5.4.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 97/1


DECYZJA KOMISJI

z dnia 9 lutego 2006 r.

zmieniająca decyzję 96/335/WE ustanawiającą wykaz i powszechne nazewnictwo składników stosowanych w produktach kosmetycznych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/257/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 76/768/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do produktów kosmetycznych (1), w szczególności jej art. 5a ust. 3 i art. 7 ust. 2,

po konsultacji z Komitetem Naukowym ds. Produktów Kosmetycznych i Produktów Nieżywnościowych Przeznaczonych dla Konsumentów,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z informacjami dostarczonymi przez zainteresowany sektor przemysłu należy zaktualizować wykaz i powszechne nazewnictwo składników stosowanych w produktach kosmetycznych, określone w załączniku do decyzji Komisji 96/335/WE (2).

(2)

W celu zapewnienia, by niektóre istniejące oraz nowe pozycje były precyzyjne z naukowego punktu widzenia i aktualne, oraz w celu poprawy wpisów botanicznych i definicji oraz klas funkcji należy zaktualizować sekcję I w Załączniku do decyzji 96/355/WE.

(3)

Zaszła konieczność wprowadzenia znacznych zmian do konwencji dotyczących nazewnictwa, określonych w Załączniku do decyzji 96/335/WE, w celu poprawy ich przejrzystości i dostosowania ich do zmian w Międzynarodowym Nazewnictwie Składników Kosmetycznych (INCI).

(4)

Wykaz skrótów określonych w Załączniku do decyzji 96/335/WE należy dostosować, aby uwzględniał włączenie do wykazu nowych składników.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 96/335/WE.

(6)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Produktów Kosmetycznych,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł

Załącznik do decyzji 96/335/WE zostaje zmieniony zgodnie z Załącznikiem do niniejszej decyzji.

Sporządzono w Brukseli, dnia 9 lutego 2006 r.

W imieniu Komisji

Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący


(1)  Dz.U. L 262 z 27.9.1976, str. 169. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2005/80/WE (Dz.U. L 303 z 22.11.2005, str. 32).

(2)  Dz.U. L 132 z 1.6.1996, str. 1.


ZAŁĄCZNIK

W Załączniku do decyzji 96/335/WE wprowadza się następujące zmiany:

Sekcja I otrzymuje następujące brzmienie:

„SEKCJA I

SKŁADNIKI KOSMETYCZNE INNE NIŻ SUROWCE ZAPACHOWE I AROMATYCZNE

Wprowadzenie

Niniejszy wykaz został przygotowany w głównej mierze na podstawie informacji dostarczonych przez europejską branżę kosmetyczną reprezentowaną przez Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego, Toaletowego i Perfumeryjnego (COLIPA).

Wykaz obejmuje wszystkie elementy przewidziane w art. 5a dyrektywy w sprawie produktów kosmetycznych dotyczące tożsamości, typowych funkcji (typowych funkcji) oraz ograniczeń w odniesieniu do składników kosmetycznych. Składniki wymienione są w porządku alfabetycznym według nazw INCI, które łącznie stanowią powszechne nazewnictwo dla celów etykietowania w całej UE.

Wykaz obejmuje następujące pola:

1.

Nazwa INCI

Odnosi się do powszechnego nazewnictwa stosowanego w oznakowaniu składników na opakowaniach produktów kosmetycznych. Zastosowane w nazewnictwie konwencje zostały załączone.

Skrót „INCI” oznacza Międzynarodowe Nazewnictwo Składników Kosmetycznych. Odnosi się do nowej terminologii opracowanej przez COLIPA w związku z potrzebą wprowadzenia prawdziwie międzynarodowego systemu. Należy zauważyć, że art. 5a dyrektywy w sprawie produktów kosmetycznych odnosi się do nazwy CTFA, która została zastąpiona przez INCI jako prawidłowe oznaczenie nazewnictwa. Nazwa INCI może dotyczyć kilku jednostek chemicznych.

W przypadku barwników kosmetycznych składniki muszą być oznaczane przy użyciu numeru colour index (CI) lub nazwy wymienionej w załączniku IV, zgodnie ze wskazaniami zawartymi w art. 6 ust. 1 lit. g) dyrektywy w sprawie produktów kosmetycznych. Z tego powodu numer CI jest traktowany jako nazwa INCI dla tych składników.

2.

Nazwa INN

Skrót odnosi się do nazwy International Non-Proprietery Name, zalecanej przez Światową Organizację Zdrowia. Tam, gdzie było to stosowne, nazwę tę umieszczono w wykazie.

3.

Nazwa Ph. Eur.

Skrót odnosi się do nazwy w Farmakopei Europejskiej. Tam, gdzie było to stosowne, nazwy Ph. Eur. umieszczono w wykazie.

4.

Numer CAS

Skrót odnosi się do numeru kodu opracowanego przez Chemical Abstracts Service. Numer CAS jest stosowanym na całym świecie kodem umożliwiającym identyfikację substancji chemicznych. Umieszczono go w wykazie, jeśli był dostępny.

5.

Numer EINECS/ELINCS

Odnosi się do kodu numerycznego podanego w Europejskim Wykazie Istniejących Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS) dla istniejących substancji chemicznych lub w Europejskim Katalogu Notyfikowanych Substancji Chemicznych (ELINCS) dla nowych substancji chemicznych. Tam, gdzie było to stosowne, umieszczono go w wykazie.

6.

Nazwa związku chemicznego/IUPAC

Pole to zawiera nazwę związku chemicznego i nazwę IUPAC (Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej). Obejmuje nazwy EINECS, w nazewnictwie których wykorzystano nazwy IUPAC, lub nazwy CAS, które umożliwiają jasną i prawidłową identyfikację składnika. Obydwie pozycje połączono w celu uniknięcia powtórzeń.

7.

Ograniczenie

Pole to dotyczy składników objętych załącznikami do dyrektywy w sprawie produktów kosmetycznych, w formacie skróconym (na przykład „III/I, 16” oznacza załącznik III, część I, nr 16). Wykaz obejmuje wszelkie odniesienia do załączników aż do dyrektywy Komisji 2000/11/WE dostosowującej załączniki dyrektywy w sprawie produktów kosmetycznych do postępu technicznego, włącznie. Jednakże skreślono substancje zakazane z dyrektyw 2002/34/WE, 2004/93/WE, 2005/42/WE i 2005/80/WE.

W związku z dostosowywaniem załączników do tej dyrektywy do postępu technicznego konieczna będzie systematyczna aktualizacja tego pola.

8.

Funkcja

Pole to dotyczy typowej funkcji (typowych funkcji) składnika stosowanego w produktach kosmetycznych; jeden składnik może mieć kilka funkcji.

Wymienione w wykazie funkcje zostały zdefiniowane w następujący sposób:

 

ŚCIERAJĄCA

Usuwa materiał z różnych powierzchni ciała albo wspomaga mechaniczne czyszczenie zębów lub zwiększa połysk.

 

WCHŁANIAJĄCA

Wchłania substancje rozpuszczalne w wodzie i/lub oleju, które są rozpuszczone lub dobrze zdyspergowane.

 

PRZECIWZBRYLAJĄCA

Pozwala na swobodny przepływ cząsteczek stałych, w ten sposób zapobiegając zlepianiu się produktów kosmetycznych w proszku w bryłę lub zbitą masę.

 

ANTYKOROZYJNA

Zapobiega korozji opakowania.

 

PRZECIWŁUPIEŻOWA

Pomaga w zwalczaniu łupieżu.

 

PRZECIWPIENIĄCA

Tłumi pianę podczas produkcji lub zmniejsza tendencję wyrobów gotowych do tworzenia piany.

 

PRZECIWDROBNOUSTROJOWA

Pomaga zapobiegać rozwojowi drobnoustrojów na skórze.

 

PRZECIWUTLENIAJĄCA

Powstrzymuje reakcje wywoływane przez tlen, przeciwdziałając utlenianiu i jełczeniu.

 

PRZECIWPOTOWA

Zmniejsza pocenie się.

 

ZAPOBIEGAJĄCA POWSTAWANIU PŁYTKI NAZĘBNEJ

Wspomaga ochronę przed powstawaniem płytki nazębnej.

 

PRZECIWŁOJOTOKOWA

Pomaga w ograniczaniu wydzielania łoju.

 

ANTYSTATYCZNA

Ogranicza elektryczność statyczną poprzez zobojętnienie ładunków elektrycznych na powierzchni.

 

ŚCIĄGAJĄCA

Ściąga skórę.

 

WIĄŻĄCA

Zapewnienia spójność kosmetyków.

 

ROZJAŚNIAJĄCA

Rozjaśnia odcień włosów lub skóry.

 

BUFORUJĄCA

Stabilizuje pH produktów kosmetycznych.

 

ZWIĘKSZAJĄCA OBJĘTOŚĆ

Zmniejsza gęstość produktów kosmetycznych.

 

CHELATUJĄCA

Reaguje i tworzy kompleksy z jonami metali, które mogłyby mieć negatywny wpływ na stabilność i/lub wygląd kosmetyków.

 

OCZYSZCZAJĄCA

Ułatwia utrzymanie powierzchni ciała w czystości.

 

BARWNIK KOSMETYCZNY

Zabarwia produkt kosmetyczny i/lub nadaje kolor skórze i/lub jej przydatkom. Wszystkie wymienione barwniki są substancjami umieszczonymi w pozytywnym wykazie barwników (załącznik IV do dyrektywy w sprawie produktów kosmetycznych).

 

SKAŻAJĄCA

Czyni produkty kosmetyczne niesmacznymi. Składniki spełniające tę funkcję są najczęściej dodawane do produktów kosmetycznych zawierających alkohol etylowy.

 

DEZODORUJĄCA

Zmniejsza lub maskuje nieprzyjemne zapachy ciała.

 

DEPILUJĄCA

Usuwa niepożądane owłosienie ciała.

 

UŁATWIAJĄCA ROZCZESYWANIE

Zmniejsza lub eliminuje plątanie się włosów z powodu zmian lub uszkodzeń powierzchni włosa, ułatwiając w ten sposób czesanie.

 

ZMIĘKCZAJĄCA

Zmiękcza i wygładza skórę.

 

EMULGUJĄCA

Wspomaga tworzenie jednorodnych mieszanin niemieszających się cieczy, zmieniając napięcie międzyfazowe.

 

STABILIZUJĄCA EMULSJĘ

Wspomaga proces emulgowania oraz poprawia stabilność i wydłuża okres trwałości emulsji.

 

BŁONOTWÓRCZA

Po zastosowaniu tworzy ciągłą warstwę na skórze, włosach lub paznokciach.

 

PIENIĄCA

Zmieniając napięcie powierzchniowe cieczy zamyka małe pęcherzyki powietrza lub innego gazu w małej ilości cieczy.

 

ZWIĘKSZAJĄCA PIENIENIE

Poprawia jakość piany wytwarzanej przez system, zwiększając jedną z następujących właściwości: objętość, teksturę i/lub stabilność.

 

ŻELUJĄCA

Nadaje preparatom w płynie konsystencję żelu (półpłynnego preparatu o pewnej elastyczności).

 

ODŻYWIAJĄCA WŁOSY

Powoduje, że włosy łatwo się rozczesuje, są one elastyczne, miękkie i błyszczące i/lub powiększa ich objętość, czyni lżejszymi, poprawia ich połysk itp.

 

KOLORYZUJĄCA WŁOSY

Barwi włosy.

 

UTRWALAJĄCA FRYZURĘ

Umożliwia fizyczne kształtowanie fryzury.

 

FALUJĄCA LUB PROSTUJĄCA WŁOSY

Zmienia strukturę chemiczną włosów, umożliwiając stylizowanie ich w wymagany sposób.

 

UTRZYMUJĄCA WILGOĆ

Utrzymuje i zachowuje wilgoć.

 

SOLUBILIZUJĄCA

Poprawia rozpuszczalność substancji, która rozpuszczają się w wodzie jedynie w niewielkim stopniu.

 

KERATOLITYCZNA

Pomaga w usunięciu martwych komórek warstwy rogowej.

 

MASKUJĄCA

Zmniejsza lub tłumi podstawowy zapach lub smak produktu.

 

NAWILŻAJĄCA

Zwiększa zawartość wody w skórze i nadaje jej miękkość i gładkość.

 

ODŻYWIAJĄCA PAZNOKCIE

Poprawia charakterystykę kosmetyczną paznokcia.

 

ŚRODEK ZMĘTNIAJĄCY

Zmniejsza przezroczystość i przeświecalność produktów kosmetycznych.

 

PIELĘGNACJI JAMY USTNEJ

Działa kosmetycznie na jamę ustną, np. oczyszczając ją, dezodorując i chroniąc.

 

ŚRODEK UTLENIAJĄCY

Zmienia charakter chemiczny innej substancji przez dodanie tlenu lub usunięcie wodoru.

 

PERŁUJĄCA

Nadaje kosmetykom perłowy wygląd.

 

PLASTYFIKATOR

Zmiękcza lub uelastycznia inną substancję, którą w przeciwnym razie trudno byłoby odkształcić, rozprowadzić lub obrobić.

 

KONSERWUJĄCA

Głównie hamuje rozwój mikroorganizmów w kosmetykach. Wszystkie wymienione środki konserwujące to substancje znajdujące się w pozytywnym wykazie środków konserwujących (załącznik VI dyrektywy w sprawie produktów kosmetycznych).

 

PROPELENT

Wytwarza ciśnienie w pojemniku z aerozolem, umożliwiając wydobycie zawartości po otwarciu zaworu. Niektóre ciekłe propelenty mogą działać jak rozpuszczalniki.

 

REDUKUJĄCA

Zmienia chemiczny charakter innej substancji poprzez dodanie wodoru lub usunięcie tlenu.

 

NATŁUSZCZAJĄCA

Uzupełnia lipidy włosów lub górnych warstw skóry.

 

ODŚWIEŻAJĄCA

Nadaje skórze przyjemną świeżość.

 

ODŻYWIAJĄCA SKÓRĘ

Utrzymuje skórę w dobrej kondycji.

 

CHRONIĄCA SKÓRĘ

Ogranicza wpływ szkodliwych czynników zewnętrznych na skórę.

 

WYGŁADZAJĄCA

Pomaga w uzyskaniu równej powierzchni skóry zmniejszając jej szorstkość lub nierówność.

 

ROZPUSZCZALNIK

Rozpuszcza inne substancje.

 

KOJĄCA

Pomaga ograniczyć dyskomfort skóry ciała lub głowy.

 

STABILIZUJĄCA

Poprawia stabilność składników lub formuły i wydłuża dopuszczalny okres magazynowania.

 

ŚRODEK POWIERZCHNIOWO CZYNNY

Obniża napięcie powierzchniowe produktów kosmetycznych i ułatwia ich równomierne rozprowadzanie.

 

OPALAJĄCA

Nadaje skórze ciemniejszy odcień podczas wystawienia jej na działanie promieniowania nadfioletowego lub bez niego.

 

TONIZUJĄCA

Stwarza uczucie komfortu skóry i włosów.

 

ŚRODEK POCHŁANIAJĄCY PROMIENIE UV

Chroni produkt kosmetyczny przed działaniem promieni UV.

 

FILTR UV

Filtruje część promieniowania UV, chroniąc skórę lub włosy przed szkodliwym działaniem tych promieni. Wszystkie wymienione filtry UV są substancjami umieszczonymi w pozytywnym wykazie filtrów UV (załącznik VII dyrektywy w sprawie produktów kosmetycznych).

 

REGULUJĄCA LEPKOŚĆ

Podwyższa lub obniża lepkość kosmetyków.

Nazwa zgodna z INCI

Nazwa zgodna z INN

Nazwa Ph. Eur.

Numer CAS

Numer EINECS/ELINCS

Nazwa związku chemicznego/IUPAC

Ograniczenie

Funkcja

ABIES BALSAMEA EXTRACT

 

 

85085-34-3

285-364-0

Abies Balsamea Extract to wyciąg z pędów Abies balsamea, Pinaceae

 

Błonotwórcza/odżywiająca włosy

ABIES PECTINATA EXTRACT

 

 

92128-34-2

295-728-0

Abies Pectinata Extract to wyciąg z kory i igieł jodły pospolitej, Abies pectinata, Pinaceae

 

Tonizująca/dezodorująca

ABIES PECTINATA OIL

 

 

92128-34-2

295-728-0

Abies Pectinata Oil to olejek eteryczny uzyskiwany z igieł jodły pospolitej, Abies pectinata, Pinaceae

 

Tonizująca/maskująca

ABIES SIBIRICA OIL

 

 

91697-89-1

294-351-9

Abies Sibirica Oil to olejek eteryczny destylowany z igieł i gałęzi Abies sibirica, Pinaceae

 

Tonizująca/maskująca

ABIETIC ACID

 

 

514-10-3

208-178-3

Kwas abietynowy

 

Stabilizująca emulsję

ABIETYL ALCOHOL

 

 

666-84-2

211-564-4

[lR-(lα,4aβ,4bα,10aα)]-l,2,3,4,4a,4b,5,6,10,10a-dekahydro-7-izopropylo-l,4a-dimetylofenantren-l- metanol

 

Regulująca lepkość

ACACIA CATECHU

 

 

8001-76-1

232-291-7

Acacia Catechu to suszony i zmiażdżony rdzeń Acacia catechu, Leguminosae

 

Koloryzująca włosy/ściągająca

ACACIA CONCINNA EXTRACT

 

 

202148-87-6

 

Acacia Concinna Extract to wyciąg z owoców Acacia Concinna, Leguminosae

 

Odżywiająca skórę

ACACIA DEALBATA EXTRACT

 

 

165800-52-2

 

Acacia Dealbata Extract to wyciąg z liści akacji srebrzystej, Acacia Dealbata, Leguminosae

 

Odżywiająca skórę

ACACIA DECURRENS EXTRACT

 

 

98903-76-5

308-877-4

Acacia Decurrens Extract to wyciąg z pędów Acacia decurrens, Leguminosae

 

Tonizująca

ACACIA FARNESIANA EXTRACT

 

 

89958-31-6

289-655-3

Acacia Farnesiana Extract to wyciąg z kwiatów i gałązek akacji, Acacia farnesiana, Leguminosae

 

Regulująca lepkość/ściągająca

ACACIA FARNESIANA GUM

 

 

2593593

232-519-5

Acacia Farnesiana Gum to materiał roślinny otrzymywany z suszonego, żywicznego eksudatu akacji, Acacia farnesiana, Leguminosae

 

Regulująca lepkość/ściągająca

ACACIA SENEGAL

acacia

acaciae gummi

2593228

232-519-5

Guma arabska

 

Regulująca lepkość

ACACIA SENEGAL EXTRACT

 

 

97659-43-3

307-447-3

Acacia Senegal Extract to wyciąg z kwiatów i gałązek akacji, Acacia senegal, Leguminosae

 

Regulująca lepkość

ACACIA SENEGAL GUM EXTRACT

 

 

90387-99-8

291-377-2

Acacia Senegal Gum Extract to wyciąg z żywicy akacji, Acacia senegal, Leguminosae

 

Regulująca lepkość

ACANTHOPANAX SENTICOSUS EXTRACT

 

 

92346-80-0

296-164-8

Acanthopanax Senticosus Extract to wyciąg z korzeni eleuterokoku kolczystego, Acanthopanax senticosus, Araliaceae

 

Kojąca

ACER PSEUDOPLATANUS EXTRACT

 

 

90063-88-0

290-048-0

Acer Pseudoplatanus Extract to wyciąg z liści Acer pseudoplatanus, Aceraceae

 

Odżywiająca skórę

ACER SACCHARINUM EXTRACT

 

 

91770-22-8

294-807-7

Acer Saccharinum Extract to wyciąg z kory i soku klonu srebrzystego, Acer saccharinum, Aceraceae

 

Keratolityczna

ACETALDEHYDE

 

 

75-07-0

200-836-8

Acetaldehyd

 

Odżywiająca paznokcie

ACETAMIDE MEA

 

 

142-26-7

205-530-8

N-2-hydroksyetyloacetamid

 

Antystatyczna/utrzymująca wilgoć

ACETAMIDOETHOXYBUTYL TRIMONIUM CHLORIDE

 

 

221375-78-6

 

Butanaminium, N,N,N-trimetylo-4-(2-acetamidoetoksy), chlorek

 

Antystatyczna/zmiękczająca/odżywiająca włosy

ACETAMIDOPROPYL TRIMONIUM CHLORIDE

 

 

123776-56-7

 

Chlorek 3-(acetylamino)-N,N,N-trimetylo-l-propanamina

 

Antystatyczna

ACETAMINOPHEN

paracetamol

paracetamolum

103-90-2

203-157-5

N-(4-Hydroksyfenylo)acetamid

 

Stabilizująca

ACETAMINOSALOL

acetaminosalol

 

118-57-0

204-261-3

Kwas benzoesowy, 2-hydroksy-, 4-(acetyloamino)ester fenylowy

 

Przeciwdrobnoustrojowa

ACETANILID

acetanilide

 

103-84-4

203-150-7

Acetanilid

 

Stabilizująca

ACETIC ACID

acetic acid

acidum aceticum

64-19-7

200-580-7

Kwas octowy

 

Buforująca

ACETONE

acetone

 

67-64-1

200-662-2

Aceton

 

Skażająca/rozpuszczalnik

1-ACETOXY-2-METHYLNAPHTHALENE

 

 

1386868

 

1-naftalenol, 2-metylo- octan

 

Koloryzująca włosy

ACETUM

 

 

90132-02-8

290-419-7

Ocet, wyciąg

 

Antystatyczna

ACETYL CYSTEINE

 

 

616-91-1

210-498-3

Acetylocysteina

 

Przeciwutleniająca

ACETYL GLUCOSAMINE

 

 

10036-64-3

233-115-1

N-acetylo-.alfa.-D-glukoza

 

Odżywiająca skórę

ACETYL GLUTAMIC ACID

 

 

1188-37-0

214-708-4

N-acetyloglutaminowy kwas

 

Odżywiająca skórę

ACETYL GLUTAMINE

 

 

35305-74-9

 

L-glutamina, N-acetylo

 

Odżywiająca skórę

ACETYL GLYCERYL RICINOLEATE

 

 

235433-29-1

 

Glicerydy, mieszane acetylo i rycynoilo

 

Odżywiająca skórę/zmiękczająca

ACETYL HEXAMETHYL INDAN

 

 

15323-35-0

239-360-0

1,1,2,3,3,6-heksametyloindan-5-ylometyloketon

 

Maskująca

ACETYL HEXAMETHYL TETRALIN

 

 

1506-02-1

216-133-4

1-(5,6,7,8-tetrahydro-3,5,5,6,8,8-heksametylo-2-naftylo)etan-1-on

 

Maskująca

ACETYL MANDELIC ACID

 

 

51019-43-3/7322-88-5

 

Kwas benzenooctowy, .alfa.-(acetyloksy)-

 

Buforująca

ACETYL METHIONINE

 

 

65-82-7/1115-47-5

200-617-7/214-224-3

N-acetylo-L-metionina

 

Odżywiająca skórę

ACETYL TRIBUTYL CITRATE

 

