7.2.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 35/32


SKLEPA SVETA

z dne 30. januarja 2006

o načelih, prednostnih nalogah in pogojih Evropskega partnerstva s Srbijo in Črno goro, vključno s Kosovom, kakor je opredeljeno z Resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov 1244 z dne 10. junija 1999, ter razveljavitvi Sklepa 2004/520/ES

(2006/56/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 533/2004 z dne 22. marca 2004 o ustanovitvi evropskih partnerstev v okviru stabilizacijskega in pridružitvenega procesa (1) in zlasti člena 2 Uredbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropski svet je 19. in 20. junija 2003 v Solunu podprl uvedbo evropskega partnerstva kot načina uresničitve evropske perspektive za države Zahodnega Balkana v okviru stabilizacijsko-pridružitvenega procesa.

(2)

Uredba (ES) št. 533/2004 določa, da Svet odloča o načelih, prednostnih nalogah in pogojih evropskega partnerstva ter o vseh nadaljnjih prilagoditvah.

(3)

Svet je 14. junija 2004 sprejel prvo evropsko partnerstvo s Srbijo in Črno goro, vključno s Kosovom, kakor je opredeljeno z Resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov 1244 z dne 10. junija 1999 (2)(v nadaljevanju „Kosovo (RVSZN 1244“)). Primerno je, da se za določitev obnovljenih prednostnih nalog za nadaljnje delo na podlagi ugotovitev poročil iz leta 2005 o napredovanju priprav Srbije in Črne gore ter Kosova (RVSZN 1244) na nadaljnjo integracijo v Evropsko unijo to prvo evropsko partnerstvo dopolni.

(4)

V Uredbi (ES) št. 533/2004 je bilo določeno, da bo nadaljnje spremljanje evropskih partnerstev zagotovljeno v okviru mehanizmov, vzpostavljenih s stabilizacijsko-pridružitvenim procesom.

(5)

Za pripravo nadaljnje integracije v Evropsko unijo morajo pristojni organi Srbije in Črne gore razviti načrt s časovnim razporedom in posebnimi ukrepi za izpolnitev prednostnih nalog tega evropskega partnerstva. Ker je Kosovo na podlagi RVSZN 1244 za zdaj pod začasno mednarodno upravo, je treba pod vodstvom začasne uprave Združenih narodov na Kosovu izdelati ločen načrt, v katerem bodo obravnavane prednostne naloge glede Kosova.

(6)

Sklep 2004/520/ES bi bilo zato treba razveljaviti -

SKLENIL:

Člen 1

V skladu s členom 1 Uredbe (ES) št. 533/2004 so načela, prednostne naloge ter pogoji Evropskega partnerstva s Srbijo in Črno goro, vključno s Kosovom (RVSZN 1244), navedeni v Prilogi k temu sklepu, ki je sestavni del tega sklepa.

Člen 2

Izvajanje Evropskega partnerstva se preuči v okviru mehanizmov, vzpostavljenih v okviru stabilizacijsko-pridružitvenega procesa, predvsem letnih poročil o napredku, ki jih predloži Komisija.

Člen 3

Sklep 2004/520/ES se razveljavi.

Člen 4

Ta sklep začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 30. januar 2006.

Za Svet

Predsednik

U. PLASSNIK


(1)  UL L 86, 24.3.2004, str. 1.

(2)  Sklep Sveta 2004/520/ES z dne 14. junija 2004 o načelih, prednostnih nalogah in pogojih Evropskega partnerstva s Srbijo in Črno goro, vključno s Kosovom, kakor je opredeljeno z Resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov 1244 z dne 10. junija 1999 (UL L 227, 26.6.2004, str. 21).


PRILOGA

SRBIJA IN ČRNA GORA, VKLJUČNO S KOSOVOM: EVROPSKO PARTNERSTVO 2005

1.   UVOD

Evropski svet v Solunu je podprl uvedbo evropskih partnerstev kot načina uresničitve evropske perspektive za države Zahodnega Balkana v okviru stabilizacijsko-pridružitvenega procesa.

Svet je 14. junija 2004 sprejel prvo partnerstvo s Srbijo in Črno goro, vključno s Kosovom (RVSZN 1244). Primerno je, da se to prvo partnerstvo posodobi na podlagi ugotovitev poročil o napredku, ki jih je leta 2005 pripravila Komisija glede Srbije in Črne gore ter Kosova (RVSZN 1244). Drugo evropsko partnerstvo določa nove prednostne naloge. Nove prednostne naloge so prilagojene posebnim potrebam in stopnji pripravljenosti ter se bodo po potrebi dopolnjevale. Evropsko partnerstvo predvideva tudi smernice za finančno pomoč Srbiji in Črni gori, vključno s Kosovom (RVSZN 1244).

Pristojni organi Srbije in Črne gore naj bi razvili načrt s časovnim razporedom in posebnimi ukrepi za izpolnitev prednostnih nalog Evropskega partnerstva. Ker je Kosovo na podlagi Resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov 1244 za zdaj pod začasno mednarodno upravo, je treba pod vodstvom začasne uprave Združenih narodov na Kosovu izdelati ločen načrt, v katerem bodo obravnavane prednostne naloge glede Kosova.

2.   NAČELA

Stabilizacijsko-pridružitveni proces ostaja okvir za evropsko usmeritev držav Zahodnega Balkana vse do njihovega pristopa v prihodnosti.

Glavne opredeljene prednostne naloge se nanašajo na usposobljenost države za izpolnjevanje meril, ki jih je določil Evropski Svet leta 1993 v Kopenhagnu, ter pogojev, določenih za stabilizacijsko-pridružitveni proces, zlasti pogojev, opredeljenih v sklepih Sveta z dne 29. aprila 1997 ter 21. in 22. junija 1999, v vsebini sklepne izjave zagrebškega vrha dne 24. novembra 2000 ter v Solunski agendi.

3.   PREDNOSTNE NALOGE

Prednostne naloge, naštete v tem evropskem partnerstvu, so bile izbrane na podlagi realističnih pričakovanj, da jih bo Srbija in Črna gora, vključno s Kosovom (RVSZN 1244), lahko izpeljala ali v zvezi z njimi v naslednjih letih dosegla bistven napredek. Razlikuje se med kratkoročnimi prednostnimi nalogami, ki naj bi bile izpolnjene v enem ali dveh letih, in srednjeročnimi prednostnimi nalogami, ki naj bi bile izpolnjene v treh do štirih letih. Prednostne naloge zadevajo tako zakonodajo kot njeno izvajanje.

Zaradi znatnih stroškov izpolnjevanja vseh zahtev EU ter kompleksnosti teh zahtev na nekaterih področjih to partnerstvo na tej stopnji ne zajema vseh pomembnih nalog. Prihodnja partnerstva bodo vključevala nadaljnje prednostne naloge v skladu z napredkom države.

Med kratkoročnimi prednostnimi nalogami so bile določene ključne, ki so zbrane na začetku seznamov prednostnih nalog. Te prednostne naloge niso razvrščene po pomembnosti.

Prednostne naloge, ki zadevajo Srbijo in Črno goro, in prednostne naloge, ki posebej zadevajo Kosovo, so predstavljene v priloženih seznamih.

4.   NAČRTOVANJE

Pomoč Skupnosti v okviru stabilizacijsko-pridružitvenega procesa držav Zahodnega Balkana bo zagotovljena v okviru obstoječih finančnih instrumentov, zlasti z Uredbo Sveta (ES) št. 2666/2000 z dne 5. decembra 2000 o pomoči Albaniji, Bosni in Hercegovini, Hrvaški, Zvezni republiki Jugoslaviji in Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji (1). Zato ta sklep nima finančnih posledic. Srbija in Črna gora, vključno s Kosovom (RVSZN 1244), ima lahko dostop do sredstev iz večdržavnih in horizontalnih programov.

