med Novo Zelandijo in Belgijo,

člen 4 Sporazuma med Novo Zelandijo in Dansko,

člen 8 Sporazuma med Novo Zelandijo in Francijo (1),

člen 4 Sporazuma med Novo Zelandijo in Nemčijo (1),

člen 4 Sporazuma med Novo Zelandijo in Irsko (1),

člen 5 Sporazuma med Novo Zelandijo in Italijo (1),

člen 4 Sporazuma med Novo Zelandijo in Luksemburgom (1),

člen 5 osnutka Sporazuma med Novo Zelandijo in Nizozemsko (1),

člen 4 Sporazuma med Novo Zelandijo in Španijo,

člen 4 Sporazuma med Novo Zelandijo in Švedsko.

(c)

Predpisani nadzor:

člen 6 Sporazuma med Novo Zelandijo in Avstrijo,

člen 7 Sporazuma med Novo Zelandijo in Belgijo,

člen 13 Sporazuma med Novo Zelandijo in Dansko,

člen 11a Sporazuma med Novo Zelandijo in Nemčijo,

člen 6 Sporazuma med Novo Zelandijo in Irsko,

člen 11 Sporazuma med Novo Zelandijo in Italijo,

člen 6 Sporazuma med Novo Zelandijo in Luksemburgom,

člen 12 osnutka Sporazuma med Novo Zelandijo in Nizozemsko,

člen 11 Sporazuma med Novo Zelandijo in Španijo,

člen 13 Sporazuma med Novo Zelandijo in Švedsko.

(d)

Obdavčitev letalskega goriva:

člen 7 Sporazuma med Novo Zelandijo in Avstrijo,

člen 10 Sporazuma med Novo Zelandijo in Belgijo,

člen 5 Sporazuma med Novo Zelandijo in Dansko,

člen 6 Sporazuma med Novo Zelandijo in Francijo,

člen 6 Sporazuma med Novo Zelandijo in Nemčijo,

člen 9 Sporazuma med Novo Zelandijo in Irsko,

člen 6 Sporazuma med Novo Zelandijo in Italijo,

člen 8 Sporazuma med Novo Zelandijo in Luksemburgom,

člen 10 osnutka Sporazuma med Novo Zelandijo in Nizozemsko,

člen 5 Sporazuma med Novo Zelandijo in Španijo,

člen 5 Sporazuma med Novo Zelandijo in Švedsko.

(e)

Tarife za prevoz znotraj Evropske skupnosti:

člen 11 Sporazuma med Novo Zelandijo in Avstrijo,

člen 13 Sporazuma med Novo Zelandijo in Belgijo,

člen 9 Sporazuma med Novo Zelandijo in Dansko,

člen 10 Sporazuma med Novo Zelandijo in Francijo,

člen 10 Sporazuma med Novo Zelandijo in Nemčijo,

člen 12 Sporazuma med Novo Zelandijo in Irsko,

člen 8 Sporazuma med Novo Zelandijo in Italijo,

člen 10 Sporazuma med Novo Zelandijo in Luksemburgom,

člen 6 osnutka Sporazuma med Novo Zelandijo in Nizozemsko,

člen 7 Sporazuma med Novo Zelandijo in Španijo,

člen 9 Sporazuma med Novo Zelandijo in Švedsko.


(1)  Člen 2(2) tega sporazuma se ne uporablja za te določbe.


PRILOGA III

Seznam drugih držav iz člena 2 tega sporazuma

(a)

Republika Islandija (v skladu s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru);

(b)

Kneževina Lihtenštajn (v skladu s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru);

(c)

Kraljevina Norveška (v skladu s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru);

(d)

Švicarska konfederacija (v skladu s Sporazumom med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o zračnem prometu).