6.7.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 185/7


SKLEP SVETA IN KOMISIJE

z dne 24. oktobra 2005

o sklenitvi Protokola k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju, ki vzpostavlja partnerstvo med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Azerbajdžansko republiko na drugi strani, zaradi upoštevanja pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji

(2006/453/ES, Euratom)

SVET EVROPSKE UNIJE,

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 44(2), zadnjega stavka člena 47(2) in členov 55, 57(2), 71, 80(2), 93, 94, 133 in 181a, v povezavi z drugim stavkom člena 300(2) in prvim pododstavkom člena 300(3) Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti drugega odstavka člena 101 Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o pristopu iz leta 2003 in zlasti člena 2(3) Pogodbe,

ob upoštevanju Akta o pristopu, priloženega k Pogodbi o pristopu, in zlasti člena 6(2) Akta,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju odobritve Sveta v skladu s členom 101 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Protokol k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju, ki vzpostavlja partnerstvo med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Azerbajdžansko republiko na drugi strani, zaradi upoštevanja pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji je bil v imenu Evropske skupnosti in njenih držav članic podpisan 30. aprila 2004.

(2)

Od 1. maja 2004 do začetka njegove veljavnosti se je Protokol začasno uporabljal.

(3)

Protokol je treba skleniti –

SKLENILA:

Člen 1

Protokol k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju, ki vzpostavlja partnerstvo med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Azerbajdžansko republiko na drugi strani, zaradi upoštevanja pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji se odobri v imenu Evropske skupnosti, Evropske skupnosti za atomsko energijo in držav članic.

Besedilo Protokola je priloženo temu sklepu (2).

Člen 2

Predsednik Sveta v imenu Evropske skupnosti in njenih držav članic pošlje uradno obvestilo iz člena 4 Protokola. Predsednik Komisije hkrati pošlje takšno uradno obvestilo v imenu Evropske skupnosti za atomsko energijo.

V Luxembourgu, 24. oktobra 2005.

Za Svet

Predsednik

B. BRADSHAW

Za Komisijo

Predsednik

J. M. BARROSO


(1)  Mnenje dano 26. oktobra 2004 (še ni objavljeno v Uradnem listu)

(2)  Glej stran 3 tega Uradnega lista.