5.   POGOJENOST POMOČI

Pogoj za pomoč Skupnosti v okviru stabilizacijsko-pridružitvenega procesa držav Zahodnega Balkana je nadaljnji napredek pri izpolnjevanju kopenhagenskih kriterijev, kakor tudi napredek pri izpolnjevanju posebnih prednostnih nalog iz tega evropskega partnerstva. Nespoštovanje omenjenih pogojev bi lahko pripeljalo do odločitve Sveta, da na podlagi člena 5 Uredbe (ES) št. 2666/2000 sprejme ustrezne ukrepe. Pogoj za pomoč Skupnosti je tudi izpolnjevanje zahtev, ki jih je opredelil Svet v sklepih z dne 29. aprila 1997 in 21.–22. junija 1999; prejemnik se mora zlasti zavezati, da bo izvajal demokratične, gospodarske in institucionalne reforme.

6.   SPREMLJANJE

Izvajanje Evropskega partnerstva se preuči v okviru mehanizmov, vzpostavljenih v okviru stabilizacijsko-pridružitvenega procesa, predvsem letnih poročil, ki jih predloži Komisija.

SRBIJA IN ČRNA GORA (2)

KRATKOROČNE PREDNOSTNE NALOGE

Ključne prednostne naloge

V celoti spoštovati Ustavno listino ter zagotavljati učinkovito delovanje državne skupnosti (zlasti glede pristojnosti Sodišča Srbije in Črne gore, delovanja parlamenta državne skupnosti in sprejetja zakonodaje o trajnostnem financiranju državne skupnosti); sprejeti konstruktiven pristop do razdeljevanja pristojnosti med državno skupnostjo in republikama.

Nenehno si je treba prizadevati za izvajanje reforme javne uprave, vključno z reformami plačnega sistema v državni upravi, da se zagotovi pregledno zaposlovanje, strokovnost in odgovornost; zlasti okrepiti strukture za evropsko vključevanje na vseh ravneh (tudi v zvezi z resornimi ministrstvi in parlamenti) in izboljšati sodelovanje med njimi.

Odločno si prizadevati za reformo sodstva, da se zagotovi njegova neodvisnost, strokovnost in učinkovitost, zlasti pregledati sistem zaposlovanja in poklicni sistem, ki mora temeljiti na tehničnih in strokovnih merilih, se izogibati političnemu vplivu in zaščititi trajni mandat sodnikov.

Zagotoviti učinkovit demokratični nadzor vojske s krepitvijo parlamentarnega nadzora in vzpostavitvijo preglednega finančnega upravljanja.

Zagotoviti polno sodelovanje z Mednarodnim kazenskim sodiščem za nekdanjo Jugoslavijo (MKSJ).

V celoti spoštovati RVSZN 1244 in okrepiti dialog s Prištino. Spodbujati udeležbo kosovskih Srbov v začasnih institucijah samouprave. Prizadevati si za konstruktiven pristop glede Kosova.

Politične zahteve

Demokracija in pravna država

Ustavna vprašanja

Revidirati ustave republik v skladu z evropskimi standardi.

Volitve

V Srbiji: Dokončati reformo volilne zakonodaje (vključno z volilnim imenikom) v skladu s priporočili Urada za demokratične institucije in človekove pravice; dosledno izvajati zakonodajo o financiranju političnih strank.

Črni gori: Depolitizirati upravljanje volitev v skladu s priporočili Urada za demokratične institucije in človekove pravice in vzpostaviti pregleden okvir za financiranje kampanj.

Javna uprava

Srbiji: Izvajati zakonodajo za vzpostavitev urada varuha človekovih pravic.

Črni gori: Okrepiti upravno usposobljenost urada varuha človekovih pravic; zagotoviti ustrezno izvrševanje priporočil varuha človekovih pravic.

Pravosodni sistem

obeh republikah: Sprejeti in izvajati zakonodajo o obveznem osnovnem in nadaljevalnem usposabljanju za sodnike, tožilce, osebje sodišč in okrepiti centre za usposabljanje; začeti racionalizirati sistem sodišč in posodobiti postopke, zlasti na področju gospodarskega prava. Krepiti avtonomnost sistema sodnega pregona, zlasti tožilstev za organizirani kriminal.

Srbiji: okrepiti tožilstva za vojne zločine; ustanoviti upravna in pritožbena sodišča.

Protikorupcijska politika

obeh republikah: Dosledno izvajati zakone o nezdružljivosti funkcij.

Srbiji: Sprejeti in izvajati celovito protikorupcijsko strategijo in pozneje podrobne akcijske načrte, predvsem z ustanovitvijo pristojnega organa za izvajanje.

Črni gori: Izvajati protikorupcijsko strategijo, predvsem z ustanovitvijo pristojnega organa za izvajanje.

Človekove pravice in zaščita manjšin

Izpolniti vse preostale obveznosti, ki izhajajo iz članstva v Svetu Evrope. Zagotoviti enotno dejansko izvajanje teh obveznosti v okviru Evropske konvencije o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah ter Evropske konvencije o preprečevanju mučenja v celotni državni skupnosti.

obeh republikah: Na vse domnevne primere slabega ravnanja se je treba odzvati s celovitimi in preglednimi ukrepi. Okrepiti službe notranjega nadzora, ki se ukvarjajo z zlorabami organov kazenskega pregona.

obeh republikah: Izboljšati razmere v zaporih, zlasti glede bolj ranljivih skupin zapornikov, kot so mladoletni storilci kaznivih dejanj; zagotoviti ustrezno spremljanje razmer v zaporu za obsojence, ki prestajajo dolgotrajne zaporne kazni, in obsojence zaradi kaznivih dejanj, povezanih z organiziranim kriminalom, ter zagotoviti nadaljnjo usposabljanje osebja zaporov in izboljšati opremo za posebne potrebe.

Srbiji: Izvajati zakonodajo glede izvrševanja kazni.

Sprejeti celostno protidiskriminacijsko zakonodajo.

Srbiji: Uveljaviti zakonodajo o medijih. Zagotoviti neodvisnost Sveta za radiodifuzijo, kakor tudi pravično in na pregleden način dodeliti oddajniške frekvence upravljavcem medijev. Zagotoviti popolno in pravočasno preoblikovanje državne radiotelevizije v zasebno javno radiotelevizijo; dokončati preoblikovanje Radiotelevizije Srbije v javno radiotelevizijsko podjetje v skladu z evropskimi standardi. Dosledno izvajati zakon o prostem dostopu do informacij.

Črni gori: Izvajati zakon, ki bo omogočal dostop javnosti do informacij. Nadaljevati preoblikovanje Radiotelevizije Črna gora v javno radiotelevizijsko podjetje.

Srbiji: Spodbujati razvoj organizacij civilne družbe tako finančno kot tudi drugače, predvsem s sprejetjem zakona o združenjih in zakonodaje o pravnem statusu tujih NVO.

Črni gori: Sprejeti strategijo sodelovanja med NVO in vladnimi organi.

Srbiji: Sprejeti ustrezno zakonodajo o vračilu premoženja in zagotoviti njeno polno izvajanje, predvsem z obravnavanjem vprašanj mestne lastnine (v državni rasti).

Črni gori: Dosledno izvajati zakonodajo o vračilu premoženja.

Zagotoviti ustrezno sodelovanje med državno skupnostjo in republikama in, kjer je potrebno, tudi na regionalni in lokalni ravni glede zakonodajne podlage za zaščito manjšin v praksi. Izvajati strategije in akcijske načrte, ki zadevajo vključevanje Romov, vključno s povratniki.

