2.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 149/31


SKLEP SVETA

z dne 10. aprila 2006

o sklenitvi Protokola k Evro-mediteranskemu pridružitvenemu sporazumu med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Državo Izrael na drugi strani zaradi pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji

(2006/378/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE —

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 310 v povezavi z drugim stavkom člena 300(2) ter prvim in drugim pododstavkom člena 300(3) Pogodbe,

ob upoštevanju Akta o pristopu iz leta 2003 in zlasti člena 6(2) Akta,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju privolitve Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Protokol k Evro-mediteranskemu pridružitvenemu sporazumu med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Državo Izrael na drugi strani zaradi pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji je bil podpisan v imenu Evropske skupnosti in njenih držav članic dne 23. februarja 2006.

(2)

Protokol bi bilo treba odobriti —

SKLENIL:

Edini člen

Protokol k Evro-mediteranskemu pridružitvenemu sporazumu med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Državo Izrael na drugi strani zaradi pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji se odobri v imenu Evropske skupnosti in njenih držav članic.

Besedilo Protokola je priloženo temu sklepu (2).

V Luxembourgu, 10. aprila 2006

Za Svet

Predsednica

U. PLASSNIK


(1)  Privolitev z dne 23. marca 2006 (še ni objavljena v Uradnem listu).

(2)  Glej stran 2 tega Uradnega lista.