5.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 97/1


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. február 9.)

a Bizottságnak a kozmetikai termékekben alkalmazott kémiai összetevők nevezéktanának meghatározásáról szóló 96/335/EK határozatának módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

(2006/257/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a kozmetikai termékekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1976. július 27-i 76/768/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 5a. cikke (3) bekezdésére és 7. cikke (2) bekezdésére,

a kozmetikai termékek és fogyasztóknak szánt nem élelmiszertermékek tudományos bizottságával (SCCNFP) folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

Az érintett iparágtól kapott információkkal összhangban a 96/335/EK határozat (2) mellékletében meghatározott, a kozmetikai termékekben alkalmazott összetevők nevezéktanát frissíteni kell.

(2)

A 96/335/EK határozat mellékletében az I. szakaszt frissíteni kell egyes meglévő tételek, valamint az új tételek tudományos pontosságának és érvényességének biztosítása, továbbá a növénytani tételek, valamint a definíciók és funkcióosztályok javítása céljából.

(3)

Szükségessé vált a 96/335/EK határozat mellékletében meghatározott nevezéktan konvencióit jelentősen módosítani azért, hogy egyértelműbbek legyenek, és hogy illeszkedjenek a kozmetikai összetevők nemzetközi nevezéktanában (INCI) bekövetkezett változásokhoz.

(4)

A 96/335/EK határozat mellékletében szereplő rövidítésjegyzéket át kell alakítani, hogy figyelembe vegye a nevezéktanban megjelenő új összetevőket.

(5)

Ezért a 96/335/EK határozatot ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Az ebben a határozatban foglalt intézkedések összhangban vannak a Kozmetikai Termékek Állandó Bizottságának véleményével,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

Egyetlen cikk

A 96/335/EK határozat melléklete e határozat mellékletének megfelelően módosul.

Kelt Brüsszelben, 2006. február 9-én.

a Bizottság részéről

Günter VERHEUGEN

alelnök


(1)  HL L 262, 1976.9.27., 169. o. A legutóbb a 2005/80/EK bizottsági irányelvvel (HL L 303., 2005.11.22., 32. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 132., 1996.6.1., 1. o.


I. MELLÉKLET

A 96/335/EK határozat melléklete a következőképpen módosul:

(1)

Az I. szakasz helyébe a következő szöveg lép:

„I. SZAKASZ

KÉMIAI ÖSSZETEVŐK, AZ ILLAT- ÉS AROMAANYAGOK KIVÉTELÉVEL

Bevezetés

Ez a jegyzék elsősorban az Európai Kozmetikai, Toalettipari és Illatszerszövetség (COLIPA) által képviselt európai kozmetikai ipar részéről szolgáltatott információk alapján készült.

A jegyzék tartalmazza a kozmetikai termékekről szóló irányelv 5a. cikke szerint előirányzott összes tételt: megnevezés, szokásos funkció(k) és a kozmetikai összetevőkre vonatkozó korlátozások. Az anyagok az INCI-nevek alapján betűrend szerinti sorrendben vannak felsorolva, amely felsorolás együttesen alkotja a címkézésre szolgáló közös névjegyzéket az EU egész területén.

A jegyzék a következő tételeket tartalmazza:

1.

INCI-név

A kozmetikai termékek csomagolásán található és a kémiai összetevők feltüntetésére szolgáló utalás. A nevezéktanban használt konvenciók csatoltan találhatók.

Az »INCI« a következő kifejezés rövidítése: International Nomenclature Cosmetic Ingredients (a kozmetikai összetevők nemzetközi nevezéktana). Az INCI a COLIPA által egy valóban nemzetközi szemlélet figyelembevétele érdekében kifejlesztett új terminológia. Meg kell jegyezni, hogy a kozmetikai termékekről szóló irányelv 5a. cikke a CTFA elnevezésre hivatkozik, amelyet az INCI váltott fel, mint a nevezéktanra vonatkozó helyes elnevezés. Egy INCI-név több kémiai összetevőnek felelhet meg.

A kozmetikai színezékek esetében a színindexszámot (colour index number, CI) vagy a IV. mellékletben megadott nevet kell használni az összetevőknek a címkén történő feltüntetéséhez, a kozmetikai termékekről szóló irányelv 6. cikke (1) bekezdésének g) pontjának megfelelően. Az ilyen összetevők esetében így a CI-szám lesz az INCI-név.

2.

INN-név

Az »INN« a következő kifejezés rövidítése: International Non-proprietary Name (nemzetközi nem védjegyzett név), amelynek használatát az Egészségügyi Világszervezet javasolja. A nevezéktan tartalmazza az INN-nevet, amennyiben az alkalmazása szükséges.

3.

Ph. Eur. szerinti név

Ez a rövidítés az Európai gyógyszerkönyv (European pharmacopoeia) szerinti név rövidítése. A nevezéktan tartalmazza az Európai gyógyszerkönyv szerinti nevet, amennyiben az alkalmazása szükséges.

4.

CAS-szám

Ez a rövidítés a Chemical Abstract Service által meghatározott kódszámot jelenti. A CAS-szám egy világszerte használt kód, amely lehetővé teszi a vegyületek azonosítását. A nevezéktan tartalmazza a CAS-számot, ha az rendelkezésre áll.

5.

EINECS/ELINCS-szám

Az »EINECS-szám« a »Létező kereskedelmi vegyi anyagok európai jegyzéke« (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) szerinti numerikus kód a már forgalomban lévő vegyszerekre, illetve az »ELINCS-szám« a »Törzskönyvezett vegyi anyagok európai listája« (European list of notified chemical substances) szerinti numerikus kód az új vegyszerekre. A nevezéktan tartalmazza az EINECS/ELINCS-számot, amennyiben az alkalmazása szükséges.

6.

Kémiai/IUPAC-név

Ez a tétel az anyag kémiai nevét, illetve a IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry – Elméleti és Alkalmazott Kémia Nemzetközi Uniója) szerinti nevét tartalmazza. Tartalmazza azokat az EINECS szerinti neveket, amelyeket a IUPAC-nevezéktan használ, illetve azokat a CAS szerinti neveket, amelyeknél egyértelmű az összetevő meghatározása. A felesleges ismétlés elkerülése érdekében a két tétel együtt szerepel.

7.

Korlátozás

Ez a tétel azokra az összetevőkre utal rövidített formában, amelyeket a kozmetikai termékekről szóló irányelv mellékletei tartalmaznak (például a »III/1,16« jelentése: III. melléklet, 1. rész, 16. szám). A nevezéktan a mellékletekre történő valamennyi utalást tartalmazza, amely a kozmetikai termékekről szóló irányelv mellékleteit módosítja a műszaki fejlődésnek megfelelően, egészen a 2000/11/EK bizottsági irányelvvel bezárólag. Azonban a 2002/34/EK, a 2004/93/EK, a 2005/42/EK és a 2005/80/EK irányelvekben felsorolt tiltott anyagokat törölték.

Ennek a tételnek a rendszeres frissítése alapvetően szükséges, ahogy az irányelv mellékleteit a műszaki fejlődés következtében módosítják.

8.

Funkció

Ez a tétel a kozmetikai termékekben alkalmazott kémiai összetevők szokásos funkciójára (funkcióira) utal; egy összetevő több funkcióval is rendelkezhet.

A nevezéktanban szereplő funkciók meghatározása a következő:

 

ABSZORBENS

A vízben és/vagy olajban oldható vagy finoman diszpergált anyagokat szívja fel.

 

ANTIOXIDÁNS

Meggátolja az oxigén részvételével zajló kémiai reakciókat, és ezáltal kiküszöböli az oxidációt és avasodást.

 

ANTISZTATIZÁLÓ SZER

Csökkenti a sztatikus elektromosságot a felületi elektromos töltés semlegesítése révén.

 

BAKTÉRIUM ELLENI SZER

Segíti a mikroorganizmusok bőrön történő elszaporodásának meggátolását.

 

BŐRKONDICIONÁLÓ ANYAG

Jó állapotban tartja a bőrt.

 

BŐRSIMÍTÓ ANYAG

Célja egyenletes bőrfelület elérése, a durvaságok és szabálytalanságok csökkentésével.

 

BŐRVÉDŐ ANYAG

Segíti elkerülni a bőrt külső tényezők miatt érő káros hatásokat.

 

CSERZŐANYAG

Sötétíti a bőrt, ultraibolya sugárzás hatására vagy anélkül.

 

CSILLAPÍTÓSZER

Enyhíti a bőrnél vagy fejbőrnél jelentkező kellemetlen érzést.

 

DENATURÁLÓSZER

Élvezhetetlen ízt ad a kozmetikumoknak. Főleg etil-alkoholt tartalmazó kozmetikai termékekhez adják hozzá.

 

DEZODORÁLÓANYAG

Csökkenti vagy elfedi a kellemetlen testszagot.

 

DUZZASZTÓSZER

Csökkenti a kozmetikumok halmazsűrűségét.

 

ELFEDŐANYAG

Csökkenti vagy elfojtja a termék alapszagát vagy -ízét.

 

EMULGEÁLÓSZER

Elősegíti az egymással egyébként nem elegyedő folyadékok keverékének létrejöttét a felületközi feszültség megváltoztatása révén.

 

EMULZIÓSTABILIZÁTOR

Elősegíti az emulgeálási folyamatot, és javítja az emulzió stabilitását, illetve az eltarthatóságot.

 

ERŐSÍTŐSZER

Jóleső érzést vált ki a bőrnél és a hajnál.

 

FAGGYÚKÉPZŐDÉS-GÁTLÓ ANYAG

Segíti a faggyúkiválasztás szabályozását.

 

FEHÉRÍTŐANYAG

Világosabbá teszi a haj vagy a bőr színárnyalatát.

 

FELÜLETAKTÍV ANYAG

Csökkenti a kozmetikumok felületi feszültségét, valamint használatkor segíti a termék egyenletes felvitelét.

 

FILMKÉPZŐ ANYAG

A termék alkalmazása után a bőrön, a hajon vagy a körmön összefüggő filmréteget alakít ki.

 

FOLTOSODÁSGÁTLÓ ANYAG

Segíti a bőrfoltosodás elleni védelmet.

 

FRISSÍTŐANYAG

Kellemes frissességet kölcsönöz a bőrnek.

 

GÉLKÉPZŐ ANYAG

Folyadékkészítménynek géles állagot (némileg rugalmas, félig szilárd készítmény) ad.

 

GUBANCOSODÁSGÁTLÓ ANYAG

Csökkenti vagy kiküszöböli a hajszálak felületének megváltozása vagy sérülése miatti gubancosodást, és így javítja a fésülhetőséget.

 

GYÖNGYHÁZFÉNYT KÖLCSÖNZŐ ANYAG

Gyöngyházfényű megjelenést kölcsönöz a kozmetikumoknak.

 

HABJAVÍTÓ ANYAG

Javítja egy rendszer által előállított hab minőségét úgy, hogy a következő tulajdonságok közül egyet vagy többet megnövel: térfogat, textúra, illetve stabilitás.

 

HABOSÍTÓANYAG

A folyadék felületi feszültségének megváltoztatásával elősegíti, hogy kis folyadéktérfogat nagyszámú buborékot (levegő vagy más gáz) fogjon be.

 

HABZÁSGÁTLÓ ANYAG

A gyártás során visszaszorítja a habzást, vagy csökkenti a késztermék habosodási hajlamát.

 

HAJFESTÉK

Színessé teszi a hajat.

 

HAJFIXÁLÓ ANYAG

Lehetővé teszi a frizura fizikai rögzítését.

 

HAJGÖNDÖRÍTŐ VAGY -EGYENESÍTŐ ANYAG

Módosítja a haj kémiai szerkezetét, lehetővé téve a kívánt frizura kialakítását.

 

HAJKONDICIONÁLÓ ANYAG

Hatására a haj könnyen fésülhető, rugalmas, puha és csillogó marad, illetve testesebb, könnyebb, fényesebb stb. lesz.

 

HAJTÓGÁZ

Aeroszolos flakonban nyomást hoz létre, és a szelep megnyitásakor kihajtja annak tartalmát. Egyes cseppfolyósított hajtógázok oldószerként is viselkedhetnek.

 

HIDRATÁLÓANYAG

Növeli a bőr víztartalmát, valamint puhán és simán tartja a bőrt.

 

IZZADÁSGÁTLÓ ANYAG

Csökkenti az izzadást.

 

KELÁTKÉPZŐ ANYAG

Reakcióba lép és komplex vegyületeket alkot fémionokkal, ami hatással lehet a kozmetikai termékek stabilitására és/vagy külső megjelenésére.

 

KÉPLÉKENYÍTŐSZER

Meglágyít és képlékennyé tesz valamely más anyagot, amelyet egyébként nem lehetne könnyen alakítani, elkenni vagy eldolgozni.

 

KOPTATÓANYAG

A különböző testfelületekről anyagokat távolít el, vagy segíti a mechanikus fogtisztítást, vagy javítja a fog fényét.

 

KORPÁSODÁS ELLENI HATÓANYAG

Segíti a korpásodás megakadályozását.

 

KORRÓZIÓGÁTLÓ ANYAG

Megakadályozza a csomagolás korrózióját.

 

KOZMETIKAI SZÍNEZÉK

A kozmetikumokat színezi, illetve a bőrt és/vagy más testfelületet színez. Az összes felsorolt színezék a színezőanyagok pozitív (jóváhagyott) listáján szereplő anyag (a kozmetikai termékekről szóló irányelv IV. melléklete).

 

KÖRÖMKONDICIONÁLÓ ANYAG

Javítja a köröm kozmetikai jellemzőit.

 

KÖTŐANYAG

Biztosítja a kohéziót a kozmetikumokban.

 

LÁGYÍTÓSZER

Puhává és simává teszi a bőrt.

 

LEMOSÓANYAG

Segíti a testfelület tisztán tartását.

 

NEDVESÍTŐSZER

Megtartja és visszatartja a nedvességet.

 

OLDHATÓSÁGJAVÍTÓ ANYAG

Javítja a vízben csak kevéssé oldódó anyagok oldhatóságát.

 

OLDÓSZER

Felold más anyagokat.

 

OPÁLOSÍTÓANYAG

Csökkenti a kozmetikumok átlátszóságát vagy áttetszőségét.

 

OXIDÁLÓSZER

Megváltoztatja valamely más anyag kémiai jellegét úgy, hogy az oxigént vesz fel vagy hidrogént ad le.

 

ÖSSZEHÚZÓ ANYAG

Összehúzza a bőrt.

 

ÖSSZETAPADÁS-GÁTLÓ ANYAG

Lehetővé teszi a szilárd részecskék szabad folyását, és így a por alakú kozmetikumok csomókba vagy kemény masszába történő összetapadásának elkerülését.

 

PUFFERÁLÓSZER

Stabilizálja a kozmetikumok pH-értékét.

 

REDUKÁLÓANYAG

Megváltoztatja valamely más anyag kémiai jellegét úgy, hogy az hidrogént vesz fel vagy oxigént ad le.

 

STABILIZÁTOR

Javítja az összetevők vagy a készítmény stabilitását és eltarthatóságát.

 

SZÁJÁPOLÓ ANYAG

Kozmetikai hatásokat biztosít a szájüreg számára, pl. kimosás, szagtalanítás, védelem.

 

SZARUTISZTÍTÓ ANYAG

Segíti a szaruréteg halott sejtjeinek eltávolítását.

 

SZŐRTELENÍTŐSZER

Eltávolítja a nem kívánt testszőrzetet.

 

TARTÓSÍTÓSZER

Elsősorban a mikroorganizmusoknak a termékben történő elszaporodását gátolja. Az összes felsorolt tartósítószer a tartósítószerek pozitív (jóváhagyott) listáján szereplő anyag (a kozmetikai termékekről szóló irányelv VI. melléklete).

 

ULTRAIBOLYA SUGÁRZÁST ELNYELŐ ANYAG

Védi a kozmetikai terméket az ultraibolya sugárzás hatásaitól.

 

ULTRAIBOLYA-SZŰRŐ

Kiszűr bizonyos ultraibolya sugarakat, hogy védje a bőrt és a hajat ezeknek a sugaraknak a káros hatásaitól. Az összes felsorolt ultraibolya-szűrő az ultraibolya-szűrők pozitív (jóváhagyott) listáján szereplő anyag (a kozmetikai termékekről szóló irányelv VII. melléklete).

 

VISZKOZITÁSSZABÁLYOZÓ SZER

Növeli vagy csökkenti a kozmetikumok viszkozitását.

 

ZSÍRPÓTLÓ ANYAG

Pótolja a hajnak vagy a bőr felső rétegének a zsírnemű anyagait.

INCI-név

INN-név

Eur. gyk. szerinti név

CAS-szám

EINECS/ELINCS-szám

Kémiai/IUPAC-név

Korlátozás

Funkció

ABIES BALSAMEA EXTRACT

 

 

85085-34-3

285-364-0

Az abies balsamea kivonat a kanadai balzsamfenyő (Abies balsamea, Pinaceae) rügyéből nyert kivonat

 

Filmképző anyag/hajkondicionáló anyag

ABIES PECTINATA EXTRACT

 

 

92128-34-2

295-728-0

Az abies pectinata kivonat a fésűs jegenyefenyő (Abies pectinata, Pinaceae) kérgéből és tűleveléből nyert kivonat

 

Erősítőszer/dezodorálóanyag

ABIES PECTINATA OIL

 

 

92128-34-2

295-728-0

Az abies pectinata olaj a fésűs jegenyefenyő (Abies pectinata, Pinaceae) tűleveleiből nyert illóolaj

 

Erősítőszer/elfedőanyag

ABIES SIBIRICA OIL

 

 

91697-89-1

294-351-9

Az abies sibirica olaj a szibériai jegenyefenyő (Abies sibirica, Pinaceae) tűleveléből és ágaiból desztillált illóolaj

 

Erősítőszer/elfedőanyag

ABIETIC ACID

 

 

514-10-3

208-178-3

Abietinsav.-a fa gyantájábólból származó szerves sav

 

Emulzióstabilizátor

ABIETYL ALCOHOL

 

 

666-84-2

211-564-4

[1R-(1α,4aβ,4bα,10aα)]-1,2,3,4,4a,4b,5,6,10,10a-Dekahidro-7-izopropil-1,4a-dimetil-fenantrén-1-metanol

 

Viszkozitásszabályozó szer

ACACIA CATEHUGUM

 

 

8001-76-1

232-291-7

Az acacia catechu az Acacia catechu, Leguminosae szárított, zúzott gesztje

 

Hajfesték

ACACIA CONCINNA EXTRACT

 

 

202148-87-6

 

Az acacia concinna kivonat az Acacia concinna, Leguminosae terméséből nyert kivonat

 

Bőrkondicionáló anyag

ACACIA DEALBATA EXTRACT

 

 

165800-52-2

 

Az acacia dealbata kivonat a mimózafa (Acacia dealbata, Leguminosae) leveléből nyert kivonat

 

Bőrkondicionáló anyag

ACACIA DECURRENS EXTRACT

 

 

98903-76-5

308-877-4

Az acacia decurrens kivonat az akácfa (Acacia decurrens, Leguminosae) rügyéből készült kivonat és azok fizikailag módosított származékai, pl. tinktúrák, masszák, vízmentes kivonatok, illóolajok, gyanta tartalmú illóolajok, terpének, terpén mentes frakciók, desztillátumok, maradékok

 

Bőrkondicionáló, bőrvédő

Növényi eredetű anyag

ACACIA FARNESIANA EXTRACT

 

 

89958-31-6

289-655-3

Az acacia farnesiana kivonat az akacia (Acacia farnesiana, Leguminosae) virágából és terméséből készült kivonatok és azok fizikailag módosított származékai, pl: tinktúrák, masszák, vízmentes kivonatok, illóolajok, gyanta tartalmú illóolajok, terpének, terpén mentes frakciók, desztillátumok

 

Viszkozitásszabályozó Növényi eredetű anyag

ACACIA FARNESIANA GUM

 

 

2593593

232-519-5

Az acacia farnesiana mézga az antillakasszia (Acacia farnesiana, Leguminosae) megszáradt mézgás váladékából származó növényi anyag

 

Viszkozitásszabályozó

ACACIA SENEGAL

Akácia

acaciae gummi

2593228

232-5195-5

Gumiarábikum

 

Viszkozitásszabályozó

ACACIA SENEGAL EXTRACT

 

 

97659-43-3

307-447-3

Az acacia senegal kivonat akácia (Acacia senegal, Leguminosae) virágjából és bimbójábóll készült kivonat