Srbiji: Krepiti delovanje svetov za narodne manjšine. Spodbujati dobre odnose med etničnimi skupinami, zlasti s sprejetjem ustreznih ukrepov na področju izobraževanja. Spodbujati udeležbo manjšin v sodstvu in organih kazenskega pregona.

Črni gori: Sprejeti zakon o zaščiti pravic manjšin.

Regionalna vprašanja in mednarodne obveznosti

V celoti spoštovati Daytonski sporazum.

Krepiti regionalno sodelovanje in dobre sosedske odnose., med drugim z namenom spodbujanja sprave. Skleniti in izvajati sporazume s sosednjimi državami, zlasti na področju proste trgovine, čezmejnega sodelovanja, boja proti organiziranemu kriminalu, nedovoljene trgovine in tihotapljenja, pravosodnega sodelovanja, upravljanja meja, okolja, prometa in energije. Prizadevati si za prihodnji regionalni sporazum o prosti trgovini v jugovzhodni Evropi.

Prispevati k zagotavljanju rešitve odprtih mejnih vprašanj s Hrvaško ter Bosno in Hercegovino.

Zagotoviti ustrezno sodelovanje med državno skupnostjo in republikama glede zakonodajne podlage za pravice beguncev, notranje razseljenih oseb ter njihovo zaščito v praksi. Razveljaviti vse diskriminatorne določbe, zlasti v Črni gori, na področju trga dela, dostopa do premoženjskih pravic, pravnih sredstev in dostopa do državljanstva. Zagotoviti neoviran dostop do zdravstvenih storitev in osebnih dokumentov. Zagotoviti pravico do resnične izbire med trajno vrnitvijo in vključevanjem. Prispevati k zagotavljanju izvajanja Sarajevske deklaracije.

Gospodarske zahteve

Srbiji:

Ohranjati makroekonomsko stabilnost. Nadaljevati potrebno davčno prilagajanje in konsolidacijo, ki bi pomagala zmanjšati zunanje neravnovesje in obvladati inflacijski pritisk. Ohraniti previdno denarno politiko, podprto s primerno politiko menjalnega tečaja. Posodobiti politiko plač in preprečiti, da se plače javnega sektorja zvišajo nad rast produktivnosti. Spremljati hitro naraščanje števila posojil in prilagoditi pravila varnega in skrbnega poslovanja. Še naprej razvijati in izvajati reformo pokojninskega sistema in nadaljevati reformo sistema zdravstvenega zavarovanja.

Nadaljevati formalno urejanje sive ekonomije in razširiti osnovo za odmero davka s pomočjo izvedbe sistema upravljanja javne porabe (državno premoženje, notranji nadzor javnih financ) in celovitimi davčnimi reformami z manj izjemami in znižanimi stopnjami, zlasti v zvezi z delom.

Pospešiti prestrukturiranje in privatizacijo velikih podjetij v družbeni in državni lasti, da se okrepi finančna in podjetniška disciplina. Nadaljevati stečajne postopke močno zadolženih nerentabilnih podjetij v družbeni lasti, da se zmanjšajo kvazi-davčne izgube. Pospešiti prestrukturiranje velikih javnih gospodarskih služb. Zagotoviti dodeljevanje zadostnih proračunskih sredstev za presežne delavce in stroške prestrukturiranja.

Dokončati reformo bančnega sektorja, zlasti privatizacijo državnih bank. Nadaljevati prestrukturiranje in privatizacijo zavarovalniškega sektorja.

Reformirati sistem administrativno določenih cen ter cen pod vladnim nadzorom. Zlasti približati cene energije ravni, ki bo omogočala kritje stroškov, tudi s postopnim nadomeščanjem vseh obstoječih subvencij k ceni za revne potrošnike z neposrednimi transferji.

Razviti stabilen in delujoč trg z zemljišči in nepremičninami. Pripraviti zakonodajo o katastru.

Še naprej spodbujati zaposlovanje in boj proti brezposelnosti, predvsem glede poklicnega usposabljanja in reform trga dela, z vključitvijo vseh zainteresiranih akterjev; izboljšati državne službe za zaposlovanje ter jim zagotoviti zadosti osebja in sredstev za izvajanje politik.

Nadaljevati potrebne prilagoditve srbskega trgovinskega režima, da bo združljiv z avtonomnimi trgovinskimi ukrepi, pravili STO in prihodnjim stabilizacijsko-pridružitvenim sporazumom.

Črni gori:

Ohranjati makroekonomsko stabilnost. Nadaljevati potrebno davčno prilagajanje in konsolidacijo za zmanjšanje zunanjega neravnovesja.

Izvajati sistem upravljanja javne porabe.

Zagotoviti fleksibilne mehanizme za urejanje cen na trgu dela. Izvajati zakon o zaposlovanju, izboljšati državne službe za zaposlovanje in jim zagotoviti zadosti osebja in sredstev za izvajanje politik.

Dokončati še potrebno sprostitev cen. Z izvajanjem novega sistema za določanje cen elektrike približati cene energije ravni, ki bo omogočala kritje stroškov. Postopoma nadomestiti vse obstoječe subvencije k ceni za revne potrošnike z neposrednimi transferji.

Pospešiti prestrukturiranje državnih podjetij. Dokončati privatizacijo podjetij v družbeni lasti. Sprejeti in izvajati zakon o zavarovalniškem nadzoru.

Razviti stabilen in delujoč trg z zemljišči in nepremičninami. Sprejeti zakon o prostorski ureditvi in zakon o stavbnih zemljiščih ter zagotoviti njuno učinkovito izvajanje.

Nadaljevati potrebne prilagoditve črnogorskega trgovinskega režima, da bo združljiv z avtonomnimi trgovinskimi ukrepi, pravili STO in prihodnjim stabilizacijsko-pridružitvenim sporazumom.

Evropski standardi

Notranji trg

Odstraniti obstoječe in izogibati se novim oviram pri delovanju skupnega trga državne skupnosti. V celotni državni skupnosti domačim in tujim subjektom zagotoviti dostop do trga blaga, storitev, kapitala in oseb. Zagotoviti zakonodajna posvetovanja in uporabljati načelo vzajemnega priznavanja za vse odločitve republik o dostopu na trg.

Prosti pretok blaga

Nadaljevati prizadevanja za prilagajanje predpisov in uredb na področju standardizacije, certificiranja, meroslovja, akreditacije in ugotavljanja skladnosti s pravnim redom EU zaradi ustvarjanja ugodnih pogojev za trgovino. Začeti sprejemati evropske standarde.

Vzpostaviti mehanizme notranjega posvetovanja in obveščanja o novih tehničnih uredbah pred njihovim sprejetjem glede ukrepov, ki bodo vplivali na trgovino.

obeh republikah: Vzpostaviti pravni okvir in upravno usposobljenost za dejavno varstvo potrošnikov v skladu s potrošniško politiko EU.

Prosti pretok kapitala

obeh republikah: Izvajati sistem korespondenčnih računov v komercialnih bankah, da bi zagotovili prost pretok kapitala med republikama.

Carine in obdavčitve

obeh republikah: Nadalje prilagajati carinsko zakonodajo in carinske postopke pravnemu redu EU. Nadaljevati posodabljanje carinskih uprav, da bi zagotovili doseganje visoke stopnje upravne usposobljenosti in boj proti korupciji, čezmejnemu kriminalu in davčnim utajam. Okrepiti upravno sodelovanje in zagotoviti dosledno upoštevanje obveznosti v zvezi z izvajanjem preferenčnih trgovinskih ukrepov (poreklo).

obeh republikah: Še naprej približevati davčno zakonodajo pravnemu redu EU. Izboljšati izvajanje davčne zakonodaje in se pri tem osredotočiti na pobiranje prihodkov ter nadzor, da bi zmanjšali obseg davčnih utaj.

obeh republikah: Spoštovati načela kodeksa ravnanja za obdavčitev ustvarjenega dohodka ter zagotavljati skladnost novih davčnih ukrepov s temi načeli.