 

77-90-7

201-067-0

O-acetylocytrynian tributylu

 

Błonotwórcza/plastyfikator

ACETYL TRIETHYL CITRATE

 

 

77-89-4

201-066-5

O-acetylocytrynian trietylu

 

Błonotwórcza/plastyfikator

ACETYL TRIETHYLHEXYL CITRATE

 

 

144-15-0

205-617-0

Tris(2-etyloheksylo) 2-(acetyloksy)propan-1,2,3-trikarboksylowy

 

Zmiękczająca/błonotwórcza/plastyfikator

ACETYL TRIHEXYL CITRATE

 

 

24817-92-3

 

1,2,3-propanotrikarboksylowy kwas, 2-acetyloksy-,ester triheksylu

 

Przeciwutleniająca/chelatująca/plastyfikator

ACETYL TYROSINE

 

 

537-55-3

208-671-3

N-acetylo-L-tyrozyna

 

Opalająca

ACETYLATED CASTOR OIL

 

 

84929-62-4

284-546-7

Olej rycynowy, acetylowany

 

Zmiękczająca

ACETYLATED CETYL HYDROXYPROLINATE

 

 

221378-54-7

 

Ester cetylowy 1-acetylo-4-acetoksyproliny. (4R)-

 

Zmiękczająca

ACETYLATED GLYCOL STEARATE

 

 

22613-51-0

245-122-7

Stearynian 2-acetoksyetylu

 

Zmiękczająca/stabilizująca emulsję

ACETYLATED HYDROGENATED COTTONSEED GLYCERIDE

 

 

165800-53-3

 

Glicerydy, olej bawełniany mono-, uwodornione, octany

 

Zmiękczająca/emulgująca

ACETYLATED HYDROGENATED LANOLIN

 

 

91053-41-7

293-306-0

Lanolina, uwodorniona, acetylowana

 

Zmiękczająca

ACETYLATED HYDROGENATED LARD GLYCERIDE

 

 

93572-31-7

297-461-5

Glicerydy, smalcu mono-, uwodornione, octany

 

Zmiękczająca

ACETYLATED HYDROGENATED TALLOW GLYCERIDE

 

 

68990-58-9

273-612-0

Glicerydy, łojowe mono-, uwodornione, octany

 

Zmiękczająca/emulgująca

ACETYLATED HYDROGENATED TALLOW GLYCERIDES

 

 

91723-32-9

294-538-5

Glicerydy, łojowe mono-, di- i tri-, uwodornione, octany

 

Zmiękczająca/emulgująca

ACETYLATED HYDROGENATED VEGETABLE GLYCERIDE

 

 

174333-76-7

 

Glicerydy, olej roślinny mono-, uwodornione, octany

 

Zmiękczająca

ACETYLATED LANOLIN

 

 

61788-48-5

262-979-2

Lanolina, octan

 

Antystatyczna/zmiękczająca/emulgująca

ACETYLATED LANOLIN ALCOHOL

 

 

61788-49-6

262-980-8

Kwas octowy, estry z lanoliną. alkohole

 

Antystatyczna/zmiękczająca/emulgująca

ACETYLATED LANOLIN RICINOLEATE

 

 

226995-78-4

 

9-kwas oktadekenoiwy, 12-hydroksy-, (9Z, 12R)-, estry z alkoholami lanolinowymi, octany

 

Antystatyczna/zmiękczająca

ACETYLATED LARD GLYCERIDE

 

 

68990-55-6

273-609-4

Glicerydy, smalcu mono-, octany

 

Zmiękczająca

ACETYLATED PALM KERNEL GLYCERIDES

 

 

91744-63-7

294-627-9

Glicerydy, olej palmowy, acetylowane

 

Zmiękczająca/emulgująca

ACETYLATED SUCROSE DISTEARATE

 

 

121684-92-2

 

Distearynian sacharozy, octany

 

Zmiękczająca

ACETYLMETHIONYL METHYLSILANOL ELASTINATE

 

 

227200-23-9

 

Elastyna, produkt reakcji z metylosilanolem, ester N-acetylometioniny

 

Antystatyczna/odżywiająca skórę/odżywiająca włosy

ACHILLEA MILLEFOLIUM EXTRACT

 

 

84082-83-7

282-030-6

Achillea Millefolium Extract to wyciąg z liści i kwiatów krwawnika pospolitego, Achillea millefolium, Asteraceae

 

Kojąca/przeciwłupieżowa/odświeżająca/oczyszczająca/tonizująca

ACHILLEA MILLEFOLIUM OIL

 

 

2236206

282-030-6

Achillea Millefolium Oil to olejek otrzymywany z kwitnącego ziela krwawnika pospolitego, Achillea millefolium, Asteraceae

 

Kojąca/przeciwłupieżowa/odświeżająca/oczyszczająca/tonizująca

ACID BLACK 1

 

 

1064-48-8

213-903-1

Dwusodowy 4-amino-5-hydroksy - 3-(4-nitrofenyloazo)-6-(fenylazo)naftalen-2,7-disulfonat (CI 20470)

 

Koloryzująca włosy

ACID BLACK 52

 

 

5610-64-0

227-029-3

Chrom, 3-hydroksy-4-[(2-hydroksy-1-naftalenylo)azo]-7- nitronaftaleno-1-sulfonian kompleks kwasowy(CI 15711)

 

Koloryzująca włosy

ACID BLUE 1

 

 

129-17-9

204-934-1

Wodoro[4-[4-(dietyloamino)-2',4'-disulfonian benzohydrylideno]cykloheksa-2,5-dien-1-ylideno]dietyloamonio, sól sodowa (CI 42045)

 

Koloryzująca włosy

ACID BLUE 3

 

 

3536-49-0

222-573-8

Bis(wodoro[4-[4-(dietyloamino)-5'-hydroksy-2',4'-disulfonianobenzohydrylideno]cykloheksa-2,5-dien-1-ylideno]dietyloamonio], sól wapnia (CI 42051)

 

Koloryzująca włosy

ACID BLUE 9

 

 

3844-45-9

223-339-8

Diwodoro (etylo)[4-[4-[etylo(3-sulfonianobenzylo)]amino]-2'-sulfonianobenzohydrylideno]cykloheksa-2,5-dien-l-ylideno] (3-sulfonianobenzylo)amonio, sól disodu (CI 42090)

 

Koloryzująca włosy

ACID BLUE 62

 

 

4368-56-3

224-460-9

1-amino-4-(cykloheksyloamino)-9,10-dihydro-9,10-dioksoantraceno-2-sulfonian (CI 62045).sodu

 

Koloryzująca włosy

ACID BLUE 74

indigotindisulfonate sodium

 

860-22-0

212-728-8

5,5'-(2-(1,3-dihydro-3-okso-2H-indazol-2-ylideno)-1,2-ihydro-3H-indol-3-on)disulfonian disodu (CI 73015)

 

Koloryzująca włosy

ACID BROWN 13

 

 

6373-79-1

228-922-0

3,3'-[sulfonylobis[(2-nitro-p-fenyleno)imino]]bis[6-anilinobenzenosulfonian] (CI 10410).disodu

 

Koloryzująca włosy

ACID GREEN 1

 

 

19381-50-1

243-010-2

Tris[5,6-dihydro-5-(hydroksyimino)-6-oksonaftaleno-2-sulfoniano(2-)-N 5,O 6]żelazian(3-) trisodu (CI 10020)

 

Koloryzująca włosy

ACID GREEN 25

 

 

4403-90-1

224-546-6

2,2'-(9,10-dioksoantraceno-1,4-diylodiimino)bis(5-metylosulfonian) disodu (CI 61570)

 

Koloryzująca włosy

ACID GREEN 50

 

 

3087-16-9

221-409-2

Wodoro[4-[4-(dimetyloamino)-alfa-(2-hydroksy-3,6-disulfoniano-1-naftylo)benzylideno]cykloheksa-2,5-dien-1-ylideno]dimetylomonio, sól monosodu (CI 44090)

 

Koloryzująca włosy

ACID ORANGE 3

 

 

6373-74-6

228-921-5

2-anilino-5-(2,4-dinitroanilino)benzenosulfonian sodu (CI 10385)

 

Koloryzująca włosy

ACID ORANGE 6

 

 

547-57-9

208-924-8

4-(2,4-dihydroksyfenyloazo)benzenosulfonian sodu (CI 14270)

 

Koloryzująca włosy

ACID ORANGE 7

 

 

633-96-5

211-199-0

4-[(2-hydroksy-1-naftylo)azo]benzenosulfonian sodu (CI 15510)

 

Koloryzująca włosy

 

 

 

 

 

 

 

 

ACID RED 14

 

 

3567-69-9

222-657-4

4-hydroksy-3-[(4-sulfonianonaftylo)azo]naftalenosulfonian disodu (CI 14720)

 

Koloryzująca włosy

ACID RED 14 ALUMINUM LAKE

 

 

84238-07-3

282-478-2

Kwas 1-naftalenosulfonowy, 4-hydroksy-3-[(4-sulfo-1-naftalenylo)azo]-, związek glinu (CI 14720:1)

 

Koloryzująca włosy

ACID RED 18

 

 

2611-82-7

220-036-2

1-(1-naftyloazo)-2-hydroksynaftaleno-4',6,8-trisulfonian trisodu (CI 16255)

 

Koloryzująca włosy

ACID RED 18 ALUMINUM LAKE

 

 

12227-64-4

235-438-3

Glin, 7-hydroksy-8-[(4-sulfo-1-naftalenylo)azo]-kwas 1,3- naftalenosulfonowy związek (CI 16255:1)

 

Koloryzująca włosy

ACID RED 27

 

 

915-67-3

213-022-2

3-hydroksy-4-(4'-sulfonianonaftyloazo)naftaleno-2,7-disulfonian trisodu (CI 16185)

 

Koloryzująca włosy

ACID RED 33

 

 

3567-66-6

222-656-9

5-amino-4-hydroksy-3-(fenyloazo)naftaleno-2,7-disulfonian disodu (CI 17200)

 

Koloryzująca włosy

ACID RED 35

 

 

6441-93-6

229-231-7

5-(acetylamino)-4-hydroksy-3-[(o-tolilo)azo]naftaleno-2,7-disulfonian disodu (CI 18065)

 

Koloryzująca włosy

ACID RED 51

ethyrosine

 

16423-68-0

240-474-8

2-(2,4,5,7-tetrajodo-6-oksydo-3-oksoksanteno-9-ylo)benzoesan disodu (CI 45430)

 

Koloryzująca włosy

ACID RED 52

 

 

3520-42-1

222-529-8

Wodoro3,6-bis(dietyloamino)-9-(2,4-disulfonianofenylo)ksantylium, sól sodowa (CI 45100)

 

Koloryzująca włosy

 

 

 

 

 

 

 

 

ACID RED 87

 

 

17372-87-1

241-409-6

2-(2,4,5,7-tetrabromo-6-oksydo-3-oksoksanteno-9-ilo)benzoesan disodu (CI 45380)

 

Koloryzująca włosy

ACID RED 92

 

 

18472-87-2

242-355-6

Kwas 3,4,5,6-tetrachloro-2-(1,4,5,8-tetrabromo-6-hydroksy-3-oksoksanteno-9-ilo)benzoesowy (CI 45410)

 

Koloryzująca włosy

ACID RED 95

 

 

33239-19-9

251-419-2

2-(4,5-dijodo-6-oksydo-3-oksoksanteno-9-ilo)benzoesan disodu (CI 45380)

 

Koloryzująca włosy

ACID RED 195

 

 

 

 

4-[(4,5-dihydro-3-metylo-5-okso-1-fenylo-1H-pirazol-4-ylo)azo]-3-hydroksynaftaleno-1-sulfonian sodu

IV/1

Barwnik kosmetyczny

ACID VIOLET 9

 

 

6252-76-2

228-377-9

9-(2-karboksylofenylo)-3-(2-metyloanilino)-6-(2-metylo-4-sulfoanilino)wodoroksantylium, sól monosodowa (CI 45410)

 

Koloryzująca włosy

ACID VIOLET 43

 

 

4430-18-6

224-618-7

4-[(9,10-dihydro-4-hydroksy-9,10-diokso-1-antrylol)amino]tolueno-3-sulfonian (CI 60730).sodu

 

Koloryzująca włosy

ACID YELLOW 1

 

 

846-70-8

212-690-2

5,7-dinitro-8-oksydonaftaleno-2-sulfonian disodu (CI 10316)

 

Koloryzująca włosy

ACID YELLOW 3

 

 

95193-83-2

305-897-5

1H-indeno-1,3(2H)-dion, 2-(2-chinolinylo)sulfonian, sole sodowe

 

Koloryzująca włosy

ACID YELLOW 23

 

 

1934-21-0

217-699-5

4-(4-sulfofenylazo)pirazolo-3-karboksylan 5-hydroksy-1-(4-sulfofenylu) (CI 19140)

 

Koloryzująca włosy

ACID YELLOW 73 SODIUM SALT

fluoroscein sodium

 

518-47-8

208-253-0

2-(3-okso-6-oksydoksanteno-9-ilo)benzoesan disodu (CI 45350)

 

Koloryzująca włosy

ACIDOPHILUS/VITIS VINIFERA FERMENT

 

 

 

 

Acidophilus/Vitis Vinifera Ferment to produkt uzyskany w procesie fermentacji winogron (Vitis vinifera) przez mikroorganizm Acidophilus

 

Odżywiająca skórę

ACINETOBACTER FERMENT

 

 

 

 

Produkt uzyskany w procesie fermentacji acinetobacter

 

Odżywiająca skórę

ACORUS CALAMUS EXTRACT

 

 

84775-39-3

283-869-0

Acorus Calamus Extract to wyciąg z korzeni tataraku, Acorus calamus, Araceae

 

Odżywiająca skórę

ACORUS CALAMUS ROOT POWDER

 

 

84775-39-3

283-869-0

Acorus Calamus Root Powder to proszek otrzymywany z korzeni tataraku, Acorus calamus, Araceae

 

Odżywiająca skórę

ACRYLAMIDE/SODIUM ACRYLATE COPOLYMER

 

 

25085-02-3

 

2-propenowy kwas, sól sodowa, polimer z 2-propenamideim

 

Antystatyczna/błonotwórcza

ACRYLAMIDES COPOLYMER

 

 

 

 

2-propenamid, polimer z 2-butenamid i/lub alkilopropenamid

 

Antystatyczna/błonotwórcza

ACRYLAMIDES/ACRYLATES/DMAPA/METHOXY PEG METHACRYLATE COPOLYMER

 

 

 

 

 

 

Błonotwórcza

ACRYLAMIDOPROPYLTRIMONIUM CHLORIDE/ACRYLATES COPOLYMER

 

 

 

 

Chlorek propenoamidopropylotrimetyloamoniowy, polimer z kwasem propenowym, butenowym, i/lub alkilopropeniany

 

Błonotwórcza

ACRYLATES COPOLYMER

 

 

25133-97-5

 

2-propenowy kwas, 2-metylo-, polimer z etylo 2-propenianem i 2-metylo-2-propenianem metylu

 

Antystatyczna/wiążąca/błonotwórcza

ACRYLATES/ACETOACETOXYETHYL METHACRYLATE COPOLYMER

 

 

 

 

 

 

Błonotwórcza

ACRYLATES/ACRYLAMIDE COPOLYMER

 

 

 

 

Propenamid, polimer z propenowym kwasem, butenowym kwasem, i/lub alkilopropenianami

 

Błonotwórcza

ACRYLATES/AMMONIUM METHACRYLATE COPOLYMER

 

 

 

 

Butenian amonu, polimer z propenowym kwasem, butenowym kwasem, i/lub alkilopropenianami

 

Antystatyczna/błonotwórcza

ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER

 

 

 

 

Propenian alkilowy C10-C30, polimer z propenowym kwasem, butenowym kwasem, i/lub alkilopropenianami, produkt z eteru sacharozy propenylu lub propenylu 2,2-dihydroksymetylu-1,3-propanediol

 

Błonotwórcza

ACRYLATES/CARBAMATE COPOLYMER

 

 

 

 

 

 

Odżywiająca włosy/odżywiająca skórę

ACRYLATES/CETETH-20 ITACONATE COPOLYMER

 

 

 

 

Kopolimer utworzony z półestru kwasu metylenobutanodiowego i poli(oksy-1,2-glikosal),.alfa.-heksadecyl-.ω.-hydroksy-, i jednego lub więcej monomerów kwasu akrylowego, kwasu metakrylowego lub jednego z ich estrów prostych

 

Regulująca lepkość

ACRYLATES/CETETH-20 METHACRYLATE COPOLYMER

 

 

 

 

Kopolimer utworzony z półestru kwasu metakrylowego i poli(oksy-1,2-glikosal),.alfa.-heksadecyl-.ω.-hydroksy-, i jednego lub więcej monomerów kwasu akrylowego, kwasu metakrylowego lub jednego z ich estrów prostych

 

Regulująca lepkość

ACRYLATES/DIACETONEACRYLAMIDE COPOLYMER

 

 

 

 

 

 

Błonotwórcza/regulująca lepkość

ACRYLATES/DIMETHICONE COPOLYMER

 

 

 

 

Polidimetylosiloksan, kopolimer z jednym lub więcej monomerami kwasu akrylowego, kwasu metakrylowego lub jednego z ich estrów prostych

 

Przeciwzbrylająca/wiążąca/błonotwórcza

ACRYLATES/DIMETHYLAMINOETHYL METHACRYLATE COPOLYMER

 

 

 

 

Kopolimer utworzony z estru kwasu metakrylowego i dwumetyloaminoetanolu i jednego lub więcej monomerów składających się z kwasu akrylowego, kwasu metakrylowego lub jednego z ich estrów prostych

 

Wiążąca/błonotwórcza

ACRYLATES/ETHYLHEXYL ACRYLATE COPOLYMER

 

 

 

 

Kopolimer utworzony z akrylanu etanoheksylowego i jednego lub więcej monomerów kwasu akrylowego, kwasu metakrylowego lub jednego z ich estrów prostych

 

Błonotwórcza

ACRYLATES/ETHYLHEXYLACRYLAMIDE COPOLYMER

 

 

 

 

2-Kwas propenowy, 2-metylo-, polimer z kwasem 2- propenowym i N-(2-etyloheksyl)-2-propenamidem

 

Błonotwórcza

ACRYLATES/PVP COPOLYMER

 

 

26589-26-4

 

2-propenowy kwas, 2-metylo-, polimer z 1-etenylo-2-pirolidynonem i 2-metylo-2-propenianem etylu

 

Antystatyczna/wiążąca/błonotwórcza

ACRYLATES/STEARETH-50 ACRYLATE COPOLYMER

 

 

 

 

 

 

Błonotwórcza/regulująca lepkość

ACRYLATES/STEARETH-20 METHACRYLATE COPOLYMER

 

 

 

 

Stearylowy alkohol, produkt z oksiranem, estrem butenianu, polimer z kwasem propenowym, kwasem butenowym i/lub preponatami alkilowymi

 

Regulująca lepkość

ACRYLATES/STEARETH-20 ITACONATE COPOLYMER

 

 

 

 

Kopolimer utworzony z półestru kwasu metylenobursztynowego i poli(oksy-1,2-glikosal),.alfa.-oktadecyl-.ω.-hydroksy-, i jednego lub więcej monomerów kwasu akrylowego, kwasu metakrylowego lub jednego z ich estrów prostych

 

Regulująca lepkość

ACRYLATES/VA COPOLYMER

 

 

25067-02-1

 

 

 

Błonotwórcza/regulująca lepkość

ACRYLATES/VA CROSSPOLYMER

 

 

 

 

 

 

Błonotwórcza

ACRYLATES/VINYL ISODECANOATE CROSSPOLYMER

 

 

 

 

 

 

Błonotwórcza/stabilizująca emulsję/regulująca lepkość

ACRYLIC ACID/ACRYLONITROGENS COPOLYMER

 

 

61788-40-7

 

2-Propenonitryl, homopolimer, hydrolizowany

 

Błonotwórcza

ACTINIDIA CHINENSIS FRUIT EXTRACT

 

 

92456-63-8

296-241-6

Actinidia Chinensis Fruit Extract to wyciąg z owoców kiwi, Actinidia chinensis, Actinidiaceae

 

Zmiękczająca/odżywiająca skórę

ACTINIDIA CHINENSIS SEED

 

 

92456-63-8

296-241-6

Actinidia Chinensis Seed to mielone nasiona kiwi, Actinidia chinensis, Actinidiaceae

 

Zmiękczająca/odżywiająca skórę

ACTINIDIA CHINENSIS SEED OIL

 

 

 

 

Actinidia Chinensis Seed Oil to olej wyciskany z nasion kiwi, Actinidia chinensis, Actinidiaceae

 

Zmiękczająca/odżywiająca skórę

ACTINIDIA CHINENSIS WATER

 

 

92456-63-8

296-241-6

Actinidia Chinensis Water to roztwór wodny esencji zapachowych owoców kiwi, Actinidia chinensis, Actinidiaceae

 

Zmiękczająca/odżywiająca skórę

ADANSONIA DIGITATA OIL

 

 

225233-93-2

 

Adansonia Digitata Oil jest olejem otrzymywanym z liści i miazgi owoców Adansonia digitata, Bombacaceae

 

Zmiękczająca/odżywiająca skórę

ADENOSINE

 

 

58-61-7

200-389-9

Adenozyna

 

Odżywiająca skórę

ADENOSINE CYCLIC PHOSPHATE

 

 

60-92-4

200-492-9

Adenozyna, cykliczna 3',5'-(wodorofosforan)

 

Odżywiająca skórę

ADENOSINE PHOSPHATE

adenosine phosphate

 

61-19-8

200-500-0

Fosforan adenozyny

 

Odżywiająca skórę

ADENOSINE TRIPHOSPHATE

 

 

56-65-5

200-283-2

5'-trifosforan adenozyny

 

Odżywiająca skórę

ADEPS BOVIS

 

 

61789-97-7

263-099-1

Łój. Tłuszcz zwierzęcy. Składa się głównie z glicerydów kwasów tłuszczowych C16-18

II/419 (należy przestrzegać przetwarzania zgodnie z II/419)

Zmiękczająca

ADEPS SUILLUS

 

 

61789-99-9

263-100-5

Smalec. Oczyszczany wewnętrzny tłuszcz wieprzowy. Składa się głównie z stearyny, palmityny i oleiny

 

Zmiękczająca

ADIANTUM CAPILLUS VENERIS EXTRACT

 

 

84649-72-9

283-457-0

Adiantum Capillus Veneris Extract to wyciąg z liści paprotki, Adiantum capillus-veneris, Polypodiaceae

 

Przeciwłupieżowa/ściągająca

ADIANTUM PEDATUM EXTRACT

 

 

165800-54-4

 

Adiantum Pedatum Extract to wyciąg z liści paproci, Adiantum pedatum, Polypodiaceae

 

Przeciwłupieżowa/ściągająca

ADIPIC ACID

 

 

124-04-9

204-673-3

Kwas adypinowy

 

Buforująca

ADIPIC ACID/DIETHYLENE GLYCOL/GLYCERIN CROSSPOLYMER

 