 

Viszkozitásszabályozó

ACACIA SENEGAL GUM EXTRACT

 

 

90387-99-8

291-377-2

Az acacia senegal mézgakivonat akácia (Acacia senegal, Leguminosae) mézgájából készült kivonat

 

Viszkozitásszabályozó

ACANTHOPANAX SENTICOSUS (ELEUTHERO GINSENG) ROOT EXTRACT

 

 

92346-80-0

296-164-8

Az acanthopanax senticosus kivonat a tajgagyökér (Acanthopanax senticosus, Araliaceae) gyökeréből nyert kivonat és módosított származékai, pl: tinktúrák, koncentrátumok, illóolajok, gyantából készült illóolajok és származékaik, terpének és terpén mentes frakciók, desztillátumok

 

Növényi eredetű anyag

ACER PSEUDOPLATANUS EXTRACT

 

 

90063-88-0

290-048-0

Az acer pseudoplatanus kivonat a hegyi juhar (Acer pseudoplatanus, Aceraceae) leveléből nyert kivonat

 

Bőrkondicionáló anyag/növényi eredetű anyag

ACER SACCHARINUM EXTRACT

 

 

91770-22-8

284-807-7

Az acer saccharinum kivonat az ezüst juhar (Acer saccharinum, Aceraceae) kérgéből és nedveiből nyert kivonat. és módosított származékai, pl. tinktúrák, koncentrátumok, illóolajok,

 

Biológiai adalékanyag

ACETALDEHYDE

 

 

75-07-0

200-836-8

Acetaldehid

 

Körömkondicionáló anyag, adalékanyag

ACETAMIDE MEA

 

 

142-26-7

205-530-8

N-2-Hidroxi-etilacetamid

 

Antisztatizáló szer/nedvesítőszer, hajkondicionáló, bőrkondicionáló, viszkozitásnövelő

ACETAMIDOETHOXY- BUTYTRIMONIUM CHLORIDE

 

 

221375-78-6

 

Butánaminium, N,N,N-trimetil-4-(2-acetamido-etoxi), klorid

 

Antisztatizáló szer/lágyítószer/hajkondicionáló anyag

ACETAMIDOPROPYL TRIMONIUM CHLORIDE

 

 

123776-56-7

 

3-(Acetil-amino)-N,N,N-trimetil-1-propánaminium-klorid

 

Antisztatizáló szer

ACETAMINOPHEN

Paracetamol

paracetamolum

103-90-2

203-157-5

Acetamid, N-(4-hidroxi-fenil)-paracetamol

 

Adalékanyag

ACETAMINOSALOL

Acetaminoszalol

 

118-57-0

204-261-3

Benzoesav, 2-hidroxi-, 4-(acetil-amino)-fenil-észter

 

Baktérium elleni szer

ACETANILID

Acetanilid

 

103-84-4

203-150-7

Acetanilid

 

Stabilizátor, illatanyag

ACETIC ACID

Ecetsav

acidum aceticum

64-19-7

200-580-7

Ecetsav

 

Pufferálószer

ACETONE

Aceton

 

67-64-1

200-662-2

Aceton

 

Denaturálószer/oldószer

1-ACETOXY-2-METHYLNAPHTHALENE

 

 

1386868

 

1-Naftalinol, 2-metil-, acetát

 

Hajfesték

ACETUM

 

 

90132-02-8

290-419-7

Ecet, kivonat

 

Antisztatizáló szer

ACETYL CYSTEINE

 

 

616-91-1

210-498-3

Acetil-cisztein

 

Antioxidáns, bőrkondicionáló

ACETYL GLUCOSAMINE

 

 

10036-64-3

233-115-1

N-Acetil-α-D-glükózamin

 

Bőrkondicionáló anyag

ACETYL GLUTAMIC ACID

 

 

1188-37-0

214-708-4

N-Acetil-glutaminsav

 

Bőrkondicionáló anyag, adalékanyag

ACETYL GLUTAMINE

 

 

35305-74-9

 

L-glutamin, N-acetil-

 

Bőrkondicionáló anyag

ACETYL GLYCERYL RICINOLEATE

 

 

235433-29-1

 

Gliceridek, vegyes acetil és ricinoloil

 

Bőrkondicionáló anyag/lágyítószer

ACETYL HEXAMETHYL INDAN

 

 

15323-35-0

239-360-0

1,1,2,3,3,6-Hexametilindán-5-il-metil-keton

 

Elfedőanyag, illatanyag-komponens

ACETYL HEXAMETHYL TETRALIN

 

 

1506-02-1

216-133-4

1-(5,6,7,8-Tetrahidro-3,5,5,6,8,8-hexametil-2-naftil)-etán-1-on

 

Elfedőanyag, illatanyag-komponens

ACETYL MANDELIC ACID

 

 

51019-43-3/7322-88-5

 

Benzolecetsav, α-(acetil-oxi)-

 

Pufferálószer

ACETYL METHIONINE

 

 

65-82-7 1115-47-5

200-617-7/214-224-3

N-Acetil-metionin

 

Bőrkondicionáló anyag

ACETYL TRIBUTYL CITRATE

 

 

77-90-7

201-067-0

Tributil-o-acetil-citrát

 

Filmképző anyag/képlékenyítőszer

ACETYL TRIETHYL CITRATE

 

 

77-89-4

201-066-5

Trietil-o-acetil-citrát

 

Filmképző anyag/képlékenyítőszer

ACETYL TRIETHYLHEXYL CITRATE

 

 

144-15-0

205-617-0

Trisz(2-etilhexil)-2-(acetil-oxi)-propán-1,2,3-trikarboxilát

 

Lágyítószer/filmképző anyag/képlékenyítőszer

ACETYL TRIHEXYL CITRATE

 

 

24817-92-3

 

1,2,3-Propántrikarbonsav, 2-acetil-oxi-, trihexil-észter

 

Antioxidáns/kelátképző anyag/képlékenyítőszer

ACETYL TYROSINE

 

 

537-55-3

208-671-3

N-acetil-L-tirozin

 

Cserzőanyag, biológiai hatóanyag

ACETYLATED CASTOR OIL

 

 

84929-62-4

284-546-7

Ricinusolaj, acetilezett

 

Lágyítószer, bőrkondicionáló

ACETYLATED CETYL HYDROXYPROLINATE

 

 

221378-54-7

 

L-Prolin, 1-acetil-4-(acetil-oxi)-, -hexadecil-észter, (4R)-

 

Lágyítószer, bőrkondicionáló

ACETYLATED GLYCOL STEARATE

 

 

22613-51-0

245-122-7

2-Acetoxi-etilsztearát

 

Lágyítószer/emulzióstabilizátor

ACETYLATED HYDROGENATED COTTONSEED GLYCERIDE

 

 

165800-53-3

 

Gliceridek, gyapotmagolaj mono-, hidrogénezett, acetátok

 

Lágyítószer/emulgeálószer, bőrkondicionáló

ACETYLATED HYDROGENATED LANOLIN

 

 

91053-41-7

293-306-0

Lanolin, hidrogénezett, acetilezett

 

Lágyítószer, bőrkondicionáló

ACETYLATED HYDROGENATED LARD GLYCERIDE

 

 

93572-31-7

297-461-5

Gliceridek, sertészsír mono-, hidrogénezett, acetátok

 

Lágyítószer, bőrkondicionáló

ACETYLATED HYDROGENATED TALLOW GLYCERIDE

 

 

68990-58-9

273-612-0

Gliceridek, faggyú mono-, hidrogénezett, acetátok

 

Lágyítószer/emulgeálószer, bőrkondicionáló

ACETYLATED HYDROGENATED TALLOW GLYCERIDES

 

 

91723-32-9

294-538-5

Gliceridek, faggyú mono-, di-, és tri-, hidrogénezett, acetátok

 

Lágyítószer/emulgeálószer, bőrkondicionáló

ACETYLATED HYDROGENATED VEGETABLE GLYCERIDE

 

 

174333-76-7

 

Gliceridek, növényi olaj mono-, hidrogénezett, acetátok

 

Lágyítószer, bőrkondicionáló

ACETYLATED LANOLIN

 

 

61788-48-5

262-979-2

Lanolin, acetát

 

Antisztatizáló szer/lágyítószer/emulgeálószer, haj- és bőrkondicionáló

ACETYLATED LANOLIN ALCOHOL

 

 

61788-49-6

262-980-8

Ecetsav, lanolinalkoholokkal alkotott észterek

 

Antisztatizáló szer/lágyítószer/emulgeálószer, haj- és bőrkondicionáló

ACETYLATED LANOLIN RICINOLEATE

 

 

226995-78-4

 

9-Oktadekénsav, 12-hidroxi-, (9Z, 12R)-, lanolinalkoholokkal alkotott észterek, acetátok

 

Antisztatizáló szer/lágyítószer

ACETYLATED LARD GLYCERIDE

 

 

68990-55-6

273-609-4

Gliceridek, sertészsír mono-, acetátok

 

Lágyítószer, bőrkondicionáló ágens

ACETYLATED PALM KERNEL GLYCERIDES

 

 

91744-63-7

294-627-9

Gliceridek, pálmamagolaj, acetilezett

 

Lágyítószer/emulgeálószer

ACETYLATED SUCROSE DISTEARATE

 

 

121684-92-2

 

Szacharóz-disztearát, acetátok

 

Lágyítószer

ACETYLMETHIONYL METHYLSILANOL ELASTINATE

 

 

227200-23-9

 

Elasztin N-acetil-L-metioninnel és metilszilántriollal lejátszódó reakció termékei

 

Antisztatizáló szer/bőrkondicionáló anyag/hajkondicionáló anyag

ACHILLEA MILLEFOLIUM EXTRACT

 

 

84082-83-7

282-030-6

Az achillea millefolium kivonat a cickafarkfű (Achillea millefolium, Asteraceae) leveléből és virágjából nyert kivonat

 

Csillapító szer/korpásodás elleni hatóanyag/frissítőanyag/lemosóanyag/erősítőszer

ACHILLEA MILLEFOLIUM OIL

 

 

2236206

282-030-6

Az achillea millefolium olaj a cickafarkfű (Achillea millefolium, Asteraceae) virágzó hajtásvégéből nyert kivonat

 

Csillapító szer/korpásodás elleni hatóanyag/frissítőanyag/lemosóanyag/erősítőszer

ACID BLACK 1

 

 

1064-48-8

213-903-1

Dinátrium-4-amino-5-hidroxi-3-(4-nitrofenil-azo)-6-(fenil-azo)-naftalin-2,7-diszulfonát (CI 20470)

 

Hajfesték

ACID BLACK 52

 

 

5610-64-0

227-029-3

Króm, 3-hidroxi-4-[(2-hidroxi-1-naftalinil)-azo]-7-nitro-1-naftalin-szulfonsav komplex (CI 15711)

 

Hajfesték

ACID BLUE 1

 

 

129-17-9

204-934-1

Hidrogén-[4-[4-(dietil-amino)-2',4'-diszulfonáto-benzhidrilidén]-ciklohexa-2,5-dién-1-ilidén]-dietilammónium, nátriumsó (CI 42045)

 

Hajfesték

ACID BLUE 3

 

 

3536-49-0

222-573-8

Bisz[hidrogén-[4-[4-(dietil-amino)-5'-hidroxi-2',4'-diszulfonát-benzhidrilidén]-ciklohexa-2,5-dién-1-ilidén]-dietilammónium], kalciumsó (CI 42051)

 

Hajfesték

ACID BLUE 9

 

 

3844-45-9

223-339-8

Dihidrogén-(etil)[4-[4-[etil(3-szulfonáto-benzil)-]amino]-2'-szulfonát-benzhidrilidén]-ciklohexa-2,5-dién-1-ilidén-](3-szulfonát-benzil)-ammónium, dinátriumsó (CI 42090)

 

Hajfesték

ACID BLUE 62

 

 

4368-56-3

224-460-9

Nátrium-1-amino-4-(ciklohexil-amino)-9,10-dihidro-9,10-dioxo-antracén-2-szulfonát (CI 62045)

 

Hajfesték

ACID BLUE 74

Indigotin-diszulfonát-nátrium

 

860-22-0

212-728-8

Dinátrium-5,5'-(2-(1,3-dihidro-3-oxo-2H-indazol-2-ilidén)-1,2-dihidro-3H-indol-3-on)-diszulfonát (CI 73015)

 

Hajfesték

ACID BROWN 13

 

 

6373-79-1

228-922-0

Dinátrium-3,3'-[szulfonil-bisz[2-nitro-p-fenilén)-imino]]-bisz[6-anilin-benzolszulfonát] (CI 10410)

 

Hajfesték

ACID GREEN 1

 

 

19381-50-1

243-010-2

Trinátrium-trisz[5,6-dihidro-5-hidroxi-imino-6-oxo-naftalin-2-szulfonát(2-)-N5,O6]-ferrát(3-) (CI 10020)

 

Hajfesték

ACID GREEN 25

 

 

4403-90-1

224-546-6

Dinátrium-2,2'-(9,10-dioxo-antracén-1,4-diil-diimino)-bisz(5-metilszulfonát) (CI 61570)

 

Hajfesték

ACID GREEN 50

 

 

3087-16-9

221-409-2

Hidrogén-[4-[4-(dimetil-amino)-α-(2-hidroxi-3,6-diszulfonáto-1-naftil-benzilidén-]ciklohexa-2,5-dién-1-ilidén]-dimetilammónium, mononátriumsó (CI 44090)

 

Hajfesték

ACID ORANGE 3

 

 

6373-74-6

228-921-5

Nátrium-2-anilin-5-(2,4-dinitro-anilin)-benzolszulfonát (CI 10385)

 

Hajfesték

ACID ORANGE 6

 

 

547-57-9

208-924-8

Nátrium-4-(2,4-dihidroxi-fenil-azo)-benzolszulfonát (CI 14270)

 

Hajfesték

ACID ORANGE 7

 

 

633-96-5

211-199-0

Nátrium-4-[(2-hidroxi-1-naftil)-azo]-benzolszulfonát (CI 15510)

 

Hajfesték

ACID ORANGE 24

 

 

1320-07-06

215-296-9

Nátrium 4-[[3-[(dimetil-fenil)-azo]-2,4-dihidroxifenil]-azo]-benzolszulfonát (CI 20170)

 

Hajfesték

ACID RED 14

 

 

3567-69-9

222-657-4

Dinátrium-4-hidroxi-3-[(4-szulfonáto-naftil)-azo]-naftalinszulfonát (CI 14720)

 

Hajfesték

ACID RED 14 ALUMINUM LAKE

 

 

84238-07-3

282-478-2

1-Naftalin-szulfonsav, 4-hidroxi-3-[(4-szulfo-1-naftalinil)-azo]-, alumínium komplex (CI 14720:1)

 

Hajfesték

ACID RED 18

 

 

2611-82-7

220-036-2

Trinátrium-1-(1-naftil-azo)-2-hidroxi-naftalin-4',6,8-triszulfonát (CI 16255)

 

Hajfesték

ACID RED 18 ALUMINUM LAKE

 

 

12227-64-4

235-438-3

Alumínium-7-hidroxi-8-[(4-szulfo-1-naftalinil)-azo]-1,3-naftfalin-diszulfonsav komplex (CI 16255:1)

 

Hajfesték

ACID RED 27

 

 

915-67-3

213-022-2

Trinátrium-3-hidroxi-4-(4'-szulfonáto-naftil-azo)-naftalin-2,7-diszulfonát (CI 16185)

 

Hajfesték

ACID RED 33

 

 

3567-66-6

222-656-9

Dinátrium-5-amino-4-hidroxi-3-fenil-azo-naftalin-2,7-diszulfonát (CI 17200)

 

Hajfesték

ACID RED 35

 

 

6441-93-6

229-231-7

Dinátrium-5-acetil-amino-4-hidroxi-3-[(o-tolil)-azo]-naftalin-2,7-diszulfonát (CI 18065)

 

Hajfesték

ACID RED 51

Eritrozin

 

16423-68-0

240-474-8

Dinátrium-2-(2,4,5,7-tetrajód-6-oxid-3-oxo-xantén-9-il)-benzoát (CI 45430)

 

Hajfesték

ACID RED 52

 

 

3520-42-1

222-529-8

Hidrogén-3,6-bisz(dietil-amino)-9-(2,4-diszulfonát-fenil)-xantilium, nátriumsó (CI 45100)

 

Hajfesték

ACID RED 73

 

 

5413-75-2

226-502-1

1,3-naftalin-diszulfonsav, 7-hydroxy-8-[[4-(phenylazo)-fenyl]-azo]-, dinátriumsó

 

Hajfesték

ACID RED 87

 

 

548-26-5 17372-87-1

241-409-6

Dinátrium-2-(2,4,5,7-tetrabróm-6-oxid-3-oxo-xantin-9-il)-benzoát (CI 45380)

 

Hajfesték

ACID RED 92

 

 

18472-87-2

242-355-6

3,4,5,6-Tetraklór-2-(1,4,5,8-tetrabróm-6-hidroxi-3-oxo-xantin-9-il)-benzoesav (CI 45410)

 

Hajfesték

ACID RED 95

 

 

33239-19-9

251-419-2

Dinátrium-2-(4,5-dijód-6-oxid-3-oxo-xantin-9-il)-benzoát (CI 45380)

 

Hajfesték

ACID RED 195

 

 

 

 

Króm, 4-[(4,5-dihidro-3-metil-5-oxo-1-fenil-1H-pirazol-4-il)-azo]-3-hidroxi-naftalin-1-szulfonsav komplex

IV/1

Kozmetikai színezék

ACID VIOLET 9

 

 

6252-76-2

228-377-9

Hidrogén-9-(2-karboxiláto-fenil)-3-(2-metil-anilin)-6-(2-metil-4-szulfo-anilin)-xantilium, mononátriumsó (CI 45190)

 

Hajfesték

ACID VIOLET 43

 

 

4430-18-6

224-618-7

Nátrium-4-[(9,10-dihidro-4-hidroxi-9,10-dioxo-1-antril)-amino]-toluol-3-szulfonát (CI 60730)

 

Hajfesték

ACID YELLOW 1

 

 

846-70-8

212-690-2

Dinátrium-5,7-dinitro-8-oxido-naftalin-2-szulfonát (CI 10316)

 

Hajfesték

ACID YELLOW 3

 

 

95193-83-2

305-897-5

1H-Indol-1,3(2H)-dion, 2-(2-kinolinil)-, szulfonált, nátriumsók

 

Hajfesték

ACID YELLOW 23

 

 

1934-21-0

217-699-5

Trinátrium-5-hidroxi-1-(4-szulfo-fenil)-4-(4-szulfo-fenil-azo)-pirazol-3-karboxilát (CI 19140)

 

Hajfesték

ACID YELLOW 73 SODIUM SALT

Fluoreszcein-nátrium

 

518-47-8

208-253-0

Dinátrium-2-(3-oxo-6-oxido-xantin-9-il)-benzoát (CI 45350)

 

Hajfesték

/ACIDOPHOLIUS VITIS VINIFERA FERMENT

 

 

 

 

Az acidophilus/vitis vinifera fermentum szőlő (Vitis vinifera) acidophilus mikroorganizmussal történő erjesztéséből kapott anyag

 

Bőrkondicionáló anyag, biológiai anyag

ACINETOBACTER FERMENT

 

 

 

 

Acinetobacterrel történő erjesztésből kapott anyag

 

Bőrkondicionáló anyag

ACORUS CALAMUS EXTRACT

 

 

84775-39-3

283-869-0

Az acorus calamus kivonat a palkaszár (Acorus calamus, Araceae) gyökeréből nyert kivonat

 

Bőrkondicionáló anyag

ACORUS CALAMUS ROOT POWDER

 

 

84775-39-3

283-869-0

Az acorus calamus gyökérpor a palkaszár (Acorus calamus, Araceae) gyökeréből származó por

 

Bőrkondicionáló anyag

ACRYLAMIDE/SODIUM ACRYLATE COPOLYMER

 

 

25085-02-3

 

2-Propénsav, nátriumsó, 2-propénamiddal alkotott polimer

 

Antisztatizáló szer/filmképző anyag, kötőanyag

ACRYLAMIDES COPOLYMER

 

 

 

 

2-Propénamid, 2-buténamiddal és/vagy alkilpropénamiddal alkotott polimer

 

Antisztatizáló szer/filmképző anyag, kötőanyag

ACRYLAMIDES/ACRYLATES/DMAPA/METHOXY PEG METHACRYLATE COPOLYMER

 

 

 

 