Konkurenca

obeh republikah: Vzpostaviti protimonopolne ureditve, ki se bodo uporabljale za vse protikonkurenčne učinke. Zagotoviti upravno usposobljenost za učinkovito in neodvisno izvrševanje teh predpisov.

obeh republikah: Okrepiti točke za usklajevanje državnih pomoči in poskrbeti za popolno preglednost državnih pomoči kot prvi korak k nadzoru državne pomoči.

Javna naročila

Izvajati dosledno in učinkovito ureditev javnih naročil v obeh republikah. Zagotoviti preglednost postopkov, ne glede na vrednost posamezne pogodbe, ter nediskriminacijo med srbskimi in črnogorskimi ponudniki ter ponudniki EU.

Pravo intelektualne lastnine

Nadalje krepiti varstvo pravic intelektualne lastnine s sprejetjem preostalih zakonov in predpisov lokalnih skupnosti. Zagotoviti kazenske določbe in okrepiti usposobljenost za izvajanje in izvrševanje zakonodaje na tem področju, predvsem s strani mejnih služb.

Statistika

obeh republikah: Razviti zanesljivo ekonomsko statistiko. Revidirati in sprejeti glavni načrt za statistiko z namenom okrepiti kakovost in razširiti obseg statistike. Njeno izvajanje uskladiti med republikama in državno skupnostjo. Okrepiti zbiranje in obdelavo kmetijskih statističnih podatkov v skladu s standardi in metodologijo EU; dokončati postopek usklajevanja z nomenklaturo HS 2000/2002. V Srbiji: Sprejeti zakonodajo o statistiki.

Sektorske politike

Industrija ter mala in srednja podjetja (MSP)

obeh republikah: Nadaljevati izvajanje Evropske listine za mala podjetja.

Srbiji: Nadaljevati izvajanje novega sistema za pospešeno registracijo družb in uvesti hitrejše postopke izdajanja dovoljenj. Nadaljevati uvajanje regulativne presoje vpliva. Izboljšati možnosti za spodbujanje podjetništva in zastopanja podjetij. Še naprej razvijati lokalne/regionalne podporne strukture za podjetja (povezana podjetja, inkubatorju, poslovni in tehnološki centri).

Črni gori: Okrepiti novoustanovljeno avtonomno agencijo za spodbujanje naložb. Nadaljevati izvajanje nacionalnega jamstvenega sklada. Izboljšati spodbujanje podjetništva in posvetovanja. Pospešiti prizadevanja za racionalizacijo in pospešitev sistemov izdajanja dovoljenj. Uvesti „postopek tihe odobritve“ izdajanja dovoljenj in registracije. Začeti uvajati postopek regulativne presoje vpliva. Izboljšati dostop do financ in razvijati podporne strukture za podjetja (povezana podjetja, inkubatorji, poslovni in tehnološki centri).

Kmetijstvo in ribištvo

V Srbiji: Nadalje krepiti upravno usposobljenost za oblikovanje in izvajanje politike. Sprejeti in začeti izvajati zakonodajo glede varnosti živil ter veterinarsko in fitosanitarno zakonodajo; posodobiti veterinarske, fitosanitarne in sanitarne laboratorije, inšpektorate in nadzor na zunanjih mejah; dokončati uvajanje sistema označevanja in registriranja goveda.

Črni gori: Nadalje krepiti upravno usposobljenost za oblikovanje in izvajanje politike. Izvajati zakon o veterinarskih zadevah (vključno z ribiškimi proizvodi) in ustanoviti veterinarske in fitosanitarne laboratorije; okrepiti nadzor. Pospešiti prizadevanja za prilagajanje zakonodaje o veterinarskih fitosanitarnih zadevah pravnemu redu EU. Prilagoditi sistem označevanja živali in registriranja goveda zahtevam EU.

Okolje

Srbiji: Zakonodajo še naprej približevati zakonodaji in standardom EU (onesnaženost zraka, upravljanje z odpadki, varstvo narave); sprejeti in začeti izvajati nacionalno strategijo za varstvo okolja. Sprejeti in začeti izvajati načrtovano strategijo za trajnostni razvoj. Okrepiti upravno usposobljenost, predvsem institucij in organov, pristojnih za načrtovanje, izdajanje dovoljenj, inšpekcije in spremljanje kot tudi vodenje projektov. Pripraviti večletni načrt za financiranje naložb. Izvajati sprejeto zakonodajo, predvsem glede okoljske presoje in industrijskega onesnaževanja. Začeti graditi infrastrukturo za obdelavo in varno odlaganje nevarnih odpadkov.

Črni gori: Zakonodajo še naprej približevati zakonodaji in standardom EU, predvsem okvirno okoljevarstveno zakonodajo. Izvajati in uveljavljati sprejeto zakonodajo. Razviti splošno strategijo varstva okolja (voda, odpadki, zrak). Sprejeti načrt za urejanje prostora. Sprejeti strategijo trajnostnega razvoja in sektorske strategije (integrirano upravljanje obalnega območja, biotska raznovrstnost, spremembe podnebja). Okrepiti upravno usposobljenost.

Prometna politika

Zaključiti program in nadaljevati prilagajanje zakonodaje na področju letalstva pravnemu redu EU glede Skupnega evropskega zračnega prostora (ECAA).

Izvajati Memorandum o soglasju o razvoju ključnega regionalnega prometnega omrežja v jugovzhodni Evropi, vključno s Prometnim observatorijem.

Srbiji: Sprejeti in izvajati nacionalno prometno strategijo (cestni, železniški, zračni promet, promet po plovnih poteh), s poudarkom na gospodarski sposobnosti preživetja tega sektorja. Izvajati zakon o prevozu v železniškem prometu. Zaključiti glavni načrt za storitve celinske plovbe.

Črni gori: Izvajati zakon o prevozih v cestnem prometu (vključno z vzpostavitvijo ustreznih struktur za izvajanje). Zagotoviti zadostna sredstva za vzdrževanje prometne infrastrukture in institucij.

Energetika

Začeti izvajati obveznosti, prevzete v okviru Pogodbe o Energetski skupnosti.

Srbiji: Dosledno izvajati energetski zakon, ki zagotavlja tudi nemoteno delovanje neodvisne regulativne agencije za energetiko; nadaljevati okoljske preglede energetskih objektov in se spoprijeti s problematiko najhujših onesnaževalcev. Zagotoviti razčlenitev z namenom izvedbe prestrukturiranja in privatizacije. Okrepiti potrebne upravne strukture. Doseči nadaljnji napredek pri oblikovanju regionalnega trga z energijo (med drugim z izboljšano medsebojno povezanostjo).

Črni gori: Dokončati in izvajati strategijo za razvoj energetike, ki bo vključevala strategijo za energetsko učinkovitost. Okrepiti upravno usposobljenost Ministrstva za gospodarstvo na področju energetike; razčleniti in prestrukturirati javno službo na področju oskrbe z električno energijo. Okrepiti regulativni organ za energetiko. Dokončati prestrukturiranje in liberalizacijo notranjega energetskega trga; privatizirati in/ali omogočiti oblikovanje javnih/zasebnih partnerstev v sektorju.

