19.4.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 106/21


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 18. aprila 2006

o spremembi Odločbe 2003/467/ES o priznanju nekaterih regij v Italiji kot uradno prostih tuberkuloze govedi ter enzootske goveje levkoze in Slovaške kot uradno proste enzootske goveje levkoze

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 1551)

(Besedilo velja za EGP)

(2006/290/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 64/432/EGS z dne 26. junija 1964 o problemih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki vplivajo na trgovino z govedom in prašiči znotraj Skupnosti (1), in zlasti Priloge A(I)(4) in Priloge D(I)(E) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 64/432/EGS določa, da se lahko države članice ali njihovi deli ali regije priznajo kot uradno prosti tuberkuloze, bruceloze in enzootske goveje levkoze za črede goveda, ki so v skladu z nekaterimi pogoji iz navedene direktive.

(2)

Seznami regij držav članic, razglašenih za proste goveje tuberkuloze, goveje bruceloze in enzootske goveje levkoze so določeni z Odločbo Komisije 2003/467/ES z dne 23. junija 2003 o uvedbi statusa nekaterih držav članic in regij držav članic, uradno prostih tuberkuloze, bruceloze in enzootske goveje levkoze glede čred goveda (2).

(3)

Italija je Komisiji predložila dokumentacijo, ki dokazuje skladnost z ustreznimi pogoji iz Direktive 64/432/EGS glede dežele Furlanija-Julijska krajina, da bi se ta dežela lahko priznala za uradno prosto tuberkuloze glede čred goveda.

(4)

Italija je Komisiji predložila tudi dokumentacijo, ki dokazuje skladnost z ustreznimi pogoji iz Direktive 64/432/EGS glede dežele Molise, da bi se ta dežela lahko priznala kot uradno prosto evzotske goveje levkoze glede čred goveda.

(5)

Slovaška je glede svojega ozemlja Komisiji predložila dokumentacijo, ki dokazuje skladnost z ustreznimi pogoji iz Direktivi 64/432/EGS, da bi se celotno ozemlje Slovaške lahko priznalo kot uradno prosto enzotske goveje levkoze glede čred govedi.

(6)

Po pregledu dokumentacije, ki jo je predložila Italija, je treba deželi Furlanija-Julijska krajina in Molise priznati kot uradno prosti tuberkuloze pri govedu in enzootske goveje levkoze.

(7)

Po pregledu dokumentacije, ki jo je predložila Slovaška, je treba celo državo članico priznati kot uradno prosto enzootske goveje levkoze.

(8)

Odločbo 2003/467/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(9)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Prilogi I in III k Odločbi 2003/467/ES se spremenita v skladu s Prilogo k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 18. aprila 2006

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL 121, 29.7.1964, str. 1977/64. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1/2005 (UL L 3, 5.1.2005, str. 1).

(2)  UL L 156, 25.6.2003, str. 74. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2006/169/ES (UL L 57, 28.2.2006, str. 35).


PRILOGA

Prilogi I in III k Odločbi 2003/467/ES se spremenita:

1.

V Prilogi I se poglavje 2 nadomesti z:

„POGLAVJE 2

Regije držav članic, uradno proste tuberkuloze

V Italiji:

dežela Abruzzo: pokrajina Pescara

dežela Furlanija-Julijska krajina

dežela Lombardija: province Bergamo, Como, Lecco, Sondrio

dežela Marche: pokrajina Ascoli Piceno

dežela Toskana: pokrajini Grossetto, Prato

dežela Trentino-Zgornje Poadižje: pokrajini Bolzano, Trento.“

2.

V Prilogi III se poglavje 1 nadomesti z:

„POGLAVJE 1

Države članice, uradno proste enzootske goveje levkoze

Oznaka ISO

Država članica

BE

Belgija

CZ

Češka

DK

Danska

DE

Nemčija

ES

Španija

FR

Francija

IE

Irska

CY

Ciper

LU

Luksemburg

NL

Nizozemska

AT

Avstrija

SI

Slovenija

SK

Slovaška

FI

Finska

SE

Švedska

UK

Združeno kraljestvo.“

3.

V Prilogi III se poglavje 2 nadomesti z:

„POGLAVJE 2

Regije držav članic, uradno proste enzootske goveje levkoze

V Italiji:

dežela Abruzzo: pokrajina Pescara

dežela Emilija-Romanja: province Bologna, Ferrara, Forli-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini

dežela Furlanija-Julijska krajina

dežela Lacij: pokrajini Frosinone, Rieti

dežela Ligurija: pokrajina Imperia

dežela Lombardija: pokrajine Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese

dežela Marche: pokrajine Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro

dežela Molise

dežela Piemont: pokrajine Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania, Vercelli

dežela Toskana: pokrajine Arezzo, Firence, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena

dežela Trentino-Zgornje Poadižje: pokrajini Bolzano, Trento

dežela Umbrija: pokrajini Perugia, Terni

dežela Val d'Aosta: pokrajina Aosta.“