Dimetilamino-propilakrilamid

 

Filmképző anyag, hajfixáló

ACRYLAMIDOPROPYLTRIMONIUM CHLORIDE/ACRYLATES COPOLYMER

 

 

 

 

Propénamid-propil-trimetilammónium-klorid, propénsavval, buténsavval és/vagy alkilpropenoátokkal alkotott polimer

 

Filmképző anyag, antisztatizáló anyag, hajfixáló

ACRYLATES COPOLYMER

 

 

25133-97-5

 

2-Propénsav, 2-metil-, etil-2-propenoáttal és metil-2-metil-2-propenoáttal alkotott polimer

 

Antisztatizáló szer/kötőanyag/filmképző anyag, műkörömépítő anyag, hajfixáló

ACRYLATES/ACETOACETOXYETHYL METHACRYLATE COPOLYMER

 

 

 

 

Acetoacetoxietil-Metakrilát és egy vagy két Metakrilsavmonpolimer származéka

 

Filmképző anyag, hajfixáló, viszkozitásnövelő

ACRYLATES/ACRYLAMIDE COPOLYMER

 

 

 

 

Propénamid, propénsavval, buténsavval és/vagy alkilpropenoátokkal alkotott polimer

 

Filmképző anyag, hajfixáló

ACRYLATES/AMMONIUM METHACRYLATE COPOLYMER

 

 

 

 

Ammónium-butenoát, propénsavval, buténsavval és/vagy alkilpropenoátokkal alkotott polimer

 

Antisztatizáló szer/filmképző anyag

ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER

 

 

 

 

C10-C30 szénatomszámú alkilpropenoát, propénsavval, buténsavval és/vagy alkilpropeonátokkal alkotott polimer, propenil-szacharóz-éterrel vagy propenil-2,2-dihidroxi-metil-1,3-propándiollal lejátszódó reakció terméke

 

Filmképző anyag, emulzióstabilizátor

ACRYLATES/CARBAMATE COPOLYMER

 

 

 

 

A karbamát és az akrilsav egy vagy több monomerének polimere

 

Hajkondicionáló anyag/bőrkondicionáló anyag

ACRYLATES/CETETH-20 ITACONATE COPOLYMER

 

 

 

 

Metilén-butándisav és α-hexadecil-ω-hidroxi-poli(oxi-1,2-etándiil) félészteréből és akrilsav, metakrilsav vagy ezek egyszerű észtereinek egy vagy több monomerjéből keletkező kopolimer

 

Viszkozitásszabályozó szer

ACRYLATES/CETETH-20 METHACRYLATE COPOLYMER

 

 

 

 

Metakrilsav és α-hexadecil-ω-hidroxi-poli(oxi-1,2-etándiil) félészteréből és akrilsav, metakrilsav vagy ezek egyszerű észtereinek egy vagy több monomerjéből keletkező kopolimer

 

Viszkozitásszabályozó szer

ACRYLATES/DIACETONEACRYLAMIDE COPOLYMER

 

 

 

 

Diacetonakrilamid és az akrilsav egy vagy több monomerének polimer származéka

 

Filmképző anyag/viszkozitásszabályozó szer

ACRYLATES/DIMETHICONE COPOLYMER

 

 

 

 

Polidimetilsziloxán, akrilsavval, metakrilsavval vagy ezek egyszerű észtereinek egy vagy több monomerjével alkotott kopolimer

 

Összetapadás-gátló anyag/kötőanyag/filmképző anyag

ACRYLATES/DIMETHYLAMINOETHYL METHACRYLATE COPOLYMER

 

 

 

 

Metakrilsav és dimetil-aminoetanol észteréből és akrilsavból, metakrilsavból vagy ezek egyik egyszerű észteréből álló egy vagy több monomerből keletkező kopolimer

 

Kötőanyag/filmképző anyag

ACRYLATES/ETHYLHEXYL ACRYLATE COPOLYMER

 

 

 

 

Etil-hexilakrilátból és akrilsavból, metakrilsavból vagy ezek egyik egyszerű észteréből álló, egy vagy több monomerből keletkező kopolimer

 

Filmképző anyag, hajkondicionáló ágens

ACRYLATES/ETHYLHEXYLACRYLAMIDE COPOLYMER

 

 

 

 

2-Propénsav, 2-metil-, 2-propénsavval és N-(2-etil-hexil)-2-propénamiddal alkotott polimer

 

Filmképző anyag

ACRYLATES/PVP COPOLYMER

 

 

26589-26-4

 

2-Propénsav, 2-metil-, 1-etenil-2-pirolidinonnal és etil-2-metil-2-propenoáttal alkotott polimer

 

Antisztatizáló szer/kötőanyag/filmképző anyag

ACRYLATES/STEARETH-50 ACRYLATE COPOLYMER

 

 

 

 

Az akrilsav és Steareth 50 egy vagy több monomerének polimere

 

Filmképző anyag/viszkozitásszabályozó szer

ACRYLATES/STEARETH-20 METHACRYLATE COPOLYMER

 

 

 

 

Sztearilalkohol, oxiránnal lejátszódó reakció terméke, butenoát-észter, propénsavval, buténsavval és/vagy alkilpropenoátokkal alkotott polimer

 

Viszkozitásszabályozó szer

ACRYLATES/STEARETH-20 ITACONATE COPOLYMER

 

 

 

 

Metilén-butándisav és α-oktadecil-ω-hidroxi-poli(oxi-1,2-etándiil) félészteréből és akrilsav, metakrilsav vagy ezek egyszerű észtereinek egy vagy több monomerjéből alkotott kopolimer

 

Viszkozitásszabályozó szer

ACRYLATES/VA COPOLYMER

 

 

25067-02-1

 

A vinilacetát és az akrilsav egy vagy több monomerének polimere

 

Filmképző anyag/viszkozitásszabályozó szer

ACRYLATES/VA CROSSPOLYMER

 

 

 

 

 

 

Filmképző anyag

ACRYLATES/VINYL ISODECANOATE CROSSPOLYMER

 

 

 

 

 

 

Filmképző anyag/emulzióstabilizátor/viszkozitásszabályozó szer

ACRYLIC ACID/ACRYLONITROGENS COPOLYMER

 

 

61788-40-7

 

2-Propén-nitril, homopolimer, hidrolizált

 

Filmképző anyag, kötőanyag, bőrkondicionáló

ACTINIDIA CHINENSIS FRUIT EXTRACT

 

 

92456-63-8

296-241-6

Az actinidia chinensis kivonat a kivi (Actinidia chinensis, Actinidiaceae) terméséből nyert kivonat

 

Lágyítószer/bőrkondicionáló anyag

ACTINIDIA CHINENSIS SEED

 

 

92456-63-8

296-241-6

Az actinidia chinensis mag a kivi növény (Actinidia chinensis, Actinidiaceae) őrölt magja

 

Lágyítószer/bőrkondicionáló anyag

ACTINIDIA CHINENSIS SEED OIL

 

 

 

 

Az actinidia chinensis magolaj a kivi növény (Actinidia chinensis, Actinidiaceae) magjából sajtolt nem illó olaj

 

Lágyítószer/bőrkondicionáló anyag

ACTINIDIA CHINENSIS WATER

 

 

92456-63-8

296-241-6

Az actinidia chinensis víz a kivi (Actinidia chinensis, Actinidiaceae) termésében lévő fő illatanyagok vizes oldata

 

Lágyítószer/bőrkondicionáló anyag

ADANSONIA DIGITATA OIL

 

 

225233-93-2

 

Az adansonia digitata olaj a majomkenyérfa (Adansonia digitata, Bombacaceae) gyümölcshúsából és leveléből nyert nem illó olaj

 

Lágyítószer/bőrkondicionáló anyag

ADENOSINE

 

 

58-61-7

200-389-9

Adenozin

 

Bőrkondicionáló anyag

ADENOSINE CYCLIC PHOSPHATE

 

 

60-92-4

200-492-9

Adenozin, gyűrűs 3',5'-(hidrogénfoszfát)

 

Bőrkondicionáló anyag

ADENOSINE PHOSPHATE

Adenozin-foszfát

 

61-19-8

200-500-0

Adenozin-foszfát

 

Bőrkondicionáló anyag

ADENOSINE TRIPHOSPHATE

 

 

56-65-5

200-283-2

Adenozin-5'-trifoszfát

 

Bőrkondicionáló anyag

ADEPS BOVIS

 

 

61789-97-7

263-099-1

Faggyú. Állati zsiradék. Elsősorban C16-C18 szénatomszámú zsírsavak gliceridjeit tartalmazza

II/419 (a II/419 szerinti eljárást kell követni)

Lágyítószer

ADEPS SUILLUS

 

 

61789-99-9

263-100-5

Sertészsír. A sertés belső zsiradékaiból nyert tisztított zsír. Elsősorban sztearint, palmitint és oleint tartalmaz

 

Lágyítószer

ADIANTUM CAPILLUS VENERIS EXTRACT

 

 

84649-72-9

283-457-0

Az adiantum capillus-veneris kivonat a vénuszfodorka (Adiantum capillus-veneris, Polypodiaceae) leveléből nyert kivonat

 

Korpásodás elleni hatóanyag/összehúzó anyag

ADIANTUM PEDATUM EXTRACT

 

 

165800-54-4

 

Az adiantum pedatum kivonat a vénuszhaj (Adiantum pedatum, Polypodiaceae) leveléből nyert kivonat

 

Korpásodás elleni hatóanyag/összehúzó anyag

ADIPIC ACID

 

 

124-04-9

204-673-3

Adipinsav

 

Pufferálószer, illatanyag-komponens

ADIPIC ACID/DIETHYLENE GLYCOL/GLYCERIN CROSSPOLYMER

 

 

26760-54-3

 

Hexándisav, 2,2'-oxi-biszetanollal és 1,2,3-propán-triollal alkotott poliészter

 

Filmképző anyag

ADIPIC ACID/DIETHYLENETRIAMINE COPOLYMER

 

 

25085-20-5

 

Hexándisav, N-(2-amino-etil)-1,2-etán-diaminnal alkotott poliamid

 

Filmképző anyag, hajfixáló

ADIPIC ACID/DIMETHYLAMINOHYDROXYPROPYL DIETHYLENETRIAMINE COPOLYMER

 

 

133184-01-7

 

Hexándisav, 1-(bisz(2-amino-etil)-amino)-3-(dimetil-amino)-2-propanollal alkotott polimer

 

Filmképző anyag, hajfixáló

ADIPIC ACID/EPOXYPROPYL DIETHYLENETRIAMINE COPOLYMER

 

 

25212-19-5

 

Hexándisav, klór-metiloxiránnal és N-(2-amino-etil)-1,2-etándiaminnal alkotott polimer

 

Filmképző anyag hajfixáló

ADIPIC ACID/ISOPHTHALIC ACID/NEOPENTYL GLYCOL/TRIMETHYLOLPROPANE COPOLYMER

 

 

25950-34-9

 

 

 

Filmképző anyag

ADIPIC ACID/ISOPHTHALIC ACID/NEOPENTYL GLYCOL/TRIMETHYLOLPROPANE COPOLYMER

 

 

25950-34-9

 

1,3-Benzoldikarbonsav, 2,2-dimetil-1,3-propán-diollal, 2-etil-2-(hidroxi-metil)-1,3-propán-diollal és hexándisavval alkotott polimer

 

Filmképző anyag

ADIPIC ACID/NEOPENTYL GLYCOL/TRIMELLITIC ANHYDRIDE COPOLYMER

 

 

28407-73-0

 

Hexándisav, 1,3-dihidro-1,3-dioxo-5-izobenzofuránkarbonsavval és 2,2-dimetil-1,3-propán-diollal alkotott polimer

 

Filmképző anyag

AEGOPODIUM PODAGRARIA EXTRACT

 

 

90320-19-7

291-043-6

Az aegopodium podagraria kivonat a podagrafű (Aegopodium podagraria, Apiaceae) virágzó hajtásvégéből nyert kivonat

 

Növényi eredetű anyag

AESCULUS HIPPOCASTANUM BARK EXTRACT (HORSE CHESTNUT)

 

 

8053-39-2

232-497-7

Az aesculus hippocastanum kéregkivonat a vadgesztenye (Aesculus hippocastanum, Hippocastanaceae) kérgéből nyert kivonat

 

Erősítőszer/összehúzó anyag, bőrkondicionáló

AESCULUS HIPPOCASTANUM EXTRACT

 

 

8053-39-2

232-497-7

Az aesculus hippocastanum kivonat a vadgesztenyéből (Aesculus hippocastanum, Hippocastanaceae) nyert kivonat

 

Erősítőszer/összehúzó anyag

AGAR

 

agar

9002-18-0

232-658-1

Agar

 

Kötőanyag/viszkozitásszabályozó szer

AGARICUS BISPORUS EXTRACT

 

 

95009-14-6

305-742-1

Az agaricus bisporus kivonat a csipkegomba (Agaricus bisporus, Agaricaceae) szárából és kalapjából készült kivonat

 

Növényi eredetű anyag

AGAROSE

 

 

9012-36-6

232-731-8

Agaróz

 

Bőrkondicionáló anyag/viszkozitásszabályozó szer

AGAVE AMERICANA EXTRACT

 

 

85186-53-4

286-037-5

Az agave americana kivonat az agávé (Agave americana, Agavaceae) leveléből nyert kivonat

 

Bőrkondicionáló anyag

AGAVE RIGIDA

 

 

 

 

Az agave rigida a szizál (Agave rigida, Agavaceae) leveléből származó növényi anyag

 

Duzzasztószer

AGAVE RIGIDA EXTRACT

 

 

165800-55-5

306-786-4

Az agave rigida kivonat a szizál (Agave rigida, Agavaceae) leveléből nyert kivonat

 

Duzzasztószer

AGRIMONIA EUPATORIA EXTRACT

 

 

84775-40-6

283-870-6

Az agrimonia eupatoria kivonat a párlófű (Agrimonia eupatoria, Rosaceae) leveléből nyert kivonat

 

Bőrkondicionáló anyag/összehúzó anyag/baktérium elleni szer

AGROPYRON REPENS EXTRACT

 

 

84649-79-6

283-459-1

Az agropyron repens kivonat a tarackbúza (Agropyron repens, Gramineae) gyökeréből nyert kivonat

 

Bőrkondicionáló anyag, illatanyag-komponens

AHNFELTIA CONCINNA EXTRACT

 

 

223749-75-5

 

Az ahnfeltia concinna kivonat algából (Ahnfeltia concinna, Pillophoraceae) nyert kivonat

 

Bőrvédő anyag; gélképző anyag

AILANTHUS ALTISSIMA EXTRACT

 

 

90131-67-2

290-380-6

Az ailanthus altissima kivonat a bálványfa (Ailanthus altissima, Simarubaceae) kérgéből nyert kivonat

 

Bőrkondicionáló anyag

ALANINE

Alanin

alaninum

56-41-7/302-72-7

200-273-8/206-126-4

Alanin

 

Antisztatizáló szer, illatanyag-komponens, bőrkondicionáló

ALANINE GLUTAMATE

 

 

13187-90-1

 

Glutaminsav, alaninnal alkotott vegyület

 

Bőrkondicionáló anyag

ALANINE/HISTIDINE/LYSINE POLYPEPTIDE COPPER HCL

 

 

 

 

Alaninból, hisztidinből és lizinből származó polimer, rézszármazék, hidroklorid

 

Bőrkondicionáló anyag

ALBUMEN

 

 

9006-50-2

310-127-6

Természetben előforduló anyag, tojásfehérje

 

Filmképző anyag

ALCHEMILLA VULGARIS EXTRACT

 

 

84695-94-3

283-614-3

Az alchemilla vulgaris kivonat a palástfű (Alchemilla vulgaris, Rosaceae) leveléből és föld feletti részeiből nyert kivonat

 

Bőrkondicionáló anyag/lemosóanyag/összehúzó anyag

ALCLOXA

Alcloxa

 

1317-25-5

215-262-3

Alumínium, klór-[(2,5-dioxo-4-imidazolidinil)-ureát]-tetrahidroxid-

 

Baktérium elleni szer/összehúzó anyag

ALCOHOL

Alkohol

alcoholum/ethanolum

64-17-5

200-578-6

Etanol

 

Oldószer, habzáscsökkentő, fertőtlenítő

ALCOHOL DENAT

 

 

 

 

A vám- és jövedéki előírások szerint denaturált etanol

 

Oldószer, habzáscsökkentő, viszkozitáscsökkentő

ALDIOXA

Aldioxa

 

5579-81-7

226-964-4

Alumínium, [(2,5-dioxo-4-imidazolidinil)-ureát]-dihidroxi-

 

Baktérium elleni szer/összehúzó anyag

ALEURITES MOLUCCANA EXTRACT

 

 

223747-70-4

 

Az aleurites moluccana kivonat a kukui (Aleurites moluccana, Euphorbiaceae) diójából nyert kivonat

 

Lágyítószer

ALEURITES MOLUCCANA NUT OIL

 

 

8015-80-3

 

Az aleurites moluccana dióolaj a kukui (Aleurites moluccana, Euphorbiaceae) diójából sajtolt olaj

 

Bőrkondicionáló anyag

ALEURITIC ACID

 

 

6949-98-0

 

Hexadekánsav, 9,10,16-trihidroxi-

 

Bőrkondicionáló anyag

ALGAE

 

 

 

 

 

 

Erősítőszer/frissítőanyag/csillapítószer/nedvesítőszer

ALGIN

Nátrium-alginát

natrii alginas

9005-38-3

 

Alginsav, nátriumsó

 

Kötőanyag/viszkozitásszabályozó szer, illatanyag-komponens

ALGINIC ACID

Alginsav

acidum alginicum

9005-32-7

232-680-1

Alginsav

 

Kötőanyag/viszkozitásszabályozó szer

ALKANNA TINCTORIA EXTRACT

 

 

85251-58-7

286-464-4

Az alkanna tinctoria kivonat az ebnyelvfű (Alkanna tinctoria, Boraginaceae) gyökeréből nyert kivonat

 

Erősítőszer, bőrkondicionáló szer

ALLANTOIN

Allantoin

 

97-59-6

202-592-8

Karbamid, (2,5-dioxo-4-imidazolidinil)-

 

Csillapítószer, bőrkondicionáló, bőrvédő

ALLANTOIN ACETYL METHIONINE

 

 

4207-40-3

224-126-2

N-Acetil-DL-metionin 2,5-dioxo-4-imidazolidin-karbamiddal alkotott (1:1) vegyület

 

Antisztatizáló szer/bőrvédő anyag/csillapítószer

ALLANTOIN ASCORBATE

 

 

57448-83-6

260-739-1

(2,5-Dioxo-imidazolidin-4-il)-karbamid-L-aszkorbát

 

Antioxidáns/csillapítószer/bőrvédő anyag

ALLANTOIN BIOTIN

 

 

4492-73-3

 

Karbamid, 2,5-dioxo-4-imidazolidinil-, 2H-tieno[3,4d]imidazol-4-pentánsavval alkotott vegyület, hexahidro-2-oxo-, [3as(3aα,4b,6aα)]-

 

Csillapítószer/faggyúképződés-gátló anyag/bőrvédő anyag

ALLANTOIN CALCIUM PANTOTHENATE

 

 

4207-41-4

 

β-Alanin, N-(2,4-Dihidroxi-3,3-dimetil-1-oxo-butil)-, kalciumsó (2:1), (R)-, 2,5-dioxo-4-imidazolidinil-karbamiddal alkotott vegyület

 

Csillapítószer/bőrvédő anyag

ALLANTOIN GALACTURONIC ACID

 

 

5119-24-4

 

Karbamid, (2,5-dioxo-4-imidazolidinil)-, galakturonsavval alkotott vegyület

 

Csillapítószer/bőrvédő anyag

ALLANTOIN GLYCYRRHETINIC ACID

 

 

976175

 

Olean-12-én-29-sav, 3-hidroxi-11-oxo-, (3β,20β)-. 2,5-dioxo-4-imidazolidinil-karbamiddal alkotott vegyület (1:1)

 

Bőrvédő anyag/csillapítószer

ALLANTOIN PABA

 

 

4207-42-5

 

Karbamid, (2,5-dioxo-4-imidazolidinil)-, 4-aminobenzoesavval alkotott vegyület (1:1)

 

Ultraibolya sugárzást elnyelő anyag, bőrkondicionáló

ALLANTOIN POLYGALACTURONIC ACID

 

 

29659-38-9

 

D-Poligalakturonsav, (2,5-dioxo-4-imidazolidinil)-karbamiddal alkotott vegyület

 

