20.4.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 107/42


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 12. aprila 2006

o spremembi Odločbe 2004/639/ES glede Hrvaške

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 1541)

(Besedilo velja za EGP)

(2006/292/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 88/407/EGS z dne 14. junija 1988 o zahtevah za zdravstveno varstvo živali, ki veljajo za promet med državami članicami Evropske skupnosti in za uvoz globoko zamrznjenega semena domačih živali iz vrst govedi (1), ter zlasati člena 8(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Komisije 2004/639/ES z dne 6. septembra 2004 o določitvi uvoznih pogojev za uvoz semena domačega goveda (2) med drugim določa seznam tretjih držav, iz katerih se sme uvažati seme goveda.

(2)

Hrvaška se doda na seznam tretjih držav, iz katerih je odobren uvoz semena goveda na podlagi stanja, ki ga je Hrvaška dosegla glede zdravstvenega varstva živali.

(3)

Odločbo 2004/639/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Priloga I k Odločbi 2004/639/ES se nadomesti z besedilom v Prilogi k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 12. aprila 2006

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 194, 22.7.1988, str. 10. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije 2006/16/ES (UL L 11, 17.1.2006, str. 21).

(2)  UL L 292, 15.9.2004, str. 21. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2006/16/ES.


PRILOGA

„PRILOGA I

Seznam tretjih držav, iz katerih države članice odobrijo uvoz semena domačega goveda

Oznaka ISO

Država

AU

Avstralija

CA

Kanada

CH

Švica

HR

Hrvaška

NZ

Nova Zelandija

RO

Romunija

US

Združene države“