 

26760-54-3

 

Kwas adypinowy, poliester z 2,2'-oksybisetanolem i 1,2,3-propanetriolem

 

Błonotwórcza

ADIPIC ACID/DIETHYLENETRIAMINE COPOLYMER

 

 

25085-20-5

 

Kwas adypinowy, poliamid z N-(2-aminoetyl)-1,2-oksamid

 

Błonotwórcza

ADIPIC ACID/DIMETHYLAMINOHYDROXYPROPYL DIETHYLENETRIAMINE COPOLYMER

 

 

133184-01-7

 

Kwas adypinowy, polimer z 1-(bis(2-aminoetylo)amino)-3-(dimetylamino)-2-propanol

 

Antystatyczna/błonotwórcza

ADIPIC ACID/EPOXYPROPYL DIETHYLENETRIAMINE COPOLYMER

 

 

25212-19-5

 

Kwas adypinowy, polimer z chlorometyloksiranem i N-(2-aminoetyl)-1,2-oksamid

 

Antystatyczna/błonotwórcza

ADIPIC ACID/ISOPHTHALIC ACID/NEOPENTYL GLYCOL/TRIMETHYLOLPROPANE COPOLYMER

 

 

25950-34-9

 

 

 

Błonotwórcza

ADIPIC ACID/ISOPHTHALIC ACID/NEOPENTYL GLYCOL/TRIMETHYLOLPROPANE COPOLYMER

 

 

25950-34-9

 

Kwas 1,3-benzenodikarboksylowy, polimer z 2,2-dimetylo-1,3-propanediol, 2-etylo-2-(hydroksymetylo)-1,3-propanediol i kwas heksanowy

 

Błonotwórcza

ADIPIC ACID/NEOPENTYL GLYCOL/TRIMELLITIC ANHYDRIDE COPOLYMER

 

 

28407-73-0

 

Kwas adypinowy, polimer z kwasem 1,3-dihydro-1,3-diokso-5-izobenzofuranokarboksylowym i propanodiolem 2,2-dimetylowym-1,3

 

Błonotwórcza

AEGOPODIUM PODAGRARIA EXTRACT

 

 

90320-19-7

291-043-6

Aegopodium Podagraria Extract to wyciąg z kwitnącego ziela podagrycznika pospolitego, Aegopodium podagraria, Apiaceae

 

Odżywiająca skórę

AESCULUS HIPPOCASTANUM BARK EXTRACT

 

 

8053-39-2

232-497-7

Aesculus Hippocastanum Bark Extract to wyciąg z kory kasztanowca, Aesculus hippocastanum, Hippocastanaceae

 

Tonizująca/ściągająca

AESCULUS HIPPOCASTANUM EXTRACT

 

 

8053-39-2

232-497-7

Aesculus Hippocastanum Extract to wyciąg z kasztanowca, Aesculus hippocastanum, Hippocastanaceae

 

Tonizująca/ściągająca

AGAR

 

agar

9002-18-0

232-658-1

Agar

 

Wiążąca/regulująca lepkość

AGARICUS BISPORUS EXTRACT

 

 

95009-14-6

305-742-1

Agaricus Bisporus Extract to wyciąg z kapelusza i nóżki grzyba Agaricus bisporus, Agaricaceae

 

Zmiękczająca

AGAROSE

 

 

9012-36-6

232-731-8

Agaroza

 

Odżywiająca skórę/regulująca lepkość

AGAVE AMERICANA EXTRACT

 

 

85186-53-4

286-037-5

Agave Americana Extract to wyciąg z liści Agave americana, Agavaceae

 

Odżywiająca skórę

AGAVE RIGIDA

 

 

 

 

Agave Rigida to materiał roślinny otrzymywany z liści agawy, Agave rigida, Agavaceae

 

Zwiększająca objętość

AGAVE RIGIDA EXTRACT

 

 

165800-55-5

306-786-4

Agave Rigida Extract to wyciąg z liści agawy, Agave rigida, Agavaceae

 

Zwiększająca objętość

AGRIMONIA EUPATORIA EXTRACT

 

 

84775-40-6

283-870-6

Agrimonia Eupatoria Extract to wyciąg z liści rzepiku, Agrimonia eupatoria, Rosaceae

 

Odżywiająca skórę/ściągająca/przeciwdrobnoustrojowa

AGROPYRON REPENS EXTRACT

 

 

84649-79-6

283-459-1

Agropyron Repens Extract to wyciąg z korzeni perzu właściwego, Agropyron repens, Gramineae

 

Odżywiająca skórę

AHNFELTIA CONCINNA EXTRACT

 

 

223749-75-5

 

Ahnfeltia Concinna Extract to wyciąg z alg Ahnfeltia concinna, Phyllophoraceae

 

Chroniąca skórę; żelująca

AILANTHUS ALTISSIMA EXTRACT

 

 

90131-67-2

290-380-6

Ailanthus Altissima Extract to wyciąg z kory Ailanthus altissima, Simarubaceae

 

Odżywiająca skórę

ALANINE

alanine

alaninum

56-41-7/302-72-7

200-273-8/206-126-4

Alanina

 

Antystatyczna

ALANINE GLUTAMATE

 

 

13187-90-1

 

Glutaminowy kwas, związek z alaniną

 

Odżywiająca skórę

ALANINE/HISTIDINE/LYSINE POLYPEPTIDE COPPER HCL

 

 

 

 

Polimer otrzymywany z alaniny, histydyny i lizyny, pochodny miedzi, hydrochlorek

 

Odżywiająca skórę

ALBUMEN

 

 

9006-50-2

310-127-6

Substancje pochodzenia naturalnego, białko jaja

 

Błonotwórcza

ALCHEMILLA VULGARIS EXTRACT

 

 

84695-94-3

283-614-3

Alchemilla Vulgaris Extract to wyciąg z liści i naziemnych części przywrotnika pospolitego, Alchemilla vulgaris, Rosaceae

 

Odżywiająca skórę/oczyszczająca/ściągająca

ALCLOXA

alcloxa

 

1317-25-5

215-262-3

Glin, chloro[(2,5-dwuokso-4-imidazolidinyl)ureato]tetrahydroksydi-

 

Przeciwdrobnoustrojowa/ściągająca

ALCOHOL

alcohol

alcoholum/ethanolum

64-17-5

200-578-6

Etanol

 

Rozpuszczalnik

ALCOHOL DENAT.

 

 

 

 

Etanol skażony zgodnie z przepisami celnymi i akcyzowymi

 

Rozpuszczalnik

ALDIOXA

aldioxa

 

5579-81-7

226-964-4

Glin, [(2,5-dwuokso-4-imidazolidinyl)moczniko]dihydroksy-

 

Przeciwdrobnoustrojowa/ściągająca

ALEURITES MOLUCCANA EXTRACT

 

 

223747-70-4

 

Aleurites Moluccana Extract to wyciąg z orzechów kukui, Aleurites moluccana, Euphorbiaceae

 

Zmiękczająca

ALEURITES MOLUCCANA NUT OIL

 

 

8015-80-3

 

Aleurites Moluccana Nut Oil to olej wyciskany z orzechów drzewa kukui, Aleurites moluccana, Euphorbiaceae

 

Odżywiająca skórę

ALEURITIC ACID

 

 

6949-98-0

 

Kwas heksadekanowy, 9,10,16-trihydroksy-

 

Odżywiająca skórę

ALGAE

 

 

 

 

 

 

Tonizująca/odświeżająca/kojąca/utrzymująca wilgoć

ALGIN

sodium alginate

natrii alginas

9005-38-3

 

Alginowy kwas, sól sodowa

 

Wiążąca/regulująca lepkość

ALGINIC ACID

alginic acid

acidum alginicum

9005-32-7

232-680-1

Alginowy kwas

 

Wiążąca/regulująca lepkość

ALKANNA TINCTORIA EXTRACT

 

 

85251-58-7

286-469-4

Alkanna Tinctoria Extract to wyciąg z korzeni alkanny barwierskej, Alkanna tinctoria, Boraginaceae

 

Tonizująca

ALLANTOIN

allantoin

 

97-59-6

202-592-8

Mocznik, (2,5-dwuokso-4-imidazolidinyl)-

 

Kojąca

ALLANTOIN ACETYL METHIONINE

 

 

4207-40-3

224-126-2

N-acetylo-DL-metionina, związek z (2,5-diokso-4-imidazolidyno)mocznikiem (1:1)

 

Antystatyczna/chroniąca skórę/kojąca

ALLANTOIN ASCORBATE

 

 

57448-83-6

260-739-1

L-askorbinian (2,5-dioksoimidazolidyn-4-ylo)mocznika

 

Przeciwutleniająca/kojąca/chroniąca skórę

ALLANTOIN BIOTIN

 

 

4492-73-3

 

Mocznik, (2,5-diokso-4-imidazoldynylo)-, związek z 2H-tieno[3,4-d]imidazolo-4-pentanowym kwasem, heksahydro-2-okso-,[3as(3aα,4b,6aα)]-

 

Kojąca/przeciwłojotokowa/chroniąca skórę

ALLANTOIN CALCIUM PANTOTHENATE

 

 

4207-41-4

 

Mocznik, (2,5-diokso-4-imidazolidynylo)-, związek z kwasem N-(3-hydroksymetylo-3-metylo-2-hydroksybutanoilo)-3-aminopropanowym

 

Kojąca/chroniąca skórę

ALLANTOIN GALACTURONIC ACID

 

 

5119-24-4

 

Mocznik, (2,5-diokso-4-imidazolidynylo)-, związek z kwasem galakturonowym

 

Kojąca/chroniąca skórę

ALLANTOIN GLYCYRRHETINIC ACID

 

 

976175

 

Mocznik, (2,5-diokso-4-imidazolidynylo)-, związek z kwasem olean-12-en-29-owym, 3β-hydroksy-11-okso-

 

Chroniąca skórę/kojąca

ALLANTOIN PABA

 

 

4207-42-5

 

Mocznik, (2,5-diokso-4-imidazolidynylo)-, związek z kwasem 4-aminobenzoesowym. (1:1)

 

Srodek pochłaniający promienie UV

ALLANTOIN POLYGALACTURONIC ACID

 

 

29659-38-9

 

Kwas poligalakturonowy, związek z (2,5-diokso-4-imidazolidynylo)mocznikiem

 

Chroniąca skórę/kojąca

ALLIUM CEPA EXTRACT

 

 

8054-39-5

232-498-2

Allium Cepa Extract to wyciąg z bulw cebuli, Allium cepa, Liliaceae

 

Przeciwłupieżowa

ALLIUM SATIVUM EXTRACT

 

 

8008-99-9

232-371-1

Allium Sativum Extract to wyciąg z główki czosnku, Allium sativum, Liliaceae

 

Przeciwdrobnoustrojowa

ALLYL CAPROATE

 

 

123-68-2

204-642-4

Heksanian alilu

 

Zmiękczająca

ALLYL METHACRYLATES CROSSPOLYMER

 

 

182212-41-5

 

2-Kwas propenowy, 2-metylo-, 1,2-etenodiylo ester, polimer z 2-propenylo 2-metylo-2-propenianem

 

Stabilizująca emulsję/środek zmętniający/regulująca lepkość

ALLYL STEARATE/VA COPOLYMER

 

 

56266-37-6

 

Stearynian propenylu, polimer z octanem etenylu

 

Błonotwórcza

ALMOND OIL PEG-6 ESTERS

 

 

124046-50-0

 

Oleje, migdał, etoksylowane, 6 mol EO

 

Zmiękczająca

ALMONDAMIDE DEA

 

 

124046-18-0

 

Amidy migdałowe, N,N-bis(2-hydroksyetylo)-

 

Srodek powierzchniowo czynny

ALMONDAMIDOPROPALKONIUM CHLORIDE

 

 

124046-03-3

 

Chlorki migdałoalkiloamidopropylodimetylobenzyloammoniowe

 

Antystatyczna

ALMONDAMIDOPROPYL BETAINE

 

 

165586-98-1

 

Migdałoamidopropylodimetyloglicyna

 

Srodek powierzchniowo czynny/pieniąca/oczyszczająca

ALMONDAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE

 

 

165586-99-2

 

Amidy, migdałowe, N-[3-(dimetyloamino)-propyl]-

 

Antystatyczna

ALMONDAMIDOPROPYLAMINE OXIDE

 

 

124046-20-4

 

Amidy, migdałowe, N-[3-(dimetyloamino)-propyl]-, N-tlenek

 

Srodek powierzchniowo czynny/pieniąca/oczyszczająca

ALNUS FIRMIFOLIA EXTRACT

 

 

223747-71-5

 

Alnus Firmifolia Extract to wyciąg ze strobil Alnus firmifolia, Betulaceae

 

Odżywiająca skórę

ALOE ARBORESCENS EXTRACT

 

 

223747-76-0

 

Aloe Arborescens Extract to wyciąg z liści Aloe arborescens, Liliaceae

 

Nawilżająca/kojąca

ALOE BARBADENSIS

 

 

 

 

Aloe Barbadensis to materiał roślinny otrzymywany z liści aloesu, Aloe barbadensis, Liliaceae.

 

Zmiękczająca

ALOE BARBADENSIS EXTRACT

 

aloes extractum

85507-69-3

287-390-8

Aloe Barbadensis Extract to wyciąg z liści aloesu, Aloe barbadensis, Liliaceae

 

Zmiękczająca

ALOE BARBADENSIS FLOWER EXTRACT

 

 

85507-69-3

287-390-8

Aloe Barbadensis Flower Extract to wyciąg z kwiatów aloesu, Aloe barbadensis, Liliaceae.

 

Zmiękczająca

ALOE BARBADENSIS GEL

 

 

 

 

Aloe Barbadensis Gel to sok wyciskany z liści aloesu, Aloe barbadensis, Liliaceae

 

Zmiękczająca

ALOE FEROX EXTRACT

 

 

84649-82-1

283-462-8

Aloe Ferox Extract to wyciąg z liści Aloe ferox, Liliaceae

 

Nawilżająca/kojąca

ALPHA DAMASCONE

 

 

23726-94-5

245-845-8

(Z)-1-(2,6,6-trimetylo-2-cykloheksen-1-ylo)-2-buten-1-on

 

Maskująca

ALPHA-GLUCAN OLIGOSACCHARIDE

 

 

27707-45-5

 

α-d-glukozy homopolimer

 

Odżywiająca skórę

ALTHAEA OFFICINALIS

 

 

 

 

Althaea Officinalis to materiał roślinny otrzymywany z suszonych korzeni prawoślazu lekarskiego, Althaea officinalis, Malvaceae.

 

Zmiękczająca

ALTHAEA OFFICINALIS EXTRACT

 

 

73049-65-7

277-254-6

Althaea Officinalis Extract to wyciąg z korzeni prawoślazu lekarskiego, Althaea officinalis, Malvaceae

 

Zmiękczająca

ALTHAEA ROSEA POWDER

 

 

90045-76-4

289-940-2

Althaea Rosea Powder to suszone, pokruszone kwiaty prawoślazu ogrodowego, Althaea rosea, Malvaceae

 

Odżywiająca skórę/nawilżająca

ALUMINA

 

aluminii oxidum

1344-28-1

215-691-6

Tlenek glinu

 

Scierająca/środek zmętniający/regulująca lepkość

ALUMINUM ACETATE

aluminium acetate

 

139-12-8

205-354-1

Octan glinu, sól glinu(3:1)

 

Przeciwdrobnoustrojowa

ALUMINUM BEHENATE

 

 

18990-72-2

242-726-2

Tridokozanian glinu

 

Srodek zmętniający/regulująca lepkość

ALUMINUM BENZOATE

 

 

555-32-8

209-091-3

Tribenzoesan glinu

 

Przeciwdrobnoustrojowa

ALUMINUM BROMOHYDRATE

 

 

39431-98-6

254-448-9

Pentahydroksyd bromku diglinu

 

Przeciwpotowa/dezodorująca/ściągająca

ALUMINUM BUTOXIDE

 

 

2269-22-9

218-871-2

2-butanol, sól glinu

 

Stabilizująca

ALUMINUM CAPRYLATE

 

 

6028-57-5

227-902-9

Trioktanian glinu

 

Stabilizująca emulsję/środek zmętniający/regulująca lepkość

ALUMINUM CAPRYLOYL HYDROLYZED COLLAGEN

 

 

165800-56-6

 

Zhydrolizowany kolagen, produkt z kwasem kaprylowym, sól glinu

 

Antystatyczna/odżywiająca skórę/odżywiająca włosy

ALUMINUM CHLORIDE

aluminium chloride

 

7446-70-0

231-208-1

Chlorek glinu

 

Przeciwpotowa/dezodorująca/ściągająca

ALUMINUM CHLOROHYDRATE

 

 

12042-91-0

234-933-1

Pentahydroksyd chlorku diglinu

 

Przeciwpotowa/dezodorująca/ściągająca

ALUMINUM CHLOROHYDREX PEG

 

 

242812-76-6

 

Poli(oksy-1,2-etanodiyl), .alfa.-hydro-.omega.-hydroksy, produkty reakcji z pentahydroksychlorkiem glinu (Al2Cl(OH)5)

 

Przeciwpotowa/ściągająca

ALUMINUM CHLOROHYDREX PG

 

 

245090-52-2

258-309-3

1,2-proponodiol, produkty reakcji a pentahydroksychlorkiem glinu (Al2Cl(OH)5)

 

Przeciwpotowa/ściągająca

ALUMINUM CITRATE

 

 

813-92-3

 

Kwas 1,2,3-propanotrikarboksylowy, 2-hydroksy-, sól glinu (1:1)

 

Przeciwpotowa/dezodorująca/ściągająca

ALUMINUM DIACETATE

aluminium subacetate

 

142-03-0

205-518-2

Bis(octan) hydroksyglinu

 

Przeciwdrobnoustrojowa

ALUMINUM DICETYL PHOSPHATE

 

 

26527-54-8

 

Kwas fosforowy, bis(heksadecylo)ester, sól glinu

 

Stabilizująca emulsję

ALUMINUM DICHLOROHYDRATE

 

 

 

233-632-2

Hydroksychlorek glinu (Al2(OH)4Cl2)

 

Przeciwpotowa/dezodorująca/ściągająca

ALUMINUM DICHLOROHYDRATE

 

 

10284-64-7

 

Hydroksychlorek glinu (Al:Cl 1:1)

 

Przeciwpotowa/dezodorująca/ściągająca

ALUMINUM DICHLOROHYDREX PEG

 

 

242812-79-9

 

Poli(oksy-1,2-etanodiylo), alfa.-hydro-.omega.-hydroksy-.produkty reakcji z hydroksychlorkiem glinu (AlCl(OH)2)

 

Przeciwpotowa/ściągająca

ALUMINUM DICHLOROHYDREX PG

 

 

245090-53-3

 

1,2-Propanodiol, produkty reakcji z hydroksychlorkiem glinu (AlCl(OH)2)

 

Przeciwpotowa/ściągająca

ALUMINUM DILINOLEATE

 

 

53202-37-2

 

Kwas (Z,Z)-9,12-oktadekadienowy, dimer, sól glinu

 

Stabilizująca emulsję/środek zmętniający/regulująca lepkość

ALUMINUM DIMYRISTATE

 

 

56639-51-1

260-305-1

Hydroksy bis(mirystynian)glinu

 

Stabilizująca emulsję/środek zmętniający/regulująca lepkość

ALUMINUM DISTEARATE

 

 

300-92-5

206-101-8

Distearynian hydroksyglinu

 

Stabilizująca emulsję/środek zmętniający/regulująca lepkość

ALUMINUM FLUORIDE

 

 

7784-18-1

232-051-1

Fluorek glinu

III/1,34

Pielęgnacji jamy ustnej/zapobiegająca powstawaniu płytki nazębnej

ALUMINUM FORMATE

 

 

7360-53-4

230-898-1

Trimrówczan glinu

 

Przeciwdrobnoustrojowa

ALUMINUM GLYCINATE

dihydroxyaluminium aminoacetate

 

13682-92-3

237-193-8

Aminooctan dihydroksyglinu

 

Buforująca

ALUMINUM HYDROGENATED TALLOW GLUTAMATE

 

 

 

 

Kwas L-glutaminowy, pochodne N-(uwodornionego acyl łoju), soleglinu

 

Srodek powierzchniowo czynny

ALUMINUM HYDROXIDE

aluminium hydroxide

 

21645-51-2

244-492-7

Wodorotlenek glinu

 

Zmiękczająca/utrzymująca wilgoć/regulująca lepkość

ALUMINUM ISOSTEARATE

 

 

72277-75-9

 

Kwas izostearynowy, sól glinu

 

Stabilizująca emulsję/środek zmętniający/regulująca lepkość

ALUMINUM ISOSTEARATES/LAURATES/PALMITATES

 

 

 

 

Mieszanina kwasów izostearynowego, laurynowego, palmitynowego, sól glinu

 

Stabilizująca emulsję/środek zmętniający/regulująca lepkość

ALUMINUM ISOSTEARATES/LAURATES/STEARATES

 

 

 

 

Mieszanina kwasów izostearynowego, laurynowego, stearynowego sól glinu

 

Stabilizująca emulsję/środek zmętniający/regulująca lepkość

ALUMINUM ISOSTEARATES/MYRISTATES

 

 

 

 

Mieszanina kwasów izostearynowego, mirystynowego, sól glinu

 

Stabilizująca emulsję/środek zmętniający/regulująca lepkość

ALUMINUM ISOSTEARATES/PALMITATES

 

 

 

 

Mieszanina kwasów izostearynowego, palmitynowego, sól glinu

 

Stabilizująca emulsję/środek zmętniający/regulująca lepkość

ALUMINUM ISOSTEARATES/STEARATES

 

 

 

 

Mieszanina kwasów izostearynowego, stearynowego, sól glinu

 

Stabilizująca emulsję/środek zmętniający/regulująca lepkość

ALUMINUM LACTATE

 

 

18917-91-4

242-670-9

Trimleczan glinu

 

Buforująca/ściągająca

ALUMINUM LANOLATE

 

 

85005-39-6

284-972-3

Kwasy tłuszczowe, lanolina, sole glinu

 

Emulgująca/środek powierzchniowo czynny

ALUMINUM METHIONATE

 

 

52667-15-9

258-085-7

Tris[μ-[metanodisulfonian(2-)]]diglinu

 

Regulująca lepkość

ALUMINUM MYRISTATE

 

 

4040-50-0

223-728-2

Kwas tetradekanowy, sól glinu

 

Przeciwzbrylająca/stabilizująca emulsję

ALUMINUM MYRISTATES/PALMITATES

 

 

 

 

Mieszanina kwasów mirystynowego, palmitynowego, sól glinu

 

Stabilizująca emulsję/środek zmętniający/regulująca lepkość

ALUMINUM PCA

 

 

59792-81-3

261-931-8

Tris(5-okso-L-prolinian-N1,O2) glinu

 

Sciągająca

ALUMINUM PHENOLSULFONATE

 

 

1300-35-2

215-083-0

Tris(hydroksybenzenosulfonian) glinu

 