Bőrvédő anyag/csillapítószer

ALLIUM CEPA EXTRACT

 

 

8054-39-5

232-498-2

Az allium cepa kivonat a vöröshagyma (Allium cepa, Liliaceae) gumójából nyert kivonat

 

Korpásodás elleni hatóanyag

ALLIUM SATIVUM EXTRACT

 

 

8008-99-9

232-371-1

Az allium sativum kivonat a fokhagyma (Allium sativum, Liliaceae) gumójából nyert kivonat

 

Baktérium elleni szer

ALLYL CAPROATE

 

 

123-68-2

204-642-4

Allil-hexanoát

 

Lágyítószer

ALLYL METHACRYLATES CROSSPOLYMER

 

 

182212-41-5

 

2-Propénsav, 2-metil-, 1,2-eténdiil-észter, 2-propenil-2-metil-2-propenoáttal alkotott polimer

 

Emulzióstabilizátor/opálosítóanyag/viszkozitásszabályozó szer

ALLYL STEARATE/VA COPOLYMER

 

 

56266-37-6

 

Propenil-sztearát, etenil-acetáttal alkotott polimer

 

Filmképző anyag

ALMOND OIL PEG-6 ESTERS

 

 

124046-50-0

 

Olajok, mandula, etoxilált, 6 mól EO

 

Lágyítószer

ALMONDAMIDE DEA

 

 

124046-18-0

 

Mandulaamidok, N,N-bisz(2-hidroxi-etil)-

 

Felületaktív anyag

ALMONDAMIDOPROPALKONIUM CHLORIDE

 

 

124046-03-3

 

Mandula-alkilamidopropil-dimetil-benzilammónium-klorid

 

Antisztatizáló szer

ALMONDAMIDOPROPYL BETAINE

 

 

165586-98-1

 

Mandulaamid-propil-dimetilglicin

 

Felületaktív anyag/habosítóanyag/lemosóanyag

ALMONDAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE

 

 

165586-99-2

 

Amidok, mandula, N-[3-(dimetil-amino)-propil]

 

Antisztatizáló szer

ALMONDAMIDOPROPYLAMINE OXIDE

 

 

124046-20-4

 

Amidok, mandula, N-[3-(dimetil-amino)-propil]-, N-oxid

 

Felületaktív anyag/habosítóanyag/lemosóanyag

ALNUS FIRMIFOLIA EXTRACT

 

 

223747-71-5

 

Az alnus firmifolia kivonat az Alnus firmifolia, Betulaceae tobozából nyert kivonat

 

Bőrkondicionáló anyag

ALOE ARBORESCENS EXTRACT

 

 

223747-76-0

 

Az aloe arborescens kivonat aloé (Aloe arborescens, Liliaceae) leveléből nyert kivonat

 

Hidratálóanyag/csillapítószer

ALOE BARBADENSIS

 

 

 

 

Az aloe barbadensis aloé (Aloe barbadensis, Liliaceae) leveléből nyert növényi anyag

 

Lágyítószer

ALOE BARBADENSIS EXTRACT

 

aloes extractum

85507-69-3

287-390-8

Az aloe barbadensis kivonat aloé (Aloe barbadensis, Liliaceae) leveléből nyert kivonat

 

Lágyítószer

ALOE BARBADENSIS FLOWER EXTRACT

 

 

85507-69-3

287-390-8

Az aloe barbadensis virágkivonat aloé (Aloe barbadensis, Liliaceae) virágjából nyert kivonat

 

Lágyítószer

ALOE BARBADENSIS GEL

 

 

 

 

Az aloe barbadensis gél aloé (Aloe barbadensis, Liliaceae) leveléből kisajtolt nedv

 

Lágyítószer

ALOE FEROX EXTRACT

 

 

84649-82-1

283-462-8

Az aloe ferox kivonat aloé (Aloe ferox, Liliaceae) leveléből nyert kivonat

 

Hidratálóanyag/csillapítószer

ALPHA DAMASCONE

 

 

23726-94-5

245-845-8

(Z)-1-(2,6,6-Trimetil-2-ciklohexén-1-il)-2-butén-1-on

 

Elfedőanyag

ALPHA-GLUCAN OLIGOSACCHARIDE

 

 

22707-45-5

 

α-D-Glükóz homopolimer

 

Bőrkondicionáló anyag

ALTHAEA OFFICINALIS

 

 

 

 

Az althaea officinalis az orvosi ziliz (Althaea officinalis, Malvaceae) szárított gyökeréből származó növényi anyag

 

Lágyítószer

ALTHAEA OFFICINALIS EXTRACT

 

 

73049-65-7

277-254-6

Az althaea officinalis kivonat az orvosi ziliz (Althaea officinalis, Malvaceae) gyökeréből nyert kivonat

 

Lágyítószer

ALTHAEA ROSEA POWDER

 

 

90045-76-4

289-940-2

Az althaea rosea por a mályvarózsa (Althaea rosea, Malvaceae) szárított, zúzott virága

 

Bőrkondicionáló anyag/hidratálóanyag

ALUMINA

 

aluminii oxidum

1344-28-1

215-691-6

Alumínium-oxid

 

Koptatóanyag/opálosítóanyag/viszkozitásszabályozó szer

ALUMINUM ACETATE

Alumínium-acetát

 

139-12-8

205-354-1

Ecetsav, alumíniumsó (3:1)

 

Baktérium elleni szer

ALUMINUM BEHENATE

 

 

18990-72-2

242-726-2

Alumínium-tridokozanoát

 

Opálósítóanyag/viszkozitásszabályozó szer

ALUMINUM BENZOATE

 

 

555-32-8

209-091-3

Alumínium-tribenzoát

 

Baktérium elleni szer

ALUMINUM BROMOHYDRATE

 

 

39431-98-6

254-448-9

Dialumínium-bromid-pentahidroxid

 

Izzadásgátló anyag/dezodorálóanyag/összehúzó anyag

ALUMINUM BUTOXIDE

 

 

2269-22-9

218-871-2

2-Butanol, alumíniumsó

 

Stabilizátor

ALUMINUM CAPRYLATE

 

 

6028-57-5

227-902-9

Alumínium-trioktanoát

 

Emulzióstabilizátor/opálosítóanyag/viszkozitásszabályozó szer

ALUMINUM CAPRYLOYL HYDROLYZED COLLAGEN

 

 

165800-56-6

 

Hidrolizált kollagén, kaprilsavval lejátszódó reakció terméke, alumíniumsó

 

Antisztatizáló szer/bőrkondicionáló anyag/hajkondicionáló anyag

ALUMINUM CHLORIDE

Alumínium-klorid

 

7446-70-0

231-208-1

Alumínium-klorid

 

Izzadásgátló anyag/dezodorálóanyag/összehúzó anyag

ALUMINUM CHLOROHYDRATE

 

 

12042-91-0

234-933-1

Dialumínium-klorid-pentahidroxid

 

Izzadásgátló anyag/dezodorálóanyag/összehúzó anyag

ALUMINUM CHLOROHYDREX PEG

 

 

242812-76-6

 

Poli(oxi-1,2-etándiil), α-hidro-ω-hidroxi-, alumínium-klorid-hidroxiddal (Al2Cl(OH)5) lejátszódó reakció termékei

 

Izzadásgátló anyag/összehúzó anyag

ALUMINUM CHLOROHYDREX PG

 

 

245090-52-2

258-309-3

1,2-Propándiol, alumínium-klorid-hidroxiddal (Al2Cl(OH)5) lejátszódó reakció termékei

 

Izzadásgátló anyag/összehúzó anyag

ALUMINUM CITRATE

 

 

813-92-3

 

1,2,3-Propántrikarbonsav, 2-hidroxi-, alumíniumsó (1:1)

 

Izzadásgátló anyag/dezodorálóanyag/összehúzó anyag

ALUMINUM DIACETATE

Alumínium-szubacetát

 

142-03-0

205-518-2

Bisz(acetát-O)-hidroxi-alumínium

 

Baktérium elleni szer

ALUMINUM DICETYL PHOSPHATE

 

 

26527-54-8

 

Foszforsav, bisz(hexadecil)-észter, alumíniumsó

 

Emulzióstabilizátor

ALUMINUM DICHLOROHYDRATE

 

 

 

233-632-2

Alumínium-hidroxid-klorid (Al2(OH)4Cl2)

 

Izzadásgátló anyag/dezodorálóanyag/összehúzó anyag

ALUMINUM DICHLOROHYDRATE

 

 

10284-64-7

 

Alumínium-hidroxid-klorid (Al:Cl 1:1)

 

Izzadásgátló anyag/dezodorálóanyag/összehúzó anyag

ALUMINUM DICHLOROHYDREX PEG

 

 

242812-79-9

 

Poli(oxi-1,2-etándiil), α-hidro-ω-hidroxi-, alumínium-klorid-hidroxiddal (Al2Cl(OH)5) lejátszódó reakció termékei

 

Izzadásgátló anyag/összehúzó anyag

ALUMINUM DICHLOROHYDREX PG

 

 

245090-53-3

 

1,2-Propándiol, alumínium-klorid-hidroxiddal (AlCl(OH)2) lejátszódó reakció termékei

 

Izzadásgátló anyag/összehúzó anyag

ALUMINUM DILINOLEATE

 

 

53202-37-2

 

9,12-Oktadekadiénsav (Z,Z)-, dimer, alumíniumsó

 

Emulzióstabilizátor/opálosítóanyag/viszkozitásszabályozó szer

ALUMINUM DIMYRISTATE

 

 

56639-51-1

260-305-1

Hidroxi-bisz(mirisztát-O)-alumínium

 

Emulzióstabilizátor/opálosítóanyag/viszkozitásszabályozó szer

ALUMINUM DISTEARATE

 

 

300-92-5

206-101-8

Hidroxi-alumínium-disztearát

 

Emulzióstabilizátor/opálosítóanyag/viszkozitásszabályozó szer

ALUMINUM FLUORIDE

 

 

7784-18-1

232-051-1

Alumínium-fluorid

III/1,34

Szájápoló anyag/

ALUMINUM FORMATE

 

 

7360-53-4

230-898-1

Alumínium-triformiát

 

Baktérium elleni szer

ALUMINUM GLYCINATE

Dihidroxi-alumínium-amino-acetát

 

13682-92-3

237-193-8

Dihidroxi-alumínium-glicinát

 

Pufferálószer

ALUMINUM HYDROGENATED TALLOW GLUTAMATE

 

 

 

 

L-Glutaminsav, N-(hidrogénezett faggyú-acil)-származékok, alumíniumsók

 

Felületaktív anyag

ALUMINUM HYDROXIDE

Alumínium-hidroxid

 

21645-51-2

244-492-7

Alumínium-hidroxid

 

Lágyítószer/nedvesítőszer/viszkozitásszabályozó szer, bőrvédő, opalizáló

ALUMINUM ISOSTEARATE

 

 

72277-75-9

 

Izosztearinsav, alumíniumsó

 

Emulzióstabilizátor/opálosítóanyag/viszkozitásszabályozó szer

ALUMINUM ISOSTEARATES/LAURATES/PALMITATES

 

 

 

 

Izosztearinsav, laurinsav, palmitinsav, elegy, alumíniumsó

 

Emulzióstabilizátor/opálosítóanyag/viszkozitásszabályozó szer

ALUMINUM ISOSTEARATES/LAURATES/STEARATES

 

 

 

 

Izosztearinsav, laurinsav, sztearinsav, elegy, alumíniumsó

 

Emulzióstabilizátor/opálosítóanyag/viszkozitásszabályozó szer

ALUMINUM ISOSTEARATES/MYRISTATES

 

 

 

 

Izosztearinsav, mirisztininsav, elegy, alumíniumsó

 

Emulzióstabilizátor/opálosítóanyag/viszkozitásszabályozó szer

ALUMINUM ISOSTEARATES/PALMITATES

 

 

 

 

Izosztearinsav, palmitininsav, elegy, alumíniumsó

 

Emulzióstabilizátor/opálosítóanyag/viszkozitásszabályozó szer

ALUMINUM ISOSTEARATES/STEARATES

 

 

 

 

Izosztearinsav, sztearinsav, elegy, alumíniumsó

 

Emulzióstabilizátor/opálosítóanyag/viszkozitásszabályozó szer

ALUMINUM LACTATE

 

 

18917-91-4

242-670-9

Alumínium-trilaktát

 

Pufferálószer/összehúzó anyag

ALUMINUM LANOLATE

 

 

85005-39-6

284-972-3

Zsírsavak, lanolin, alumíniumsók

 

Emulgeálószer/felületaktív anyag

ALUMINUM METHIONATE

 

 

52667-15-9

258-085-7

Trisz[μ-[metán-diszulfonát(2-)]]-dialumínium

 

Viszkozitásszabályozó szer

ALUMINUM MYRISTATE

 

 

4040-50-0

223-728-2

Tetradekánsav, alumíniumsó

 

Összetapadás-gátló anyag/emulzióstabilizátor

ALUMINUM MYRISTATES/PALMITATES

 

 

 

 

Mirisztinsav, palmitininsav, elegy, alumíniumsó

 

Emulzióstabilizátor/opálosítóanyag/viszkozitásszabályozó szer

ALUMINUM PCA

 

 

59792-81-3

261-931-8

Trisz(5-oxo-L-prolinát-N1,O2)-alumínium

 

Összehúzó anyag

ALUMINUM PHENOLSULFONATE

 

 

1300-35-2

215-083-0

Alumínium-trisz(hidroxi-benzolszulfonát)

 

Baktérium elleni szer/dezodorálóanyag

ALUMINUM SESQUICHLOROHYDRATE

Alumínium-szeszkviklórhidrát

 

11089-92-2

234-310-4

Alumínium-klorid-hidroxid (Al4Cl3(OH)9)

 

Izzadásgátló anyag/dezodorálóanyag/összehúzó anyag

ALUMINUM SESQUICHLOROHYDREX PEG

 

 

242812-86-8

 

Poli(oxi-1,2-etándiil), α-hidro-ω-hidroxi-, alumínium-klorid-hidroxiddal (Al2Cl1,5(OH)4,5) lejátszódó reakció termékei

 

Izzadásgátló anyag/összehúzó anyag

ALUMINUM SESQUICHLOROHYDREX PG

 

 

245090-60-2

 

1,2-Propándiol, alumínium-klorid-hidroxiddal (Al2Cl1,5(OH)4,5) lejátszódó reakció termékei

 

Izzadásgátló anyag/összehúzó anyag

ALUMINUM SILICATE

 

 

1327-36-2

215-475-1

Aluminát-szilikát (CI 77004)

 

Koptatóanyag/abszorbens/opálosítóanyag

ALUMINUM STARCH OCTENYLSUCCINATE

 

 

9087-61-0

 

Keményítő, hidrogén-oktenil-butándionát, alumíniumsó

 

Abszorbens/viszkozitásszabályozó szer/összetapadás-gátló anyag

ALUMINUM STEARATE

Alumínium-monosztearát

 

7047-84-9

230-325-5

Dihidroxi-alumínium-sztearát

IV/1

Kozmetikai színezék/összetapadás-gátló anyag

ALUMINUM STEARATES

 

 

 

 

Alumínium-disztearát és alumínium-trisztearát

 

Lágyítószer/emulzióstabilizátor/opálosítóanyag/viszkozitásszabályozó szer

ALUMINUM SULFATE

Alumínium-szulfát

aluminii sulfas

10043-01-3

233-135-0

Alumínium-szulfát

 

Izzadásgátló anyag/dezodorálóanyag

ALUMINUM TRISTEARATE

 

 

637-12-7

211-279-5

Alumínium-trisztearát

 

Lágyítószer/emulzióstabilizátor/opálosítóanyag/viszkozitásszabályozó szer

ALUMINUM UNDECYLENOYL COLLAGEN AMINO ACIDS

 

 

162260-09-05

 

Kollagén, hidrolizátumok, undekénoil-kloriddal lejátszódó reakció termékei, alumíniumsók

 

Antisztatizáló szer/bőrkondicionáló anyag/hajkondicionáló anyag

ALUMINUM ZIRCONIUM OCTACHLOROHYDRATE

 

 

98106-55-9

308-576-8

Oktaalumínium-cirkónium-oktaklorid-ikozahidroxid

III/1,50

Izzadásgátló anyag/dezodorálóanyag/összehúzó anyag

ALUMINUM ZIRCONIUM OCTACHLOROHYDREX GLY

 

 

174514-58-0

 

Alumínium-cirkónium-oktaklórhidrát (Al8Zr(OH)20Cl8.xH2O) és glicin komplex reakcióterméke

III/1,50

Izzadásgátló anyag/dezodorálóanyag/összehúzó anyag

ALUMINUM ZIRCONIUM PENTACHLOROHYDRATE

 

 

98106-54-8

308-575-2

Oktaalumínium-cirkónium-pentaklorid-trikozahidroxid

III/1,50

Izzadásgátló anyag/dezodorálóanyag/összehúzó anyag

ALUMINUM ZIRCONIUM PENTACHLOROHYDREX GLY

 

 

125913-22-6

 

Alumínium-cirkónium-pentaklórhidrát (Al8Zr(OH)23Cl5.xH2O) és glicin komplex reakcióterméke

III/1,50

Izzadásgátló anyag/dezodorálóanyag/összehúzó anyag

ALUMINUM ZIRCONIUM TETRACHLOROHYDRATE

 

 

98106-52-6

308-573-1

Tetraalumínium-cirkónium-tetraklorid-dodekahidroxid

III/1,50

Izzadásgátló anyag/dezodorálóanyag/összehúzó anyag

ALUMINUM ZIRCONIUM TETRACHLOROHYDREX GLY

 

 

134910-86-4

 

Alumínium-cirkónium-tetraklórhidrát (Al8Zr(OH)12Cl4.xH2O) és glicin komplex reakciótermékei

III/1,50

Izzadásgátló anyag/dezodorálóanyag/összehúzó anyag

ALUMINUM ZIRCONIUM TETRACHLOROHYDREX PEG

 

 

246867-10-7

 

Cirkónium, klór-hidroxi-polietilén-glikol, alumínium komplexek. Alumínium-cirkónium-klorid-hidroxid (Al4ZrCl4(OH)12) és polietilén-glikol reakciójában képződő koordinációs komplex

III/1,50

Dezodorálóanyag

ALUMINUM ZIRCONIUM TETRACHLOROHYDREX PG

 

 

235433-35-9

 

Alumínium-cirkónium-klorid-hidroxid, Al4ZrCl4(OH)12, propilén-glikollal lejátszódó reakció termékei

III/1,50

Dezodorálóanyag

ALUMINUM ZIRCONIUM TRICHLOROHYDRATE

 

 

98106-53-7

308-574-7

Tetraalumínium-cirkónium-triklorid-tridekahidroxid

III/1,50

Izzadásgátló anyag/dezodorálóanyag/összehúzó anyag

ALUMINUM ZIRCONIUM TRICHLOROHYDREX GLY

 

 

134375-99-8

 

Alumínium-cirkónium-triklórhidrát (Al8Zr(OH)13Cl3.xH2O) és glicin reakciójából kapott komplex reakciótermék

III/1,50

Izzadásgátló anyag/dezodorálóanyag/összehúzó anyag

ALUMINUM/MAGNESIUM HYDROXIDE STEARATE

 

 

 

 

Alumínium-magnézium-hidroxid és sztearinsav

 

Emulzióstabilizátor

AMARANTHUS CAUDATUS EXTRACT

 

 

223747-79-3

 

Az amaranthus caudatus kivonat a kakastaréj (Amaranthus caudatus, Amaranthaceae) magjából nyert kivonat

 

Bőrkondicionáló anyag

AMINO BISPROPYL DIMETHICONE

 

 

243842-22-0

 

 

 

Emulgeálószer/hajkondicionáló anyag

AMINO BISPROPYL DIMETHICONE

 

 

 

 

1,1'-Imino-bisz(3-(trisz(trimetil-sziloxi)-szilil)-propán

 

Emulgeálószer/hajkondicionáló anyag

4-AMINO-3-NITROPHENOL

 

 

610-81-1

210-236-8

4-Amino-3-nitro-fenol

 

Hajfesték

5-AMINO-4-FLUORO-2-METHYLPHENOL SULFATE

 

 

163183-01-5

 

Fenol, 5-amino-4-fluor-2-metil-, szulfát (2:1) (só)

 

Hajfesték

2-AMINOBUTANOL

 

 

96-20-8

202-488-2

2-Aminobután-1-ol

 