Informacijska družba in mediji

Srbiji: Zagotoviti liberalizacijo sektorja elektronskih komunikacij, neodvisnost in učinkovito delovanje regulativnih organov ter sprejetje in uporabo potrebnih zakonov in politik za ta sektor.

Črni gori: Okrepiti Agencijo za telekomunikacije in tako spodbujati konkurenco na trgu, zlasti z uvedbo potrebnih ukrepov za varstvo konkurence in določitvijo pogojev za cene medsebojnega povezovanja.

Finančni nadzor

Razviti strategijo javnega notranjega finančnega nadzora.

Pravica, svoboda in varnost

Vizumi, nadzor meje, azil in migracije

Izdelati pristop na ravni državne skupnosti glede integriranega upravljanja meje in zagotoviti dosledno izvajanje v skladu z Memorandumom o soglasju na ravni republik. Po Ohridski regionalni konferenci o obmejni varnosti in upravljanju mej, ki je potekala maja 2003, izvajati kratkoročne ukrepe, ki jih je sprejela vlada.

Srbiji: Sprejeti konkretne ukrepe za izvajanje najboljših praks glede obmejne policije; nemudoma nadaljevati demilitarizacijo nadzora meje s sodelovanjem organov državne skupnosti.

Črni gori: Nadalje krepiti civilni nadzor mej (vključno z usposabljanjem ter z opremo, ki je združljiva s standardi EU).

V skladu z Ustavno listino na ravni državne skupnosti razviti pristop k vprašanjem, ki so povezana z vizumi, azilom in migracijami, predvsem s popolno uskladitvijo vizumskih ureditev, ki se uporabljajo v republikah. Vzpostaviti mehanizme za spremljanje doslednega izvajanja teh politik na ravni republik.

Sprejeti zakone o azilu v obeh republikah in nadaljevati sklepanje in izvajanje sporazumov o ponovnem sprejemu. V Srbiji: Povečati zmogljivost in infrastrukturo sprejemnih centrov za prosilce za azil in begunce. V Črni gori: Izvesti izgradnjo načrtovanih sprejemnih centrov za prosilce za azil in begunce.

Pranje denarja

obeh republikah: Zagotoviti učinkovito izvajanje zakonodaje proti pranju denarja in okrepiti finančne obveščevalne enote.

Droge

obeh republikah: Povečati sposobnost za boj proti prometu s prepovedanimi drogami ter razviti in začeti izvajati nacionalno strategijo na področju drog v skladu s strategijo EU na področju drog.

Policija

Izvajati dogovorjene institucionalne okvire za sodelovanje sodstva in organov kazenskega pregona med republikama, predvsem z doslednim izvajanjem Memoranduma o soglasju, ki ga je podpisalo za to pristojno Ministrstvo za pravosodje in notranje zadeve.

V Srbiji: Izvajati zakon o policiji, da bi se zagotovila strokovnost in odgovornost.

Črni gori: Izvajati zakon o policiji in agenciji za nacionalno varnost, da se zagotovi njuna strokovnost in odgovornost.

Boj proti organiziranemu kriminalu in terorizmu

Vzpostaviti učinkovite institucionalne mehanizme za medsebojno sodelovanje agencij znotraj republik in formalizirati sodelovanje med njimi.

obeh republikah: Sprejeti zakonodajo in razviti zmogljivost za zaseg premoženja. Okrepiti obveščevalno dejavnost v zvezi s kaznivimi dejanji. Sprejeti zakonodajo o varstvu osebnih podatkov in ustrezno ukrepati v zvezi s pripravo na sklenitev sporazuma o sodelovanju z Europolom. Okrepiti boj proti trgovini z ljudmi, vključno z zagotavljanjem zadovoljive pomoči ter zaščite za žrtve.

Razširiti učinkovito mednarodno sodelovanje in izvajati ustrezne mednarodne konvencije o boju proti terorizmu; izboljšati sodelovanje in izmenjavo informacij med vsemi vejami varnostnih služb in z drugimi državami; preprečevati financiranje in pripravo terorističnih dejanj.

SREDNJEROČNE PREDNOSTNE NALOGE

Politične zahteve

Demokracija in pravna država

Javna uprava

Nadalje krepiti oddelke za evropske zadeve na resornih ministrstvih ter tudi mehanizme sodelovanja z uradi za evropske zadeve.

Srbiji: Še naprej polno izvajati zakone o javnih uslužbencih ter o javni upravi. Izvajati ukrepe za razvoj kadrov v javni upravi. Okrepiti usposobljenost javne uprave (oblikovanje politike in medresorska koordinacija) na vladni in lokalni ravni; vzpostaviti centraliziran sistem za izplačevanje plač. Okrepiti proces oblikovanja gospodarske politike. Sprejeti in izvajati reformo za decentralizacijo in zagotoviti sposobnost za preživetje lokalnih vladnih ustanov.

Črni gori: Zagotoviti usposobljenost Urada za upravljanje s človeškimi viri. Okrepiti proces oblikovanja politike. Izvajati reformo za decentralizacijo.

Obrambna reforma

Nadaljevati proces prestrukturiranja oboroženih sil, vključno s potrebnim zmanjšanjem vojaških zmogljivosti (ob upoštevanju socialnih učinkov) in privatizirati vojaške ustanove in obrambno industrijo ter povečati preglednost in civilni nadzor.

Pravosodni sistem

Srbiji: Sprejeti nacionalno strategijo za reformo pravosodja, ki naj ji sledi akcijski načrt, zlasti glede imenovanja ter preskusne dobe sodnikov in avtonomnosti tožilstev. Vzpostaviti in izvajati informacijsko mrežo za tožilce na vseh ravneh; zagotoviti izvrševanje sodnih odločb. Še naprej krepiti usposobljenost za sojenje vojnim zločincem doma in v popolni skladnosti z mednarodnimi obveznostmi glede sodelovanja z MKSJ.

V Črni gori: Zagotoviti ustrezno delovanje Pravosodnega centra za usposabljanje. Izvajati informacijsko strategijo za pravosodje.

Protikorupcijksa politika

Zagotoviti popolno spoštovanje Konvencije Združenih narodov o boju proti korupciji.

Človekove pravice in zaščita manjšin

Izvajati protidiskriminacijsko zakonodajo.

Zagotoviti vključenost invalidnih otrok in otrok manjšin v redno šolanje; reformirati sistem vzgoje.

Še naprej spodbujati vključevanje manjšin in dobre medsebojne odnose med etničnimi skupinami.

Regionalna vprašanja in mednarodne obveznosti

Olajšati vključevanje beguncev, ki se ne odločijo za vrnitev. V Srbiji: Sprejeti novo zakonodajo o beguncih; nadaljevati izvajanje državne strategije. V Črni gori: Izvajati nacionalno strategijo o beguncih kot del celovite strategije o socialni vključenosti in socialni integraciji.

Gospodarske zahteve

Srbiji:

Nadaljevati trajnostne makroekonomske politike; nadaljevati davčno prilagajanje in konsolidacijo za nadaljnje zmanjšanje zunanjega neravnovesja in obvladovanje inflacijskega pritiska. Prednostno razvrstiti javno porabo v okviru letnega in srednjeročnega načrtovanja proračuna; zlasti zmanjšati kvazi-davčne izgube podjetij v državni in družbeni lasti. Nadaljevati zmerno politiko plač. Nadaljevati prizadevanja za reformo pokojninskega sistema in sistema zdravstvenega zavarovanja.

Izboljšati proračunski postopek in finančno poslovanje; okrepiti razvijanje usposobljenosti za pripravo ter izvrševanje proračuna, da bi omogočili določanje prednostnih nalog. Izboljšati finančno poslovanje na centralni in lokalni ravni.