Przeciwdrobnoustrojowa/dezodorująca

ALUMINUM SESQUICHLOROHYDRATE

aluminium sesquichlorohydrate

 

11089-92-2

234-310-4

Chlorowodorotlenek glinu (Al4Cl3(OH)9)

 

Przeciwpotowa/dezodorująca/ściągająca

ALUMINUM SESQUICHLOROHYDREX PEG

 

 

242812-86-8

 

Poli(oksy-1,2-etanodiylo), .α.-hydro-.ω.-hydroksy-, produkty reakcji z hydroksy chlorkiem glinu (Al2Cl1.5(OH)4.5)

 

Przeciwpotowa/ściągająca

ALUMINUM SESQUICHLOROHYDREX PG

 

 

245090-60-2

 

1,2 Propanodiol, produkty reakcji z hydroksychlorkiem glinu (Al2Cl1,5(OH)4.5)

 

Przeciwpotowa/ściągająca

ALUMINUM SILICATE

 

 

1327-36-2

215-475-1

Krzemian glinu (CI 77004)

 

Scierająca/wchłaniająca/środek zmętniający

ALUMINUM STARCH OCTENYLSUCCINATE

 

 

9087-61-0

 

Skrobia, wodorooktenylobutanodionian, sól glinu

 

Wchłaniająca/regulująca lepkość/przeciwzbrylająca

ALUMINUM STEARATE

aluminium monostearate

 

7047-84-9

230-325-5

Stearynian dihydroksyglinu

IV/1

Barwnik kosmetyczny/przeciwzbrylająca

ALUMINUM STEARATES

 

 

 

 

Distearynian glinu i tristearynian glinu

 

Zmiękczająca/stabilizująca emulsję/środek zmętniający/regulująca lepkość

ALUMINUM SULFATE

aluminium sulfate

aluminii sulfas

10043-01-3

233-135-0

Siarczan glinu

 

Przeciwpotowa/dezodorująca

ALUMINUM TRISTEARATE

 

 

637-12-7

211-279-5

Tristearynian glinu

 

Zmiękczająca/stabilizująca emulsję/środek zmętniający/regulująca lepkość

ALUMINUM UNDECYLENOYL COLLAGEN AMINO ACIDS

 

 

162260-09-5

 

Kolageny, hydrolizaty, produkty reakcji z chlorkiem undekenoilu, sole glinu

 

Antystatyczna/odżywiająca skórę/odżywiająca włosy

ALUMINUM ZIRCONIUM OCTACHLOROHYDRATE

 

 

98106-55-9

308-576-8

Oktaglinocyrkonowy oktachlorek ikozawodorotlenek

III/1,50

Przeciwpotowa/dezodorująca/ściągająca

ALUMINUM ZIRCONIUM OCTACHLOROHYDREX GLY

 

 

174514-58-0

 

Cyrkon, związki kompleksowe chloroglicyny z hydroksyglinem (Al8Zr(OH)20Cl8.xH2O) i glikolem

III/1,50

Przeciwpotowa/dezodorująca/ściągająca

ALUMINUM ZIRCONIUM PENTACHLOROHYDRATE

 

 

98106-54-8

308-575-2

Oktaglino-cyrkonowy pentachlorek trikozawodorotlenek

III/1,50

Przeciwpotowa/dezodorująca/ściągająca

ALUMINUM ZIRCONIUM PENTACHLOROHYDREX GLY

 

 

125913-22-6

 

Cyrkon, związki kompleksowe chloroglicyny i hydroksyglinu (Al8Zr(OH)23Cl5.xH2O) i glikolu

III/1,50

Przeciwpotowa/dezodorująca/ściągająca

ALUMINUM ZIRCONIUM TETRACHLOROHYDRATE

 

 

98106-52-6

308-573-1

Tetraglinowocyrkonowy tetrachlorek dodekawodorotlenek

III/1,50

Przeciwpotowa/dezodorująca/ściągająca

ALUMINUM ZIRCONIUM TETRACHLOROHYDREX GLY

 

 

134910-86-4

 

Cyrkon, związki kompleksowe chloroglicyny i hydroksyglinu. (Al8Zr(OH)12Cl4.xH2O) i glikolu

III/1,50

Przeciwpotowa/dezodorująca/ściągająca

ALUMINUM ZIRCONIUM TETRACHLOROHYDREX PEG

 

 

246867-10-7

 

Cyrkon, glikol chloro hydroksy polietylenu, związki glinu. Związek koordynacyjny przygotowany z reakcji wodorotlenku cyrkonu chloru glinu (Al4ZrCl4(OH)12) i glikolu polietyleny

III/1,50

Dezodorująca

ALUMINUM ZIRCONIUM TETRACHLOROHYDREX PG

 

 

235433-35-9

 

Hydroksychlorek glinowo-cyrkonowy, Al4ZrCl4(OH)12, produkty reakcji z glikolem propylenowym

III/1,50

Dezodorująca

ALUMINUM ZIRCONIUM TRICHLOROHYDRATE

 

 

98106-53-7

308-574-7

Tetraglinowocyrkonowy trichlorek dodekawodorotlenek

III/1,50

Przeciwpotowa/dezodorująca/ściągająca

ALUMINUM ZIRCONIUM TRICHLOROHYDREX GLY

 

 

134375-99-8

 

Cyrkon, związki kompleksowe chloroglicyny i hydroksyglinu (Al8Zr(OH)13Cl3.xH2O) z glikolem

III/1,50

Przeciwpotowa/dezodorująca/ściągająca

ALUMINUM/MAGNESIUM HYDROXIDE STEARATE

 

 

 

 

Wodorotlenek glinowo-magnezowy i kwas stearynowy

 

Stabilizująca emulsję

AMARANTHUS CAUDATUS EXTRACT

 

 

223747-79-3

 

Amaranthus Caudatus Extract to wyciąg z nasion Amaranthus caudatus, Amaranthaceae

 

Odżywiająca skórę

AMINO BISPROPYL DIMETHICONE

 

 

243842-22-0

 

 

 

Emulgująca/odżywiająca włosy

AMINO BISPROPYL DIMETHICONE

 

 

 

 

1,1'-iminobis(3-(tris(trimetylosiloksy)sililo)propan

 

Emulgująca/odżywiająca włosy

4-AMINO-3-NITROPHENOL

 

 

610-81-1

210-236-8

4-amino-3-nitrofenol

 

Koloryzująca włosy

5-AMINO-4-FLUORO-2-METHYLPHENOL SULFATE

 

 

163183-01-5

 

Fenol, 5-amino-4-fluoro-2-metylo-, siarczan (2:1) (sól)

 

Koloryzująca włosy

2-AMINOBUTANOL

 

 

96-20-8

202-488-2

2-aminobutan-1-ol

 

Buforująca

AMINOBUTYRIC ACID

 

 

56-12-2

200-258-6

Kwas 4-aminomasłowy

 

Odżywiająca włosy

2-AMINO-6-CHLORO-4-NITROPHENOL

 

 

1628499

228-762-1

2-amino-6-chloro-4-nitrofenol

 

Koloryzująca włosy

5-AMINO-6-CHLORO-o-CRESOL

 

 

84540-50-1

283-144-9

3-amino-2-chloro-6-metylofenol

 

Przeciwdrobnoustrojowa/koloryzująca włosy

5-AMINO-2,6-DIMETHOXY-3-HYDROXYPYRIDINE

 

 

104333-03-1

 

3-pirydynol, 2,6-dimetoksy-5-amino-

 

Koloryzująca włosy

AMINOETHANESULFINIC ACID

 

 

300-84-5

 

Kwas etanosulfonowy , 2-amino-

 

Redukująca

AMINOETHYL PROPANEDIOL

 

 

115-70-8

204-101-2

2-amino-2-etylopropanodiol

 

Buforująca

AMINOETHYL SULFATE

 

 

926-39-6

213-135-7

Wodorosiarczan 2-aminoetylu

 

Srodek powierzchniowo czynny

AMINOETHYLACRYLATE PHOSPHATE/ACRYLATES COPOLYMER

 

 

57450-97-2

 

2-kwas propenowy, 2-aminoetyl ester, polimer z 1,2-propanediolo mono-2-propenianem, fosforan (sól)

 

Antystatyczna/błonotwórcza

2-AMINO-4-HYDROXYETHYLAMINOANISOLE

 

 

83763-47-7

280-733-2

2-[(3-amino-4-metoksyfenylo)amino]etanol

 

Koloryzująca włosy

2-AMINO-4-HYDROXYETHYLAMINOANISOLE SULFATE

 

 

83763-48-8

280-734-8

Siarczan (3-amono-4-metoksyfenylo)(2-hydroksyetylo)amoniowy

 

Koloryzująca włosy

2-AMINO-3-HYDROXYPYRIDINE

 

 

16867-03-1

240-886-8

2-aminopirydyn-3-ol

 

Koloryzująca włosy

4-AMINO-2-HYDROXYTOLUENE

 

 

2835-95-2

220-618-6

5-amino-o-krezol

 

Koloryzująca włosy

4-AMINO-m-CRESOL

 

 

2835-99-6

220-621-2

4-amino-m-krezol

 

Koloryzująca włosy

6-AMINO-m-CRESOL

 

 

2835-98-5

220-620-7

6-amino-m-krezol

 

Koloryzująca włosy

AMINOMETHYL PROPANEDIOL

 

 

115-69-5

204-100-7

2-amino-2-metylopropano-1,3-diol

 

Buforująca

AMINOMETHYL PROPANOL

 

 

124-68-5

204-709-8

2-amino-2-metylopropanol

 

Buforująca

2-AMINOMETHYL-p-AMINOPHENOL HCl

 

 

135043-64-0

 

Fenol, 2-aminometylo-4-amino-, dichlorowodorek

 

Koloryzująca włosy

4-AMINO-2-NITRODIPHENYLAMINE-2'-CARBOXYLIC ACID

 

 

117907-43-4

 

1,4-benzenodiamina, 2-nitro-N(1)-(2-karboksyfenylo)-

 

Koloryzująca włosy

2-AMINO-3-NITROPHENOL

 

 

603-85-0

210-060-1

2-amino-3-nitrofenol

 

Koloryzująca włosy

6-AMINO-o-CRESOL

 

 

17672-22-9

 

Fenol, 6-amino-2-metylo-

 

Koloryzująca włosy

o-AMINOPHENOL SULFATE

 

 

67845-79-8

 

Fenol, 2-amino-, siarczan (2:1) (sól)

 

Koloryzująca włosy

3-AMINOPROPANE SULFONIC ACID

 

 

3687-18-1

222-977-4

Kwas 3-aminopropano-1-sulfonowy

 

Srodek powierzchniowo czynny/solubilizująca

AMINOPROPYL LAURYLGLUTAMINE

 

 

221389-16-8

 

Glutamina, N(2)-laurylo-N(2)-(3-aminopropylo)-

 

Antystatyczna/środek powierzchniowo czynny/odżywiająca włosy

AMINOTRIAZINE PENTANE CARBOXAMIDE MIPA

 

 

 

 

5-(2-Amino-1,3,5-triazin-4-yl)pentanamid, produkty reakcji z 2-hydroksypropylaminą

 

Odżywiająca skórę

AMINOTRIMETHYLENE PHOSPHONIC ACID

 

 

6419-19-8

229-146-5

Nitrylotrimetylenotris(kwas fosfoniowy)

 

Chelatująca

AMMI VISNAGA EXTRACT

 

 

84695-96-5

283-61-64

Ammi Visnaga Extract to wyciąg z owoców i pędów Ammi visnaga, Umbelliferae

 

Odżywiająca skórę

AMMONIA

ammonia solution

 

7664-41-7

231-635-3

Amoniak, bezwodny

III/1,4

Buforująca

AMMONIUM ACETATE

 

 

631-61-8

211-162-9

Octan amonu

 

Buforująca

AMMONIUM ACRYLATES COPOLYMER

 

 

 

 

 

 

Antystatyczna/wiążąca/błonotwórcza/regulująca lepkość

AMMONIUM ACRYLATES/ACRYLONITROGENS COPOLYMER

 

 

 

 

2-Propenonitryl, hydrolizowany, sole amonowe

 

Błonotwórcza/regulująca lepkość

AMMONIUM ALGINATE

 

 

9005-34-9

 

Kwas alginowy, sól amonowa

 

Wiążąca/błonotwórcza/regulująca lepkość

AMMONIUM ALUM

alum, ammonium

 

7784-25-0

232-055-3

Bis(siarczan) glinowo-amonowy)

 

Przeciwpotowa

AMMONIUM BENZOATE

 

 

1863-63-4

217-468-9

Benzoesan amonu

VI/1,1

Konserwująca

AMMONIUM BICARBONATE

 

 

1066-33-7

213-911-5

Wodorowęglan amonu

 

Buforująca

AMMONIUM BISULFITE

 

 

10192-30-0

233-469-7

Wodorosiarczek amonu

VI/1,9

Konserwująca

AMMONIUM C9-10 PERFLUOROALKYLSULFONATE

 

 

 

 

Alkany C9-C10, perfluoro-, kwas sulfonowy, sole amonowe

 

Srodek powierzchniowo czynny

AMMONIUM C12-15 ALKYL SULFATE

 

 

68815-61-2

272-385-5

Kwas siarkowy, mono-C12-15-alkilo estry, sole amonowe

 

Srodek powierzchniowo czynny/oczyszczająca/pieniąca

AMMONIUM C12-15 PARETH SULFATE

 

 

125301-89-5

 

Poli(oksy-1,2-etanodiylo), .α.-sulfo-.ω.-hydroksy-, C12-15-etery alkilowe (1-4 mol EO średni stosunek molowy)

 

Srodek powierzchniowo czynny/pieniąca/oczyszczająca

AMMONIUM C12-16 ALKYL SULFATE

 

 

90583-12-3

292-210-6

Kwas siarkowy, mono-C12-16-alkilo estry, sole amonowe

 

Srodek powierzchniowo czynny/oczyszczająca/pieniąca

AMMONIUM CAPRYLETH SULFATE

 

 

52286-18-7

 

Poli(oksy-1,2-etanodiylo), .α.-sulfo-.ω.-(oktyloksy)-, sól amonowa (1-4 mol EO średni stosunek molowy)

 

Srodek powierzchniowo czynny/pieniąca/oczyszczająca

AMMONIUM CAPRYLETH-3 SULFATE

 

 

52286-18-7

 

Poli(oksy-1,2-etanodiylo), .α.-sulfo-.ω.-(oktyloksy)-, sól amonowa (3 mol EO średni stosunek molowy)

 

Srodek powierzchniowo czynny/oczyszczająca/pieniąca

AMMONIUM CARBAMATE

 

 

1111-78-0

214-185-2

Kwas karbaminowy, sól amonowa

 

Buforująca

AMMONIUM CARBONATE

 

ammonii carbonas

10361-29-2

233-786-0

Węglan amonu

 

Buforująca

AMMONIUM CASEINATE

 

 

9005-42-9

 

Kazeina, sól amonowa

 

Antystatyczna

AMMONIUM CHLORIDE

ammonium chloride

ammonii chloridum

12125-02-9

235-186-4

Chlorek amonu

 

Buforująca/regulująca lepkość

AMMONIUM COCOMONOGLYCERIDE SULFATE

 

 

61789-03-5

 

Glicerydy, koko mono-, siarkowane, sole amonowe

 

Srodek powierzchniowo czynny/oczyszczająca/pieniąca

AMMONIUM COCO-SULFATE

 

 

90989-98-3

292-758-6

Kwas siarkowy, kokoalkil mono-ester, sól amonowa

 

Srodek powierzchniowo czynny/pieniąca/oczyszczająca

AMMONIUM COCOYL ISETHIONATE

 

 

223705-57-5

 

Kwasy tłuszczowe, kokos, estry sulfoetylu, sole amonowe

 

Srodek powierzchniowo czynny/oczyszczająca

AMMONIUM COCOYL SARCOSINATE

 

 

223705-35-9

 

Glicyna, N-metylo-, N-koko acylo-, sole amonowe

 

Srodek powierzchniowo czynny/pieniąca/oczyszczająca

AMMONIUM CUMENESULFONATE

 

 

37475-88-0

253-519-1

Kumenosulfonian amonu

 

Srodek powierzchniowo czynny/solubilizująca

AMMONIUM DIMETHICONE COPOLYOL SULFATE

 

 

130381-11-2

 

Dimetylosiloksan, polimer z oksiranem i/lub metylo oksiranem, ester kwasu siarkowego, sole amonowe

 

Srodek powierzchniowo czynny/odżywiająca włosy/odżywiająca skórę

AMMONIUM DODECYLBENZENESULFONATE

 

 

1331-61-9

215-559-8

Dodecylobenzenosulfonian amonu

 

Srodek powierzchniowo czynny/pieniąca/oczyszczająca

AMMONIUM FLUORIDE

 

 

12125-01-8

235-185-9

Fluorek amonu

III/1,33

Pielęgnacji jamy ustnej/zapobiegająca powstawaniu płytki nazębnej

AMMONIUM FLUOROSILICATE

 

 

16919-19-0

240-968-3

Heksafluorokrzemian amonu

III/1,42

Pielęgnacji jamy ustnej/zapobiegająca powstawaniu płytki nazębnej

AMMONIUM GLYCOLATE

 

 

35249-89-9

 

Kwas octowy, sól hydroksy-, monoamonowa

 

Buforująca

AMMONIUM GLYCYRRHIZATE

 

 

53956-04-0

258-887-7

Glicyryzynian amonu

 

Odżywiająca skórę

AMMONIUM HYDROLYZED COLLAGEN

 

 

222400-34-2

 

Kolagen, hydrolizaty, sole amonowe

 

Antystatyczna/odżywiająca włosy/odżywiająca skórę

AMMONIUM HYDROXIDE

 

 

1336-21-6

215-647-6

Wodorotlenek amonu

 

Buforująca/skażająca

AMMONIUM IODIDE

 

 

12027-06-4

234-717-7

Jodek amonu

 

Przeciwdrobnoustrojowa

AMMONIUM ISOSTEARATE

 

 

191880-49-6

 

Kwas izostearynowy, sól amonowa

 

Emulgująca/środek powierzchniowo czynny

AMMONIUM LACTATE

 

 

515-98-0

208-214-8

Propanowy kwas, 2-hydroksy-, sól amonowa

 

Buforująca

AMMONIUM LAURETH SULFATE

 

 

32612-48-9

 

Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-sulfo-ω-(dodecyloksy)-, sól amonowa. (średni stosunek molowy)

 

Srodek powierzchniowo czynny/pieniąca/oczyszczająca

AMMONIUM LAURETH-5 SULFATE

 

 

32612-48-9

 

Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-sulfo-ω-(dodecyloksy)-, sól amonowa.5 mol EO (średni stosunek molowy)

 

Srodek powierzchniowo czynny/pieniąca/oczyszczająca

AMMONIUM LAURETH-6 CARBOXYLATE

 

 

41051-94-9

 

Poli(oksy-1,2-etanodiylo),.α.-(karboksymetylo)-.ω.-(dodecyloksy)-, sól amonowa (5 mol EO średni stosunek molowy)

 

Srodek powierzchniowo czynny/oczyszczająca

AMMONIUM LAURETH-7 SULFATE

 

 

32612-48-9

 

Dodekan-1-ol, etoksylowany, siarczany, sole amonowe, 7 mol EO (średni stosunek molowy)

 

Srodek powierzchniowo czynny/pieniąca/oczyszczająca

AMMONIUM LAURETH-8 CARBOXYLATE

 

 

41051-94-9

 

Poli(oksy-1,2-etanodiylo),.α.-(karboksymetylo)-.ω.-(dodecyloksy)-, sól amonowa (7 mol EO średni stosunek molowy)

 

Srodek powierzchniowo czynny/oczyszczająca

AMMONIUM LAURETH-9 SULFATE

 

 

32612-48-9

 

Dodekan-1-ol, etoksylowany, siarczany, sole amonowe, 9 mol EO (średni stosunek molowy)

 

Srodek powierzchniowo czynny/pieniąca/oczyszczająca

AMMONIUM LAURETH-12 SULFATE

 

 

32612-48-9

 

Dodekan-1-ol, etoksylowany, siarczany, sole amonowe, 12 mol EO (średni stosunek molowy)

 

Srodek powierzchniowo czynny/oczyszczająca/pieniąca

AMMONIUM LAUROYL SARCOSINATE

 

 

68003-46-3

268-130-2

N-metylo-N-(1-oksododecylo)glicynian amonu

 

Antystatyczna/środek powierzchniowo czynny/pieniąca/oczyszczająca

AMMONIUM LAURYL SULFATE

 

 

2235-54-3

218-793-9

Dodecylosiarczan amonu

 

Srodek powierzchniowo czynny/oczyszczająca/pieniąca

AMMONIUM LAURYL SULFOSUCCINATE

 

 

221391-03-3

 

Kwas butanodiowy, sulfo-, ester 1-laurylu, sól amonowa

 

Srodek powierzchniowo czynny/oczyszczająca/pieniąca

AMMONIUM MONOFLUOROPHOSPHATE

 

 

20859-38-5

 

Kwas fluorofosforowy, sól monoamonowa

III/1,26

Pielęgnacji jamy ustnej/zapobiegająca powstawaniu płytki nazębnej

AMMONIUM MYRETH SULFATE

 

 

27731-61-9

 

Poli(oksy-1,2-etanodiylo), .α.-sulfo-.ω.-(tetradecyloksy)-, sól amonowa

 

Srodek powierzchniowo czynny/pieniąca/oczyszczająca

AMMONIUM MYRISTYL SULFATE

 

 

52304-21-9

257-834-5

Tetradecylosiarczan amonu

 

Srodek powierzchniowo czynny/pieniąca/oczyszczająca

AMMONIUM NONOXYNOL-4 SULFATE

 

 

31691-97-1

 

4-Nonylofenol, etoksylowany, siarczany, sole amonowe, 4 mol EO (średni stosunek molowy)

 

Emulgująca/środek powierzchniowo czynny/oczyszczająca/pieniąca

AMMONIUM NONOXYNOL-30 SULFATE

 

 

31691-97-1

 

4-Nonylofenol, etoksylowany, siarczany, sole amonowe, 30 mol EO (średni stosunek molowy)

 

Srodek powierzchniowo czynny/pieniąca/oczyszczająca

AMMONIUM OLEATE

 

 

544-60-5

208-873-1

Oleinian amonu

 

Emulgująca/środek powierzchniowo czynny/oczyszczająca

AMMONIUM PALM KERNEL SULFATE

 

 

223705-48-4

 

Alkohole, olej palmowy, mono-ester z kwasem siarkowym, sól amonowa

 

Srodek powierzchniowo czynny/oczyszczająca/pieniąca

AMMONIUM PERSULFATE

 

 

7727-54-0

231-786-5

Peroksodisiarczan diamonu

 

Rozjaśniająca

AMMONIUM PHENOLSULFONATE

 

 

61886-53-1

263-293-6

Hydroksybenzenosulfonian amonu

 

Przeciwdrobnoustrojowa/dezodorująca

AMMONIUM PHOSPHATE

 

 

7722-76-1

231-764-5

Diwodoroortofosforan amonu

 