Pufferálószer

AMINOBUTYRIC ACID

 

 

56-12-2

200-258-6

4-Amino-vajsav

 

Hajkondicionáló anyag

2-AMINO-6-CHLORO-4-NITROPHENOL

 

 

1628499

228-762-1

2-Amino-6-klór-4-nitrofenol

 

Hajfesték

5-AMINO-6-CHLORO-O-CRESOL

 

 

84540-50-1

283-144-9

3-Amino-2-klór-6-metilfenol

 

Baktérium elleni szer/hajfesték

5-AMINO-2,6-DIMETHOXY-3-HYDROXYPYRIDINE

 

 

104333-03-1

 

3-Piridinol, 2,6-dimetoxi-5-amino-

 

Hajfesték

AMINOETHANESULFINIC ACID

 

 

300-84-5

 

Etánszulfinsav, 2-amino-

 

Redukálóanyag, antioxidáns

AMINOETHYL PROPANEDIOL

 

 

115-70-8

204-101-2

2-Amino-2-etil-propándiol

 

Pufferálószer

AMINOETHYL SULFATE

 

 

926-39-6

213-135-7

2-Aminoetil-hidrogén-szulfát

 

Felületaktív anyag

AMINOETHYLACRYLATE PHOSPHATE/ACRYLATES COPOLYMER

 

 

57450-97-2

 

2-Propénsav, 2-amino-etil-észter, 1,2-propándiol-mono-2-propenoáttal alkotott polimer, foszfát (só)

 

Antisztatizáló szer/filmképző anyag

2-AMINO-4-HYDROXYETHYLAMINOANISOLE

 

 

83763-47-7

280-733-2

2-[(3-Amino-4-metoxi-fenil)-amino]-etanol

 

Hajfesték

2-AMINO-4-HYDROXYETHYLAMINOANISOLE SULFATE

 

 

83763-48-8

280-734-8

(3-Ammónium-4-metoxi-fenil)-(2-hidroxi-etil)-ammónium-szulfát

 

Hajfesték

2-AMINO-3-HYDROXYPYRIDINE

 

 

16867-03-1

240-886-8

2-Aminopiridin-3-ol

 

Hajfesték

4-AMINO-2-HYDROXYTOLUENE

 

 

2835-95-2

220-618-6

5-Amino-o-krezol

 

Hajfesték

4-AMINO-M-CRESOL

 

 

2835-99-6

220-621-2

4-Amino-m-krezol

 

Hajfesték

6-AMINO-M-CRESOL

 

 

2835-98-5

220-620-7

6-Amino-m-krezol

 

Hajfesték

AMINOMETHYL PROPANEDIOL

 

 

115-69-5

204-100-7

2-Amino-2-metilpropán-1,3-diol

 

Pufferálószer

AMINOMETHYL PROPANOL

 

 

124-68-5

204-709-8

2-Amino-2-metil-propanol

 

Pufferálószer

2-AMINOMETHYL-P-AMINOPHENOL HCL

 

 

135043-64-0

 

Fenol, 2-amino-metil-4-amino-, dihidroklorid

 

Hajfesték

4-AMINO-2-NITRODIPHENYLAMINE-2'-CARBOXYLIC ACID

 

 

117907-43-4

 

1,4-Benzoldiamin, 2-nitro-N(1)-(2-karboxi-fenil)-

 

Hajfesték

2-AMINO-3-NITROPHENOL

 

 

603-85-0

210-060-1

2-Amino-3-nitro-fenol

 

Hajfesték

6-AMINO-O-CRESOL

 

 

17672-22-9

 

Fenol, 6-amino-2-metil-

 

Hajfesték

o-AMINOPHENOL SULFATE

 

 

67845-79-8

 

Fenol, 2-amino-, szulfát (2:1) (só)

 

Hajfesték

3-AMINOPROPANE SULFONIC ACID

 

 

3687-18-1

222-977-4

3-Amino-propán-1-szulfonsav

 

Felületaktív anyag/oldhatóságjavító anyag

AMINOPROPYL LAURYLGLUTAMINE

 

 

221389-16-8

 

L-Glutamin, N2-(3-amino-propil)-N2-dodecil-

 

Antisztatizáló szer/felületaktív anyag/hajkondicionáló anyag

AMINOTRIAZINE PENTANE CARBOXAMIDE MIPA

 

 

 

 

5-(2-Amino-1,3,5-triazin-4-il)-pentánamid, 2-hidroxi-propil-aminnal lejátszódó reakció termékei

 

Bőrkondicionáló anyag

AMINOTRIMETHYLENE PHOSPHONIC ACID

 

 

6419-19-8

229-146-5

Nitrilo-trimetilén-trisz(foszfonsav)

 

Kelátképző anyag

AMMI VISNAGA EXTRACT

 

 

84695-96-5

283-61-64

Az ammi visnaga kivonat az Ammi visnaga, Umbelliferae terméséből és szárából nyert kivonat

 

Bőrkondicionáló anyag

AMMONIA

Ammónia-oldat

 

7664-41-7

231-635-3

Ammónia, vízmentes

III/1,4

Pufferálószer

AMMONIUM ACETATE

 

 

631-61-8

211-162-9

Ammónium-acetát

 

Pufferálószer

AMMONIUM ACRYLATES COPOLYMER

 

 

 

 

 

 

Antisztatizáló szer/kötőanyag/filmképző anyag/viszkozitásszabályozó szer

AMMONIUM ACRYLATES/ACRYLONITROGENS COPOLYMER

 

 

 

 

2-Propén-nitril, hidrolizált, ammóniumsók

 

Filmképző anyag/viszkozitásszabályozó szer/viszkozitáscsökkentő

AMMONIUM ALGINATE

 

 

9005-34-9

 

Alginsav, ammóniumsó

 

Kötőanyag/filmképző anyag/viszkozitásszabályozó szer

AMMONIUM ALUM

Alumínium-timsó

 

7784-25-0

232-055-3

Alumínium-ammónium-bisz(szulfát)

 

Izzadásgátló anyag

AMMONIUM BENZOATE

 

 

1863-63-4

217-468-9

Ammónium-benzoát

VI/1,1

Tartósítószer

AMMONIUM BICARBONATE

 

 

1066-33-7

213-911-5

Ammónium-hidrogénkarbonát

 

Pufferálószer

AMMONIUM BISULFITE

 

 

10192-30-0

233-469-7

Ammónium-hidrogénszulfit

VI/1,9

Tartósítószer

AMMONIUM C9-10 PERFLUOROALKYLSULFONATE

 

 

 

 

C9-C10 szénatomszámú alkánok, perfluor-, szulfonsav, ammóniumsók

 

Felületaktív anyag

AMMONIUM C12-15 ALKYL SULFATE

 

 

68815-61-2

272-385-5

Kénsav, C12-C15 szénatomszámú monoalkil-észterek, ammóniumsók

 

Felületaktív anyag/lemosóanyag/habosítóanyag

AMMONIUM C12-15 PARETH SULFATE

 

 

125301-89-5

 

Poli(oxi-1,2-etándiil), α-szulfo-ω-hidroxi-, C12-C15 szénatomszámú alkil-éterek (1-4 mól EO átlagos mólarány)

 

Felületaktív anyag/habosítóanyag/lemosóanyag

AMMONIUM C12-16 ALKYL SULFATE

 

 

90583-12-3

292-210-6

Kénsav, C12-C16 szénatomszámú monoalkil-észterek, ammóniumsók

 

Felületaktív anyag/lemosóanyag/habosítóanyag

AMMONIUM CAPRYLETH SULFATE

 

 

52286-18-7

 

Poli(oxi-1,2-etándiil), α-szulfo-ω-oktiloxi-, ammóniumsó (1–4 mól EO átlagos mólarány)

 

Felületaktív anyag/habosítóanyag/lemosóanyag

AMMONIUM CAPRYLETH-3 SULFATE

 

 

52286-18-7

 

Poli(oxi-1,2-etándiil), α-szulfo-ω-oktiloxi-, ammóniumsó (3 mól EO átlagos mólarány)

 

Felületaktív anyag/lemosóanyag/habosítóanyag

AMMONIUM CARBAMATE

 

 

1111-78-0

214-185-2

Karbaminsav, ammóniumsó

 

Pufferálószer

AMMONIUM CARBONATE

 

ammonii carbonas

10361-29-2

233-786-0

Ammónium-karbonát

 

Pufferálószer

AMMONIUM CASEINATE

 

 

9005-42-9

 

Kazein, ammóniumsó

 

Antisztatizáló szer

AMMONIUM CHLORIDE

Ammónium-klorid

ammonii chloridum

12125-02-9

235-186-4

Ammónium-klorid

 

Pufferálószer/viszkozitásszabályozó szer

AMMONIUM COCOMONOGLYCERIDE SULFATE

 

 

61789-03-5

 

Gliceridek, kókusz mono-, szulfatált, ammóniumsók

 

Felületaktív anyag/lemosóanyag/habosítóanyag

AMMONIUM COCO-SULFATE

 

 

90989-98-3

292-758-6

Kénsav, kókusz-alkil-monoészter, ammóniumsó

 

Felületaktív anyag/habosítóanyag/lemosóanyag

AMMONIUM COCOYL ISETHIONATE

 

 

223705-57-5

 

Zsírsavak, kókusz, 2-szulfo-etil-észterek, ammóniumsók

 

Felületaktív anyag/lemosóanyag

AMMONIUM COCOYL SARCOSINATE

 

 

223705-35-9

 

Glicin, N-metil-, N-kókusz-acil-, ammóniumsó

 

Felületaktív anyag/habosítóanyag/lemosóanyag

AMMONIUM CUMENESULFONATE

 

 

37475-88-0

253-519-1

Ammónium-kumolszulfonát

 

Felületaktív anyag/oldhatóságjavító anyag

AMMONIUM DIMETHICONE COPOLYOL SULFATE

 

 

130381-11-2

 

Dimetilsziloxán, polimer, mono((15-hidroxi-1,3-dimetil-1-(3-(2-(2-(2-(szulfo-oxi)-etoxi)-etoxi)-etoxi)-propil)-3-((trimetil-szilil)-oxi)-2,7,10,13-tetraoxa-1,3-diszilapentadec-1-il)-oxi)-lezárású, ammóniumsók

 

Felületaktív anyag/hajkondicionáló anyag/bőrkondicionáló anyag

AMMONIUM DODECYLBENZENESULFONATE

 

 

1331-61-9

215-559-8

Ammónium-dodecilbenzolszulfonát

 

Felületaktív anyag/habosítóanyag/lemosóanyag

AMMONIUM FLUORIDE

 

 

12125-01-8

125-185-9

Ammónium-fluorid

III/1,33

Szájápoló anyag/foltosodásgátló anyag

AMMONIUM FLUOROSILICATE

 

 

16919-19-0

240-968-3

Ammónium-hexafluor-szilikát

III/1,42

Szájápoló anyag/foltosodásgátló anyag

AMMONIUM GLYCOLATE

 

 

35249-89-9

 

Ecetsav, hidroxi-, monoammóniumsó

 

Pufferálószer, hámlasztó

AMMONIUM GLYCYRRHIZATE

 

 

53956-04-0

258-887-7

Ammónium-glicirrizát

 

Bőrkondicionáló anyag

AMMONIUM HYDROLYZED COLLAGEN

 

 

222400-34-2

 

Kollagén, hidrolizátumok, ammóniumsók

 

Antisztatizáló szer/hajkondicionáló anyag/bőrkondicionáló anyag

AMMONIUM HYDROXIDE

 

 

1336-21-6

215-647-6

Ammónium-hidroxid

 

Pufferálószer/denaturálószer

AMMONIUM IODIDE

 

 

12027-06-4

234-717-7

Ammónium-jodid

 

Baktérium elleni szer

AMMONIUM ISOSTEARATE

 

 

191880-49-6

 

Izooktadekánsav, ammóniumsó

 

Emulgeálószer/felületaktív anyag

AMMONIUM LACTATE

 

 

515-98-0

208-214-8

Propánsav, 2-hidroxi-, ammóniumsó

 

Pufferálószer

AMMONIUM LAURETH SULFATE

 

 

32612-48-9

 

Dodekán-1-ol, etoxilált, szulfátok, ammóniumsók, 1–4 mól EO (átlagos mólarány)

 

Felületaktív anyag/habosítóanyag/lemosóanyag

AMMONIUM LAURETH-5 SULFATE

 

 

32612-48-9

 

Dodekán-1-ol, etoxilált, szulfátok, ammóniumsók, 5 mól EO (átlagos mólarány)

 

Felületaktív anyag/habosítóanyag/lemosóanyag

AMMONIUM LAURETH-6 CARBOXYLATE

 

 

41051-94-9

 

Poli(oxi-1,2-etándiil), α-(karboxi-metil)-ω-(dodecil-oxi)-, ammóniumsó (5 mól EO átlagos mólarány)

 

Felületaktív anyag/lemosóanyag

AMMONIUM LAURETH-7 SULFATE

 

 

32612-48-9

 

Dodekán-1-ol, etoxilált szulfátok, ammóniumsók, 7 mól EO (átlagos mólarány)

 

Felületaktív anyag/habosítóanyag/lemosóanyag

AMMONIUM LAURETH-8 CARBOXYLATE

 

 

41051-94-9

 

Poli(oxi-1,2-etándiil), α-(karboxi-metil)-ω-(dodecil-oxi)-, ammóniumsó (7 mól EO átlagos mólarány)

 

Felületaktív anyag/lemosóanyag

AMMONIUM LAURETH-9 SULFATE

 

 

32612-48-9

 

Dodekán-1-ol, etoxilált szulfátok, ammóniumsók, 9 mól EO (átlagos mólarány)

 

Felületaktív anyag/habosítóanyag/lemosóanyag

AMMONIUM LAURETH-12 SULFATE

 

 

32612-48-9

 

Dodekán-1-ol, etoxilált szulfátok, ammóniumsók, 12 mól EO (átlagos mólarány)

 

Felületaktív anyag/lemosóanyag/habosítóanyag

AMMONIUM LAUROYL SARCOSINATE

 

 

68003-46-3

268-130-2

Ammónium-N-metil-N-(1-oxo-dodecil)-glicinát

 

Antisztatizáló szer/felületaktív anyag/habosítóanyag/lemosóanyag

AMMONIUM LAURYL SULFATE

 

 

2235-54-3

218-793-9

Ammónium-dodecil-szulfát

 

Felületaktív anyag/lemosóanyag/habosítóanyag

AMMONIUM LAURYL SULFOSUCCINATE

 

 

221391-03-3

 

Butándisav, szulfo-, 1-dodecil-észter, monoammóniumsó

 

Felületaktív anyag/lemosóanyag/habosítóanyag

AMMONIUM MONOFLUOROPHOSPHATE

 

 

20859-38-5

 

Foszforfluoridsav, monoammóniumsó

III/1,26

Szájápoló anyag/foltosodásgátló anyag

AMMONIUM MYRETH SULFATE

 

 

27731-61-9

 

Poli(oxi-1,2-etándiil), α-szulfo-ω-(tetradecil-oxi)-, ammóniumsó

 

Felületaktív anyag/habosítóanyag/lemosóanyag

AMMONIUM MYRISTYL SULFATE

 

 

52304-21-9

257-834-5

Ammónium-tetradecil-szulfát

 

Felületaktív anyag/habosítóanyag/lemosóanyag

AMMONIUM NONOXYNOL-4 SULFATE

 

 

31691-97-1

 

4-Nonilfenol, etoxilált szulfátok, ammóniumsók, 4 mól EO (átlagos mólarány)

 

Emulgeálószer/felületaktív anyag/lemosóanyag/habosítóanyag

AMMONIUM NONOXYNOL-30 SULFATE

 

 

31691-97-1

 

4-Nonilfenol, etoxilált szulfátok, ammóniumsók, 30 mól EO (átlagos mólarány)

 

Felületaktív anyag/habosítóanyag/lemosóanyag

AMMONIUM OLEATE

 

 

544-60-5

208-873-1

Ammónium-oleát

 

Emulgeálószer/felületaktív anyag/lemosóanyag

AMMONIUM PALM KERNEL SULFATE

 

 

223705-48-4

 

Alkoholok, pálmamagolaj, kénsavval alkotott monoészter, ammóniumsó

 

Felületaktív anyag, lemosóanyag/habosítóanyag

AMMONIUM PERSULFATE

 

 

7727-54-0

231-786-5

Diammónium-peroxo-diszulfát

 

Fehérítőanyag

AMMONIUM PHENOLSULFONATE

 

 

61886-53-1

263-293-6

Ammónium-hidroxi-benzolszulfonát

 

Baktérium elleni szer/dezodorálóanyag

AMMONIUM PHOSPHATE

 

 

7722-76-1

231-764-5

Ammónium-dihidrogén-ortofoszfát

 

Szájápoló anyag/pufferálószer

AMMONIUM POLYACRYLATE

 

 

2594383

 

2-Propénsav, homopolimer, ammóniumsó

 

Felületaktív anyag/stabilizátor, filmképző

AMMONIUM POLYACRYLDIMETHYLTAURAMIDE

 

 

62152-14-1

 

1-Propán-szulfonsav, 2-metil-2-[(1-oxo-2-propenil)-amino]-, monoammóniumsó, homopolimer

 

Emulzióstabilizátor/viszkozitásszabályozó szer

AMMONIUM PROPIONATE

 

 

17496-08-1

241-503-7

Ammónium-propionát

VI/1,2

Tartósítószer

AMMONIUM STEARATE

 

 

1002-89-7

213-695-2

Ammónium-sztearát

 

Emulgeálószer/felületaktív anyag, lemosóanyag

AMMONIUM STYRENE/ACRYLATES COPOLYMER

 

 

 

 

 

 

Opálósítóanyag

AMMONIUM SULFATE

 

 

7783-20-2

231-984-1

Ammónium-szulfát

 

Redukálóanyag/viszkozitásszabályozó szer

AMMONIUM SULFITE

 

 

10196-04-0

233-484-9

Ammónium-szulfit

VI/1,9

Tartósítószer

AMMONIUM TALLATE

 

 

68132-50-3

268-643-1

Zsírsavak, tallolaj, ammóniumsók

 

Emulgeálószer/felületaktív anyag

AMMONIUM THIOGLYCOLATE

 

 

5421-46-5

226-540-9

Ammónium-merkaptoacetát

III/1,2a

Szőrtelenítőszer/redukálóanyag

AMMONIUM THIOLACTATE

 

 

13419-67-5

236-526-4

Ammónium-2-merkaptopropionát

 

Szőrtelenítőszer/redukálóanyag

AMMONIUM VA/ACRYLATES COPOLYMER

 

 

 

 

 

 

Antisztatizáló szer/kötőanyag/filmképző anyag

AMMONIUM XYLENESULFONATE

 

 

26447-10-9

247-710-9

Ammónium-xilolszulfonát

 

Felületaktív anyag/viszkozitásszabályozó szer/oldhatóságjavító anyag

AMNIOTIC FLUID

 

 

 

 

Természetben előforduló anyag – szarvasmarhafélék magzatvize

 

Hidratálóanyag/bőrkondicionáló anyag

AMODIMETHICONE

 

 

71750-80-6

 

Dimetilsziloxán, polimer, (((3-((2-amino-etil)-amino-)propil)-dimetoxi-szilil)-oxi)-lezárású

 

Antisztatizáló szer/hajkondicionáló anyag

AMODIMETHICONE HYDROXYSTEARATE

 

 

 

 

3-(2-Amino-etil-amino)-propilsziloxán, dimetilsziloxánnal alkotott polimer, 12-hidroxi-oktadekánoát-

 

Hajkondicionáló anyag

AMODIMETHICONE/DIMETHICONE COPOLYOL

 

 

 

 

3-(2-Amino-etil-amino)-propilsziloxán, dimetilsziloxánnal alkotott polimer, etoxilált, propoxilált

 

Antisztatizáló szer/lágyítószer

AMOMUM AROMATICUM EXTRACT

 

 

91745-62-9

294-734-0

Az amomum aromaticum kivonat az Amomum aromaticum, Zingiberaceae szárított terméséből nyert kivonat

 

Bőrkondicionáló anyag

AMP-ACRYLATES COPOLYMER

 

 

 

 

 

 

Filmképző anyag

AMP-ACRYLATES/DIACETONEACRYLAMIDE COPOLYMER

 

 

 

 

 

 

Filmképző anyag

AMP-ACRYLATES/DIMETHYLAMINOETHYLMETHACRYLATE COPOLYMER

 

 

 

 