Vzpostaviti učinkovite postopke za odkrivanje, obravnavo in spremljanje primerov domnevnih goljufij in drugih nepravilnosti, ki zadevajo nacionalna in mednarodna sredstva.

Nadaljevati proces privatizacije velikih podjetij v družbeni in državni lasti in, kjer je potrebno, javnih gospodarskih družb za povečanje deleža zasebnega sektorja v gospodarstvu.

Okrepiti poslovno okolje za spodbujanje razvoja zasebnega sektorja ter zaposlovanja, za katerega so značilni konkurenčni trgi, enake možnosti vseh udeležencev in dostop do sredstev zahvaljujoč razvoju finančnega sektorja.

Okrepiti delovanje trga zemljišč/nepremičnin. Sprejeti in izvajati zakonodajo o katastru ter zakonodajo, ki omogoča zasebno lastništvo mestnih zemljišč. Začeti zemljiško reformo ter prestrukturiranje in privatizacijo velikih kmetij.

Nadaljevati potrebne reforme za uskladitev s pravili in obveznostmi STO, da se pospeši proces pristopa k STO.

Pospešiti prizadevanja za zboljšanje sistema izobraževanja, vključno z osnovnošolskim, ter oblikovati sodoben sistem poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Začeti načrtovati in uporabljati celostno politiko na področju raziskav.

Črni gori:

Nadaljevati trajnostne makroekonomske politike; nadaljevati davčno prilagajanje in konsolidacijo za nadaljnje zmanjšanje zunanjega neravnovesja. Prednostno razvrstiti javno porabo v okviru kratko- in srednjeročnega načrtovanja proračuna; zlasti zmanjšati subvencije, transferje in obseg sredstev za plače v državni upravi. Stalno zmanjševati skupno javno porabo kot delež BDP.

Izboljšati proračunski postopek in finančno poslovanje; okrepiti razvijanje usposobljenosti za pripravo ter izvrševanje proračuna, da bi omogočili določanje prednostnih nalog. Izboljšati finančno poslovanje na centralni in lokalni ravni.

Vzpostaviti učinkovite postopke za odkrivanje, obravnavo in spremljanje primerov domnevnih goljufij in drugih nepravilnosti, ki zadevajo nacionalna in mednarodna sredstva.

Okrepiti poslovno okolje za spodbujanje razvoja zasebnega sektorja ter zaposlovanja, za katerega so značilni konkurenčni trgi, enake možnosti vseh udeležencev in dostop do sredstev zahvaljujoč razvoju finančnega sektorja. Poenostaviti sodne postopke o gospodarskih sporih.

Nadaljevati potrebne reforme za uskladitev s pravili in obveznostmi STO, da se pospeši proces pristopa k STO.

Pospešiti prizadevanja za izboljšanje sistema izobraževanja, vključno z osnovnošolskim, ter oblikovati sodoben sistem poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Začeti načrtovati in uporabljati celostno politiko na področju raziskav.

Evropski standardi

Notranji trg

Prosti pretok kapitala

Nadalje liberalizirati kratko- in srednjeročne kapitalske transakcije v obeh republikah.

Prosti pretok blaga

Še naprej razvijati standardizacijo, zlasti s sprejetjem evropskih standardov. Nadaljevati prenos direktiv po novem in globalnem ter starem pristopu. Vzpostaviti strukturo za nadzor trga, ki jo zahteva pravni red EU.

Carine in obdavčitve

Zagotoviti stalno prilagajanje carinske in davčne zakonodaje Srbije in Črne gore pravnemu redu EU in še povečati upravno usposobljenost za izvajanje carinske zakonodaje in za boj proti korupciji, čezmejnemu kriminalu in davčnim utajam.

Izboljšati preglednost in izmenjavo informacij z državami članicami EU za olajšanje izvajanja ukrepov za preprečevanje izogibanja ali utaje davkov.

Statistika

obeh republikah: Razviti zanesljivo ekonomsko statistiko. Razvijati institucionalno usposobljenost za pripravo in objavo osnovnih statističnih podatkov, usklajenih z evropskimi standardi, na področju poslovne statistike, statistike trga dela in nacionalnih računov.

Sektorske politike

Industrija in MSP

V obeh republikah: Izvajati Evropsko listino za mala in srednja podjetja.

Kmetijstvo in ribištvo

Srbiji: Nadalje nadgrajevati upravno usposobljenost za oblikovanje in izvajanje politike. Oblikovati in začeti izvajati politiko razvoja podeželja. Še naprej krepiti veterinarsko, sanitarno in fitosanitarno zakonodajo ter zakonodajo na področju varnosti hrane in nadzora, vključno z laboratoriji za vino. Izboljšati ravnanje z odpadki in zmanjšati kmetijsko onesnaževanje. Okrepiti sisteme kmetijskega trga in trga s hrano, vključno z obvladovanjem kakovosti in analizo nevarnosti in kritičnih kontrolnih točk; zmanjšati politično izkrivljanje kmetijskih trgov in reformirati oddelek za blagovne rezerve. Razširiti označevanje živali in uporabo postopkov registriranja na druge živalske vrste. Pripraviti program za izboljšanje obratov za predelavo hrane, da bodo izpolnjene zahteve EU.

Črni gori: Nadalje nadgrajevati upravno usposobljenost za oblikovanje in izvajanje politike. Oblikovati in začeti izvajati politiko razvoja podeželja. Okrepiti institucionalno usposobljenost na področju varnosti hrane. Pripraviti program za izboljšanje obratov za predelavo hrane, da bodo izpolnjene zahteve EU. Začeti ukrepe za označevanje ovac in koz ter registracijo njihovega gibanja. Začeti ukrepe za učinkovit nadzor domače rastlinske pridelave, zlasti za proizvode s posebnimi zahtevami EU. Sprejeti ukrepe, da se zagotovi približevanje ribiške politike standardom EU, zlasti na področju upravljanja virov, inšpekcije in nadzora ter tržne in strukturne politike.

Okolje

obeh republikah: Nadaljevati izvajanje in uveljavljanje zakonodaje, prilagojene zakonodaji EU. Izvajati zakonodajo o presoji vplivov na okolje. Ratificirati in začeti izvajati Kjotski protokol. Zagotoviti uresničljiv finančni okvir za izvajanje srednje- do dolgoročne politike varstva okolja.

Srbiji: Sprejeti in začeti izvajati strategije glede onesnaženosti zraka, upravljanja z odpadki in varstva narave. Še naprej izvajati nacionalno strategijo za varstvo okolja ter strategijo za varstvo voda. Nadalje krepiti upravno usposobljenost institucij in organov za varovanje okolja. Začeti izvajati večletni načrt financiranja naložb. Zaključiti gradnjo infrastrukture za obdelavo in varno odlaganje nevarnih odpadkov.

Črni gori: Nadaljevati približevanje zakonodaje zakonodaji in standardom EU, predvsem zakonodaje o onesnaževanju zraka, vodi in odpadkih. Začeti izvajati načrt za urejanje prostora in splošno strategijo varstva okolja. Razviti splošno strategijo varstva okolja (voda, odpadki, zrak). Začeti izvajati strategijo trajnostnega razvoja in sektorske strategije (integrirano upravljanje obalnega območja, biotska raznovrstnost, spremembe podnebja). Še naprej krepiti upravno usposobljenost resornih ministrstev in organov, pristojnih za okoljsko načrtovanje, izdajanje dovoljenj, inšpekcije in spremljanje ter tudi vodenje projektov.

Prometna politika

obeh republikah: Okrepiti razvijanje zmogljivosti, vključno s pripravljanjem projektov za večje naložbe. Še naprej zagotavljati zadostna sredstva za vzdrževanje prometne infrastrukture in institucij.