Pielęgnacji jamy ustnej/buforująca

AMMONIUM POLYACRYLATE

 

 

2594383

 

2-kwas propenowy, homopolimer, sól amonowa

 

Srodek powierzchniowo czynny/stabilizująca

AMMONIUM POLYACRYLDIMETHYLTAURAMIDE

 

 

62152-14-1

 

Kwas 1-propano sulfonowy, 2-metylo-2-[(1-okso-2-propenylo)amino]-, sól monoamonowa, homopolimer

 

Stabilizująca emulsję/regulująca lepkość

AMMONIUM PROPIONATE

 

 

17496-08-1

241-503-7

Propionian amonu

VI/1,2

Konserwująca

AMMONIUM STEARATE

 

 

1002-89-7

213-695-2

Stearynian amonu

 

Emulgująca/środek powierzchniowo czynny/oczyszczająca

AMMONIUM STYRENE/ACRYLATES COPOLYMER

 

 

 

 

 

 

Srodek zmętniający

AMMONIUM SULFATE

 

 

7783-20-2

231-984-1

Siarczan amonu

 

Redukująca/regulująca lepkość

AMMONIUM SULFITE

 

 

10196-04-0

233-484-9

Siarczek amonu

VI/1,9

Konserwująca

AMMONIUM TALLATE

 

 

68132-50-3

268-643-1

Kwasy tłuszczowe, olej talowy, sole amonowe

 

Emulgująca/środek powierzchniowo czynny

AMMONIUM THIOGLYCOLATE

 

 

5421-46-5

226-540-9

Merkaptooctan amonu

III/1,2a

Depilująca/redukująca

AMMONIUM THIOLACTATE

 

 

13419-67-5

236-526-4

2-merkaptopropionian amonu

 

Depilująca/redukująca

AMMONIUM VA/ACRYLATES COPOLYMER

 

 

 

 

 

 

Antystatyczna/wiążąca/błonotwórcza

AMMONIUM XYLENESULFONATE

 

 

26447-10-9

247-710-9

Ksylenosulfonian amonu

 

Srodek powierzchniowo czynny/regulująca lepkość/solubilizująca

AMNIOTIC FLUID

 

 

 

 

Substancje pochodzenia naturalnego – bydlęce wody płodowe

 

Nawilżająca/odżywiająca skórę

AMODIMETHICONE

 

 

71750-80-6

 

Dimetylosiloksan, polimer, zakończone – (((3-((2-aminoetyl)amino)propyl)-dimetoksysilyl)oksy)-

 

Antystatyczna/odżywiająca włosy

AMODIMETHICONE HYDROXYSTEARATE

 

 

 

 

3-(2-aminoetylamino)propylosiloksan, polimer z dimetylosiloksanem, 12-hydroksyoktadekaniany

 

Odżywiająca włosy

AMODIMETHICONE/DIMETHICONE COPOLYOL

 

 

 

 

3-(2-aminoetylamino) propylosiloksan, polimer z dimetylosiloksanem, etoksylowany, propoksylowany

 

Antystatyczna/zmiękczająca

AMOMUM AROMATICUM EXTRACT

 

 

91745-62-9

294-734-0

Amomum Aromaticum Extract to wyciąg z suszonych owoców Amomum aromaticum, Zingiberaceae

 

Odżywiająca skórę

AMP-ACRYLATES COPOLYMER

 

 

 

 

 

 

Błonotwórcza

AMP-ACRYLATES/DIACETONEACRYLAMIDE COPOLYMER

 

 

 

 

 

 

Błonotwórcza

AMP-ACRYLATES/DIMETHYLAMINOETHYLMETHACRYLATE COPOLYMER

 

 

 

 

Kopolimer metakrylanu dimetyloaminoetylu soli 2-metylo-2-amino-1-propanolu monomeru składającego się z kwasu akrylowego, kwasu metakrylowego lub jednego z ich estrów prostych

 

Błonotwórcza/utrwalająca fryzurę

AMPD-ACRYLATES/DIACETONEACRYLAMIDE COPOLYMER

 

 

 

 

 

 

Błonotwórcza

AMPD-ISOSTEAROYL HYDROLYZED COLLAGEN

 

 

169590-82-3

 

Kolagen, hydrolizaty, izostearoil, związki z 2-amino-2-metylo-1,3-propanediolem

 

Emulgująca

AMPD-ROSIN HYDROLYZED COLLAGEN

 

 

169590-84-5

 

Kolageny, hydrolizaty, produkty reakcji kalafonii i 2-amino-2-metylo-1,3-propanodiolu

 

Emulgująca

AMP-ISOSTEAROYL GELATIN/KERATIN AMINO ACIDS/LYSINE HYDROXYPROPYLTRIMONIUM CHLORIDE

 

 

156715-41-2

 

Żelatyny, polimery z hydrolizatami keratyny i L-lizyną, 2-hydroksy-N,N,N- trimetylo-1-chlorek propanaminium, produkty reakcji z chlorkiem izosteroilu, związki z 2-amino-2-metylo-1-propanolem

 

Srodek powierzchniowo czynny/odżywiająca skórę/odżywiająca włosy

AMP-ISOSTEAROYL HYDROLYZED COLLAGEN

 

 

222400-36-4

 

Kolagen, hydrolizaty, izostearoil, związki z 2-amino-2-metylo-1-propanolem

 

Antystatyczna/zmiękczająca/środek powierzchniowo czynny/odżywiająca włosy/odżywiająca skórę

AMP-ISOSTEAROYL HYDROLYZED SOY PROTEIN

 

 

156715-45-6

 

Hydrolizaty białkowe, soja, produkty reakcji z chlorkiem izostearoilu, związki z 2-amino-2-metylo-1-propanolem

 

Emulgująca/odżywiająca skórę/odżywiająca włosy

AMP-ISOSTEAROYL HYDROLYZED WHEAT PROTEIN

 

 

222400-35-3

 

Hydrolizaty białkowe, pszenica, izostearoil-, związki z 2-amino-2-metylo-1-propanolem

 

Emulgująca/odżywiająca włosy/odżywiająca skórę

AMYL ACETATE

 

 

628-63-7

211-047-3

Octan pentylu

 

Rozpuszczalnik

AMYL BENZOATE

 

 

2049-96-9

218-077-6

Benzoesan pentylu

 

Rozpuszczalnik/maskująca

AMYL CINNAMAL

 

 

122-40-7

204-541-5

2-benzylidenoheptanal

 

Maskująca

AMYL SALICYLATE

 

 

2050-08-0

218-080-2

Salicylan pentylu

 

Odżywiająca skórę

AMYLASE

 

 

9000-92-4

232-567-7

Amylaza

 

Odżywiająca skórę

AMYLODEXTRIN

 

 

9005-84-9

232-686-4

Amylodeksterin

 

Wchłaniająca

AMYLOGLUCOSIDASE

 

 

9032-08-0

232-877-2

Amylaza, gluko-

 

Odżywiająca skórę

AMYLOPECTIN

 

 

9037-22-3

232-911-6

Amylopektyna

 

Regulująca lepkość

AMYRIS BALSAMIFERA OIL

 

 

8015-65-4

 

Amyris Balsamifera Oil to olejek eteryczny destylowany z kory Amyris balsamifera, Rutaceae

 

Tonizująca

ANACARDIUM OCCIDENTALE EXTRACT

 

 

89958-30-5

289-654-8

Anacardium Occidentale Extract to wyciąg z nasion lub owoców nanercza zachodniego, Anacardium occidentale, Anacardiaceae

 

Zmiękczająca

ANACARDIUM OCCIDENTALE NUT OIL

 

 

8007-24-7

 

Anacardium Occidentale Nut Oil jest olejem otrzymywanym z nasion nanercza zachodniego, Anacardium occidentale, Anacardiaceae

 

Zmiękczająca

ANACYCLUS PYRETHRUM EXTRACT

 

 

84787-64-4

284-105-9

Anacyclus Pyrethrum Extract to wyciąg z korzeni pierściennika, Anacyclus pyrethrum, Compositae

 

Odżywiająca skórę

ANANAS SATIVUS EXTRACT

 

 

68917-26-0

272-839-2

Ananas Sativus Extract to wyciąg z owoców ananasa, Ananas comosus, Bromeliaceae

 

Odświeżająca/tonizująca/nawilżająca

ANCHUSA OFFICINALIS EXTRACT

 

 

90320-53-9

291-080-8

Anchusa Officinalis Extract to wyciąg z owoców, liści, korzeni i łodyg farbownika lekarskiego, Anchusa officinalis, Boraginaceae

 

Odżywiająca skórę

ANETHOLE

 

 

104-46-1

203-205-5

Benzen, 1-metoksy-4-(1-propenyl)-

 

Skażająca

ANGELICA ACUTILOBA EXTRACT

 

 

164288-49-7

 

Angelica Acutiloba Extract to wyciąg z korzeni Angelica acutiloba, Umbelliferae

 

Odżywiająca skórę

ANGELICA ACUTILOBA WATER

 

 

164288-49-7

 

Angelica Acutiloba Water to roztwór wodny esencji zapachowych kwiatów lub korzeni Angelica acutiloba, Umbelliferae

 

Odżywiająca skórę

ANGELICA ARCHANGELICA EXTRACT

 

 

84775-41-7

283-871-1

Angelica Archangelica Extract to wyciąg z korzeni arcydzięgla, Anielica Archangelica, Umbelliferae

 

Tonizująca

ANGELICA DAHURICA EXTRACT

 

 

223747-83-9

 

Angelica Dahurica Extract to wyciąg z korzeni Angelica dahurica, Umbelliferae

 

Odżywiająca skórę

ANGELICA KEISKEI EXTRACT

 

 

 

 

Angelica Keiskei Extract to wyciąg z liści i łodyg Angelica keiskei, Apiaceae

 

Odżywiająca skórę

ANGELICA POLYMORPHA SINENSIS EXTRACT

 

 

 

 

Angelica Polymorpha Sinensis Extract to wyciąg z suszonych korzeni Angelica polymorpha sinensis, Umbelliferae

 

Odżywiająca skórę

ANIBA ROSAEODORA EXTRACT

 

 

83863-32-5

281-093-7

Aniba Rosaeodora Extract to wyciąg z drewna Aniba rosaeodora, Lauraceae

 

Odżywiająca skórę

ANIBA ROSAEODORA OIL

 

 

8015-77-8

 

Aniba Rosaeodora Oil to olejek eteryczny otrzymywany z drewna Aniba rosaeodora, Lauraceae

 

Tonizująca

ANIGOZANTHOS FLAVIDUS FLOWER EXTRACT

 

 

223749-17-5

 

Anigozanthos Flavidus Flower Extract to wyciąg z kwiatów i liści kangurzej łapy, Anigozanthos flavidus, Haemodoraceae

 

Odżywiająca skórę

ANONA CHERIMOLIA EXTRACT

 

 

98653-82-8

308-813-5

Anona Cherimolia Extract to wyciąg z owoców czerymoi, Annona cherimolia, Annonaceae

 

Odżywiająca skórę

ANONA MURICATA EXTRACT

 

 

93165-81-2

296-969-4

Anona Muricata Extract to wyciąg z owoców Anona muricata, Anonaceae

 

Odżywiająca skórę

ANTHEMIS NOBILIS EXTRACT

 

chamomillae romanae flos

84649-86-5

283-467-5

Anthemis Nobilis Extract to wyciąg z kwiatów rumianku, Anthemis nobilis, Compositae

 

Tonizująca/odżywiająca skórę

ANTHEMIS NOBILIS OIL

 

 

8015-92-7

 

Anthemis Nobilis Oil to olejek eteryczny destylowany z suszonych kwiatów Anthemis nobilis, Compositae

 

Tonizująca/odżywiająca skórę

ANTHOCYANINS

 

 

 

 

 

IV/1

Barwnik kosmetyczny

ANTHRISCUS CEREFOLIUM EXTRACT

 

 

85085-20-7

285-352-5

Anthriscus Cerefolium Extract to wyciąg z ziela, Anthriscus cerefolium, Umbelliferae

 

Odżywiająca skórę

ANTHRISCUS SYLVESTRIS EXTRACT

 

 

23749-19-7

 

Anthriscus Sylvestris Extract to wyciąg z ziela trybuli leśnej, Anthriscus sylvestris, Umbelliferae

 

Odżywiająca skórę

ANTHYLLIS VULNERARIA EXTRACT

 

 

89957-45-9

289-563-3

Anthyllis Vulneraria Extract to wyciąg z kwiatów Anthyllis vulneraria, Leguminosae

 

Odżywiająca skórę

AORTA EXTRACT

 

 

225234-42-4

 

Aorta Extract y to wyciąg z aorty zwierzęcej

 

Odżywiająca skórę

APIUM GRAVEOLENS EXTRACT

 

 

89997-35-3

289-668-4

Apium Graveolens Extract to wyciąg z ziela, korzeni i nasion selera zwyczajnego, Apium graveolens, Umbelliferae

 

Tonizująca

APRICOT KERNEL OIL PEG-6 ESTERS

 

 

69071-70-1

 

Tłuszcze i olejki glicerynowe, pestka moreli, etoksylowany, 6 mol EO (średni stosunek molowy)

 

Zmiękczająca/emulgująca/środek powierzchniowo czynny

APRICOTAMIDE DEA

 

 

185123-36-8

 

Amidy, olejek z pestek moreli, N,N-bis(2-hydroksyetylo)-

III/1,60

Srodek powierzchniowo czynny/regulująca lepkość/zwiększająca pienienie

APRICOTAMIDOPROPYL BETAINE

 

 

133934-08-4

 

1-propanamiuim, N-(karboksymetylo)-N,N-dimetylo-3-[(1-oksomorelo)amino]-, wodorotlenek, sól wewnętrzna

 

Srodek powierzchniowo czynny/oczyszczająca/zwiększająca pienienie

APRICOTAMIDOPROPYL ETHYLDIMONIUM ETHOSULFATE

 

 

115340-78-8

 

1-propanaminuim, 3-amino-N-etylo-N,N-dimetyl-, N-olejek moreli- pochodne acylu, etylosiarczany

 

Antystatyczna/odżywiająca włosy

AQUA

water

aqua

7732-18-5

231-791-2

Woda

 

Rozpuszczalnik

ARACHIDETH-20

 

 

26636-39-5

 

Ejkozanol, etoksylowany, 20 mol EO (średni stosunek molowy)

 

Srodek powierzchniowo czynny

ARACHIDIC ACID

 

 

506-30-9

208-031-3

Ejkozanowy kwas

 

Emulgująca

ARACHIDONIC ACID

 

 

506-32-1

208-033-4

Kwas ejkoza-5,8,11,14-tetranowy

 

Zmiękczająca

ARACHIDYL ALCOHOL

 

 

629-96-9

211-119-4

Ejkozan-1-ol

 

Zmiękczająca

ARACHIDYL BEHENATE

 

 

42233-14-7

255-728-3

Dokozanian ejkozylu

 

Zmiękczająca

ARACHIDYL GLYCOL

 

 

39825-93-9

254-647-0

Ejkozano-1,2-diol

 

Utrzymująca wilgoć

ARACHIDYL GLYCOL ISOSTEARATE

 

 

172399-14-3

 

1,2-ejkozanodiol, 1-izostearoilo-

 

Zmiękczająca

ARACHIDYL PROPIONATE

 

 

65591-14-2

265-839-9

Propionian ejkozanylu

 

Zmiękczająca

ARACHIS HYPOGAEA FLOUR

 

 

 

 

Arachis Hypogaea Flour to proszek otrzymywany przez mielenie orzechów ziemnych, Arachis hypogaea, Leguminosae

 

Scierająca/regulująca lepkość

ARACHIS HYPOGAEA OIL

peanut oil

arachidis oleum

2228777

232-296-4

Arachis Hypogaea Oil to rafinowany olej otrzymywany z nasion jednej lub więcej uprawianych odmian orzecha ziemnego, Arachis hypogaea, Leguminosae

 

Zmiękczająca/rozpuszczalnik

ARALIA NUDICAULIS EXTRACT

 

 

223749-20-0

 

Aralia Nudicaulis Extract to wyciąg z korzeni aralii, Aralia nudicaulis, Araliaceae

 

Tonizująca

ARBUTIN

 

 

497-76-7

207-850-3

4-Hydroksyfenyl .β-D-glukopiranosid

 

Przeciwutleniająca/odżywiająca skórę

ARBUTUS UNEDO EXTRACT

 

 

84012-12-4

281-657-2

Arbutus Unedo Extract to wyciąg z liści drzewa truskawkowego, Arbutus unedo, Ericaceae

 

Tonizująca

ARCTIUM LAPPA EXTRACT

 

 

84012-13-5

281-658-8

Arctium Lappa Extract to wyciąg z korzeni łopianu większego, Arctium lappa, Compositae

 

Kojąca/przeciwłojotokowa/odżywiająca skórę/ściągająca/tonizująca

ARCTIUM LAPPA SEED OIL

 

 

 

 

Arctium Lappa Seed Oil jest olejem wyciskanym z nasion łopianu, Arctium lappa, Compositae

 

Zmiękczająca

ARCTIUM MAJUS EXTRACT

 

 

84649-87-6

283-468-0

Arctium Majus Extract to wyciąg z korzeni łopianu, Arctium majus, Compositae

 

Oczyszczająca/odżywiająca włosy/przeciwłupieżowa/odżywiająca skórę/ściągająca

ARCTIUM MINUS EXTRACT

 

 

84649-88-7

283-469-6

Arctium Minus Extract to wyciąg z korzeni łopianu mniejszego, Arctium minus, Compositae

 

Oczyszczająca/odżywiająca włosy/przeciwłupieżowa/odżywiająca skórę/ściągająca

ARCTOSTAPHYLOS UVA URSI EXTRACT

 

 

84776-10-3

283-934-3

Arctostaphylos Uva Ursi Extract to wyciąg z liści mącznicy lekarskiej, Arctostaphylos uva-ursi, Ericaceae

 

Sciągająca/rozjaśniająca

ARGANIA SPINOSA OIL

 

 

223747-87-3

 

Argania Spinosa Oil jest olejem wyciskanym z pestek arganu, Argania spinosa, Sapotaceae

 

Odżywiająca skórę

ARGEMONE MEXICANA OIL

 

 

225233-94-3

 

Argemone Mexicana Oil jest olejem wyciskanym z nasion argemonu meksykańskiego, Argemone mexicana, Papaveraceae

 

Odżywiająca włosy/odżywiająca skórę/zmiękczająca

ARGILLA

 

 

12199-37-0

235-374-6

Substancje pochodzenia naturalnego. Minerały z grupy smektyn

 

Scierająca/zwiększająca objętość/utrzymująca wilgoć

ARGININE

arginine

 

74-79-3

200-811-1

L-arginina

 

Antystatyczna

ARGININE ASPARTATE

 

 

7675-83-4

231-656-8

Kwas L-asparaginowy, związek z L-argininą (1:1)

 

Odżywiająca skórę/odżywiająca włosy

ARGININE COCOATE

 

 

90170-81-3

290-518-5

L-arginina, pochodne N2-kokoacylowe

 

Odżywiająca skórę

ARGININE GLUTAMATE

arginine glutamate

 

4320-30-3

224-350-0

L-glutaminian L-argininy (1:1)

 

Odżywiająca skórę/odżywiająca włosy

ARGININE HCL

 

 

1119-34-2

214-275-1

Chlorowodorek L-argininy

 

Odżywiająca skórę

ARGININE HEXYLDECYL PHOSPHATE

 

 

111129-35-2

 

L-arginina, związek z fosforanem dihydro 2-heksyldecylu (1:1)

 

Zmiękczająca

ARGININE PCA

 

 

56265-06-6

260-081-5

5-okso-L-prolina, związek z L-argininą (1:1)

 

Utrzymująca wilgoć

ARGININE/LYSINE POLYPEPTIDE

 

 

31014-78-5

 

L-arginina, polimer z L-lizyną

 

Odżywiająca skórę

ARMERIA MARITIMA EXTRACT

 

 

223747-89-5

 

Armeria Maritima Extract to wyciąg z naziemnych części Armeria maritima, Plumbaginaceae

 

Odżywiająca skórę

ARNICA MONTANA

 

 

 

 

Arnica Montana to materiał roślinny otrzymywany z suszonych kwiatów, korzeni lub kłączy arniki górskiej, Arnica montana, Compositae

 

Tonizująca/zmiękczająca/przeciwłupieżowa/przeciwdrobnoustrojowa

ARNICA MONTANA EXTRACT

 

 

68990-11-4

273-579-2

Arnica Montana Extract to wyciąg z suszonych kwiatów arniki górskiej, Arnica montana, Compositae

 

Tonizująca/zmiękczająca/przeciwłupieżowa/przeciwdrobnoustrojowa

AROMA

 

 

 

 

Składniki zapachowe lub aromatyczne i ich składniki

 

 

ARTEMIA EXTRACT

 

 

225234-40-2

 

Artemia Extract to wyciąg z larw solowca (Artemia salina)

 

Odżywiająca skórę

ARTEMISIA ABROTANUM EXTRACT

 

 

89957-58-4

289-576-4

Artemisia Abrotanum Extract to wyciąg z liści i naziemnych części bylicy boże drzewko, Artemisia abrotanum, Compositae

 

Nawilżająca

ARTEMISIA ABSINTHIUM EXTRACT

 

 

84929-19-1

284-503-2

Artemisia Absinthium Extract to wyciąg z kwitnącego ziela bylicy piołun, Artemisia absinthium, Compositae

 

Odżywiająca skórę

ARTEMISIA CAPILLARIS EXTRACT

 

 

223747-93-1

 

Artemisia Capillaris Extract to wyciąg z kwiatów Artemisia capillaris, Compositae

 

Odżywiająca skórę

ARTEMISIA DRACUNCULUS EXTRACT

 

 

90131-45-6

290-356-5

Artemisia Dracunculus Extract to wyciąg z korzeni bylicy estragon , Artemisia dracunculus, Asteraceae

 

Tonizująca

ARTEMISIA PRINCEPS EXTRACT

 

 

223747-95-3

 

Artemisia Princeps Extract to wyciąg z suszonych liści Artemisia princeps, Compositae

 

Odżywiająca skórę/tonizująca

ARTEMISIA PRINCEPS WATER

 

 

223747-95-3

 

Artemisia Princeps Water to roztwór wodny esencji zapachowych liści Artemisia princeps, Compositae

 

Odżywiająca skórę

ARTEMISIA VULGARIS EXTRACT

 

 

84775-45-1

283-874-8

Artemisia Vulgaris Extract to wyciąg z całej rośliny bylicy pospolitej, Artemisia vulgaris, Compositae

 

Odżywiająca skórę

ASARUM SIEBOLDI EXTRACT

 

 

223748-00-3

 

Asarum Sieboldi Extract to wyciąg z korzeni Asarum sieboldi, Aristolochiaceae

 

Odżywiająca skórę

ASCOPHYLLUM NODOSUM EXTRACT

 

 

84775-78-0

283-907-6

Ascophyllum Nodosum Extract to wyciąg z algi, Ascophyllum nodosum, Fucaceae

 

