18.5.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 130/39


SKLEP št. 206

z dne 15. decembra 2005

o načinih delovanja in sestavi Revizijskega odbora Upravne komisije za socialno varnost delavcev migrantov

(2006/352/ES)

UPRAVNA KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI ZA SOCIALNO VARNOST DELAVCEV MIGRANTOV JE –

ob upoštevanju člena 101 (3) Uredbe Sveta (EGS) št. 574/72 z dne 21. marca 1972 o določitvi postopka za izvajanje Uredbe (EGS) št. 1408/71 v skladu s katerim Upravna komisija določi načine delovanja in sestavo Revizijskega odbora,

ob upoštevanju sklepov št. 86 z dne 24. septembra 1973 in št. 159 z dne 3. oktobra 1995 o načinih delovanja in sestavi Revizijskega odbora,

ob upoštevanju, da je zaradi širitve Evropske unije 1. maja 2004 revizija predhodnih sklepov o načinih delovanja in sestavi Revizijskega odbora upravičena –

SKLENILA:

1.

Sklepa št. 86 in št. 159 se črtata, besedilo teh sklepov glede načinov delovanja in sestave Revizijskega odbora Upravne komisije za socialno varnost delavcev migrantov pa se nadomesti z besedilom, priloženim k temu sklepu.

2.

Ta sklep se začne uporabljati prvi dan meseca po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Predsednica Upravne komisije

Anna HUDZIECZEK


PRILOGA

Načini delovanja in sestava Revizijskega odbora Upravne komisije za socialno varnost delavcev migrantov

1.

Revizijski odbor iz člena 101(3) Uredbe (EGS) št. 574/72 pri izvajanju svojih nalog, opredeljenih v členih 102(1) in 113(3) Uredbe 574/72, deluje v pristojnosti in po navodilih Upravne komisije za socialno varnost delavcev migrantov.

V tem okviru Revizijski odbor Upravni komisiji v odobritev predloži dolgoročni delovni program. Revizijski odbor Upravni komisiji enkrat letno predloži poročilo o napredku pri izvajanju delovnega programa.

2.

Revizijski odbor svoje sklepe običajno sprejema na podlagi predloženih potrdil. Od ustreznega pristojnega organa lahko zahteva kakršne koli informacije ali poizvedbe, za katere meni, da so potrebne za preiskavo zadev, ki so mu predložene v pregled. Po potrebi in po predhodni odobritvi predsednika Upravne komisije lahko Revizijski odbor za izvajanje kakršne koli preiskave na kraju samem, ki je potrebna za nadaljnje delo, imenuje člana sekretariata ali določene člane Revizijskega odbora. Predsednik Upravne komisije o začetku preiskave obvesti predstavnika zadevne države članice pri Upravni komisiji.

V zvezi z nalogami Revizijskega odbora, zlasti pri nalogah iz členov 94, 95 in 101 Uredbe 574/72, Revizijskemu odboru s svojim strokovnim znanjem in izkušnjami pomaga neodvisni strokovnjak.

3.

Revizijski odbor sestavljata po dva predstavnika iz vsake države članice Evropske unije, ki ju imenuje pristojni organ zadevne države članice.

Kadar se član Revizijskega odbora ne more udeležiti sestanka, ga lahko zamenja namestnik, ki so ga v ta namen imenovali pristojni organi.

4.

Odločitve se sprejemajo z večino, pri čemer ima vsaka država po en glas.

Revizijski odbor mora pri sprejetju svojih mnenj navesti, ali so bila sprejeta soglasno ali z večino. Po potrebi morajo mnenja vsebovati zaključke ali pridržke manjšine.

Kadar Revizijski odbor mnenja ne sprejme soglasno, ga predloži Upravni komisiji skupaj s poročilom, ki vsebuje zlasti nasprotna stališča in razloge zanje.

Prav tako imenuje poročevalca, katerega naloga je Upravni komisiji zagotoviti vse informacije, za katere slednja meni, da so potrebne za rešitev zadevnega vprašanja.

Poročevalec ne more biti predstavnik države, ki je vključena v spor.

5.

Predstavnik Evropske komisije ali njegov namestnik pri Upravni komisiji v Revizijskem odboru deluje kot svetovalec.

6.

Funkcijo predsednika Revizijskega odbora opravlja član tiste države članice, katere predstavnik pri Upravni komisiji opravlja funkcijo predsednika navedene komisije.

Predsednik Revizijskega odbora in sekretariat sprejmeta vse ukrepe, potrebne za takojšnjo rešitev vseh vprašanj v pristojnosti Revizijskega odbora.

Predsednik Revizijskega odbora praviloma predseduje sestankom delovnih skupin, ustanovljenih za proučitev zadev, ki so v pristojnosti Revizijskega odbora; če pa to ni mogoče ali če se proučujejo posebna vprašanja, lahko predsednika zastopa druga oseba, ki jo imenuje sam.

7.

Sekretariat Upravne komisije pripravi in organizira sestanke Revizijskega odbora ter o njih sestavi zapisnik. Opravlja delo, potrebno za delovanje Revizijskega odbora. Dnevni red, datum in trajanje sestankov Revizijskega odbora se določijo po posvetovanju s predsednikom.

8.

Sekretariat Upravne komisije dnevni red posreduje članom Revizijskega odbora in članom Upravne komisije vsaj 20 dni pred začetkom vsakega sestanka.

Sekretariat Upravne komisije v istem roku pripravi dokumente za sestanek.

9.

Kadar je potrebno, se za Revizijski odbor uporablja poslovnik Upravne komisije.