Izvajati mednarodne zaveze v okviru konvencij o mednarodnih pomorskih organizacijah in izboljšati pogoje pomorske varnosti flote v skladu s Pariškim memorandumom o soglasju.

Energetika

obeh republikah: Sprejeti in izvajati dolgoročno strategijo okoljske trajnostne energetske politike.

Nadaljevati izvajanje regionalnih in mednarodnih zavez na tem področju, z namenom oblikovanja konkurenčnega regionalnega energetskega trga.

Informacijska družba in mediji

V obeh republikah: Prenesti in izvajati novi okvir EU za elektronske komunikacije. Zagotoviti neodvisnost, zadostna sredstva in strokovno znanje regulativnih organov. Avdiovizualno zakonodajo začeti prilagajati pravnemu redu EU.

Finančni nadzor

Razviti in izvajati načela decentralizirane upravne odgovornosti in delovanja neodvisne notranje revizije v skladu z mednarodnimi standardi in najboljšimi praksami EU.

Okrepiti izvedbeno sposobnost ter funkcionalno in finančno neodvisnost vrhovne revizijske institucije.

Razviti postopke in upravno usposobljenost za zagotovitev učinkovite zaščite finančnih interesov EU.

Pravica, svoboda in varnost

Vizumi, nadzor meje, azil in migracije

obeh republikah: Razviti tehnično infrastrukturo ter usposobljenost človeških virov za izvajanje politike integriranega sistema upravljanja meja, vključno s krepitvijo mejne policije ter carinskih služb. Z odprtjem novih mejnih prehodov omogočiti lažje prehajanje meje. Okrepiti sodelovanje med republiškimi agencijami za boj proti trgovini z ljudmi.

Policija

V obeh republikah: Nadaljevati s prestrukturiranjem; zagotoviti odgovornost; reformirati izobraževanje policistov; zagotoviti sodelovanje med organi kazenskega pregona.

Boj proti organiziranemu kriminalu in terorizmu

obeh republikah: Razviti učinkovit sistem za zaščito prič, ki bo vključeval tudi regionalne elemente. Okrepiti boj proti gospodarskemu in finančnemu kriminalu (vključno s pranjem in ponarejanjem denarja), goljufijam in korupciji ter izboljšati s tem povezano zakonodajo. Omogočiti namestitev uradnikov za zvezo, dodeljenih s strani držav članic EU v ustrezna državna telesa, ki so povezana z bojem proti organiziranemu kriminalu. Izvajati Palermsko konvencijo o nadnacionalnem organiziranem kriminalu.

Srbiji: Okrepiti usposobljenost Ministrstva za notranje zadeve (predvsem v oddelku za organizirani kriminal). Razviti postopke ter sredstva za izmenjavo obveščevalnih podatkov med agencijami.

Črni gori: V zvezi z organiziranim kriminalom povečati upravno in sodno usposobljenost za izvajanje kazenskega zakonika. Okrepiti oddelek za boj proti organiziranemu kriminalu pri Ministrstvu za notranje zadeve in zagotoviti koordinacijo vseh organov pregona.

KOSOVO,

KAKOR JE OPREDELJENO Z RESOLUCIJO VARNOSTNEGA SVETA ZDRUŽENIH NARODOV 1244 Z DNE 10. JUNIJA 1999

KRATKOROČNE PREDNOSTNE NALOGE

Za zagotovitev varnega, demokratičnega in večetničnega Kosova je treba uresničiti izvajanje standardov za Kosovo, ki jih je sprejel Varnostni svet ZN.

V tem smislu je treba obravnavati naslednje prednostne naloge:

Ključne prednostne naloge

Zagotoviti dosledno spoštovanje pravne države in voditi politiko popolne nesprejemljivosti glede korupcije, organiziranega kriminala in finančnega kriminala.

Zagotoviti demokratično upravljanje javnih storitev in omogočiti njihov dostop vsem prebivalcem na Kosovu ter vzpostaviti strokovno, odgovorno, dostopno, reprezentativno in pregledno javno upravo, v kateri ne bo političnega vmešavanja.

Pospešiti reformo lokalne samouprave in pri tem upoštevati mnenja in interese vseh skupnosti na Kosovu, vključno z dodeljevanjem ustreznih proračunskih virov in izboljšanjem upravne usposobljenosti, da se olajša proces decentralizacije.

Ustvariti okolje, ki bo omogočalo etnično strpnost in trajnostno sožitje etičnih skupin in bo ugodno za povratnike. Zagotoviti spoštovanje, varnost, svobodo gibanja in udeležbo vseh etničnih skupin. Izrecno je treba obsoditi vse oblike sovraštva do manjšin. Strogo je treba preganjati vse vrste kaznivih dejanj med etničnimi skupinami.

Ustvariti pogoje za naložbe, trgovino, zaposlovanje in gospodarsko rast v prid vseh skupnosti.

Zagotoviti polno sodelovanje z Mednarodnim kazenskim sodiščem ZN za nekdanjo Jugoslavijo (MKSJ).

V celoti spoštovati RVSZN 1244 in pospešiti dobro pripravljen dialog z Beogradom. Delovati konstruktivno. Ustvariti potrebne pogoje za lažje sodelovanje kosovskih Srbov v političnem procesu.

Politične zahteve

Demokracija in pravna država

Začasne institucije samouprave

Zagotoviti učinkovito delovanje Skupščine in njenih odborov, vlade in občin ter dosledno spoštovati ustrezne poslovnike ter pravice in interese vseh skupnosti.

Okrepiti nadzor izvršilnih organov Skupščine, kakor tudi njeno odgovornost in preglednost.

Povečati zastopanost manjšin v vseh institucijah in državnih upravah na občinski in državni ravni.

Pripraviti in izvesti popis prebivalstva in prebivališč ob doslednem spoštovanju mednarodnih standardov.

Volitve

Organizirati svobodne, pravične in pregledne volitve. Okrepiti neodvisen in večetničen centralni volilni odbor, pristojen za pravočasno izvedbo volitev 2006.

Zagotoviti ustrezna volišča, varnostne in druge ukrepe za vse etnične skupine, da se jim omogoči uresničitev volilne pravice. Notranje razseljenim osebam in beguncem omogočiti udeležbo na volitvah, kljub omejeni možnosti vrnitve na Kosovo.

Javna uprava

Okrepiti zmogljivost vladnega usklajevanja in natančneje opredeliti odgovornosti državnih in lokalnih organov za zagotovitev skladnega izvajanja politike.

Zagotoviti preglednost postopkov zaposlovanja, premeščanja, ocenjevanja napredovanja, ravnanja in odpuščanja državnih uslužbencev, vključno z uslužbenci Kosovske zaščitne enote (Kosovo Protection Corps – KPC), policije in pravosodnega sistema, ter postopkov finančnega upravljanja.

Izboljšati kakovost in dostopnost do osnovnih javnih storitev vsem skupnostim, med drugim kot prispevek za zmanjšanje povpraševanja po storitvah, ki jih zagotavljajo vzporedne strukture.

Razviti in ohraniti učinkovite institucije za usposabljanje uslužbencev javnih služb, ki so brez političnega vmešavanja. Izboljšati usposabljanje vodilnih kadrov. Razviti Kosovski inštitut za javno upravo, da bo postal organ, sposoben za izvajanje strokovnega usposabljanja vseh državnih uslužbencev.

Sprejeti zakon o obvladovanju izrednih razmer in si še naprej prizadevati za izboljšanje storilnosti, strokovnosti in koordinacije ustreznih kosovskih institucij, vključno s KPC, na področju civilne zaščite.

Pravosodni sistem

Zagotoviti učinkovita in nepristranska sodišča brez političnega vmešavanja.