Odżywiająca skórę

ASCORBIC ACID

ascorbic acid

acidum ascoribicum

50-81-7

200-066-2

Kwas askorbinowy

 

Przeciwutleniająca/buforująca

ASCORBIC ACID POLYPEPTIDE

 

 

 

 

Kwas L-askorbinowy, produkty reakcji z hydrolizatami białka

 

Odżywiająca skórę

ASCORBYL DIPALMITATE

 

 

28474-90-0

 

Kwas L-askorbinowy, diheksadekanian

 

Przeciwutleniająca

ASCORBYL METHYLSILANOL PECTINATE

 

 

 

 

Kwas askorbinowy, polimer z pektyną i metylosilanolem

 

Przeciwutleniająca/regulująca lepkość

ASCORBYL PALMITATE

ascorbyl palmitate

 

137-66-6

205-305-4

Kwas 6-O-palmitoiloaskorbinowy

 

Przeciwutleniająca

ASCORBYL STEARATE

 

 

25395-66-8

246-944-9

Kwas (stearoilooksy)-L-askorbinowy

 

Przeciwutleniająca

ASIATIC ACID

 

 

464-92-6

 

(2α,3β,4α)-2,3,23-trihydroksyurs-12-en-28-onian

 

Stabilizująca/odżywiająca skórę

ASIMINA TRILOBA EXTRACT

 

 

89957-75-5

289-594-2

Asimina Triloba Extract to wyciąg z owoców Asimina triloba, Annonaceae

 

Zmiękczająca

ASPARAGINE

 

 

70-47-3

200-735-9

L-Asparagina

 

Antystatyczna

ASPARAGOPSIS ARMATA EXTRACT

 

 

174393-71-6

 

Asparagopsis Armata Extract to wyciąg z alg Asparagopsis armata, Bonnemaisoniaceae

 

Chroniąca skórę

ASPARAGUS OFFICINALIS EXTRACT

 

 

84649-90-1

283-471-7

Asparagus Officinalis Extract to wyciąg z wierzchołków pędów szparaga, Asparagus officinalis, Liliaceae

 

Odżywiająca skórę

ASPARAGUS OFFICINALIS ROOT EXTRACT

 

 

84649-90-1

283-471-7

Asparagus Officinalis Root Extract to wyciąg z korzeni szparaga, Asparagus officinalis, Liliaceae

 

Odżywiająca skórę

ASPARTAME

 

 

22839-47-0

245-261-3

3-amino-N-(1-karboksy-2-fenyloetylo) kwas bursztynoamowy, ester N-metylowy

 

Maskująca

ASPARTIC ACID

aspartic acid

 

56-84-8

200-291-6

Kwas asparaginowy

 

Antystatyczna

ASPERGILLUS FERMENT

 

 

 

 

Aspergillus Ferment to produkt uzyskany w procesie fermentacji Aspergillus

 

Odżywiająca skórę

ASPERGILLUS/ASPIDOSPERMA QUEBRACHO FERMENT

 

 

 

 

Produkt fermentacji Aspidosperma quebracho przez Aspergillus

 

Odżywiająca skórę

ASPERULA ODORATA EXTRACT

 

 

90028-83-4

289-877-0

Asperula Odorata Extract to wyciąg z kwiatów i liści marzanki wonnej, Asperula odorata, Rubiaceae

 

Odżywiająca skórę

ASTRAGALUS GUMMIFER EXTRACT

 

 

85085-21-8

285-353-0

Astragalus Gummifer Extract to wyciąg z korzeni traganka gumodajnego , Astragalus gummifer, Leguminosae

 

Stabilizująca emulsję/błonotwórcza/regulująca lepkość

ASTRAGALUS GUMMIFER GUM

 

tragacantha

9000-65-1

232-552-5

Astragalus Gummifer Gum to suszony, żywiczny eksudat otrzymywany z Astragalus gummifer, Leguminosae

 

Regulująca lepkość

ASTRAGALUS MEMBRANACEUS EXTRACT

 

 

94166-93-5

303-391-9

Astragalus Membranaceus Extract to wyciąg z korzeni Astragalus membranaceus, Leguminosae

 

Odżywiająca skórę

ASTRAGALUS SINICUS EXTRACT

 

 

223749-21-1

 

Astragalus Sinicus Extract to wyciąg z ziela Astragalus sinicus, Leguminosae

 

Odżywiająca skórę

ATELOCOLLAGEN

 

 

9007-34-5

232-697-4

Kolagen. Włókniste białko stanowiące jedną trzecią łącznej ilości białka w organizmach ssaków. Jest to polipeptyd zawierający trzy łańcuchy peptydowe, bogaty w prolinę i hydroksyprolinę.

 

Odżywiająca skórę

ATRIPLEX NUMMULARIA EXTRACT

 

 

223748-04-7

 

Atriplex Nummularia Extract to wyciąg z Atriplex nummularia, Chenopodiaceae

 

Odżywiająca skórę

ATTALEA EXCELSA CERA

 

 

68917-70-4

272-847-6

Attalea Excelsa Cera to wosk otrzymywany z Attalea excelsa, Arecaceae

 

Antystatyczna/błonotwórcza

ATTAPULGITE

 

 

12174-11-7

 

Pałygorskit

 

Regulująca lepkość

AVENA SATIVA BRAN

 

 

 

 

Avena Sativa Bran to kruszone łuski ziaren owsa, Avena sativa, Poaceae,

 

Scierająca/wchłaniająca/zwiększająca objętość

AVENA SATIVA BRAN EXTRACT

 

 

84012-26-0

281-672-4

Avena Sativa Bran Extract to wyciąg z otrębów owsa, Avena sativa, Poaceae

 

Scierająca

AVENA SATIVA EXTRACT

 

 

84012-26-0

281-672-4

Avena Sativa Extract to wyciąg z nasion owsa, Avena sativa, Poaceae

 

Zmiękczająca

AVENA SATIVA FLOUR

 

 

 

 

Avena Sativa Flour to proszek otrzymywany z drobno mielonych ziaren owsa, Avena sativa, Poaceae

 

Scierająca/wchłaniająca/regulująca lepkość

AVENA SATIVA KERNEL EXTRACT

 

 

84012-26-0

281-672-4

Avena Sativa Kernel Extract to wyciąg z ziaren owsa, Avena sativa, Poaceae

 

Scierająca

AVENA SATIVA KERNEL OIL

 

 

 

 

Avena Sativa Kernel Oil jest olejem wyciskanym z ziaren owsa, Avena sativa, Poaceae

 

Rozpuszczalnik

AVENA SATIVA MEAL

 

 

 

 

Avena Sativa Meal to gruboziarnista mąka otrzymywana w wyniku mielenia ziaren owsa, Avena sativa, Poaceae

 

Scierająca

AVENA SATIVA MEAL EXTRACT

 

 

84012-26-0

281-672-4

Avena Sativa Meal Extract to wyciąg z mąki owsianej, Avena sativa, Poaceae

 

Kojąca

AVENA SATIVA PROTEIN

 

 

134134-87-5

 

Avena Sativa Protein to białko otrzymywane z ziaren owsa, Avena sativa, Poaceae

 

Kojąca/nawilżająca/ścierająca/wchłaniająca/odżywiająca włosy/odżywiająca skórę/regulująca lepkość

AVENA SATIVA PROTEIN EXTRACT

 

 

134134-87-5

 

Avena Sativa Protein Extract to wyciąg z protein owsa, Avena sativa, Poaceae

 

Odżywiająca skórę

AVENA SATIVA STARCH

 

 

9005-25-8

232-679-6

Skrobia. Wysokopolimeryczny materiał węglowodanowy otrzymywany zwykle z ziaren owsa, Avena sativa, Poaceae

 

Regulująca lepkość

AVERRHOA CARAMBOLA EXTRACT

 

 

97675-54-2

307-626-6

Averrhoa Carambola Extract to wyciąg z owoców Averrhoa carambola, Oxalidaceae

 

Chroniąca skórę

AVOCADAMIDE DEA

 

 

124046-21-5

 

Amidy awokado, N,N-bis(2-hydroksyetylo)-

 

Emulgująca/stabilizująca emulsję/środek powierzchniowo czynny/regulująca lepkość/zwiększająca pienienie

AVOCADAMIDOPROPALKONIUM CHLORIDE

 

 

124046-04-4

 

1-propanaminium, N,N-dimetylo-N-fenylometylo-3-[(1-oksoawokado)amino]-, chlorek

 

Antystatyczna

AVOCADAMIDOPROPYL BETAINE

 

 

246865-42-9

 

1-propanaminium, N-(karboksymetylo)-N,N-dimetylo-3-[(l-oksoawokado)amino]-, wodorotlenek, sól wewnętrzna

 

Srodek powierzchniowo czynny/oczyszczająca/zwiększająca pienienie

AVOCADAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE

 

 

226994-25-8

 

Amidy, olej awokado, N-[3-(dimetyloamino)propyl]

 

Antystatyczna

AVOCADO OIL PEG-11 ESTERS

 

 

103819-44-9

 

Oleje, awokado, etoksylowany, 11 mol EO (średni stosunek molowy)

 

Zmiękczająca

AZELAIC ACID

 

 

123-99-9

204-669-1

Kwas nonanodiowy

 

Buforująca

AZELAMIDE MEA

 

 

242132-61-2

 

Kwas nonanodiowy, 9-[(2-hydroksyetylo)amino]-9-okso-,

 

Srodek powierzchniowo czynny/zwiększająca pienienie/regulująca lepkość

AZULENE

 

 

275-51-4

205-993-6

Bicyklo[5.3.0]dekapentaen

 

Kojąca

BABASSUAMIDE DEA

 

 

124046-24-8

 

Amidy Babassu, N,N-bis(2-hydroksyetylo)-

 

Srodek powierzchniowo czynny/zwiększająca pienienie

BABASSUAMIDOPROPALKONIUM CHLORIDE

 

 

124046-05-5

 

1-propanamina, N,N-dimetylo-N-fenylometylo-3-[(1- oksobabassu)amino]-, chlorek

 

Antystatyczna/odżywiająca włosy

BABASSUAMIDOPROPYL BETAINE

 

 

223704-95-8

 

1-propanaminium, 3-amino-N-(karboksymetylo)-N,N-dimetylo-, pochodne acylowe oleju-N-babassu-, sól wewnętrzna

 

Srodek powierzchniowo czynny/zwiększająca pienienie/oczyszczająca

BABASSUAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE

 

 

223707-87-8

 

Amidy, olej babassu, N-[3-(dimetyloamino)propyl]-

 

Antystatyczna

BABASSUAMIDOPROPYLAMINE OXIDE

 

 

124046-26-0

 

Propan, 1-dimetyloamino-3-[(1-oksobabassu)amino]-, N-tlenek

 

Srodek powierzchniowo czynny/pieniąca/oczyszczająca

BAKUCHIOL

 

 

17015-60-0

 

Fenol, 4-(3-etenylo-3,7-dimetylo-1,6-octadienyl)-, (E)-

 

Przeciwdrobnoustrojowa

BAMBUSA ARUNDINACEA EXTRACT

 

 

91771-32-3

294-922-2

Bambusa Arundinacea Extract to wyciąg z łodyg bambusa, Bambusa arundinacea, Poaceae

 

Odżywiająca skórę

BAMBUSA ARUNDINACEA POWDER

 

 

 

 

Bambusa Arundinacea Powder to proszek otrzymywany z suszonych mielonych łodyg Bambusa arundinacea, Poaceae

 

Scierająca

BAMBUSA VULGARIS EXTRACT

 

 

91771-33-4

294-923-8

Bambusa Vulgaris Extract to wyciąg z liści i łodyg bambusa, Bambusa vulgaris, Poaceaea

 

Utrzymująca wilgoć

BAPTISIA TINCTORIA

 

 

 

 

Baptisia Tinctoria to materiał roślinny otrzymywany z korzeni dzikiego indygo, Baptisia tinctoria, Leguminosae

 

Tonizująca

BAPTISIA TINCTORIA EXTRACT

 

 

84775-46-2

283-875-3

Baptisia Tinctoria Extract to wyciąg z korzeni dzikiego indygo, Baptisia tinctoria, Leguminosae

 

Tonizująca

BARIUM SULFATE

 

 

7727-43-7

231-784-4

Siarczan baru (CI 77120)

 

Srodek zmętniający

BARIUM SULFIDE

 

 

21109-95-5

244-214-4

Siarczek baru

III/1,23

Depilująca

BAROSMA BETULINA EXTRACT

 

 

84649-93-4

283-474-3

Barosma Betulina Extract to wyciąg z korzeni Barosma betulina, Rutaceae

 

Odżywiająca skórę

BASIC BLUE 3

 

 

33203-82-6

251-403-5

Chlorek 3,7-Bis(dietyloamino) fenoksazyn - 5-iowy

 

Koloryzująca włosy

BASIC BLUE 6

 

 

966-62-1

213-524-1

Chlorek 9-(dimetyloamino)benzo[a]fenoksazyn-7-iowy (CI 51175)

 

Koloryzująca włosy

BASIC BLUE 7

 

 

2390-60-5

219-232-0

Chlorek [4-[4-(dietyloamino)-α-[4-(etyloamino)-1-naftylo]benzylideno]cykloheksa-2,5-dien-1-ylideno]-dietylo-a-moniowy (CI 42595)

 

Koloryzująca włosy

BASIC BLUE 9

methylthioninum chloride

methylthioninii chloridum

61-73-4

200-515-2

Chlorek metylotioniniowy (CI 52015)

 

Koloryzująca włosy

BASIC BLUE 26

 

 

2580-56-5

219-943-6

Chlorek [4-[[4-anilino-1-naftylo][4-(dimetyloamino)fenylo]metyleno]cykloheksa-2,5-dien-1-yildeno]dimetyloammoniowy (CI 44045)

 

Koloryzująca włosy

BASIC BLUE 41

 

 

12270-13-2

235-546-0

Siarczan metylu 2-[[4-[etylo(2-hydroksyetylo)amino]fenyl]azo]-6-metoksy-3-metylobenzotiazolium (CI 11154)

 

Koloryzująca włosy

BASIC BLUE 47

 

 

67905-56-0

267-677-4

9,10-Antracenedion, 1-amino-4-[[4-[(dimetyloamino)metylo]fenyol]amino]-, monochlorowodorek (CI 61111)

 

Koloryzująca włosy

BASIC BLUE 99

 

 

68123-13-7

268-544-3

Chlorek 3-[(4-amino-6-bromo-5,8-dihydro-1-hydroksy-8-imino-5-okso-2-naftylo)amino]-N,N,N-trimetyloaniliniiowy (CI 56059)

 

Koloryzująca włosy

BASIC BROWN 4

 

 

4482-25-1

224-764-1

1,3-benzenodiamina, 4,4'-[(4,4-metylo- 1,3-fenyleno)bis(azo)]bis[6-metylo- (CI 21010)

 

Koloryzująca włosy

BASIC BROWN 16

 

 

26381-41-9

247-640-9

Chlorek [8-[(p-aminofenylo)azo]-7-hydroksy-2-naftylo]trimetylamoniiowy (CI 12250)

 

Koloryzująca włosy

BASIC BROWN 17

 

 

71134-97-9

275-216-3

Chlorek [8-[(4-amino-2-nitrofenylo)azo]-7-hydroksy-2-naftylo]trimetylamoniiowy (CI 12251)

 

Koloryzująca włosy

BASIC GREEN 1

 

 

633-03-4

211-190-1

Wodorosiarczan [4-[4-(dietyloamino)benzohydryleno)cykloheksa-2,5-dien-1-ylideno]dietyloamoniowy (CI 42040)

 

Koloryzująca włosy

BASIC ORANGE 1

 

 

4438-16-8

224-654-3

Monochlorowodorek 1,3-benzenodwuamino, 4-metylo-6-(fenylazo)-, (CI 11320)

 

Koloryzująca włosy

BASIC ORANGE 2

 

 

532-82-1

208-545-8

Monochlorowodorek 4-fenyloazofenyleno-1,3-dwuaminu (CI 11270)

 

Koloryzująca włosy

BASIC RED 2

 

 

477-73-6

207-518-8

Chlorek 3,7-diamino-2,8-dimetylo-5-fenylofenazinium (CI 50240)

 

Koloryzująca włosy

BASIC RED 22

 

 

12221-52-2

 

Chlorek 5-(4'-dimetyloaminofenyloazo)-1,4-dimetylo-triazolium

 

Koloryzująca włosy

BASIC RED 46

 

 

12221-69-1

 

Bromek 1H-1,2,4-triazolium, 1,4-dimetylo-5-[[4-[metylo(fenylometylo)amino]fenylo]azo]-, (CI 110825)

 

Koloryzująca włosy

BASIC RED 76

 

 

68391-30-0

269-941-4

Chlorek [7-hydroksy-8-[(2-metoksyfenylo)azo]-2-naftylo]trimetyloammonium (CI 12245)

 

Koloryzująca włosy

BASIC RED 118

 

 

71134-97-9

275-216-3

Chlorek 2-naftalenaminium, 8-[(4-amino-2-nitrofenyol)azo]-7-hydroksy-N,N,N-trimetylo-, (CI 12251:1)

 

Koloryzująca włosy

BASIC VIOLET 4

 

 

2390-59-2

219-231-5

Chlorek [4-[bis[4-(diehylamino)fenylo]metyleno]-2,5-cykloheksadien-1-yildeno]dietyloamoniowy (CI 42600)

 

Koloryzująca włosy

BASIC VIOLET 14

 

 

632-99-5

211-189-6

Chlorowodorek (4-(4-aminofenylo)(4-iminocykloheksa-2,5-dienylideno)metylo)-2-metyloaniliny (CI 42510)

 

Koloryzująca włosy

BASIC YELLOW 11

 

 

4208-80-4

224-132-5

Chlorek 2-(2-((2,4-dimetoksyfenylo)amino)winylo)-1,3,3-trimetylo-3H-indolium (CI 48055)

 

Koloryzująca włosy

BASIC YELLOW 28

 

 

54060-92-3

258-946-7

Siarczan 2-[[(4-metoksyfenylo)metylohydrazono]metylo]-1,3,3-trimetylo-3H-indolium metyl (CI 48054)

 

Koloryzująca włosy

BASIC YELLOW 57

 

 

68391-31-1

269-943-5

Chlorek 3-[(4,5-dihydro-3-metylo-5-okso-1-fenylo-1H-pirazol-4-ilo)azo]-N,N,N-trimetyloaniliniowy (CI 12719)

 

Koloryzująca włosy

BASSIA LATIFOLIA BUTTER

 

 

 

310-127-6

Bassia Latifolia Butter to tłuszcz naturalny otrzymywany z owoców Bassia latifolia, Chenopodiaceae

 

Zmiękczająca

BATYL ALCOHOL

batilol

 

544-62-7

208-874-7

1,2-propandiol, 3-(oktadecyloksy)-

 

Zmiękczająca

BATYL ISOSTEARATE

 

 

170754-20-8

 

Izostearynowy kwas, ester 3-oktadecyloksy-2-hydroksypropylowy

 

Zmiękczająca

BATYL STEARATE

 

 

13232-26-3

 

Kwas stearynowy, ester 2-(oktadecyloksy)-3-hydroksypropylowy

 

Zmiękczająca

BEAN PALMITATE

 

 

 

 

Produkt reakcji gniecionych ziaren fasoli (Phaseolus) z chlorkiem kwasu palmitynowego

 

Odżywiająca skórę

BEER

 

 

8029-31-0

 

Substancje pochodzenia naturalnego, piwo

 

Odżywiająca skórę/odżywiająca włosy

BEESWAX ACID

 

 

135457-95-3

 

Kwasy tłuszczowe, wosk pszczeli

 

Stabilizująca

BEHENALKONIUM CHLORIDE

 

 

16841-14-8

240-865-3

Chlorek benzylodokozylodimetyloamoniowy

 

Antystatyczna/środek powierzchniowo czynny/odżywiająca włosy

BEHENAMIDE

 

 

3061-75-4

221-304-1

Dokozanamid

 

Srodek zmętniający/regulująca lepkość

BEHENAMIDE DEA

 

 

70496-39-8

 

Dokozanamid, N,N-bis(2-hydroksyetyl)-

 

Srodek powierzchniowo czynny/zwiększająca pienienie

BEHENAMIDE MEA

 

 

94109-05-4

302-442-2

N-(2-hydroksyetylo)dokozanamid

 

Srodek powierzchniowo czynny/zwiększająca pienienie

BEHENAMIDOPROPYL BETAINE

 

 

138527-93-2

 

1-propanaminium, N-karboksymetylo-N,N-dimetylo-3-[(1-oksodokozanylo)amino]-,wodorotlenek, sól wewnętrzna

 

Srodek powierzchniowo czynny/zwiększająca pienienie/oczyszczająca

BEHENAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE

 

 

60270-33-9

262-134-8

N-[3-(dimetyloamino)propylodokozanamid

 

Antystatyczna/emulgująca

BEHENAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE BEHENATE

 

 

125804-04-8

 

Kwas dokozanowy związek z N-[3-(dimetyloamino)propylo]dokozamidem (1:1)

 

Antystatyczna/odżywiająca skórę/odżywiająca włosy

BEHENAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE LACTATE

 

 

221446-54-4

 

Kwas mlekowy, związek z N-[3-(dimetyloamino)propylo]dokozanamidem (1:1)

 

Antystatyczna/odżywiająca włosy

BEHENAMIDOPROPYL ETHYLDIMONIUM ETHOSULFATE

 

 

68797-65-9

 

1-propanaminium, N,N-dimetylo-N-etylo-3-[(1-oksodokozanylo)amino]-, etylosiarczan

 

Antystatyczna/odżywiająca włosy

BEHENAMIDOPROPYL PG-DIMONIUM CHLORIDE

 

 

136920-10-0

 

1-propanaminium, N,N-dirnetylo-N-(2,3-dihydroksypropylo)-3-[(1-oksodokozanylo)amino]-, chlorek

 

Antystatyczna/odżywiająca włosy

BEHENAMINE OXIDE

 

 

26483-35-2

247-730-8

Ν,Ν-dimetylodokozyloamina N-tlenek

 

Srodek powierzchniowo czynny/pieniąca/oczyszczająca

BEHENETH-5

 

 

26636-40-8

 

Dokozanol, etoksylowany, 5 mol EO (średni stosunek molowy)

 

Emulgująca

BEHENETH-10

 

 

26636-40-8

 

Dokozanol, etoksylowany, 10 mol EO (średni stosunek molowy)

 

Emulgująca

BEHENETH-20

 

 

26636-40-8

 

Dokozanol, etoksylowany, 20 mol EO (średni stosunek molowy)

 

Emulgująca

BEHENETH-25

 

 

26636-40-8

 

Dokozanol, etoksylowany, 25 mol EO (średni stosunek molowy)

 

Emulgująca

BEHENETH-30

 

 

26636-40-8

 

Dokozanol, etoksylowany, 30 mol EO (średni stosunek molowy)

 

Emulgująca

BEHENIC ACID

 

 

112-85-6

204-010-8

Kwas dokozanowy

 

Emulgująca

BEHENOXY DIMETHICONE

 

 

193892-43-2

 

