2.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 148/53


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 29. maja 2006

o spremembi Odločbe 2006/135/ES glede vzpostavitve območij A in B v nekaterih državah članicah zaradi izbruhov visoko patogene aviarne influence

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 2090)

(Besedilo velja za EGP)

(2006/384/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Direktive Sveta 89/662/EGS z dne 11. decembra 1989 o veterinarskih pregledih v trgovini znotraj Skupnosti glede na vzpostavitev notranjega trga (1), in zlasti člena 9(4) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/425/EGS z dne 26. junija 1990 o veterinarskih in zootehničnih pregledih, ki se zaradi vzpostavitve notranjega trga izvajajo v trgovini znotraj Skupnosti z nekaterimi živimi živalmi in proizvodi (2), in zlasti člena 10(4) Direktive,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 998/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 o zahtevah v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki se uporabljajo za netrgovske premike hišnih živali, in o spremembi Direktive Sveta 92/65/EGS (3), in zlasti člena 18 Uredbe,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2005/94/ES z dne 20. decembra 2005 o ukrepih Skupnosti za obvladovanje aviarne influence in razveljavitvi Direktive 92/40/EGS (4), in zlasti člena 66(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Danska je Komisijo in druge države članice obvestila o izbruhu visoko patogene aviarne influence, ki jo povzroča virus influence A podtipa H5N1, pri perutnini na svojem ozemlju in sprejela vse potrebne ukrepe, ki jih določa Odločba Komisije 2006/135/ES z dne 22. februarja 2006 o nekaterih zaščitnih ukrepih v zvezi z visoko patogeno aviarno influenco v Skupnosti (5).

(2)

Po tem izbruhu je Danska sprejela potrebne ukrepe v skladu z Odločbo 2006/135/ES. Te ukrepe je Komisija po tem, ko je bila uradno obveščena o njih, preučila skupaj z zadevno državo članico in presodila, da so območja A in B, ki jih je vzpostavila navedena država članica, dovolj oddaljena od kraja izbruha pri perutnini. Zato je na Danskem treba vzpostaviti območji A in B in določiti trajanje te regionalizacije.

(3)

Ob upoštevanju člena 2(4)(b) in (c) Odločbe 2006/135/ES in na podlagi končne ocene epidemiološkega stanja v zvezi z visoko patogeno aviarno influenco podtipa H5N1 v določenih delih Švedske in Nemčije ukrepi, vzpostavljeni za ta območja v skladu s členom 2(2) navedene odločbe, niso več potrebni.

(4)

Zato je treba ustrezno spremeniti dela A in B Priloge I k Odločbi 2006/135/ES.

(5)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Priloga I k Odločbi 2006/135/ES se nadomesti s Prilogo k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 29. maja 2006

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 395, 30.12.1989, str. 13. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2004/41/ES (UL L 157, 30.4.2004, str. 33); popravljena različica (UL L 195, 2.6.2004, str. 12).

(2)  UL L 224, 18.8.1990, str. 29. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2002/33/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 315, 19.11.2002, str. 14).

(3)  UL L 146, 13.6.2003, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 590/2006 (UL L 104, 13.4.2006, str. 8).

(4)  UL L 10, 14.1.2006, str. 16.

(5)  UL L 52, 23.2.2006, str. 41. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2006/293/ES (UL L 107, 20.4.2006, str. 44).


PRILOGA

Priloga I k Odločbi 2006/135/ES se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA I

DEL A

Območje A, kot je navedeno v členu 2(1):

ISO oznaka države

Država članica

Območje A

Velja do

Oznaka

Naziv

DK

DANSKA

 

Občine:

 

ÅRSLEV

 

KERTEMINDE

 

LANGESKOV

 

MUNKEBO

 

NYBORG

 

ODENSE

 

ØRBÆK

 

OTTERUP

 

RINGE

 

RYSLINGE

 

ULLERSLEV

28.6.2006

DEL B

Območje B, kot je navedeno v členu 2(2):

ISO oznaka države

Država članica

Area B

Velja do

Oznaka

Naziv

DK

DANSKA

ADNS

00700

Okrožje:

FUNEN“

28.6.2006