5.4.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 96/10


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 3. aprila 2006

o nekaterih zaščitnih ukrepih v zvezi z visoko patogeno aviarno influenco v Izraelu in razveljavitvi Odločbe 2006/227/ES

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 1245)

(Besedilo velja za EGP)

(2006/266/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/496/EGS z dne 15. julija 1991 o določitvi načel o organizaciji veterinarskih pregledov živali, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav, in o spremembi direktiv 89/662/EGS, 90/425/EGS in 90/675/EGS (1), ter zlasti člena 18(1), (6) in (7) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 97/78/ES z dne 18. decembra 1997 o določitvi načel, ki urejajo organizacijo veterinarskih pregledov proizvodov, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav (2), in zlasti člena 22(1), (5) in (6) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Aviarna influenca je nalezljiva virusna bolezen pri perutnini in ostalih pticah, ki povzroča smrt in motnje, ki lahko hitro dobijo epizootske razsežnosti ter lahko predstavljajo resno nevarnost za zdravje živali in ljudi ter močno zmanjšajo donosnost reje perutnine. Obstaja tveganje, da se povzročitelj bolezni vnese v Skupnost z mednarodno trgovino z živo perutnino in nekaterimi pticami ter njihovimi proizvodi.

(2)

Izrael je Komisijo uradno obvestil o izbruhu visoko patogene aviarne influence, ki jo povzroča virus influence tipa A H5N1.

(3)

Po navedenem obvestilu Izraela je bila sprejeta Odločba Komisije 2006/227/ES z dne 17. marca 2006 o nekaterih začasnih zaščitnih ukrepih v zvezi s sumom na visoko patogeno aviarno influenco v Izraelu (3).

(4)

Zaradi nevarnosti, ki jo vnos bolezni v Skupnost predstavlja za zdravje živali, je primerno, da se začasno ustavi uvoz žive perutnine, ratitov, gojene pernate divjadi in pernate divjadi ter valilnih jajc navedenih vrst iz Izraela.

(5)

Ker je državam članicam dovoljeno uvažati lovske trofeje in jajca, namenjena za prehrano ljudi, je treba zaradi nevarnosti za zdravje živali začasno ustaviti uvoz navedenih proizvodov v Skupnost.

(6)

Prav tako je primerno, da se v Skupnost začasno ustavi uvoz svežega mesa perutnine, ratitov, gojene pernate divjadi in pernate divjadi ter uvoz mletega mesa, mehansko izkoščenega mesa, mesnih pripravkov in mesnih proizvodov, ki so sestavljeni iz ali vsebujejo meso navedenih vrst.

(7)

Primerno je določiti ukrepe, ki se bodo glede na epidemiološko stanje lahko uporabljali za določene dele Izraela.

(8)

Ob upoštevanju inkubacijske dobe bolezni je treba še naprej dovoliti uvoz nekaterih proizvodov iz perutnine, ratitov, gojene pernate divjadi in pernate divjadi, zaklane ali ulovljene pred 15. februarjem 2006.

(9)

Odločba Komisije 2005/432/ES o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali in javnozdravstvenim varstvom ter vzorcih spričeval za uvoz mesnih izdelkov za prehrano ljudi iz tretjih držav in o razveljavitvi odločb 97/41/ES, 97/221/ES in 97/222/ES (4) določa seznam tretjih držav, iz katerih lahko države članice odobrijo uvoz nekaterih mesnih izdelkov, in predpisuje režime obdelave, ki veljajo za učinkovite pri inaktivaciji zadevnih patogenov. Da se prepreči nevarnost prenosa bolezni s takimi proizvodi, je treba uporabiti ustrezen način obdelave, ki je odvisen od zdravstvenega stanja v državi porekla in vrst, iz katerih je pridobljen proizvod. Zato se zdi primerno, da je še naprej dovoljen uvoz proizvodov iz mesa perutnine, ratitov, gojene pernate divjadi in pernate divjadi s poreklom iz Izraela, ki so bili vseskozi obdelani pri temperaturi najmanj 70 °C.

(10)

Pogoji za uvoz perja so določeni v Odločbi Komisije 2006/7/ES z dne 9. januarja 2006 o nekaterih zaščitnih ukrepih v zvezi z uvozom perja iz nekaterih tretjih držav (5). Zato posebna prepoved uvoza neobdelanega perja iz Izraela ni potrebna.

(11)

Zaradi jasnosti zakonodaje Skupnosti je primerno razveljaviti Odločbo 2006/227/ES in jo nadomestiti s to odločbo.