Poli(oksy(dimetylosililen),.α.-dokozylo-.ω.-(dokozyloksy)-

 

Zmiękczająca

BEHENOYL PG-TRIMONIUM CHLORIDE

 

 

69537-38-8

274-033-6

Chlorek 2-hydroksy-3-[(1-oksodokozylo)oksy]propylotrimetyloamoniowy

 

Antystatyczna/odżywiająca włosy

BEHENTRIMONIUM CHLORIDE

 

 

17301-53-0

241-327-0

Chlorek dokozylotrimetyloamoniowy

VI/1,44

Konserwująca/odżywiająca włosy

BEHENTRIMONIUM METHOSULFATE

 

 

81646-13-1

279-791-1

Metylosiarczan dokozylotrimetyloamoniowy

 

Antystatyczna/środek powierzchniowo czynny/odżywiająca włosy

BEHENYL ALCOHOL

 

 

661-19-8

211-546-6

Dokozan-1-ol

 

Zmiękczająca

BEHENYL BEESWAX

 

 

144514-52-3

 

Kwasy tłuszczowe, wosk pszczeli, ester dokozylu

 

Regulująca lepkość

BEHENYL BEHENATE

 

 

17671-27-1

241-646-5

Dokozanian dokozylu

 

Zmiękczająca

BEHENYL BENZOATE

 

 

103403-38-9

 

1-dokozanol, benzoesan

 

Odżywiająca skórę/zmiękczająca

BEHENYL BETAINE

 

 

26920-62-7

248-108-9

(karboksylanometylo)dokozylodimetyloamonium

 

Antystatyczna/środek powierzchniowo czynny/zwiększająca pienienie/oczyszczająca

BEHENYL ERUCATE

 

 

18312-32-8

242-201-8

(Z)-dokoz-13-enian dokozylu

 

Zmiękczająca

BEHENYL HYDROXYETHYL IMIDAZOLINE

 

 

39957-00-1

254-719-1

2-henikozylo-4,5-dihydro-1H-imidazolo-l-etanol

 

Antystatyczna/odżywiająca włosy

BEHENYL ISOSTEARATE

 

 

181496-25-3

 

Kwas izostearynowy, ester dokozylowy

 

Zmiękczająca

BEHENYL/ISOSTEARYL BEESWAX

 

 

235433-32-6

 

Kwasy tłuszczowe, wosk pszczeli, estry z dokozanolem i 16-metyloheptadekanolem

 

Zmiękczająca/emulgująca/błonotwórcza

BELAMCANDA CHINENSIS EXTRACT

 

 

223748-07-0

 

Belamcanda Chinensis Extract to wyciąg z korzeni Belamcanda chinensis, Iridaceae

 

Odżywiająca skórę

BELLIS PERENNIS EXTRACT

 

 

84776-11-4

283-935-9

Bellis Perennis Extract to wyciąg z kwiatów stokrotki, Bellis perennis, Compositae

 

Oczyszczająca

BENTONITE

bentonite

bentonitum

1302-78-9

215-108-5

Bentonit. Glina koloidalna. Składa się głównie z montmorylonitu. (CI 77004)

 

Wchłaniająca/stabilizująca emulsję/regulująca lepkość

BENZALDEHYDE

benzaldehyde

 

100-52-7

202-860-4

Benzaldehyd

 

Rozpuszczalnik

BENZALKONIUM BROMIDE

 

 

91080-29-4

293-522-5

Czwartorzędowe związki amoniowe, benzylo-C8-18-alkilodimetyl, bromki

VI/1,54/III/1,65

Konserwująca/antystatyczna

BENZALKONIUM CETYL PHOSPHATE

 

 

 

 

Złożona mieszanina produktów reakcji chlorku C8-18-alkilobenzylodimetyloamonium z 1-heksadecylem diwodorofosforanu

 

Przeciwdrobnoustrojowa/dezodorująca

BENZALKONIUM CHLORIDE

 

benzalkonii chloridum

63449-41-2/8001-54-5

264-151-6

Czwartorzędowe związki amoniowe, benzylo-C8-18-alkilodimetyl, chlorki

VI/1,54/III/1,65

Konserwująca/antystatyczna

BENZALKONIUM SACCHARINATE

 

 

68989-01-5

273-545-7

Czwartorzędowe związki amoniowe, benzylo-C12-18-alkilodimetylo, sole z 1,2-benzoizotiazol-3(2H)- ono 1,1-ditlenkiem (1:1)

VI/1,54/III/1,65

Konserwująca/antystatyczna

BENZALPHTHALIDE

 

 

575-61-1

209-388-8

3-benzylidenoftalid

 

Srodek pochłaniający promienie UV

1,2,4-BENZENETRIACETATE

 

 

613-03-6

210-327-2

Trioctan benzeno-1,2,4-triylu

 

Koloryzująca włosy

BENZETHONIUM CHLORIDE

benzethonium chloride

benzethonii chloridum

121-54-0

204-479-9

Benzenometanoaminium, N,N-dimetylo-N-[2-[2-[4-(1,1,3,3,-tetrametylobutylo)fenoksy]etoksy]etylo]-, chlorek

VI/1,53

Konserwująca

BENZISOTHIAZOLINONE

 

 

2634-33-5

220-120-9

1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on

 

Przeciwdrobnoustrojowa

BENZOIC ACID

benzoic acid

acidum benzoicum

65-85-0

200-618-2

Kwas benzoesowy

VI/1,1

Konserwująca

BENZOIC ACID/PHTHALIC ANHYDRIDE/PENTAERYTHRITOL/NEOPENTYL GLYCOL/PALMITIC ACID COPOLYMER

 

 

68647-39-2

 

1,3-izobenzofurandion, polimer z 2,2-bis(hydroksymetylo)-1,3-propanediolem i 2,2-dimetylo-1,3-propanediolem, heksadekaniany benzoesanu

 

Błonotwórcza

BENZOPHENONE

 

 

119-61-9

204-337-6

Benzofenon

 

Srodek pochłaniający promienie UV

BENZOPHENONE-1

 

 

131-56-6

205-029-4

2,4-dihydroksybenzofenon

 

Srodek pochłaniający promienie UV

BENZOPHENONE-2

 

 

131-55-5

205-028-9

2,2',4,4'-tetrahydroksybenzofenon

 

Srodek pochłaniający promienie UV

BENZOPHENONE-3

oxybenzone

 

131-57-7

205-031-5

2-hydroksy-4-metoksy benzofenon

VII/1,4

Srodek pochłaniający promienie UV/filtr UV

BENZOPHENONE-4

sulisobenzone

 

4065-45-6

223-772-2

Kwas benzenosulfonowy, 5-benzoilo-4-hydroksy-2-metoksy

VII/1,22

Filtr UV/środek pochłaniający promienie UV

BENZOPHENONE-5

 

 

6628-37-1

 

Kwas benzenosulfonowy, 5-benzoilo-4-hydroksy-2-metoksy-, monosól sodowa

VII/1,22

Srodek pochłaniający promienie UV/filtr UV

BENZOPHENONE-6

 

 

131-54-4

205-027-3

2,2'-dihydroksy-4,4'-dimetoksybenzofenon

 

Srodek pochłaniający promienie UV

BENZOPHENONE-7

 

 

85-19-8

201-592-5

5-chloro-2-hydroksybenzofenon

 

Srodek pochłaniający promienie UV

BENZOPHENONE-8

dioxybenzone

 

131-53-3

205-026-8

2,2'-dihydroksy-4-metoksybenzofenon

 

Srodek pochłaniający promienie UV

BENZOPHENONE-9

 

 

76656-36-5

278-520-4

3,3'-karbonylobis[4-hydroksy-6-metoksybenzenosulfonian] disodu

 

Srodek pochłaniający promienie UV

BENZOPHENONE-10

mexenone

 

1641-17-4

216-688-2

2-hydroksy-4-metoksy-4'-metylobenzofenon

 

Srodek pochłaniający promienie UV

BENZOPHENONE-11

 

 

1341-54-4

 

Bis(2,4-dihydroksyfenylo)metanon i bis(2-hydroksy-4-metoksyfenylo)metanon

 

Srodek pochłaniający promienie UV

BENZOPHENONE-12

octabenzone

 

1843-05-6

217-421-2

2-hydroksy-4-oktyloksybenzofenon

 

Srodek pochłaniający promienie UV

BENZOTRIAZOLE

 

 

95-14-7

202-394-1

Benzotriazol

 

Przeciwdrobnoustrojowa

BENZOXIQUINE

benzoxiquine

 

86-75-9

201-697-6

Benzoesan 8-chinolylu

 

Przeciwdrobnoustrojowa

BENZOXONIUM CHLORIDE

benzoxonium chloride

 

19379-90-9

243-008-1

Benzenometanaminium, N-dodecyl-N,N-bis (2-hydroksyetylo)-, chlorek

 

Przeciwdrobnoustrojowa

BENZYL ACETATE

 

 

140-11-4

205-399-7

Octan benzylu

 

Rozpuszczalnik

BENZYL ALCOHOL

benzyl alcohol

alcohol benzylicus

100-51-6

202-859-9

Alkohol benzylowy

III/1,45 – VI/1,34

Konserwująca/rozpuszczalnik

BENZYL BENZOATE

benzyl benzoate

benzylis benzoas

120-51-4

204-402-9

Benzoesan benzylu

 

Rozpuszczalnik

BENZYL CINNAMATE

 

 

103-41-3

203-109-3

2-kwas propenowy, 3-fenyl, ester fenylometylowy

 

Maskująca

BENZYL HYALURONATE

 

 

111744-92-4

 

Kwas hyaluronowy, ester fenylometylowy

 

Odżywiająca skórę/utrzymująca wilgoć

BENZYL LAURATE

 

 

140-25-0

205-405-8

Laurynian benzylu

 

Zmiękczająca

BENZYL NICOTINATE

 

 

94-44-0

202-332-3

Kwas 3-pirydynokarboksylowy, ester fenylometylowy

 

Antystatyczna

BENZYL SALICYLATE

 

 

118-58-1

204-262-9

Salicylan benzylu

 

Srodek pochłaniający promienie UV

BENZYL TRIETHYL AMMONIUM CHLORIDE

 

 

56-37-1

200-270-1

Chlorek benzylotrietyloamoniowy

 

Antystatyczna

BENZYLHEMIFORMAL

 

 

14548-60-8

238-588-8

Metanol ,(fenylometoksy) ,

VI/1,55

Konserwująca

3-BENZYLIDENE CAMPHOR

 

 

15087-24-8

239-139-9

1,7,7-trimetylo-3-(fenylometyleno)bicyklo[2.2.1]heptan-2-on

VII/1,19

Srodek pochłaniający promienie UV/filtr UV

BENZYLIDENE CAMPHOR SULFONIC ACID

 

 

56039-58-8

 

Kwas α-(2-oksoborn-3-ylideno)tolueno-4 sulfonowy

VII/1,9

Srodek pochłaniający promienie UV/filtr UV

BENZYLIDENECAMPHOR HYDROLYZED COLLAGEN SULFONAMIDE

 

 

222400-12-6

 

Kollageny, hydrolizaty, [[4-[(4,7,7-trimetylo-3-oksobicyklo-[2.2.1]-hepto-2-yildeno)metylo]fenylo]sulfonyl]

 

Odżywiająca włosy/chroniąca skórę

BENZYLPARABEN

 

 

94-18-8

202-311-9

4-hydroksybenzoesan benzylu

 

Przeciwdrobnoustrojowa

BENZYLTRIMONIUM HYDROLYZED COLLAGEN

 

 

113089-56-8

 

Kollageny, hydrolizaty, N, N,N-sole trimetylobenzenometanaminium

 

Antystatyczna/odżywiająca skórę/odżywiająca włosy

BERBERINE CHLORIDE

 

 

633-65-8

211-195-9

Benzo[g]-1,3-benzodwuoksolo[5,6-a]chinolizinium, 5,6-dihydro-9,10-dimetoksy-,chlorek

 

Przeciwdrobnoustrojowa

BERBERIS VULGARIS

 

 

 

 

Berberis Vulgaris to materiał roślinny otrzymywany z suszonych kłączy i korzeni berberysu, Berberis vulgaris, Berberidaceae.

 

Przeciwdrobnoustrojowa

BERBERIS VULGARIS EXTRACT

 

 

84649-92-3

283-473-8

Berberis Vulgaris Extract to wyciąg ze świeżej kory korzenia berberysu, Berberis vulgaris, Berberidaceae

 

Przeciwdrobnoustrojowa

BERTHOLLETIA EXCELSA NUT OIL

 

 

 

310-127-6

BERTHOLLETIA EXCELSA NUT OIL jest olejem wyciskanym z orzechów orzecha brazylijskiego, Bertholletia excelsa, Lecythidaceae

 

Rozpuszczalnik

BETA VULGARIS

 

 

7659-95-2

231-628-5

Kwas [S-(R * ,R * )]-4-[2-[2-karboksy-5-(β-D-glukopiranozyloksy)-2,3-dihydro-6-hydroksy-1H-indol-1-ilo]winylo]-2,3-dihydropirydyno-2,6-dikarboksylowy

IV/1

Barwnik kosmetyczny

BETA VULGARIS EXTRACT

 

 

89957-89-1

289-610-8

Beta Vulgaris Extract to wyciąg z korzeni buraka, Beta vulgaris, Chenopodiaceae

IV/1

Barwnik kosmetyczny

BETA-ALANINE DIACETIC ACID

 

 

6245-75-6

228-360-6

N, N-bis(karboksymetylo)-β-alanina

 

Chelatująca

BETA-CAROTENE

betacarotene

beta carotenum

7235-40-7

230-636-6

.β,.β-karoten

 

Odżywiająca skórę

BETAGLUCAN

 

 

26874-89-5

 

Homopolimer βd-glukozy

 

Odżywiająca skórę/zwiększająca objętość

BETAINE

betaine

 

107-43-7

203-490-6

Metanamina, 1-karboksy-N, N,N-trimetylo-, hydroksyd, sól wewnętrzna

 

Antystatyczna/regulująca lepkość

BETA-SITOSTEROL

 

 

83-46-5

201-480-6

Stigmast-5-en-3-β-ol

 

Stabilizująca emulsję/odżywiająca skórę/stabilizująca

BETA-SITOSTERYL ACETATE

 

 

915-05-9

213-019-6

Octan stigmast-5-en-3-β-ylu

 

Stabilizująca/odżywiająca skórę

BETULA ALBA BARK EXTRACT

 

 

84012-15-7

281-660-9

Betula Alba Bark Extract to wyciąg z kory brzozy, Betula alba, Betulaceae

 

Tonizująca/ściągająca/kojąca/oczyszczająca

BETULA ALBA EXTRACT

 

 

84012-15-7

281-660-9

Betula Alba Extract to wyciąg z liści i kory brzozy, Betula alba, Betulaceae

 

Tonizująca/ściągająca/kojąca/oczyszczająca

BETULA ALBA LEAF EXTRACT

 

 

84012-15-7

281-660-9

Betula Alba Leaf Extract to wyciąg z liści brzozy, Betula alba, Betulaceae

 

Tonizująca/ściągająca/kojąca/oczyszczająca

BETULA ALBA OIL

 

 

8001-88-5/8027-43-8

 

Betula Alba Oil olejek eteryczny otrzymywany z liści Betula alba, Betulaceae

 

Maskująca

BETULA ALBA SAP

 

 

 

 

Betula Alba Sap to sok z brzozy, Betula alba, Betulaceae

 

Chroniąca skórę

BETULA PLATYPHYLLA JAPONICA EXTRACT

 

 

223748-09-2

 

Betula Platyphylla Japonica Extract to wyciąg z kory Betula platyphylla japonica, Betulaceae

 

Odżywiająca skórę

BHA

butylated hydroxytoluene

 

25013-16-5

246-563-8

Tert-butylo-4-metoksyfenol

 

Przeciwutleniająca

BHT

butylated hydroxytoluene

butylhydroxytoluenum

128-37-0

204-881-4

2,6-di-tert-butylo-p-krezol

 

Przeciwutleniająca

BIOFLAVONOIDS

 

 

61788-55-4

 

Flawonoidy, olej cytrynowy

 

Kojąca

BIOSACCHARIDE GUM-1

 

 

 

 

.α.-L-fukoza-1,3-.α-D-galaktoza-1,3-.α-D-homopolimer kwasu galakturonowego

 

Odżywiająca skórę

BIOTIN

biotin

biotinum

58-85-5

200-399-3

Kwas 1H-tieno[3,4-d]imidazolo-4-pentanowy, heksaahydro-2-okso-,[3aS-(3a.α.,4.β,6a.α.)]-

 

Odżywiająca włosy/odżywiająca skórę/przeciwłojotokowa

BISABOLOL

 

 

515-69-5

208-205-9

(R * ,R *)-α,4-dimetylo-α,(4-metylo-3-pentenylo)cykloheks-3-eno-l-metanol

 

Kojąca

1,3-BIS-(2,4-DIAMINOPHENOXY)PROPANE

 

 

81892-72-0

279-845-4

4,4'-[1,3-propanodiylobis(oksy)]bisbenzeno-1,3-diamina

 

Koloryzująca włosy

BIS-DIGLYCERYL POLYACYLADIPATE-1

 

 

222722-06-7

406-144-4

Kwas adypinowy, 3-(2,3- diester oksybispropanodiolu)-2- diester oksybispropanodiolu, estry z reakcji z mieszaniną kwasów oktanowych, dekanowych, izooktadekanowych i kwas 12-hydroksyocto dekanowy

 

Zmiękczająca

BIS-DIGLYCERYL POLYACYLADIPATE-2

 

 

13095-60-1

406-144-4

Kwas adypinowy, 3-(2,3- diester oksybispropanodiolu)-2- diester oksybispropanodiolu, estry z reakcji z mieszaniną kwasów oktanowych, dekanowych, izooktadekanowych i kwas 12-hydroksyocto dekanowy

 

Zmiękczająca

4,6-BIS(2-HYDROXYETHOXY)-M-PHENYLENEDIAMINE HCL

 

 

94082-85-6

 

Etanol, 2,2’-[(4,6-diamino-1,3=fenylen)bis(oksy)]bis-,.dihydrochlorek

 

Koloryzująca włosy

BIS-HYDROXYETHYL BISCETYL MALONAMIDE

 

 

149591-38-8

 

Propandiamid, N, N bis(2-hydroksyetylo)-N, N bis(heksadecyl)-

 

Chroniąca skórę/odżywiająca skórę/odżywiająca włosy

BIS-HYDROXYETHYL COCOMONIUM NITRATE

 

 

71487-00-8

 

Czwartorzędowe związki amoniowe, kokoalkilobis (hydroksyetylo)metyl, azotany (sole)

 

Antystatyczna

BIS-HYDROXYETHYL DIHYDROXYPROPYL STEARAMINIUM CHLORIDE

 

 

50744-86-0

 

1-oktadekanaminium, bis(2-hydroksyetylo)-(2,3-dihydroksypropylo)-, chlorek

 

Antystatyczna

BIS-HYDROXYETHYL RAPESEEDMONIUM CHLORIDE

 

 

223707-41-3

 

Czwartorzędowe związki amoniowe, alkilobis nasion rzepaku (hydroksyetylo)metyl, chlorki (sole)

 

Antystatyczna

BIS-HYDROXYETHYL TALLOWMONIUM CHLORIDE

 

 

67784-77-4

267-052-6

Czwartorzędowe związki amoniowe, alkilobis(hydroksyetylo)metylo łoju, chlorki

 

Antystatyczna

BISMUTH CITRATE

bismuth citrate

 

813-93-4

212-390-1

Cytrynian bizmutu

 

Buforująca/chelatująca

BISMUTH OXYCHLORIDE

 

 

7787-59-9

232-122-7

Tlenochlorek bizmutu (CI 77163)

IV/1

Barwnik kosmetyczny

BISMUTH SUBNITRATE

bismuth subnitrate

 

1304-85-4

215-136-8

Azotan bizmutu, zasadowy

 

Wchłaniająca/środek zmętniający

BISPHENYLHEXAMETHICONE

 

 

18758-91-3

 

Tetrasiloksan, 1,1,1,7,7,7-heksametylo-3,5-difenylo-3,5-bis[(trimetyloksylil)oksy]-

 

Przeciwpieniąca/zmiękczająca

BIXA ORELLANA EXTRACT

 

 

89957-43-7

289-561-2

Bixa Orellana Extract to wyciąg z miazgi Bixa orellana, Bixaceae

 

Odżywiająca skórę

BIXA ORELLANA SEED EXTRACT

 

 

89957-43-7

289-561-2

Bixa Orellana Seed Extract to wyciąg z nasion Bixa orellana, Bixaceae.

