8.3.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 68/37


SKLEP KOMISIJE

z dne 13. februarja 2006

o razveljavitvi Sklepa Komisije 2001/645/ES o sprejetju zavez, ponujenih v zvezi s protidampinškim postopkom glede uvoza folije iz polietilen tereftalata s poreklom, med drugim, iz Indije

(2006/173/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 384/96 z dne 22. decembra 1995 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti („osnovna uredba“) (1), in zlasti členov 8 in 9 Uredbe,

po posvetovanju s svetovalnim odborom,

ob upoštevanju naslednjega:

A.   PREJŠNJI POSTOPEK

(1)

Svet je z Uredbo Sveta (ES) št. 1676/2001 (2) uvedel dokončne protidampinške dajatve na uvoz folije iz polietilen tereftalata („PET“) s poreklom, med drugim, iz Indije. Ukrepi na uvoz folije iz PET s poreklom iz Indije so bili v obliki dajatve ad valorem v višini od 0 % do 62,6 %.

(2)

Komisija je 22. avgusta 2001 s Sklepom 2001/645/ES (3) sprejela zaveze, ki jih je ponudilo pet indijskih proizvajalcev: Ester Industries Limited („Ester“), Flex Industries Limited („Flex“), Garware Polyester Limited („Garware“), MTZ Polyfilms Limited („MTZ“), in Polyplex Corporation Limited („Polyplex“).

(3)

Komisija je 22. novembra 2003 (4) začela delni vmesni pregled Uredbe (ES) št. 1676/2001, omejen na obliko dokončnih protidampinških ukrepov. Ta preiskava se je zaključila z Uredbo Sveta (ES) št. 365/2006 (5), ki je spremenila Uredbo (ES) št. 1676/2001.

B.   UMIK SPREJETJA ZAVEZ

(4)

Kot je navedeno v uvodnih izjavah 22 do 25 Uredbe (ES) št. 365/2006 in po posvetovanju z vsemi zainteresiranimi strankami, so zaveze v sedanji obliki neustrezne za preprečevanje škodljivih učinkov dampinga, saj so povezane s preobsežnim nadzorom, težavnim izvrševanjem in nesprejemljivim tveganjem. Na podlagi tega in v skladu z ustreznimi klavzulami zadevnih zavez, ki pooblaščajo Komisijo, da enostransko umakne sprejetje zavez, se je ta odločila, da umakne sprejetje zavez.

(5)

Komisija je zadevne indijske organe in proizvajalce izvoznike z Uredbo (ES) št. 365/2006 obvestila, da je predlagala umik sprejetja sedanjih zavez. Zainteresiranim strankam je bila dana možnost, da podajo svoje pripombe.

(6)

Pripombe so obravnavane v uvodnih izjavah 27 do 31 Uredbe (ES) št. 365/2006.

C.   RAZVELJAVITEV SKLEPA 2001/645/ES

(7)

Glede na zgoraj navedeno je treba Sklep 2001/645/ES o sprejetju zavez družb Ester Industries Limited („Ester“), Flex Industries Limited („Flex“), Garware Polyester Limited („Garware“), MTZ Polyfilms Limited („MTZ“) in Polyplex Corporation Limited („Polyplex“) razveljaviti.

(8)

Hkrati s tem sklepom je Svet z Uredbo (ES) št. 366/2006 (6) uvedel dokončne protidampinške dajatve na uvoz folije iz polietilen tereftalata („PET“) s poreklom, med drugim, iz Indije v Skupnost –

SKLENILA:

Člen 1

Sklep 2001/645/ES se razveljavi.

Člen 2

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 13. februarja 2006

Za Komisijo

Peter MANDELSON

Član Komisije


(1)  UL L  56, 6.3.1996, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2117/2005 (UL L 340, 23.12.2005, str. 17).

(2)  UL L 227, 23.8.2001, str. 1.

(3)  UL L 227, 23.8.2001, str. 56.

(4)  UL C 281, 22.11.2003, str. 4.

(5)  Glej stran 1 tega Uradnega lista.

(6)  Glej stran 6 tega Uradnega lista.