(12)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Države članice začasno ustavijo uvoz:

(a)

žive perutnine, ratitov, gojene pernate divjadi in pernate divjadi ter valilnih jajc navedenih vrst, ki prihajajo iz delov Izraela, navedenih v delu A Priloge;

(b)

naslednjih proizvodov iz delov Izraela, navedenih v delu B Priloge:

(i)

svežega mesa perutnine, ratitov ter gojene pernate divjadi in pernate divjadi;

(ii)

mletega mesa, mehansko izkoščenega mesa, mesnih pripravkov in mesnih proizvodov, ki so sestavljeni iz ali vsebujejo meso pernate divjadi iz točke (i);

(iii)

surove hrane za hišne živali in nepredelanih posamičnih krmil, ki vsebujejo katere koli dele perutnine, ratitov, gojene pernate divjadi in pernate divjadi;

(iv)

jajc perutnine, ratitov, gojene pernate divjadi in pernate divjadi, namenjenih za prehrani ljudi, ter nepasteriziranih jajčnih proizvodov iz navedenih jajc;

(v)

neobdelanih lovskih trofej katerih koli ptic;

(vi)

nepredelanih proizvodov iz gnoja katerih koli ptic.

Člen 2

1.   Z odstopanjem od člena 1(b) dovolijo države članice uvoz proizvodov iz točk (b)(i), (ii) in (iii) navedenega člena, ki so bili pridobljeni iz ptic, zaklanih ali ulovljenih pred 15. februarjem 2006.

2.   Veterinarskim spričevalom/trgovinskim dokumentom, ki spremljajo pošiljke proizvodov iz člena 1(b)(i), (ii) in (iii), se glede na vrsto doda naslednje besedilo:

„Sveže meso/mleto meso/mehansko izkoščeno meso perutnine, ratitov, gojene pernate divjadi ali pernate divjadi (6) ali mesni pripravki/mesni proizvodi, ki so sestavljeni iz ali vsebujejo meso perutnine, ratitov, gojene pernate divjadi ali pernate divjadi (6) ali surova hrana za hišne živali in nepredelana posamična krmila, ki vsebujejo katere koli dele perutnine, ratitov, gojene pernate divjadi ali pernate divjadi (6) pridobljen(-e)(-ih) iz ptic, zaklanih ali ulovljenih pred 15. februarjem 2006 v skladu s členom 1(1) Odločbe Komisije 2006/266/ES.

3.   Z odstopanjem od člena 1(b)(ii) dovolijo države članice uvoz mesnih proizvodov, ki so sestavljeni iz ali vsebujejo meso perutnine, ratitov, gojene pernate divjadi ali pernate divjadi, pod pogojem, da je bilo meso navedenih vrst obdelano vsaj na enega od posebnih načinov obdelave iz točk B, C ali D dela 4 Priloge II k Odločbi 2005/432/ES.

4.   Poseben način obdelave na podlagi odstavka 3 tega člena se potrdi tako, da se doda naslednje besedilo:

(a)

k stolpcu B točke 9.1 o potrdilu o zdravstvenem stanju živali v veterinarskem spričevalu, sestavljenim v skladu z vzorcem iz Priloge III Odločbe 2005/432/ES:

„Mesni proizvodi, obdelani v skladu z Odločbo Komisije 2006/266/ES.“;

(b)

k točki 8.2 o potrdilu o zdravstnem stanju živali v veterinarskem spričevalu, sestavljenim v skladu z vzorcem iz Priloge IV Odločbe 2005/432/ES:

„Mesni proizvodi, obdelani v skladu z Odločbo Komisije 2006/266/ES.“

Člen 3

Države članice nemudoma sprejmejo ukrepe, potrebne za uskladitev s to odločbo, in jih objavijo. O tem nemudoma obvestijo Komisijo.

Člen 4

Odločba 2006/227/ES se razveljavi.

Člen 5

Ta odločba se uporablja do 31. julija 2006.

Člen 6

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 3. aprila 2006

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 268, 24.9.1991, str. 56. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

(2)  UL L 24, 31.1.1998, str. 9. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 165, 30.4.2004, str. 1).

(3)  UL L 81, 18.3.2006, str. 43.

(4)  UL L 151, 14.6.2005, str. 3.

(5)  UL L 5, 10.1.2006, str. 17. Odločba, kakor je bila spremenjena z Odločbo 2006/183/ES (UL L 65, 7.3.2006, str. 49).

(6)  Neustrezno črtati.“


PRILOGA

Deli Izraela iz člena 1(a) in (b):

DEL A

Oznaka države ISO

Ime države

Opis delov Izraela

IL

Izrael

celotno ozemlje Izraela


DEL B

Oznaka države ISO

Ime države

Opis delov Izraela

IL

Izrael

celotno ozemlje Izraela