 

Odżywiająca skórę

BLETIA HYACINTHINA EXTRACT

 

 

223748-10-5

 

Bletia Hyacinthina Extract to wyciąg z pseudobulw Bletia hyacinthina, Orchidaceae

 

Odżywiająca skórę

BOMBYX EXTRACT

 

 

91079-16-2

293-402-2

Bombyx Extract to wyciąg otrzymywany ze zmiażdżonych jedwabników (Bombyx)

 

Odżywiająca skórę

BOMBYX LIPIDA

 

 

226994-42-9

 

Bombyx Lipida to lipidy otrzymane ze zmiażdżonych jedwabników

 

Odżywiająca skórę

BORAGO OFFICINALIS EXTRACT

 

 

84012-16-8

281-661-4

Borago Officinalis Extract to wyciąg z ziela ogórecznika lekarskiego, Borago officinalis, Boraginaceae

 

Zmiękczająca

BORAGO OFFICINALIS SEED OIL

 

 

225234-12-8

 

Borago Officinalis Seed Oil jest olejem otrzymywanym z nasion Borago officinalis, Boraginaceae

 

Zmiękczająca

BORIC ACID

boric acid

acidum boricum

10043-35-3

233-139-2

Kwas borowy

III/1,1a

Przeciwdrobnoustrojowa

BORNELONE

bornelone

 

119375

218-757-2

3-penten-2-on, 5-(3,3-dimetylobicyklo[2.2.1]hepta-2-yilden)-

 

Srodek pochłaniający promienie UV

BORNEOL

 

 

507-70-0

208-080-0

Bicyklo [2.2.1]heptan-2-ol, 1,7,7-trimetyl-, endo-

 

 

BORON NITRIDE

 

 

10043-11-5

233-136-6

Azotek boru

 

Odżywiająca skórę/środek zmętniający/wchłaniająca

BOSWELIA CARTERII EXTRACT

 

 

89957-98-2

289-620-2

Boswelia Carterii Extract to wyciąg z eksudatu kory kadzidłowca, Boswellia carterii, Burseraceae

 

Tonizująca/wygładzająca

BOSWELLIA SERRATA EXTRACT

 

 

97952-72-2

308-366-6

Boswellia Serrata Extract to wyciąg z eksudatu kory kadzidłowca, Boswellia serrata, Burseraceae

 

Tonizująca/wygładzająca

BOUGAINVILLEA GLABRA EXTRACT

 

 

223749-28-8

 

Bougainvillea Glabra Extract to wyciąg z kwiatów bugenwilli gładkiej, Bougainvillea glabra, Nyctaginaceae

 

Odżywiająca skórę

BRAIN EXTRACT

 

 

84539-85-5

283-072-8

Brain Extract to wyciąg z mózgu ssaka

II/419 (jeśli pochodzi od dwunastomiesięcznego bydła lub owiec i kóz ponad dwunastomiesięcznych, posiadających stały ząb sieczny, który wyszedł przez dziąsło)

Chroniąca skórę

BRASSICA ALBA EXTRACT

 

 

84929-33-9

284-517-9

Brassica Alba Extract to wyciąg z nasion gorczycy jasnej, Brassica alba, Brassicaceae

 

Przeciwdrobnoustrojowa/przeciwłojotokowa

BRASSICA CAMPESTRIS OLEIFERA OIL

 

 

8002-13-9

232-299-0

Brassica Campestris Oleifera Oil to olej wyciskany z nasion rzepaku, Brassica campestris oleifera, Brassicaceae

 

Zmiękczająca

BRASSICA CAMPESTRIS OLEIFERA OIL UNSAPONIFIABLES

 

 

225234-15-1

 

Brassica Campestris Oleifera Oil Unsaponifiables to frakcja oleju nasion rzepaku, Brassica campestris oleifera, Brassicaceae, która nie została przetworzona na mydło w procesie zmydlania

 

Odżywiająca włosy/chroniąca skórę

BRASSICA CAMPESTRIS RAPA EXTRACT

 

 

90989-79-0

292-737-1

Brassica Campestris Rapa Extract to wyciąg z korzeni rzepy, Brassica campestris rapa, Brassicaceae

 

Przeciwdrobnoustrojowa/zmiękczająca

BRASSICA JUNCEA EXTRACT

 

 

93062-78-3

296-833-4

Brassica Juncea Extract to wyciąg z nasion gorczycy sarepskiej, Brassica juncea, Brassicaceae

 

Przeciwdrobnoustrojowa

BRASSICA NIGRA EXTRACT

 

 

90064-15-6

290-076-3

Brassica Nigra Extract to wyciąg z nasion gorczycy czarnej, Brassica nigra, Brassicaceae

 

Przeciwdrobnoustrojowa

BRASSICA OLERACEA BOTRYTIS OIL UNSAPONIFIABLES

 

 

223749-36-8

 

Brassica Oleracea Botrytis Oil Unsaponifiables to frakcja oleju z kalafiora (Brassica oleracea botrytis, Brassicaceae), która nie została przetworzona na mydło w procesie zmydlania

 

Zmiękczająca/przeciwłojotokowa

BRASSICA OLERACEA CAPITATA EXTRACT

 

 

89958-13-4

289-635-4

Brassica Oleracea Capitata Extract to wyciąg z liści kapusty, Brassica oleracea capitata, Brassicaceae

 

Przeciwłojotokowa

BREVOORTIA OIL

 

 

8002-50-4

232-311-4

Brevoortia Oil to olej otrzymywany z atlantyckiego menhadena (Brevoortia tyrannis)

 

Zmiękczająca/rozpuszczalnik

BRILLIANT BLACK 1

 

 

2519-30-4

219-746-5

1-acetamido-2-hydroksy-3-(4-((4-sulfonianofenyloazo)-7-sulfoniano-1-naftyloazo)) naftaleno-4,6-disulfonian tetrasodu(CI 28440)

 

Koloryzująca włosy

BROMOCHLOROPHENE

 

 

15435-29-7

239-446-8

2,2'-metylenobis(6-bromo-4-chlorofenol)

VI/1,37

Konserwująca

BROMOCINNAMAL

 

 

5443-49-2

226-637-6

Aldehyd 2-bromocynamonowy

 

Maskująca

BROMOCRESOL GREEN

 

 

76-60-8

200-972-8

Fenol, 4,4'-(3H-2,1-benzoksatiol-3-yildeno)bis[2,6-dibromo-3-metylo-,S, S-dwutlenek

IV/1

Barwnik kosmetyczny

5-BROMO-5-NITRO-1,3-DIOXANE

 

 

30007-47-7

250-001-7

5-bromo-5-nitro-1,3-dioksan

VI/1,20

Konserwująca

2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL

bronopol

 

52-51-7

200-143-0

1,3-propanediol, 2-bromo-2-nitro-

VI/1,21

Konserwująca

BROMOTHYMOL BLUE

 

 

76-59-5

200-971-2

Fenol, 4,4'-(3H-2,1- benzoksatiol - 3-yildeno)bis[2-bromo-3-metylo-6-(1-metylowoetylowo)-, S, S-dwutlenek

IV/1

Barwnik kosmetyczny

BUBULUM OIL

 

 

8002-64-0

232-314-0

Bubulum Oil jest olejem otrzymywanym z racic bydła

 

Zmiękczająca/rozpuszczalnik

BUMETRIZOLE

bumetrizole

 

729335

223-445-4

Fenol, 2-(5-chloro-2H-benzotriazol-2-yl)-6-(1,1-dimetyloetyl)-4-metyl-

 

Srodek pochłaniający promienie UV

BUTADIENE/ACRYLONITRILE COPOLYMER

 

 

9003-18-3

 

2-propenonitryl, polimer z 1,3-butadienem

 

Błonotwórcza/regulująca lepkość

BUTANE

butane

 

106-97-8

203-448-7

Butan, jeżeli zawiera mniej niż 0.1 % wagowych butadienu

 

Propelent

BUTETH-3 CARBOXYLIC ACID

 

 

107600-34-0

 

Poli(oksy-1,2-etanodiyl), .α.-butyl-.ω.-karboksymetoksy

 

Srodek powierzchniowo czynny

BUTOXY CHITOSAN

 

 

 

 

Chitozan, butoksylowany

 

Błonotwórcza/regulująca lepkość

BUTOXYDIGLYCOL

 

 

112-34-5

203-961-6

2-(2-butoksyetoksy)etanol

 

Rozpuszczalnik

BUTOXYETHANOL

 

 

111-76-2

203-905-0

2-butoksyetanol

 

Rozpuszczalnik

BUTOXYETHYL ACETATE

 

 

112-07-2

203-933-3

Octan 2- butoksyetylu

 

Rozpuszczalnik

BUTOXYETHYL NICOTINATE

nicoboxil

 

13912-80-6

237-684-7

Kwas 3-pirydynokarboksylowy, ester 2-butoksyetylowy

 

Odżywiająca skórę

BUTOXYNOL-5 CARBOXYLIC ACID

 

 

104909-82-2

 

Poli(oksy-1,2-etanodiylo), .α.-karboksymetylo-.ω.-[4-(1,1-dimetyloetyl)fenoksy]-, (4 mol EO średni stosunek molowy)

 

Emulgująca

BUTOXYNOL-19 CARBOXYLIC ACID

 

 

104909-82-2

 

Poli(oksy-1,2-etanodiylo), .α.-karboksymetylo-.ω.-[4-(1,1-dimetyloetyl)fenoksy]-, (18 mol EO średni stosunek molowy)

 

Emulgująca

BUTOXYPROPANOL

 

 

5131-66-8

225-878-4

1-butoksypropan-2-ol

 

Utrzymująca wilgoć

BUTYL ACETATE

 

 

123-86-4

204-658-1

Octan N-butylu

 

Rozpuszczalnik

BUTYL ACETYL RICINOLEATE

 

 

140-04-5

205-393-4

O-acetylorycynoleinian butylu

 

Zmiękczająca

BUTYL ACRYLATE/HYDROXYETHYL METHACRYLATE COPOLYMER

 

 

30600-43-2

 

2-kwas propenowy, ester 2-metylo-, 2-hydroksyetylo, polimer z 2-pronenianem butylu

 

Błonotwórcza

BUTYL ACRYLATE/STYRENE COPOLYMER

 

 

25767-47-9

 

2-kwas propenowy, ester butylowy, polimer z etenylobenzenem

 

Błonotwórcza

BUTYL BENZOATE

 

 

136-60-7

205-252-7

Benzoesan butylu

VI/1,1

Konserwująca

BUTYL BENZOIC ACID/PHTHALIC ANHYDRIDE/TRIMETHYLOLETHANE COPOLYMER

 

 

68814-19-7

 

4-(1,1-dimetyloetylo) kwas benzoesowy, polimer z bezwodnikiem 1,2-benzenodikarboksylowym i 2-metylo-2-hydroksymetylo-1,3-propanediolem

 

Błonotwórcza

BUTYL ESTER OF ETHYLENE/MA COPOLYMER

 

 

68954-39-2

 

2,5-furandion, polimer z etenem, butylowany

 

Antystatyczna/wiążąca/błonotwórcza

BUTYL ESTER OF PVM/MA COPOLYMER

 

 

25119-68-0

 

Kwas 2-butenodiowy (Z)-, polimer z metoksyetenem, ester monobutylu

 

Antystatyczna/błonotwórcza

BUTYL ISOSTEARATE

 

 

94109-07-6

302-444-3

16-metyloheptadekanian butylu

 

Zmiękczająca

BUTYL LACTATE

butyl lactate

 

138-22-7

205-316-4

Kwas propanowy, 2-hydroksy-, ester butylu

 

Rozpuszczalnik

BUTYL METHACRYLATE

 

 

97-88-1

202-615-1

Metakrylan butylu

 

Regulująca lepkość

BUTYL METHOXYDIBENZOYLMETHANE

avobenzone

 

70356-09-1

274-581-6

1-[4-(1,1-dimetyloetylo)fenylo]-3-(4-metoksyfenylo)propano-1,3-dion

VII/1,8

Srodek pochłaniający promienie UV/filtr UV

BUTYL MYRISTATE

 

 

110-36-1

203-759-8

Mirystynian butylu

 

Zmiękczająca

BUTYL OLEATE

 

 

142-77-8

205-559-6

Oleinian butylu

 

Zmiękczająca

BUTYL PHTHALYL BUTYL GLYCOLATE

 

 

85-70-1

201-624-8

Butoksykarbonylometylobutyloftalan

 

Błonotwórcza

BUTYL POLYGLUCOSE

 

 

 

 

 

 

Srodek powierzchniowo czynny/pieniąca/oczyszczająca

BUTYL STEARATE

 

 

123-95-5

204-666-5

Stearynian butylu

 

Zmiękczająca

BUTYL THIOGLYCOLATE

 

 

10047-28-6

233-156-5

Merkaptooctan butylu

III/1,2b

Falująca lub prostująca włosy

BUTYLATED POLYOXYMETHYLENE UREA

 

 

68002-19-7

 

Mocznik, polimer z formaldehydem, butylowany

 

Błonotwórcza

BUTYLATED PVP

 

 

26160-96-3

 

1-winyl-2-pirolidyna, homopolimer, butylowany

 

Błonotwórcza

BUTYLENE GLYCOL

 

 

107-88-0

203-529-7

Butan-1,3-diol

 

Utrzymująca wilgoć/rozpuszczalnik

BUTYLENE GLYCOL DICAPRYLATE/DICAPRATE

 

 

 

 

1,2-butandiol, diestry z kwasami oktanowym i dekanowym

 

Zmiękczająca

BUTYLENE GLYCOL MONTANATE

 

 

93763-20-3

297-837-9

Kwasy tłuszczowe, wosk montanowy, estry z 1,3-butandiolem

 

Zmiękczająca

BUTYLENE/ETHYLENE COPOLYMER

 

 

9019-29-8

 

Buten, polimer z etenem

 

Regulująca lepkość

BUTYLGLUCOSIDE CAPRATE

 

 

134932-39-1

 

Butylo-beta-D-glukopiranosido 6-dekanian

 

Srodek powierzchniowo czynny/oczyszczająca/emulgująca

BUTYLOCTANOIC ACID

 

 

27610-92-0

248-570-1

Kwas 2- butyloktanowy

 

Srodek powierzchniowo czynny/oczyszczająca/emulgująca

BUTYLOCTANOL

 

 

735273

223-470-0

2-butyloktan-1-ol

 

Utrzymująca wilgoć

BUTYLOCTYL BEESWAX

 

 

151661-98-2

 

Kwasy tłuszczowe, wosk pszczeli, estry z 2-butylooktanolem

 

Zmiękczająca

BUTYLOCTYL BENZOATE

 

 

188038-97-3

 

1-Octanol, 2-butyl-, benzoesan

 

Plastyfikator/odżywiająca skórę/zmiękczająca/rozpuszczalnik

BUTYLOCTYL CANDELILLATE

 

 

226994-03-2

 

Kwasy tłuszczowe, wosk kandelila, ester 2-butylooktylowy

 

Regulująca lepkość

BUTYLOCTYL OLEATE

 

 

134112-37-1

 

(Z)-9-kwas oleinowy, ester butylooktylem, 2-ester butylooktylowy

 

Zmiękczająca

BUTYLOCTYL SALICYLATE

 

 

190085-41-7

 

Kwas benzoesowy, 2-hydroksy-, 2-ester butylooktylowy

 

Odżywiająca włosy/odżywiająca skórę/rozpuszczalnik

BUTYLPARABEN

butylparaben

 

94-26-8

202-318-7

4-hydroksybenzoesan butylu

VI/1,12

Konserwująca

BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL

 

 

80-54-6

201-289-8

2-(4-tert-butylobenzylo) propionaldehyd

 

Maskująca

BUTYRIS LAC POWDER

 

 

 

310-127-6

Substancje pochodzenia naturalnego, suszona maślanka otrzymana przez odwadnianie cieczy uzyskanej ze zmaślania krowiego mleka lub śmietany w celu wytworzenia masła

 

Odżywiająca włosy/odżywiająca skórę

BUTYROLACTONE

 

 

96-48-0

202-509-5

γ-butyrolakton

 

Rozpuszczalnik

BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER

 

 

91080-23-8

293-515-7

Butyrospermum Parkii Butter to tłuszcz otrzymywany z owoców drzewa masłowego, Butyrospernum parkii, Sapotaceae

 

Odżywiająca skórę/zmiękczająca

BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER EXTRACT

 

 

91080-23-8

 

Butyrospermum Parkii Butter Extract to wyciąg z masła z masłosza, Butyrospermum parkii, Sapotaceae

 

Zmiękczająca

BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER UNSAPONIFIABLES

 

 

225234-14-0

 

Oleje, olej z masłosza (drzewa masłowego) frakcja nieulegająca zmydleniu

 

Zmiękczająca

BUTYROYL TRIHEXYL CITRATE

 

 

82469-79-2

 

Kwas 1,2,3-propanotrójkarboksylowy, 2-(1-oksobutoksy)-, ester heksylowy

 

Zmiękczająca

BUTYRUM

 

 

8029-34-3

310-127-6

Substancje pochodzenia naturalnego, masło

 

Zmiękczająca

BUXUS SEMPERVIRENS EXTRACT

 

 

84012-17-9

281-663-5

Buxus Sempervirens Extract to wyciąg z liści bukszpanu, Buxus sempervirens, Buxaceae

 

Odżywiająca skórę

C1-5 ALKYL GALACTOMANNAN

 

 

 

 

Wielocukier galaktomanny, etery alkilowe C1-5-

 

Wiążąca/emulgująca/błonotwórcza/regulująca lepkość

C6-14 POLYOLEFIN

 

 

246538-69-2

 

Alkeny, C6-14, polimeryzowane

 

Emulgująca

C7-8 ISOPARAFFIN

 

 

70024-92-9

274-273-1

Alkeny, C7-8-izo-

 

Rozpuszczalnik

C8-10 ALKYL ETHYL PHOSPHATE

 

 

68412-60-2

270-198-3

Kwas fosforowy, mieszane estry decylu i Et i oktylu

 

Regulująca lepkość

C8-9 ISOPARAFFIN

 

 

246538-71-6

 

Alkany, izo-, C8-9

 

Rozpuszczalnik

C9-11 ALCOHOLS

 

 

66455-17-2

266-367-6

Alkohole, C9-11

 

Zmiękczająca/stabilizująca emulsję/regulująca lepkość

C9-11 ISOPARAFFIN

 

 

68551-16-6

271-365-3

Alkany, C9-11-izo-

 

Rozpuszczalnik

C9-11 PARETH-3

 

 

68439-46-3

 

Alkohole, C9-11, etoksylowane (3 mol EO średni stosunek molowy)

 

Emulgująca

C9-11 PARETH-6

 

 

68439-46-3

 

Alkohole, C9-11, etoksylowane (6 mol EO średni stosunek molowy)

 

Emulgująca

C9-11 PARETH-8

 

 

68439-46-3

 

Alkohole, C9-11, etoksylowane (8 mol EO średni stosunek molowy)

 

Emulgująca

C9-11 PARETH-6 CARBOXYLIC ACID

 

 

174125-27-0

 

Poli(oksy-1,2-etanodiylo),.α.-karboksymetylo-.ω.-hydroksy-, C9-11-etery alkilowe (6 mol EO średni stosunek molowy)

 

Srodek powierzchniowo czynny/oczyszczająca

C9-13 ISOPARAFFIN

 

 

246538-72-7

 

Alkany, izo-, C9-13

 

Rozpuszczalnik

C9-14 ISOPARAFFIN

 

 

246538-73-8

 

Alkany, izo-, C9-14

 

Rozpuszczalnik

C9-15 ALKYL PHOSPHATE

 

 

190454-07-0

 

Kwas fosforowy, mono- i di- -estry alkilowe C9-15

 

Srodek powierzchniowo czynny/oczyszczająca/emulgująca

C9-15 FLUOROALCOHOL PHOSPHATES

 

 

223239-92-7

 

Perfluoro-C9-15-alkanol, estry z kwasem fosforowym

 

Odżywiająca skórę

C9-16 ALKANES/CYCLOALKANES

 

 

 

 

Alkany i cykloalkany, C9-16

 

Rozpuszczalnik

C10-11 ISOPARAFFIN

 

 

246538-75-0

 

Alkany, izo-, C10-11

 

Rozpuszczalnik

C10-13 ALKANE

 

 

129813-66-7

 

Alkany, C10-13

 

Rozpuszczalnik

C10-13 ISOPARAFFIN

 

 

68551-17-7

271-366-9

Alkany, C10-13-izo-

 

Rozpuszczalnik

C10-14 ALKYL BENZENESULFONIC ACID

 

 

85117-49-3

285-599-9

Kwas benzenosulfonowy, mono-C10-14-alkilo pochodne

 

Srodek powierzchniowo czynny/pieniąca

C10-18 TRIGLYCERIDES

 

 

85665-33-4

288-123-8

Glicerydy, C10-18

 

Zmiękczająca/rozpuszczalnik

C10-30 CHOLESTEROL/LANOSTEROL ESTERS

 

 

 

 

Kwasy alkanowe, C10-30, produkt z cholesterolem i lanosta-8,24-dien-3-olem, (3-beta)-

 

Emulgująca

C11-12 ISOPARAFFIN

 

 

246538-76-1

 

Alkany, izo-, C11-12

 

Rozpuszczalnik

C11-13 ISOPARAFFIN

 

 

246538-78-3

 

Alkany, izo-, C11-13

 

Rozpuszczalnik

C11-15 ALKANES/CYCLOALKANES

 

 

 

 

Alkany i cykloalkany, C11-15

 

Rozpuszczalnik

C11-15 PARETH-3

 

 

173244-48-9

 

Alkohole, C11-15, etoksylowane (3 mol EO średni stosunek molowy)

 

Emulgująca

C11-15 PARETH-3 OLEATE

 

 

246538-04-5

 

Poli(oksy-1,2-etanodiylo), .α.-[(9Z)-1-okso-9-oktadecenyl]-.ω.-hydroksy-, C11-15-etery alkilowe (3 mol EO średni stosunek molowy)

 

Zmiękczająca/emulgująca

C11-15 PARETH-3 STEARATE

 

 

68891-25-8

 

Poli(oksy-1,2-etanodiylo), .α.-(1-oksooktadecyl)-.ω.-hydroksy-, C11-15-etery alkilowe (3 mol EO średni stosunek molowy)

 

Zmiękczająca

C11-15 PARETH-5

 

 

173244-48-9

 

Alkohole, C11-15, etoksylowane (5 mol EO średni stosunek molowy)

 

Emulgująca

C11-15 PARETH-7

 

 

173244-48-9

 

Alkohole, C11-15, etoksylowane (7 mol EO średni stosunek molowy)

 

Emulgująca

C11-15 PARETH-7 CARBOXYLIC ACID

 

 

246159-57-9

 

Poli(oksy-1,2-etanodiylo),.α.-(karboksymetyl)-.ω.-hydroksy-, C11-15-etery alkilowe (6 mol EO średni stosunek molowy)

 

Emulgująca/środek powierzchniowo czynny

C11-15 PARETH-9

 

 

173244-48-9

 

Alkohole, C11-15, etoksylowane (9 mol EO średni stosunek molowy)

 

Emulgująca

C11-15 PARETH-12

 

 

173244-48-9

 

Alkohole, C11-15, etoksylowane (12 mol EO średni stosunek molowy)

 

Emulgująca/środek powierzchniowo czynny

C11-15 PARETH-12 STEARATE

 

 

68891-25-8

 

Poli(oksy-1,2-etanodiylo), .α.-(1-oksooktadecyl)-.ω.-hydroksy-, C11-15-etery alkilowe (12 mol EO średni stosunek molowy)

 

Zmiękczająca

C11-15 PARETH-15

 

 

173244-48-9

 

Alkohole, C11-15, etoksylowane (12 mol EO średni stosunek molowy)

 

Emulgująca

C11-15 PARETH-20

 

 

173244-48-9

 

Alkohole, C11-15, etoksylowane (20 mol EO średni stosunek molowy)

 

Emulgująca/środek powierzchniowo czynny

C11-15 PARETH-30

 

 

173244/48/9

 

Alkohole, C11-15, etoksylowane (20 mol EO średni stosunek molowy)

 

Emulgująca/środek powierzchniowo czynny

C11-15 PARETH-40

 

 

173244-48-9

 

Alkohole, C11-15, etoksylowane (20 mol EO średni stosunek molowy)

 

Srodek powierzchniowo czynny/oczyszczająca

C11-15 SEC-PARETH-12

 

 

68131-40-8

 

Alkohole, C11-15-drugorzędowe, etoksylowane (12 mol EO średni stosunek molowy)

 

Srodek powierzchniowo czynny/emulgująca

C11-21-PARETH-3

 

 

246538-82-9

 

Alkohole, C11-21, etoksylowane (3 mol EO średni stosunek molowy)

 

Emulgująca

C11-21-PARETH-10

 

 

246538-82-9

 

Alkohole, C11-21, etoksylowane (10 mol EO średni stosunek molowy)

 

Emulgująca/środek powierzchniowo czynny

C12-13 ALCOHOLS

 

 

75782-86-4

278-306-0

Alkohole, C12-13

 

Zmiękczająca/stabilizująca emulsję/regulująca lepkość

C12-13 ALKYL ETHYLHEXANOATE

 

 

 

 

Kwas heksanowy, 2-etylo-, C12-13-estry alkilowe

 

Zmiękczająca

C12-13 ALKYL LACTATE

 

 

 

 

Kwas propanowy, 2-hydroksy-, C12-13-estry alkilowe