Dimetil-amino-etil-metakrilát és akrilsavból, metakrilsavból vagy ezek egyik egyszerű észteréből álló monomer 2-metil-2-amino-1-propanol sójának kopolimere

 

Filmképző anyag/hajfixáló anyag

AMPD-ACRYLATES/DIACETONEACRYLAMIDE COPOLYMER

 

 

 

 

 

 

Filmképző anyag

AMPD-ISOSTEAROYL HYDROLYZED COLLAGEN

 

 

169590-82-3

 

Kollagén, hidrolizátum, izosztearoil, 2-amino-2-metil-1,3-propándiollal alkotott vegyület

 

Emulgeálószer, haj- és bőrkondicionáló

AMPD-ROSIN HYDROLYZED COLLAGEN

 

 

169590-84-5

 

Kollagén, hidrolizátum, gyanta-acil, 2-amino-2-metil-1,3-propándiollal alkotott vegyületek

 

Emulgeálószer

AMP-ISOSTEAROYL GELATIN/KERATIN AMINO ACIDS/LYSINE HYDROXYPROPYLTRIMONIUM CHLORIDE

 

 

156715-41-2

 

Zselatinok, keratinhidrolizátumokkal és L-lizin-2-hydroxi-N,N,N- trimetil-1-propán-aminium-kloriddal alkotott polimerek, izosztearoil-kloriddal lejátszódó reakció termékei, 2-amino-2-metil-1-propanollal alkotott vegyületek

 

Felületaktív anyag/bőrkondicionáló anyag/hajkondicionáló anyag

AMP-ISOSTEAROYL HYDROLYZED COLLAGEN

 

 

222400-36-4

 

Kollagén, hidrolizátumok, izosztearoil, 2-amino-2-metil-1-propanollal alkotott vegyületek

 

Antisztatizáló szer/lágyítószer/felületaktív anyag/hajkondicionáló anyag/bőrkondicionáló anyag

AMP-ISOSTEAROYL HYDROLYZED SOY PROTEIN

 

 

156715-45-6

 

Fehérjehidrolizátumok, szója, izosztearoil-kloriddal lejátszódó reakció termékei, 2-amino-2-metil-1-propanollallal alkotott vegyületek

 

Emulgeálószer/bőrkondicionáló anyag/hajkondicionáló anyag

AMP-ISOSTEAROYL HYDROLYZED WHEAT PROTEIN

 

 

222400-35-3

 

Fehérjehidrolizátumok, búza, izosztearoil-, 2-amino-2-metil-1-propanollal alkotott vegyületek

 

Emulgeálószer/hajkondicionáló anyag/bőrkondicionáló anyag

AMYL ACETATE

 

 

628-63-7

211-047-3

Pentilacetát

 

Oldószer

AMYL BENZOATE

 

 

2049-96-9

218-077-6

Pentilbenzoát

 

Oldószer/elfedőanyag

AMYL CINNAMAL

 

 

122-40-7

204-541-5

2-benzilidén-heptanal

 

Elfedőanyag

AMYL SALICYLATE

 

 

2050-08-0

218-080-2

Pentil-szalicilát

 

Bőrkondicionáló anyag

AMYLASE

 

 

9000-92-4

232-567-7

Amiláz

 

Bőrkondicionáló anyag

AMYLODEXTRIN

 

 

9005-84-9

232-686-4

Amilodextrin

 

Abszorbens

AMYLOGLUCOSIDASE

 

 

9032-08-0

232-877-2

Glükoamiláz

 

Bőrkondicionáló anyag

AMYLOPECTIN

 

 

9037-22-3

232-911-6

Amilopektin

 

Viszkozitásszabályozó szer

AMYRIS BALSAMIFERA OIL

 

 

8015-65-4

 

Az amyris balsamifera olaj a nyugat-indiai szantálfa (Amyris balsamifera, Rutaceae) kérgéből desztillált illóolaj

 

Erősítőszer

ANACARDIUM OCCIDENTALE EXTRACT

 

 

89958-30-5

289-654-8

Az anacardium occidentale kivonat az elefánttetűfa (Anacardium occidentale, Anacardiaceae) magjából vagy terméséből nyert kivonat

 

Lágyítószer

ANACARDIUM OCCIDENTALE NUT OIL

 

 

8007-24-7

 

Az anacardium occidentale dióolaj az elefánttetűfa (Anacardium occidentale, Anacardiaceae) magjából nyert nem illó olaj

 

Lágyítószer

ANACYCLUS PYRETHRUM EXTRACT

 

 

84787-64-4

284-105-9

Az anacyclus pyrethrum kivonat a fogfájógyökér (Anacyclus pyrethrum, Compositae) gyökeréből nyert kivonat

 

Bőrkondicionáló anyag

ANANAS SATIVUS EXTRACT

 

 

68917-26-0

272-839-2

Az ananas sativus kivonat az ananász (Ananas comosus, Bromeliaceae) terméséből nyert kivonat

 

Frissítőanyag/erősítőszer/hidratálóanyag

ANCHUSA OFFICINALIS EXTRACT

 

 

90320-53-9

291-080-8

Az anchusa officinalis kivonat is az orvosi antracél (Anchusa officinalis, Boraginaceae) terméséből, leveléből, gyökeréből és szárából nyert kivonat

 

Bőrkondicionáló anyag

ANETHOLE

 

 

104-46-1

203-205-5

Benzol, 1-metoxi-4-(1-propenil)-

 

Denaturálószer

ANGELICA ACUTILOBA EXTRACT

 

 

164288-49-7

 

Az angelica acutiloba kivonat angyalgyökér (Angelica acutiloba, Umbelliferae) gyökeréből nyert kivonat

 

Bőrkondicionáló anyag

ANGELICA ACUTILOBA WATER

 

 

164288-49-7

 

Az angelica acutiloba víz angyalgyökér (Angelica acutiloba, Umbelliferae) virágában vagy gyökerében lévő fő illatanyagok vizes oldata

 

Bőrkondicionáló anyag

ANGELICA ARCHANGELICA EXTRACT

 

 

84775-41-7

283-871-1

Az angelica archangelica kivonat angyalgyökér (Angelica archangelica, Umbelliferae) gyökeréből nyert kivonat

 

Erősítőszer

ANGELICA DAHURICA EXTRACT

 

 

223747-83-9

 

Az angelica dahurica kivonat angyalgyökér (Angelica dahurica, Umbelliferae) gyökeréből nyert kivonat

 

Bőrkondicionáló anyag

ANGELICA KEISKEI EXTRACT

 

 

 

 

Az angelica keiskei kivonat angyalgyökér (Angelica keiskei, Apiaceae) leveléből és szárából nyert kivonat

 

Bőrkondicionáló anyag

ANGELICA POLYMORPHA SINENSIS EXTRACT

 

 

 

 

Az angelica polymorpha sinensis kivonat angyalgyökér (Angelica polymorpha sinensis, Umbelliferae) szárított gyökeréből nyert kivonat

 

Bőrkondicionáló anyag

ANIBA ROSAEODORA EXTRACT

 

 

83863-32-5

281-093-7

Az aniba rosaedora kivonat a rózsafából (Aniba rosaeodora, Lauraceae) nyert kivonat

 

Bőrkondicionáló anyag

ANIBA ROSAEODORA OIL

 

 

8015-77-8

 

Az aniba rosaeodora olaj a rózsafa (Aniba rosaeodora, Lauraceae) fájából nyert illóolaj

 

Erősítőszer

ANIGOZANTHOS FLAVIDUS FLOWER EXTRACT

 

 

223749-17-5

 

Az anigozanthos flavidus virágkivonat kengurumancs (Anigozanthos flavidus, Haemodoraceae) virágjából és leveléből nyert kivonat

 

Bőrkondicionáló anyag

ANONA CHERIMOLIA EXTRACT

 

 

98653-82-8

308-813-5

Az anona cherimolia kivonat a csirimoja (Annona cherimolia, Annonaceae) terméséből nyert kivonat

 

Bőrkondicionáló anyag

ANONA MURICATA EXTRACT

 

 

93165-81-2

296-969-4

Az anona muricata kivonat a savanyúalma (Anona muricata, Anonaceae) terméséből nyert kivonat

 

Bőrkondicionáló anyag

ANTHEMIS NOBILIS EXTRACT

 

chamomillae romanae flos

84649-86-5

283-467-5

Az anthemis nobilis kivonat a nemes pipitér (Anthemis nobilis, Compositae) virágából nyert kivonat

 

Erősítőszer/bőrkondicionáló anyag

ANTHEMIS NOBILIS OIL

 

 

8015-92-7

 

Az anthemis nobilis olaj a nemes pipitér (Anthemis nobilis, Compositae) szárított fejecskevirágzatából desztillált illóolaj

 

Erősítőszer/bőrkondicionáló anyag

ANTHOCYANINS

 

 

 

 

 

IV/1

Kozmetikai színezék

ANTHRISCUS CEREFOLIUM EXTRACT

 

 

85085-20-7

285-352-5

Az anthriscus cerefolium kivonat az illatos turbolya (Anthriscus cerefolium, Umbelliferae) gyógyfűből nyert kivonat

 

Bőrkondicionáló anyag

ANTHRISCUS SYLVESTRIS EXTRACT

 

 

23749-19-7

 

Az anthriscus sylvestris kivonat az erdei turbolya (Anthriscus sylvestris, Umbelliferae) hajtásvégéből nyert kivonat

 

Bőrkondicionáló anyag

ANTHYLLIS VULNERARIA EXTRACT

 

 

89957-45-9

289-563-3

Az antillis vulneraria kivonat a réti nyúlhere (Anthyllis vulneraria, Leguminosae) virágjából nyert kivonat

 

Bőrkondicionáló anyag

AORTA EXTRACT

 

 

225234-42-4

 

Az aortakivonat állati aortából származó kivonat

 

Bőrkondicionáló anyag

APIUM GRAVEOLENS EXTRACT

 

 

89997-35-3

289-668-4

Az apium graveolens kivonat a zeller (Apium graveolens, Umbelliferae) hajtásvégéből, gyökeréből és magjából nyert kivonat

 

Növényi eredetű anyag

APRICOT KERNEL OIL PEG-6 ESTERS

 

 

69071-70-1

 

Zsiradékok és gliceridolajok, barackmag, etoxilált 6 mól EO (átlagos mólarány)

 

Lágyítószer/emulgeálószer/felületaktív anyag

APRICOTAMIDE DEA

 

 

185123-36-8

 

Amidok, barackmagolaj, N,N-bisz(2-hidroxi-etil)-

III/1,60

Felületaktív anyag/viszkozitásszabályozó szer/habjavító anyag

APRICOTAMIDOPROPYL BETAINE

 

 

133934-08-4

 

1-Propánaminium, N-(karboxi-metil)-N,N-dimetil-3-[(1-oxo-barack)-amino]-, hidroxid, belső só

 

Felületaktív anyag/lemosóanyag/habjavító anyag

APRICOTAMIDOPROPYL ETHYLDIMONIUM ETHOSULFATE

 

 

115340-78-8

 

1-Propánaminium, 3-amino-N-etil-N,N-dimetil-, N-barackolaj-acil-származékok, etilszulfátok

 

Antisztatizáló szer/hajkondicionáló anyag

AQUA

Víz

aqua

7732-18-5

231-791-2

Víz

 

Oldószer

ARACHIDETH-20

 

 

266369-39-5

 

Ikozanol, etoxilált , 20 mól EO (átlagos mólarány)

 

Felületaktív anyag

ARACHIDIC ACID

 

 

506-30-9

208-031-3

Ikozánsav

 

Emulgeálószer, opalizáló

ARACHIDONIC ACID

 

 

506-32-1

208-033-4

Ikoza-5,8,11-14-tetraénsav

 

Lágyítószer, bőrkondicionáló

ARACHIDYL ALCOHOL

 

 

629-96-9

211-119-4

Ikozán-1-ol

 

Lágyítószer

ARACHIDYL BEHENATE

 

 

42233-14-7

255-728-3

Ikozil-dokozanoát

 

Lágyítószer

ARACHIDYL GLYCOL

 

 

39825-93-9

254-647-0

Ikozán-1,2-diol

 

Nedvesítőszer

ARACHIDYL GLYCOL ISOSTEARATE

 

 

172399-14-3

 

1-Izosztearoil-1,2-ikozándiol

 

Lágyítószer

ARACHIDYL PROPIONATE

 

 

65591-14-2

265-839-9

Ikozanil-propionát

 

Lágyítószer

ARACHIS HYPOGAEA FLOUR

 

 

 

 

Az arachis hypogaea liszt a földimogyoró (Arachis hypogaea, Leguminosae) őrlésével kapott por

 

Koptatóanyag/viszkozitásszabályozó szer

ARACHIS HYPOGAEA OIL

Földimogyoró-olaj

arachidis oleum

222877

232-296-4

Az arachis hypogaea olaj a különféle földimogyoró-kultúrák (Arachis hypogaea, Leguminosae) közül egynek vagy többnek a belső magjából nyert finomított, nem illó olaj

 

Bőrkondicionáló

ARALIA NUDICAULIS EXTRACT

 

 

223749-20-0

 

Az aralia nudicaulis kivonat az Aralia nudicaulis, Araliaceae gyökeréből nyert kivonat

 

Erősítőszer

ARBUTIN

 

 

497-76-7

207-850-3

4-Hidroxi-fenil-β-D-glükopiranozid

 

Antioxidáns/bőrkondicionáló anyag

ARBUTUS UNEDO EXTRACT

 

 

84012-12-4

281-657-2

Az arbutus unedo kivonat a szamócafa (Arbutus unedo, Ericaceae) leveléből nyert kivonat

 

Erősítőszer

ARCTIUM LAPPA EXTRACT

 

 

84012-13-5

281-658-8

Az arctium lappa kivonat a bojtorján (Arctium lappa, Compositae) gyökeréből nyert kivonat

 

Csillapítószer/faggyúképződés-gátló anyag/bőrkondicionáló anyag/összehúzó anyag/erősítőszer

ARCTIUM LAPPA SEED OIL

 

 

 

 

Az arctium lappa magolaj a bojtorján (Arctium lappa, Compositae) magjából sajtolt nem illó olaj

 

Lágyítószer

ARCTIUM MAJUS EXTRACT

 

 

84649-87-6

283-468-0

Az arctium majus kivonat a nagylapu (Arctium majus, Compositae) gyökeréből nyert kivonat

 

Lemosóanyag/hajkondicionáló anyag/korpásodás elleni hatóanyag/bőrkondicionáló anyag/összehúzó anyag

ARCTIUM MINUS EXTRACT

 

 

84649-88-7

283-469-6

Az arctium minus kivonat a kislapu (Arctium minus, Compositae) gyökeréből nyert kivonat

 

Lemosóanyag/hajkondicionáló anyag/korpásodás elleni hatóanyag/bőrkondicionáló anyag/összehúzó anyag

ARCTOSTAPHYLOS UVA URSI EXTRACT

 

 

84776-10-3

283-934-3

Az arctostapilos uva-ursi kivonat a medveszőlő (Arctostapilos uva-ursi, Ericaceae) leveléből nyert kivonat

 

Összehúzó anyag/fehérítőanyag

ARGANIA SPINOSA OIL

 

 

223747-87-3

 

Az argania spinosa olaj az Argania spinosa, Sapotaceae magszeméből sajtolt nem illó olaj

 

Bőrkondicionáló anyag

ARGEMONE MEXICANA OIL

 

 

225233-94-3

 

Az argemone mexicana olaj a mexikói mák (Argemone mexicana, Papaveraceae) magjából sajtolt nem illó olaj

 

Hajkondicionáló anyag/bőrkondicionáló anyag/lágyítószer

ARGILLA

 

 

12199-37-0

235-374-6

Természetben előforduló anyag. A smektit csoportba tartozó ásvány

 

Koptatóanyag/duzzasztószer/nedvesítőszer

ARGININE

Arginin

 

74-79-3

200-811-1

L-Arginin

 

Antisztatizáló szer/illatanyag-komponens, hajkondicionáló ágens

ARGININE ASPARTATE

 

 

7675-83-4

231-656-8

L-Aszparaginsav, L-argininnel alkotott vegyület (1:1)

 

Bőrkondicionáló anyag/hajkondicionáló anyag

ARGININE COCOATE

 

 

90170-81-3

290-518-5

L-Arginin, N2-kókusz-acil-származékok

 

Bőrkondicionáló anyag

ARGININE GLUTAMATE

Arginin-glutamát

 

4320-30-3

224-350-0

L-Arginin-L-glutamát (1:1)

 

Bőrkondicionáló anyag/hajkondicionáló anyag

ARGININE HCL

 

 

1119-34-2

214-275-1

L-Arginin-hidroklorid

 

Bőrkondicionáló anyag

ARGININE HEXYLDECYL PHOSPHATE

 

 

111129-35-2

 

L-Arginin, 2-hexil-decil-dihidrogen-foszfáttal alkotott vegyület (1:1)

 

Lágyítószer

ARGININE PCA

 

 

56265-06-6

260-081-5

5-Oxo-L-prolin, L-argininnel alkotott vegyület (1:1)

 

Nedvesítőszer

ARGININE/LYSINE POLYPEPTIDE

 

 

31014-78-5

 

L-Arginin, L-lizinnel alkotott polimer

 

Bőrkondicionáló anyag

ARMERIA MARITIMA EXTRACT

 

 

223747-89-5

 

Az armeria maritima kivonat a tengerparti pázsitszegfű (Armeria maritima, Plumbaginaceae) föld feletti részeiből nyert kivonat

 

Bőrkondicionáló anyag

ARNICA MONTANA

 

 

 

 

Az arnica montana az árnika (Arnica montana, Compositae) szárított virágjából, gyökeréből vagy gyökértörzséből származó növényi anyag

 

Erősítőszer/lágyítószer/korpásodás elleni hatóanyag/baktérium elleni szer

ARNICA MONTANA EXTRACT

 

 

68990-11-4

273-579-2

Az arnica montana kivonat az árnika (Arnica montana, Compositae) szárított fejecskevirágzatából nyert kivonat

 

Erősítőszer/lágyítószer/korpásodás elleni hatóanyag baktérium elleni szer

AROMA

 

 

 

 

Illatanyagok vagy aromás vegyületek és azok összetevői

 

 

ARTEMIA EXTRACT

 

 

225234-40-2

 

Az artemia kivonat a sóféregből (Artemia salina) nyert kivonat

 

Bőrkondicionáló anyag

ARTEMISIA ABROTANUM EXTRACT

 

 

89957-58-4

289-576-4

Az artemisia abrotanum kivonat az istenfa (Artemisia abrotanum, Compositae) leveléből és föld feletti részeiből nyert kivonat

 

Hidratálóanyag

ARTEMISIA ABSINTHIUM EXTRACT

 

 

84929-19-1

284-503-2

Az artemisia absinthium kivonat a fehér üröm (Artemisia absinthium, Compositae) virágzó hajtásvégéből nyert kivonat

 

Bőrkondicionáló anyag

ARTEMISIA CAPILLARIS EXTRACT

 

 

223747-93-1

 

Az artemisia capillaris kivonat az Artemisia capillaris, Compositae virágjából nyert kivonat

 

Bőrkondicionáló anyag

ARTEMISIA DRACUNCULUS EXTRACT

 

 

90131-45-6

290-356-5

Az artemisia dracunculus kivonat a tárkonyüröm (Artemisia dracunculus, Asteraceae) gyökeréből nyert kivonat

 

Növényi eredtű anyag

ARTEMISIA PRINCEPS EXTRACT

 

 

223747-95-3

 

Az artemisia princeps kivonat az Artemisia princeps, Compositae szárított leveléből nyert kivonat

 

Bőrkondicionáló anyag/erősítőszer

ARTEMISIA PRINCEPS WATER

 

 

223747-95-3

 

Az artemisia princeps víz az Artemisia princeps, Compositae levelében lévő fő illatanyagok vizes oldata

 

Bőrkondicionáló anyag

ARTEMISIA VULGARIS EXTRACT

 

 

84775-45-1

283-874-8

Az artemisia vulgaris kivonat a fekete üröm (Artemisia vulgaris, Compositae) teljes növényéből nyert kivonat

 

Bőrkondicionáló anyag

ASARUM SIEBOLDI EXTRACT

 

 

223748-00-3

 

Az asarum sieboldi kivonat az Asarum sieboldi, Aristolochiaceae gyökeréből nyert kivonat

 

Bőrkondicionáló anyag

ASCOPHYLLUM NODOSUM EXTRACT

 

 

