3.2.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 31/24


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 2. februára 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha C k smernici Rady 89/556/EHS, pokiaľ ide o vzor veterinárneho osvedčenia pre obchod s embryami domáceho hovädzieho dobytka v rámci Spoločenstva

[oznámené pod číslom K(2006) 193]

(Text s významom pre EHP)

(2006/60/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 89/556/EHS z 25. septembra 1989 o veterinárnych podmienkach, ktorými sa riadi obchod s embryami domáceho hovädzieho dobytka v rámci Spoločenstva a dovoz týchto embryí z tretích krajín (1), a najmä na jej článok 16,

keďže:

(1)

V smernici 89/556/EHS sa stanovujú veterinárne podmienky, ktorými sa riadi obchod s embryami domáceho hovädzieho dobytka v rámci Spoločenstva a dovoz týchto embryí z tretích krajín.

(2)

V uvedenej smernici sa okrem iného stanovuje, že embryá hovädzieho dobytka sa nemajú zasielať z jedného členského štátu do druhého, pokiaľ neboli počaté ako výsledok umelého oplodnenia alebo oplodnenia in vitro spermou darcovského býka v inseminačnej stanici schválenej príslušným orgánom na odber, spracovanie a uskladnenie spermy alebo spermy dovezenej v súlade so smernicou Rady 88/407/EHS zo 14. júna 1988, ktorou sa stanovujú veterinárne požiadavky pre obchodovanie so zmrazeným semenom domáceho dobytka v Spoločenstve a pre jeho dovoz do Spoločenstva (2).

(3)

Vzorové veterinárne osvedčenie pre obchod s embryami domáceho hovädzieho dobytka v rámci Spoločenstva je ustanovené v prílohe C k smernici 89/556/EHS. V uvedenom osvedčení nie sú obsiahnuté žiadne osobitné požiadavky týkajúce sa spermy používanej na oplodňovanie.

(4)

Pri obchode s embryami sa vyskytli problémy najmä po prijatí prísnejších pravidiel prijímania býkov do inseminačných staníc v smernici 88/407/EHS zmenenej a doplnenej smernicou 2003/43/ES (3).

(5)

S cieľom predísť problémom pri osvedčovaní by sa do súčasného vzorového veterinárneho osvedčenia mala zahrnúť doplňujúca požiadavka na osvedčovanie, že sperma používaná na oplodňovanie musí spĺňať podmienky smernice 88/407/EHS.

(6)

Smernica 89/556/EHS by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha C k smernici 89/556/EHS sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 23. februára 2006.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 2. februára 2006

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1989, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 806/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 194, 22.7.1988, s. 10. Smernica naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím Komisie 2006/16/ES (Ú. v. EÚ L 11, 17.1.2006, s. 21).

(3)  Ú. v. EÚ L 143, 11.6.2003, s. 23.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA C

Image

Image