30.5.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 142/34


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 22. maja 2006

o spremembi Odločbe 2004/370/ES o odobritvi metod za razvrščanje prašičjih trupov v Združenem kraljestvu

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 1988)

(Besedilo v angleškem jeziku je edino verodostojno)

(2006/374/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 3220/84 z dne 13. novembra 1984 o določitvi lestvice Skupnosti za razvrščanje prašičjih trupov (1), in zlasti člena 5(2) Uredbe.

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 2(1) in (2) Uredbe Komisije (EGS) št. 2967/85 z dne 24. oktobra 1985 o podrobnih pravilih za uporabo lestvice Skupnosti za razvrščanje prašičjih trupov (2) določa metodo za izračun mase hladnega trupa iz mase toplega trupa.

(2)

V skladu s členom 2(3) Uredbe (EGS) št. 2967/85 in z odstopanjem od člena 2(1) in (2) Uredbe je bilo z Odločbo Komisije 2004/370/ES (3) odobreno Združenemu kraljestvu, da izračuna maso hladnega trupa na podlagi vnaprej določene lestvice absolutnega zmanjšanja mase.

(3)

Zaradi tehničnega prilagajanja je Združeno Kraljestvo zaprosilo Komisijo, da prekliče navedeno odstopanje in uporabi metodo za izračun mase hladnega trupa iz člena 2(1) in (2) Uredbe (EGS) št. 2967/85.

(4)

Odločbo 2004/370/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za prašičje meso –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Odločba 2004/370/ES se spremeni:

1.

Člen 5 se črta.

2.

Priloga III se črta.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske.

V Bruslju, 22. maja 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 301, 20.11.1984, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 3513/93 (UL L 320, 22.12.1993, str. 5).

(2)  UL L 285, 25.10.1985, str. 39. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 3127/94 (UL L 330, 21.12.1994, str. 43).

(3)  UL L 116, 22.4.2004, str. 32. Odločba, kakor je bila spremenjena z Odločbo 2006/99/ES (UL L 46, 16.2.2006, str. 34).