84775-78-0

283-907-6

Az ascopillum nodosum kivonat algából (Ascopillum nodosum, Fucaceae) nyert kivonat

 

Bőrkondicionáló anyag

ASCORBIC ACID

Aszkorbinsav

acidum ascoribicum

50-81-7

200-066-2

Aszkorbinsav

 

Antioxidáns/pufferálószer

ASCORBIC ACID POLYPEPTIDE

 

 

 

 

L-Aszkorbinsav, fehérjehidrolizátumokkal lejátszódó reakció termékei

 

Bőrkondicionáló anyag, antioxidáns

ASCORBYL DIPALMITATE

 

 

28474-90-0

 

L-Aszkorbinsav, dihexadekanoát

 

Antioxidáns

ASCORBYL METHYLSILANOL PECTINATE

 

 

 

 

Aszkorbinsav, pektinnel és metilszilanollal alkotott polimer

 

Antioxidáns/viszkozitásszabályozó szer

ASCORBYL PALMITATE

Aszkorbil-palmitát

 

137-66-6

205-305-4

6-O-Palmitoil-aszkorbinsav

 

Antioxidáns

ASCORBYL STEARATE

 

 

25395-66-8

246-944-9

(Sztearoil-oxi)-L-aszkorbinsav

 

Antioxidáns

ASIATIC ACID

 

 

464-92-6

 

(2α,3β,4α)-2,3,23-Trihidroxi-urz-12-én-28-sav

 

Stabilizátor/bőrkondicionáló anyag

ASIMINA TRILOBA EXTRACT

 

 

89957-75-5

289-594-2

Az asimina triloba kivonat a pawpaw (Asimina triloba, Annonaceae) terméséből nyert kivonat

 

Lágyítószer

ASPARAGINE

 

 

70-47-3

200-735-9

L-Aszparagin

 

Antisztatizáló szer, illatanyag-komponens, haj- és bőrkondicionáló

ASPARAGOPSIS ARMATA EXTRACT

 

 

174393-71-6

 

Az asparagopsis armata kivonat vörös algából (Asparagopsis armata, Bonnemaisoniaceae) nyert kivonat

 

Bőrvédő anyag

ASPARAGUS OFFICINALIS EXTRACT

 

 

84649-90-1

283-471-7

Az asparagus officinalis kivonat a spárga (Asparagus officinalis, Liliaceae) felső részéből és szárából nyert kivonat

 

Bőrkondicionáló anyag

ASPARAGUS OFFICINALIS ROOT EXTRACT

 

 

84649-90-1

283-471-7

Az asparagus officinalis gyökérkivonat a spárga (Asparagus officinalis, Liliaceae) gyökeréből nyert kivonat

 

Bőrkondicionáló anyag

ASPARTAME

 

 

22839-47-0

245-261-3

3-Amino-N-(1-karboxi-2-fenil-etil)-szukcinamidsav, N-metil-észter

 

Elfedőanyag, illatanyag-komponens

ASPARTIC ACID

Aszparaginsav

 

56-84-8

200-291-6

Aszparaginsav

 

Antisztatizáló szer

ASPERGILLUS FERMENT

 

 

 

 

Az aspergillus fermentum penészgombával (Aspergillus) történő erjesztésből kapott anyag

 

Bőrkondicionáló anyag

ASPERGILLUS/ASPIDOSPERMA QUEBRACHO FERMENT

 

 

 

 

Az (Aspidosperma quebracho) penészgombával (Aspergillus) történő erjesztéséből kapott anyag

 

Bőrkondicionáló anyag

ASPERULA ODORATA EXTRACT

 

 

90028-83-4

289-877-0

Az asperula odorata kivonat a szagos müge (Asperula odorata, Rubiaceae) virágjából és leveléből nyert kivonat

 

Bőrkondicionáló anyag

ASTRAGALUS GUMMIFER EXTRACT

 

 

85085-21-8

285-353-0

Az astragalus gummifer kivonat az Astragalus gummifer, Leguminosae gyökeréből nyert kivonat

 

Emulzióstabilizátor/filmképző anyag/viszkozitásszabályozó szer

ASTRAGALUS GUMMIFER GUM

 

tragacantha

9000-65-1

232-552-5

Az astragalus gummifer mézga az Astragalus gummifer, Leguminosae-ből nyert szárított gyantás váladék

 

Viszkozitásszabályozó szer

ASTRAGALUS MEMBRANACEUS EXTRACT

 

 

94166-93-5

303-391-9

Az astragalus membranaceus kivonat a bókafű (Astragalus membranaceus, Leguminosae) gyökeréből nyert kivonat

 

Bőrkondicionáló anyag

ASTRAGALUS SINICUS EXTRACT

 

 

223749-21-1

 

Az astragalus sinicus kivonat az Astragalus sinicus, Leguminosae gyógyfűből nyert kivonat

 

Bőrkondicionáló anyag

ATELOCOLLAGEN

 

 

9007-34-5

232-697-4

Kollagének. Szálas fehérjék, amelyek az emlősök fehérjeállományának mintegy egyharmadát tartalmazzák. A kollagén három peptidláncot tartalmazó, prolinban és hidroxi-prolinban gazdag polipeptid

 

Bőrkondicionáló anyag

ATRIPLEX NUMMULARIA EXTRACT

 

 

223748-04-7

 

Az atriplex nummularia kivonat az Atriplex nummularia, Chenopodiaceae-ből nyert kivonat

 

Bőrkondicionáló anyag

ATTALEA EXCELSA CERA

 

 

68917-70-4

272-847-6

Az attalea excelsa cera az Attalea excelsa, Arecaceae-ből nyert viasz

 

Antisztatizáló szer/filmképző anyag

ATTAPULGITE

 

 

12174-11-7

 

Palogorszkit

 

Viszkozitásszabályozó szer, abszorbens, opalizáló ágens

AVENA SATIVA BRAN

 

 

 

 

Az avena sativa korpa a zab (Avena sativa, Poaceae) összetört pelyvája

 

Koptatóanyag/abszorbens/duzzasztószer

AVENA SATIVA BRAN EXTRACT

 

 

84012-26-0

281-672-4

Az avena sativa korpakivonat a zab (Avena sativa, Poaceae) korpájából nyert kivonat

 

Koptatóanyag

AVENA SATIVA EXTRACT

 

 

84012-26-0

281-672-4

Az avena sativa kivonat a zab (Avena sativa, Poaceae) magjából nyert kivonat

 

Lágyítószer

AVENA SATIVA FLOUR

 

 

 

 

Az avena sativa finomliszt a zab (Avena sativa, Poaceae) zabszemének finomőrlésével kapott por

 

Koptatóanyag/abszorbens/viszkozitásszabályozó szer

AVENA SATIVA KERNEL EXTRACT

 

 

84012-26-0

281-672-4

Az avena sativa zabszemkivonat a zab (Avena sativa, Poaceae) zabszeméből nyert kivonat

 

Koptatóanyag

AVENA SATIVA KERNEL OIL

 

 

 

 

Az avena sativa zabszem-olaj a zab (Avena sativa, Poaceae) zabszeméből sajtolt nem illó olaj

 

Oldószer

AVENA SATIVA MEAL

 

 

 

 

Az avena sativa durvaliszt a zab (Avena sativa, Poaceae) zabszemének őrlésével nyert durvaliszt

 

Koptatóanyag

AVENA SATIVA MEAL EXTRACT

 

 

84012-26-0

281-672-4

Az avena sativa durvaliszt-kivonat a zab (Avena sativa, Poaceae) lisztjéből nyert kivonat

 

Csillapítószer

AVENA SATIVA PROTEIN

 

 

134134-87-5

 

Az avena sativa fehérje a zab (Avena sativa, Poaceae) zabszeméből nyert fehérje

 

Csillapítószer/hidratálóanyag/koptatóanyag/abszorbens/hajkondicionáló anyag/bőrkondicionáló anyag/viszkozitásszabályozó szer

AVENA SATIVA PROTEIN EXTRACT

 

 

134134-87-5

 

Az avena sativa fehérjekivonat a zab (Avena sativa, Poaceae) fehérjéből nyert kivonat

 

Bőrkondicionáló anyag

AVENA SATIVA STARCH

 

 

9005-25-8

232-679-6

Keményítő. Nagy polimerizációs fokú szénhidrát, amelyet rendszerint a zab (Avena sativa, Poaceae) zabszeméből nyernek ki

 

Viszkozitásszabályozó szer

AVERRHOA CARAMBOLA EXTRACT

 

 

97675-54-2

307-626-6

Az averrhoa carambola kivonat a csillaggyümölcs (Averrhoa carambola, Oxalidaceae) terméséből nyert kivonat

 

Bőrvédő anyag

AVOCADAMIDE DEA

 

 

124046-21-5

 

Avokádóamidok, N,N-bisz(2-hidroxi-etil)-

 

Emulgeálószer/emulzióstabilizátor/felületaktív anyag/viszkozitásszabályozó szer /habjavító anyag

AVOCADAMIDOPROPALKONIUM CHLORIDE

 

 

124046-04-4

 

1-Propánaminium, N,N-dimetil-N-fenil-metil-3-[(1-oxo-avokádó)-amino]-, klorid

 

Antisztatizáló szer

AVOCADAMIDOPROPYL BETAINE

 

 

246865-42-9

 

1-Propánaminium, 3-amino-N-(karboxi-metil)-N,N-dimetil-, N-avokádóolaj-acil-származékok, belső sók

 

Felületaktív anyag/lemosóanyag/habjavító anyag

AVOCADAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE

 

 

226994-25-8

 

Amidok, avokádóolaj, N-[3-(dimetil-amino)-propil]

 

Antisztatizáló szer

AVOCADO OIL PEG-11 ESTERS

 

 

103819-44-9

 

Olajok, avokádó, etoxilált, 11 mól EO (átlagos mólarány)

 

Lágyítószer

AZELAIC ACID

 

 

123-99-9

204-669-1

Nonándisav

 

Pufferálószer

AZELAMIDE MEA

 

 

242132-61-2

 

Nonánsav, 9-[(2-hidroxi-etil)-amino]-9-oxo-

 

Felületaktív anyag/habjavító anyag/viszkozitásszabályozó szer

AZULENE

 

 

275-51-4

205-993-6

Biciklo[5.3.0]dekapentaol

 

Csillapítószer

BABASSUAMIDE DEA

 

 

124046-24-8

 

Babassuamidok, N,N-bisz(2-hidroxi-etil-)

 

Felületaktív anyag/habjavító anyag

BABASSUAMIDOPROPALKONIUM CHLORIDE

 

 

124046-05-5

 

1-Propánaminium, N,N-dimetil-N-fenil-metil-3-[(1-oxo-babassu)-amino]-, klorid

 

Antisztatizáló szer/hajkondicionáló anyag

BABASSUAMIDOPROPYL BETAINE

 

 

223704-95-8

 

1-Propánaminium, 3-amino-N-(karboxi-metil)-N,N-dimetil-, N-babassuolaj-acil-származékok, belső só

 

Felületaktív anyag/habjavító anyag/lemosóanyag

BABASSUAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE

 

 

223707-87-8

 

Amidok, babassuolaj, N-[3-(dimetil-amino)-propil]-

 

Antisztatizáló szer

BABASSUAMIDOPROPYLAMINE OXIDE

 

 

124046-26-0

 

Propán, 1-dimetil-amino-3-[(1-oxo-babassu)-amino]-, N-oxid

 

Felületaktív anyag/habosítóanyag/lemosóanyag

BAKUCHIOL

 

 

17015-60-0

 

Fenol, 4-(3-etenil-3,7-dimetil-1,6-oktadienil)-, (E)-

 

Baktérium elleni szer

BAMBUSA ARUNDINACEA EXTRACT

 

 

91771-32-3

294-922-8

A bambusa arundinacea kivonat bambusz (Bambusa arundinacea, Poaceae) szárából nyert kivonat

 

Bőrkondicionáló anyag

BAMBUSA ARUNDINACEA POWDER

 

 

 

 

A bambusa arundinacea por bambusz (Bambusa arundinacea, Poaceae) szárított, őrölt szárából származó por

 

Koptatóanyag

BAMBUSA VULGARIS EXTRACT

 

 

91771-33-4

294-923-8

A bambusa vulgaris kivonat bambusz (Bambusa vulgaris, Poaceaea) leveléből és szárából nyert kivonat

 

Nedvesítőszer

BAPTISIA TINCTORIA

 

 

 

 

A baptisia tinctoria a vadindigó (Baptisia tinctoria, Leguminosae) gyökeréből származó növényi anyag

 

Erősítőszer

BAPTISIA TINCTORIA EXTRACT

 

 

84775-46-2

283-875-3

A baptisia tinctoria kivonat a vadindigó (Baptisia tinctoria, Leguminosae) gyökeréből nyert kivonat

 

Erősítőszer

BARIUM SULFATE

 

 

7727-43-7

231-784-4

Bárium-szulfát (CI 77120)

 

Opálósítóanyag

BARIUM SULFIDE

 

 

21109-95-5

244-214-4

Bárium-szulfid

III/1,23

Szőrtelenítőszer

BAROSMA BETULINA EXTRACT

 

 

84649-93-4

283-474-3

A barosma betulina kivonat a buku (Barosma betulina, Rutaceae) gyökeréből nyert kivonat

 

Bőrkondicionáló anyag

BASIC BLUE 3

 

 

33203-82-6

251-403-5

3,7-Bisz(dietil-amino)-fenoxazin-5-ium-klorid

 

Hajfesték

BASIC BLUE 6

 

 

966-62-1

213-524-1

9-(Dimetil-amino)-benzo[a]fenoxiazin-7-ium-klorid (CI 51175)

 

Hajfesték

BASIC BLUE 7

 

 

2390-60-5

219-232-0

[4-[4-(Dietil-amino)-α-[4-(etil-amino)-1-naftil]-benzilidén]-ciklohexa-2,5-dién-1-ilidén]-dietilammónium-klorid (CI 42595)

 

Hajfesték

BASIC BLUE 9

Metiltioninium-klorid

metilthioninii chloridum

61-73-4

200-515-2

Fenotiazin-5-ium, 3,7-bisz(dimetil-amino)-, klorid (CI 52015)

 

Hajfesték

BASIC BLUE 26

 

 

2580-56-5

219-943-6

[4-[[4-Anilin-1-naftil]-[4-(dimetil-amino)-fenil]-metilén]-ciklohexa-2,5-dién-1-ilidén]-dimetilammónium-klorid (CI 44045)

 

Hajfesték

BASIC BLUE 41

 

 

12270-13-2

235-546-0

[2-[[4-[Etil-(2-hidroxi-etil)-amino]-fenil]-azo]-6-metoxi-3-metilbenzotiazol-metilszulfát (CI 11154)

 

Hajfesték

BASIC BLUE 47

 

 

67905-56-0

267-677-4

9,10-Antracéndion, 1-amino-4-[[4-[(dimetil-amino)-metil]-fenil]-amino]-, monohidroklorid (CI 61111)

 

Hajfesték

BASIC BLUE 99

 

 

68123-13-7

268-544-3

3-[(4-Amino-6-bróm-5,8-dihidro-1-hidroxi-8-imino-5-oxo-2-naftil)-amino]-N,N,N-trimetilanilin-klorid (CI 56059)

 

Hajfesték

BASIC BROWN 4

 

 

4482-25-1

224-764-1

1,3-Benzol-diamin 4,4'-[(4,4-metil-1,3-fenilén)-bisz(azo)]-bisz[6-metil]- (CI 21010)

 

Hajfesték

BASIC BROWN 16

 

 

26381-41-9

247-640-9

[8-[(p-Amino-fenil)-azo]-7-hidroxi-2-naftil]-trimetilammónium-klorid (CI 12250)

 

Hajfesték

BASIC BROWN 17

 

 

71134-97-9

275-216-3

[8-[(4-Amino-2-nitrofenil)-azo]-7-hidroxi-2-naftil]-trimetilammónium-klorid (CI 12251)

 

Hajfesték

BASIC GREEN 1

 

 

633-03-4

211-190-1

[4-[4-(Dietil-amino)-benzhidrilén]-ciklohexa-2,5-dién-1-ilidén]-dietilammónium-hidrogén-szulfát (CI 42040)

 

Hajfesték

BASIC ORANGE 1

 

 

4438-16-8

224-654-3

1,3-Benzol-diamin, 4-metil-6-(fenil-azo)-, monohidroklorid (CI 11320)

 

Hajfesték

BASIC ORANGE 2

 

 

532-82-1

208-545-8

4-Fenil-azo-fenilén-1,3-diamin-monohidroklorid (CI 11270)

 

Hajfesték

BASIC RED 2

 

 

477-73-6

207-518-8

3,7-Diamino-2,8-dimetil-5-fenilfenazinium-klorid (CI 50240)

 

Hajfesték

BASIC RED 22

 

 

12221-52-2

 

5-(4'-Dimatil-amino-fenil-azo)-1,4-dimetiltriazolium-klorid

 

Hajfesték

BASIC RED 46

 

 

12221-69-1

 

1H-1,2,4-Triazolium, 1,4-dimetil-5-[[4-[metil-(fenil-metil)-amino]-fenil]-azo]-, bromid (CI 110825)

 

Hajfesték

BASIC RED 76

 

 

68391-30-0

269-941-4

[7-Hidroxi-8-[(2-metoxi-fenil)-azo]-2-naftil-trimetilammónium-klorid (CI 12245)

 

Hajfesték

BASIC RED 118

 

 

71134-97-9

275-216-3

2-Naftalinaminium, 8-[(4-amino-2-nitrofenil)-azo]-7-hidroxi-N,N,N-trimetil-, klorid (CI 12251:1)

 

Hajfesték

BASIC VIOLET 4

 

 

2390-59-2

219-231-5

[4-[Bisz[4-(dietil-amino)-fenil]-metilén]-2,5-ciklohexadién-1-ilidén]-dietilammónium-klorid (CI 42600)

 

Hajfesték

BASIC VIOLET 14

 

 

632-99-5

211-189-6

(4-(4-Amino-fenil)-(4-imino-ciklohexa-2,5-dienilidén)-metil)-2-metilanilin-hidroklorid (CI 42510)

 

Hajfesték

BASIC YELLOW 11

 

 

4208-80-4

224-132-5

2-(2-((2,4-Dimetoxi-fenil)-amino)-vinil)-1,3,3-trimetil-3H-indolium-klorid (CI 48055)

 

Hajfesték

BASIC YELLOW 28

 

 

54060-92-3

258-946-7

2-[[(4-Metoxi-fenil)-metil-hidrazon]-metil]-1,3,3-trimetil-3H-indolium-metilszulfát (CI 48054)

 

Hajfesték

BASIC YELLOW 57

 

 

68391-31-1

269-943-5

3-[(4,5-Dihidro-3-metil-5-oxo-1-fenil-1H-pirazol-4-il)-azo]-N,N,N-trimetilanilin-klorid (CI 12719)

 

Hajfesték

BASSIA LATIFOLIA BUTTER

 

 

 

310-127-6

A bassia latifolia vaj a madhuka (Bassia latifolia, Chenopodiaceae) terméséből nyert természetes zsiradék

 

Lágyítószer

BATYL ALCOHOL

Batilol

 

544-62-7

208-874-7

1,2-Propándiol, 3-(oktadecil-oxi)-

 

Lágyítószer

BATYL ISOSTEARATE

 

 

170754-20-8

 

Izosztearinsav, 3-oktadecil-oxi-2-hidroxi-propil-észter

 

Lágyítószer

BATYL STEARATE

 

 

13232-26-3

 

Sztearinsav, 2-(oktadecil-oxi)-3-hidroxi-propil-észter

 

Lágyítószer

BEAN PALMITATE

 

 

 

 

Phaseolus nemű bab zúzott babjának és palmitinsav-klorid reakciójából kapott termék

 

Bőrkondicionáló anyag

BEER

 

 

8029-31-0

 

Természetben előforduló anyag, sör

 

Bőrkondicionáló anyag/hajkondicionáló anyag

BEESWAX ACID

 

 

135457-95-3

 

Zsírsav, méhviasz

 

Stabilizátor

BEHENALKONIUM CHLORIDE

 

 

16841-14-8

240-865-3

Benzil-dokozil-dimetilammónium-klorid

 

Antisztatizáló szer/felületaktív anyag

BEHENAMIDE

 

 

3061-75-4

221-304-1

Dokozánamid

 

Opálósítóanyag/viszkozitásszabályozó szer

BEHENAMIDE DEA

 

 

70496-39-8

 

