2.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 148/61


SKLEP SVETA 2006/386/SZVP

z dne 1. junija 2006

o izvajanju Skupnega stališča 2005/411/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Sudanu

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Skupnega stališča 2005/411/SZVP (1) in zlasti člena 6 Skupnega stališča v povezavi s členom 23(2) Pogodbe o Evropski uniji,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 30. maja 2005 sprejel Skupno stališče 2005/411/SZVP, zaradi izvajanja ukrepov proti Sudanu iz Resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov (RVSZN) 1591(2005).

(2)

Varnostni svet je 25. aprila 2006 sprejel Resolucijo 1672 (2006), s katero je v skladu s Poglavjem VII Listine Združenih narodov sklenil, da morajo vse države izvajati ukrepe iz odstavka 3 Resolucije 1591 (2005) glede določenih posameznikov, v zvezi s katerimi je Odbor, ustanovljen v skladu z Resolucijo 1591 (2005), predložil potrebne podrobne utemeljitve. Odbor bo prav tako vodil in po potrebi dopolnjeval seznam posameznikov ter preučeval prošnje za izvzetje v skladu z vlogo, ki mu je bila dodeljena v pododstavku 3 Resolucije 1591 (2005).

(3)

Prilogo k Skupnemu stališču 2005/411/SZVP je treba ustrezno temu dopolniti –

SKLENIL:

Člen 1

Seznam oseb iz Priloge k temu sklepu se vstavi v Prilogo Skupnega stališča 2005/411/SZVP.

Člen 2

Ta sklep začne učinkovati na dan sprejetja.

Člen 3

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Luxembourgu, 1. junija 2006

Za Svet

Predsednica

L. PROKOP


(1)  UL L 139, 2.6.2005, str. 25.


PRILOGA

„1.

Priimek, ime/-na: ELHASSAN Gaffar Mohamed

Drugi podatki: generalmajor in poveljnik zahodne vojaške regije sudanskih oboroženih sil

2.

Priimek, ime/-na: HILAL Sheikh Musa

Drugi podatki: vrhovni poglavar plemena Jalul v severnem Darfurju

3.

Priimek, ime/-na: SHANT Adam Yacub

Drugi podatki: poveljnik Sudanske osvobodilne armade (SLA)

4.

Priimek, ime/-na: BADRI Gabril Abdul Kareem

Drugi podatki: poveljnik na terenu Nacionalnega gibanja za reforme in razvoj“