8.3.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 66/47


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 1. marca 2006

o spremembi Odločbe 97/808/ES o postopkih potrjevanja skladnosti gradbenih proizvodov v skladu s členom 20(2) Direktive Sveta 89/106/EGS v zvezi s tlaki

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 553)

(Besedilo velja za EGP)

(2006/190/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 89/106/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic, ki se nanašajo na gradbene proizvode (1), in zlasti člena 13(4) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Razpredelnica družine proizvodov „TLAKI (2/2)“ v Prilogi III k Odločbi Komisije 97/808/ES z dne 20. novembra 1997 o postopkih potrjevanja skladnosti gradbenih proizvodov v skladu s členom 20(2) Direktive Sveta 89/106/EGS v zvezi s tlaki (2) sistem potrjevanja skladnosti 3 napačno uvršča v razred FFL.

(2)

Zato je treba Odločbo 97/808/ES ustrezno spremeniti.

(3)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za gradbeništvo –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Priloga III k Odločbi 97/808/ES se spremeni, kakor je določeno v Prilogi k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 1. marca 2006

Za Komisijo

Günter VERHEUGEN

Podpredsednik


(1)  UL L 40, 11.2.1989, str. 12. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).

(2)  UL L 331, 3.12.1997, str. 18. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2001/596/ES (UL L 209, 2.8.2001, str. 33).


PRILOGA

V Prilogi III k Odločbi 97/808/ES se razpredelnica in besedilo glede družine proizvodov „TLAKI (2/2)“ nadomestita z:

„DRUŽINA PROIZVODOV TLAKOV (2/2)

Sistemi potrjevanja skladnosti

Za spodaj navedeni(-e) proizvod(-e) in predvideno uporabo mora CEN/Cenelec, opredeliti naslednji(-e) sistem(-e) potrjevanja skladnosti v ustreznem(-ih) usklajevalnem(-ih) standardu(-ih):

Proizvod(-i)

Predvidena uporaba

Raven(-i) ali razred(-i) Požarna odpornost

Sistem(-i) potrjevanja skladnosti

Nosilni tlaki

(A)   Sestavni deli

Nosilni elementi, ploščice, mozaik plošče, parket, obloge iz pletene žične mrežice ali pločevine, talne rešetke, trdni laminati, leseni tlaki

(B)   Nosilni sistemi trženi kot kompleti

Dvignjeni podi, dvojni podi

Za notranjo uporabo, vključno s povoznimi površinami pokritih prostorov

A1FL  (1) – A2FL  (1) – BFL  (1) – CFL  (1)

1 (2)

A1FL  (3) – A2FL  (3) – BFL  (3) – CFL  (3) – DFL – EFL

3 (4)

(A1FL do EFL) (5), FFL

4 (6)

Elastični in tekstilni tlaki

Homogeni in nehomogeni elastični tlaki, dobavljenimi kot ploščice, plošče ali trakovi (tekstilni tlaki, vključno s ploščicami; prevleke iz plastike (aminoplastični varjeni tlaki); linolej in pluta; antistatične prevleke; nevezane talne ploščice; prožni laminati)

Za notranjo uporabo

A1FL  (1) – A2FL  (1) – BFL  (1) – CFL  (1)

1 (2)

A1FL  (3) – A2FL  (3) – BFL  (3) – CFL  (3) – DFL – EFL

3 (4)

(A1FL do EFL) (5), FFL

4 (6)

Elastični in tekstilni tlaki

Homogeni in nehomogeni elastični tlaki, dobavljenimi kot ploščice, plošče ali trakovi (tekstilni tlaki, vključno s ploščicami; prevleke iz plastike (aminoplastični varjeni tlaki); linolej in pluta; antistatične prevleke; nevezane talne ploščice; prožni laminati)

Za zunanjo uporabo

4 (6)

Materiali za estrihe

Za notranjo uporabo

A1FL  (1) – A2FL  (1) – BFL  (1) – CFL  (1)

1 (2)

A1FL  (3) – A2FL  (3) – BFL  (3) – CFL  (3) – DFL – EFL

3 (4)

(A1FL do EFL) (5), FFL

4 (6)

Za zunanjo uporabo

4 (6)

Specifikacija sistema mora omogočati izvajanje sistema tudi takrat, kadar obnašanja glede na neko lastnost ni treba opredeliti, ker v vsaj eni državi članici ni pravne zahteve za takšno lastnost glej člen 2(1) Direktive 89/106/EGS, in kadar je ustrezno, točko 1.2.3 razlagalnih dokumentov. V navedenih primerih se proizvajalcu ne sme naložiti preverjanje take lastnosti, če proizvajalec obnašanje proizvoda ne želi opredeliti.“


(1)  Proizvodi/materiali, ki se jim z določeno obdelavo izboljša raven požarne odpornosti (npr. z dodatkom materialov, ki zavirajo gorenje, ali omejitvijo organskih snovi).

(2)  Sistem 1: glej točko (i) Oddelka 2 Priloge III k Direktivi 89/106/EGS, brez kontrolnega preskušanja vzorcev.

(3)  Proizvodi/materiali, ki niso zajeti v opombi 1.

(4)  Sistem 3: glej točko (ii) Oddelka 2 Priloge III k Direktivi 89/106/EGS, druga možnost.

(5)  Proizvodi/materiali, ki jih ni treba preskušati glede požarne odpornosti (npr. proizvodi/materiali razredov A1 v skladu z Odločbo Komisije 96/603/ES (UL L 267, 19.10.1996, str. 23).

(6)  Sistem 4: glej točko (ii) Oddelka 2 Priloge III k Direktivi 89/106/EGS, tretja možnost.