Dokozánamid, N,N-bisz(2-hidroxi-etil)-

 

Felületaktív anyag/habjavító anyag

BEHENAMIDE MEA

 

 

94109-05-4

302-442-2

N-(2-Hidroxi-etil)-dokozánamid

 

Felületaktív anyag/habjavító anyag

BEHENAMIDOPROPYL BETAINE

 

 

138527-93-2

 

1-Propánaminium, N-karboxi-metil-N,N-dimetil-3-[(1-oxo-dokozanil)-amino]-, hidroxid, belső só

 

Felületaktív anyag/habjavító anyag/lemosóanyag

BEHENAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE

 

 

60270-33-9

262-134-8

N-[3-(Dimetil-amino)-propildokozánamid

 

Antisztatizáló szer/emulgeálószer

BEHENAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE BEHENATE

 

 

125804-04-8

 

Dokozánsav, N-[3-(dimetil-amino)-propildokozánamiddal alkotott vegyület (1:1)

 

Antisztatizáló szer/bőrkondicionáló anyag/hajkondicionáló anyag

BEHENAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE LACTATE

 

 

221446-54-4

 

Propánsav, 2-hidroxi-, N-[3-(dimetil-amino)-propildokozánamiddal alkotott vegyület (1:1)

 

Antisztatizáló szer/hajkondicionáló anyag

BEHENAMIDOPROPYL ETHYLDIMONIUM ETHOSULFATE

 

 

68797-65-9

 

1-Propánaminium, N,N-dimetil-N-etil-3-[(1-oxo-dokozanil)-amino]-, etilszulfát

 

Antisztatizáló szer/hajkondicionáló anyag

BEHENAMIDOPROPYL PG-DIMONIUM CHLORIDE

 

 

136920-10-0

 

1-Propánaminium, N,N-dimetil-N-(2,3-dihidroxi-propil)-3-[(1-oxo-dokozanil)-amino]-, klorid

 

Antisztatizáló szer/hajkondicionáló anyag

BEHENAMINE OXIDE

 

 

26483-35-2

247-730-8

N,N-Dimetil-dokozil-amin-N-oxid

 

Felületaktív anyag/habosítóanyag/lemosóanyag

BEHENETH-5

 

 

26636-40-8

 

Dokozanol, etoxilált, 5 mól EO (átlagos mólarány)

 

Emulgeálószer

BEHENETH-10

 

 

26636-40-8

 

Dokozanol, etoxilált, 10 mól EO (átlagos mólarány)

 

Emulgeálószer

BEHENETH-20

 

 

26636-40-8

 

Dokozanol, etoxilált, 20 mól EO (átlagos mólarány)

 

Emulgeálószer

BEHENETH-25

 

 

26636-40-8

 

Dokozanol, etoxilált, 25 mól EO (átlagos mólarány)

 

Emulgeálószer

BEHENETH-30

 

 

26636-40-8

 

Dokozanol, etoxilált, 30 mól EO (átlagos mólarány)

 

Emulgeálószer

BEHENIC ACID

 

 

112-85-6

204-010-8

Dokozánsav

 

Emulgeálószer

BEHENOXY DIMETHICONE

 

 

193892-43-2

 

Poli(oxi-(dimetil-szililén)), α-dokozil-ω-(dokozil-oxi)-

 

Lágyítószer

BEHENOYL PG-TRIMONIUM CHLORIDE

 

 

69537-38-8

274-033-6

2-Hidroxi-3-[(1-oxo-dokozil)-oxi]-propil-trimetilammónium-klorid

 

Antisztatizáló szer/hajkondicionáló anyag

BEHENTRIMONIUM CHLORIDE

 

 

17301-53-0

241-327-0

Dokozil-trimetilammónium-klorid

VI/1,44

Tartósítószer/hajkondicionáló anyag

BEHENTRIMONIUM METHOSULFATE

 

 

81646-13-1

279-791-1

Dokozil-trimetilammónium-metilszulfát

 

Antisztatizáló szer/felületaktív anyag/hajkondicionáló anyag

BEHENYL ALCOHOL

 

 

661-19-8

211-546-6

Dokozán-1-ol

 

Lágyítószer

BEHENYL BEESWAX

 

 

144514-52-3

 

Zsírsavak, méhviasz, dokozil-észter

 

Viszkozitásszabályozó szer

BEHENYL BEHENATE

 

 

17671-27-1

241-646-5

Dokozil-dokozanoát

 

Lágyítószer

BEHENYL BENZOATE

 

 

103403-38-9

 

1-Dokozanol, benzoát

 

Bőrkondicionáló anyag/lágyítószer

BEHENYL BETAINE

 

 

26920-62-7

248-108-9

(Karboxiláto-metil)-dokozil-dimetilammónium

 

Antisztatizáló szer/felületaktív anyag/habjavító anyag/lemosóanyag

BEHENYL ERUCATE

 

 

18312-32-8

242-201-8

Dokozil-(Z)-dokoz-13-enoát

 

Lágyítószer

BEHENYL HYDROXYETHYL IMIDAZOLINE

 

 

39957-00-1

254-719-1

2-Henikozil-4,5-dihidro-1H-imidazol-1-etanol

 

Antisztatizáló szer/hajkondicionáló anyag

BEHENYL ISOSTEARATE

 

 

181496-25-3

 

Izosztearinsav, dokozil-észter

 

Lágyítószer

BEHENYL/ISOSTEARYL BEESWAX

 

 

235433-32-6

 

Zsírsavak, méhviasz, dokozanollal és 16-metil-heptadekanollal alkotott észterek

 

Lágyítószer/emulgeálószer/filmképző anyag

BELAMCANDA CHINENSIS EXTRACT

 

 

223748-07-0

 

A belamcanda chinensis kivonat a (Belamcanda chinensis, Iridaceae) gyökeréből nyert kivonat

 

Bőrkondicionáló anyag

BELLIS PERENNIS EXTRACT

 

 

84776-11-4

283-935-9

A bellis perennis kivonat a közönséges százszorszép (Bellis perennis, Compositae) virágjából nyert kivonat

 

Lemosóanyag

BENTONITE

Bentonit

bentonitum

1302-78-9

215-108-5

Bentonit. Agyagkolloid. Elsősorban montmorillonitot tartalmaz. (CI 77004)

 

Abszorbens/emulzióstabilizátor/viszkozitásszabályozó szer

BENZALDEHYDE

Benzaldehid

 

100-52-7

202-860-4

Benzaldehid

 

Oldószer

BENZALKONIUM BROMIDE

 

 

91080-29-4

293-522-5

Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C8-C18-alkil-dimetil, bromidok

VI/1,54/III/1,65

Tartósítószer/antisztatizáló szer dezodoráló

BENZALKONIUM CETYL PHOSPHATE

 

 

 

 

C8-C18-Alkil-benzil-dimetil-ammónium-klorid és 1-hexadecil-dihidrogén-foszfát reakciójában keletkező reakciótermékek komplex elegye

 

Baktérium elleni szer/dezodorálóanyag

BENZALKONIUM CHLORIDE

 

benzalkonii chloridum

63449-41-2/8001-54-5

264-151-6

Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C8-18-alkil-dimetil, kloridok

VI/1,54/III/1,65

Tartósítószer/antisztatizáló szer

BENZALKONIUM SACCHARINATE

 

 

68989-01-5

273-545-7

Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-C18-alkil-dimetil-, 1,2-benzizotiazol-3-(2H)-on-1,1-dioxiddal alkotott sók (1:1)

VI/1,54/III/1,65

Tartósítószer/antisztatizáló szer

BENZALPHTHALIDE

 

 

575-61-1

209-388-8

3-Benzilidén-ftalid

 

Ultraibolya sugárzást elnyelő anyag

1,2,4-BENZENETRIACETATE

 

 

613-03-6

210-327-2

Benzol-1,2,4-triil-triacetát

 

Hajfesték

BENZETHONIUM CHLORIDE

Benzetonium-klorid

benzethonii chloridum

121-54-0

204-479-9

Benzolmetánaminium, N,N-dimetil-N-[2-[2-[4-(1,1,3,3,-tetrametil-butil)-fenoxi]-etoxi]-etil]-, klorid

VI/1,53

Tartósítószer

BENZISOTHIAZOLINONE

 

 

2634-33-5

220-120-9

1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on

 

Baktérium elleni szer

BENZOIC ACID

Benzoesav

acidum benzoicum

65-85-0

200-618-2

Benzoesav

VI/1,1

Tartósítószer

BENZOIC ACID/PHTHALIC ANHYDRIDE/PENTAERYTHRITOL/NEOPENTYL GLYCOL/PALMITIC ACID COPOLYMER

 

 

68647-39-2

 

1,3-Izo(benzofurándion), 2,2-bisz(hidroxi-metil)-1,3-propándiollal és 2,2-dimetil-1,3-propándiollal alkotott polimer, benzoátok és hexadekanoátok

 

Filmképző anyag

BENZOPHENONE

 

 

119-61-9

204-337-6

Benzofenon

 

Ultraibolya sugárzást elnyelő anyag

BENZOPHENONE-1

 

 

131-56-6

205-029-4

2,4-Dihidroxi-benzofenon

 

Ultraibolya sugárzást elnyelő anyag

BENZOPHENONE-2

 

 

131-55-5

205-028-9

2,2',4,4'-Tetrahidroxi-benzofenon

 

Ultraibolya sugárzást elnyelő anyag

BENZOPHENONE-3

Oxibenzon

 

131-57-7

205-031-5

2-Hidroxi-4-metoxi-benzofenon

VII/1,4

Ultraibolya sugárzást elnyelő anyag/ultraibolya-szűrő

BENZOPHENONE-4

Szuliszo-benzon

 

4065-45-6

223-772-2

5-Benzoil-4-hidroxi-2-metoxi-benzol-szulfonsav

VII/1,22

Ultraibolya-szűrő/ultraibolya sugárzást elnyelő anyag

BENZOPHENONE-5

 

 

6628-37-1

 

Benzolszulfonsav, 5-benzoil-4-hidroxi-2-metoxi-, mononátriumsó

VII/1,22

Ultraibolya sugárzást elnyelő anyag/ultraibolya-szűrő

BENZOPHENONE-6

 

 

131-54-4

205-027-3

2,2'-Dihidroxi-4,4'-dimetoxi-benzofenon

 

Ultraibolya sugárzást elnyelő anyag

BENZOPHENONE-7

 

 

85-19-8

201-592-5

5-Klór-2-hidroxibenzofenon

 

Ultraibolya sugárzást elnyelő anyag

BENZOPHENONE-8

Dioxi-benzon

 

131-53-3

205-026-8

2,2'-Dihidroxi-4-metoxi-benzofenon

 

Ultraibolya sugárzást elnyelő anyag

BENZOPHENONE-9

 

 

76656-36-5

278-520-4

Dinátrium-3,3'-karbonil-bisz[4-hidroxi-6-metoxi-benzolszulfonát]

 

Ultraibolya sugárzást elnyelő anyag

BENZOPHENONE-10

Mexenon

 

1641-17-4

216-688-2

2-Hidroxi-4-metoxi-4'-metil-benzofenon

 

Ultraibolya sugárzást elnyelő anyag

BENZOPHENONE-11

 

 

1341-54-4

 

Bisz(2,4-Dihidroxi-fenilmetanon) és bisz(2-hidroxi-4-metoxi-fenil)-metanon

 

Ultraibolya sugárzást elnyelő anyag

BENZOPHENONE-12

Oktabenzon

 

1843-05-6

217-421-2

2-Hidroxi-4-oktil-oxi-benzofenon

 

Ultraibolya sugárzást elnyelő anyag

BENZOTRIAZOLE

 

 

95-14-7

202-394-1

Benzotriazol

 

Baktérium elleni szer

BENZOXIQUINE

Benzoxikvin

 

86-75-9

201-697-6

8-Kinolilbenzoát

 

Baktérium elleni szer

BENZOXONIUM CHLORIDE

Benzoxónium-klorid

 

19379-90-9

243-008-1

Benzolmetánaminum, N-dodecil-N,N-bisz(2-hidroxi-etil)-, klorid

 

Baktérium elleni szer

BENZYL ACETATE

 

 

140-11-4

205-399-7

Benzilacetát

 

Oldószer

BENZYL ALCOHOL

Benzilalkohol

alcohol benzilicus

100-51-6

202-859-9

Benzilalkohol

III/1,45 – VI/1,34

Tartósítószer/oldószer

BENZYL BENZOATE

Benzilbenzoát

benzilis benzoas

120-51-4

204-402-9

Benzilbenzoát

 

Oldószer

BENZYL CINNAMATE

 

 

103-41-3

203-109-3

2-Propénsav, 3-fenil, fenil-metil-észter

 

Elfedőanyag

BENZYL HYALURONATE

 

 

111744-92-4

 

Hialuronsav, fenil-metil-észter

 

Bőrkondicionáló anyag/nedvesítőszer

BENZYL LAURATE

 

 

140-25-0

205-405-8

Benzillaurát

 

Lágyítószer

BENZYL NICOTINATE

 

 

94-44-0

202-332-3

3-Piridinkarbonsav, fenil-metil-észter

 

Antisztatizáló szer

BENZYL SALICYLATE

 

 

118-58-1

204-262-9

Benzil-szalicilát

 

Ultraibolya sugárzást elnyelő anyag

BENZYL TRIETHYL AMMONIUM CHLORIDE

 

 

56-37-1

200-270-1

Benzil-trietil-ammónium-klorid

 

Antisztatizáló szer

BENZYLHEMIFORMAL

 

 

14548-60-8

238-588-8

Metanol, (fenil-metoxi)-

VI/1,55

Tartósítószer

3-BENZYLIDENE CAMPHOR

 

 

15087-24-8

239-139-9

1,7,7-Trimetil-3-(fenil-metilén)-biciklo[2.2.1]heptán-2-on

VII/1,19

Ultraibolya sugárzást elnyelő anyag/ultraibolya-szűrő

BENZYLIDENE CAMPHOR SULFONIC ACID

 

 

56039-58-8

 

α-(2-Oxo-born-3-ilidén)-toluol-4-szulfonsav

VII/1,9

Ultraibolya sugárzást elnyelő anyag/ultraibolya-szűrő

BENZYLIDENECAMPHOR HYDROLYZED COLLAGEN SULFONAMIDE

 

 

222400-12-6

 

Kollagének, hidrolizátumok, [[4-[(4,7,7-trimetil-3-oxo-biciklo-[2.2.1]-hept-2-ilidén)-metil]-fenil]-szulfonil]

 

Hajkondicionáló anyag/bőrvédő anyag

BENZYLPARABEN

 

 

94-18-8

202-311-9

Benzil-4-hidroxi-benzoát

 

Baktérium elleni szer

BENZYLTRIMONIUM HYDROLYZED COLLAGEN

 

 

113089-56-8

 

Kollagének, hidrolizátumok, N,N,N-trimetil benzol-metánaminium-sók

 

Antisztatizáló szer/bőrkondicionáló anyag/hajkondicionáló anyag

BERBERINE CHLORIDE

 

 

633-65-8

211-195-9

Benzo[g]-1,3-benzo-dioxolo[5,6-a]kinolizinium, 5,6-dihidro-9,10-dimetoxi-, klorid

 

Baktérium elleni szer

BERBERIS VULGARIS

 

 

 

 

A berberis vulgaris a sóskaborbolya (Berberis vulgaris, Berberidaceae) szárított gyökértörzséből és gyökeréből származó növényi anyag

 

Baktérium elleni szer

BERBERIS VULGARIS EXTRACT

 

 

84649-92-3

283-473-8

A berberis vulgaris kivonat sóskaborbolya (Berberis vulgaris, Berberidaceae) friss gyökérkérgéből nyert kivonat

 

Baktérium elleni szer

BERTHOLLETIA EXCELSA NUT OIL

 

 

 

310-127-6

A bertholletia excelsa dióolaj a brazil diófa (Bertholletia excelsa, Lecythidaceae) diójából sajtolt nem illó olaj

 

Oldószer

BETA VULGARIS

 

 

7659-59-2

231-628-5

[S-(R*,R*)]-4-[2-[2-Karboxi-5-(β-D-glükopirano-sziloxi)-2,3-dihidro-6-hidroxi-1H-indol-1-il]-vinil]-2,3-dihidro-piridin-2,6-dikarbonsav

IV/1

Kozmetikai színezék

BETA VULGARIS EXTRACT

 

 

89957-89-1

289-610-8

A beta vulgaris kivonat a cékla (Beta vulgaris, Chenopodiaceae) gyökeréből nyert kivonat

IV/1

Kozmetikai színezék

BETA-ALANINE DIACETIC ACID

 

 

6245-75-6

228-360-6

N,N-Bisz(karboxi-metil)-β-alanin

 

Kelátképző anyag

BETA-CAROTENE

Béta-karotin

beta carotenum

7235-40-7

230-636-6

β,β-Karotin

 

Bőrkondicionáló anyag

BETAGLUCAN

 

 

26874-89-5

 

β-D-Glükóz homopolimer

 

Bőrkondicionáló anyag/duzzasztószer

BETAINE

Betain

 

107-43-7

203-490-6

Metánaminium, 1-karboxi-N,N,N-trimetil-, hidroxid, belső só

 

Antisztatizáló szer/viszkozitásszabályozó szer

BETA-SITOSTEROL

 

 

83-46-5

201-480-6

Sztigmaszt-5-én-3-β-ol

 

Emulzióstabilizátor/bőrkondicionáló anyag/stabilizátor

BETA-SITOSTERYL ACETATE

 

 

915-05-9

213-019-6

Sztigmaszt-5-én-3-β-il-acetát

 

Stabilizátor/bőrkondicionáló anyag

BETULA ALBA BARK EXTRACT

 

 

84012-15-7

281-660-9

A betula alba kéregkivonat a szőrös nyír (Betula alba, Betulaceae) kérgéből nyert kivonat

 

Erősítőszer/összehúzó anyag/csillapítószer/lemosóanyag

BETULA ALBA EXTRACT

 

 

84012-15-7

281-660-9

A betula alba kivonat a szőrös nyír (Betula alba, Betulaceae) leveléből és kérgéből nyert kivonat

 

Erősítőszer/összehúzó anyag/csillapítószer/lemosóanyag

BETULA ALBA LEAF EXTRACT

 

 

84012-15-7

281-660-9

A betula alba levélkivonat a szőrös nyír (Betula alba, Betulaceae) leveléből nyert kivonat

 

Erősítőszer/összehúzó anyag/csillapítószer/lemosóanyag

BETULA ALBA OIL

 

 

8001-88-5/8027-43-8

 

A betula alba olaj a szőrös nyír (Betula alba, Betulaceae) leveléből nyert illóolaj

 

Elfedőanyag

BETULA ALBA SAP

 

 

 

 

A betula alba fanedv a szőrös nyírből (Betula alba, Betulaceae) származó fanedv

 

Bőrvédő anyag

BETULA PLATYPHYLLA JAPONICA EXTRACT

 

 

223748-09-2

 

A betula platyphilla japonica kivonat nyír (Betula platyphilla japonica, Betulaceae) kérgéből nyert kivonat

 

Bőrkondicionáló anyag

BHA

Butilezett hidroxi-anizol

 

25013-16-5

246-563-8

terc-Butil-4-metoxi-fenol

 

Antioxidáns

BHT

Butilezett hidroxi-toluol

butilhidroxitoluenum

128-37-0

204-881-4

2,6-Di-terc-butil-p-krezol

 

Antioxidáns

BIOFLAVONOIDS

 

 

61788-55-4

 

Flavonoidok, citromolaj

 

Csillapítószer

BIOSACCHARIDE GUM-1

 

 

 

 

α-L-Fukóz-1,3-α-D-galaktóz-1,3-α-D-galakturonsav homopolimer

 

Bőrkondicionáló anyag

BIOTIN

Biotin

biotinum

58-85-5

200-399-3

1H-tieno[3,4-d]imid-azol-4-pentánsav, hexahidro-2-oxo[3aS-(3aα,4β,6aα.)]-

 

Hajkondicionáló anyag/bőrkondicionáló anyag/faggyúképződés-gátló anyag

BISABOLOL

 

 

515-69-5

208-205-9

(R*,R*)-α,4-dimetil-α-(4-metil)-3-pentenil)-ciklohex-3-én-1-metanol

 

Csillapítószer

1,3-BIS-(2,4-DIAMINOPHENOXY)PROPANE

 

 

81892-72-0

279-845-4

4,4’-[1,3-Propándiil-bisz(oxi)-bisz(benzol-1,3-diamin)

 

Hajfesték