5.5.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 120/22


SKLEP SVETA

z dne 27. aprila 2006

o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Dansko o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah

(2006/325/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 61(c) Pogodbe, v povezavi s prvim stavkom prvega pododstavka člena 300(2) ter prvim pododstavkom člena 300(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členoma 1 in 2 Protokola o stališču Danske, ki je priložen k Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, določbe Uredbe Sveta (ES) št. 44/2001 z dne 22. decembra 2000 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (2) Danske ne zavezujejo niti jih ni dolžna uporabljati.

(2)

Komisija je s pogajanji dosegla sporazum med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Dansko o razširitvi določb Uredbe (ES) št. 44/2001 na Dansko.

(3)

Sporazum je bil podpisan v imenu Evropske skupnosti dne 19. oktobra 2005 ob upoštevanju njegove morebitne poznejše sklenitve v skladu s Sklepom Sveta 2005/790/ES z dne 20. septembra 2005 (3).

(4)

V skladu s členom 3 Protokola o stališču Združenega kraljestva in Irske, ki je priložen k Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o Evropski skupnosti, Združeno kraljestvo in Irska sodelujeta pri sprejetju in uporabi tega sklepa.

(5)

Danska v skladu s členoma 1 in 2 Protokola o stališču Danske ne sodeluje pri sprejetju tega sklepa jo Sklep ne zavezuje niti ga ni dolžna uporabljati.

(6)

Ta sporazum bi bilo treba odobriti –

SKLENIL:

Člen 1

Sporazum med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Dansko o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah se odobri v imenu Skupnosti.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno (-e) za uradno obvestitev iz člena 12(2) Sporazuma.

V Luxembourgu, 27. aprila 2006

Za Svet

Predsednica

L. PROKOP


(1)  Mnenje z dne 23. marca 2006 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  UL L 12, 16.1.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 2245/2004 (UL L 381, 28.12.2004, str. 10).

(3)  UL L 299, 16.11.2005, str. 61.