Zaščititi priče.

Uvesti sistem za avtomatizirano upravljanje sodnih zadev z namenom zmanjšanja zaostankov sodnih postopkov, zlasti v civilnem pravu. Zagotoviti izvrševanje odločb civilnih sodišč.

Še naprej razvijati pravno izobraževanje in usposabljanje, zlasti za sodnike, tožilce in administrativno osebje. Sprejeti in izvajati zakon o Kosovskem inštitutu za pravosodje in ga preoblikovati v trdno institucijo, ki bo pristojna za usposabljanje na področju pravosodja.

Okrepiti občinska sodišča in policijske ukrepe za preprečevanje, kaznovanje in odpravljanje nezakonite zasedbe, uporabe in gradnje nepremičnin.

Okrepiti državno tožilstvo, da bo sposobno ravnati v skladu z načeli avtonomnosti in nepristranskosti.

Razviti sposobnost za prevzem pristojnosti na področju pravosodja in notranjih zadev brez političnega vmešavanja.

Protikorupcijksa politika

Uvesti zakon o preprečevanju korupcije. Ustanoviti protikorupcijsko agencijo. Sprejeti in izvajati protikorupcijski načrt.

Človekove pravice in zaščita manjšin

Zagotoviti trajno neodvisno delovanje in finančno sposobnost nepristranskega urada varuha človekovih pravic in spoštovanje priporočil varuha človekovih pravic.

Olajšati in spodbujati vrnitev beguncev in razseljenih oseb iz vseh skupnosti in dokončati sanacijo objektov, ki so bili poškodovani in uničeni zaradi dogodkov marca 2004, vključno z zgodovinskimi in verskimi objekti.

Okrepiti upravne strukture in mehanizme odgovornosti na Ministrstvu za vračanje beguncev in za zadeve skupnosti. Še naprej razvijati in izvajati skupni strateški okvir za vračanje beguncev in zadeve skupnosti ter razviti mehanizme na občinski ravni za lajšanje trajnostnega vključevanja povratnikov in obstoječih manjšinskih skupnosti.

Sprejeti in uveljaviti učinkovit zakon o uradnih jezikih in vzpostaviti učinkovit mehanizem za spremljanje njegovega izvajanja.

Urediti neuradna naselja. Poiskati trajnostne rešitve za vračanje in vključevanje romskih manjšin, ki živijo v nevarnih življenjskih razmerah v taborih, ter notranje razseljenih ljudi, ki živijo v neuradnih centrih.

Sprejeti zakon o ohranitvi kulturne dediščine in vzpostaviti upravne mehanizme za zagotovitev njegovega izvajanja.

Sprejeti zakone o javni radioteleviziji in proti javnem obrekovanju. Utrditi samourejevalni sistem medijev z vzpostavitvijo neodvisnega odbora za medije, učinkovitim delovanjem sveta za tisk in izvajanjem zakona o tisku.

Vzpostaviti ustrezen pravni okvir za nevladne organizacije in zagotoviti svobodno delovanje znotraj njega.

Dokončati zakonodajo in dejavnosti za zaščito lastninskih pravic, predvsem stanovanjskih pravic; najemniških pravic ter pravic do stanovanjskih in nestanovanjskih nepremičnin, vključno s pravnim okvirom za urejanje gradenj. Uskladiti občinske predpise in vzpostaviti mehanizem za učinkovito reševanje sporov glede poslovne in kmetijske lastnine. Povečati ozaveščenost javnosti o posledicah črnih gradenj.

Razviti in izvajati strategijo, vključno s trajnim nasledstvom stanovanjskega in premoženjskega oddelka, da se bodo uredili še nerešeni zahtevki za stanovanjske nepremičnine.

Zagotoviti učinkovito izvajanje protidiskriminacijskega zakona.

Sprejeti konkretne ukrepe za preprečevanje in kaznovanje vseh oblik nasilja nad ženskami.

Regionalna vprašanja in mednarodne obveznosti

Krepiti regionalno sodelovanje in dobre sosedske odnose.

Skleniti in izvajati sporazume o prosti trgovini v regiji in prisostvovati pri vseh ustreznih pobudah na regionalni ravni, predvsem v okviru Pakta stabilnosti.

Gospodarske zahteve

Zaključiti proces privatizacije v skladu z načrtom Kosovske agencije za privatizacijo (Kosovo Trust Agency).

Dokončati vključevanje podjetij v družbeni lasti, tj. javnih podjetij za električno energijo, železnice ter služb, pristojnih za daljinsko ogrevanje, vodo in odpadke. Izvajati nadaljnje ukrepe prestrukturiranja za izboljšanje njihovega upravljanja, učinkovitosti in finančne vzdržnosti. Še naprej razvijati ureditveni okvir za javna podjetja in okrepiti upravno usposobljenost neodvisnih regulativnih organov.

Okrepiti preglednost in vzdržnost javnih financ. Zagotoviti skladnost proračuna za leto 2006 s konsolidiranim srednjeročnim okvirom izdatkov.

Opredeliti in izvajati makroekonomske in proračunske prednostne naloge v tesnem sodelovanju z MDS.

Okrepiti davčno disciplino in zagotovit boljši nadzor javne porabe. Vzpostaviti učinkovite postopke za odkrivanje, obravnavo in spremljanje primerov domnevnih goljufij in drugih nepravilnosti, ki zadevajo nacionalna in mednarodna sredstva.

Nadaljevati razvoj okvirne trgovinske zakonodaje in politike ter politik, povezanih s trgovino, pri čemer je treba zagotoviti združljivost z EU in STO. Razglasiti in izvajati zakon o dejavnostih zunanje trgovine.

Izboljšati kakovost osnovnošolskega, srednješolskega, visokošolskega, poklicnega in strokovnega izobraževanja.

Evropski standardi

Okrepiti upravno usposobljenost vseh institucij za učinkovito preverjanje skladnosti politik in zakonodaje z zahtevami EU, zlasti s krepitvijo struktur, povezanih z evropskim približevanjem.

Notranji trg

Prosti pretok blaga

Pripraviti potrebno zakonodajo in vzpostaviti infrastrukturo glede standardizacije, certificiranja, meroslovja, akreditacije in ugotavljanja skladnosti in pri tem upoštevati združljivost z regijo.

Uvesti zakon o domači trgovini.

Prosti pretok kapitala

Sprejeti ustrezne smotrne zahteve in okrepiti postopek nadzora v finančnem sektorju.

Carine in obdavčitve

Povečati usposobljenost carinske uprave za boj proti korupciji in čezmejnemu kriminalu. Povečati usposobljenost enote za preiskave kaznivih dejanj.

Upoštevati obveznosti v zvezi z izvajanjem preferenčnih trgovinskih ukrepov (poreklo).

Izboljšati davčni sistem ter izboljšati nadzor in usposobljenost davčne uprave za pobiranje davkov.

Spoštovati načela kodeksa ravnanja za obdavčitev ustvarjenega dohodka ter zagotavljati skladnost novih davčnih ukrepov s temi načeli.

Javna naročila

Sprejeti in učinkovito izvajati revidiran zakon o javnih naročilih, vključno z izvajanjem s tem povezane zakonodaje. Vzpostaviti učinkovite revizijske postopke.

Pravo intelektualne lastnine

Oblikovati in izvajati zakonodajo o varstvu pravic intelektualne, industrijske in poslovne lastnine. Določiti srednjeročno strategijo za izboljšanje uresničevanja teh pravic.

Statistika

Pripraviti prvi sklop zanesljive (narodnogospodarske) računovodske statistike.

Sektorske politike

Industrija in MSP

Sprejeti srednjeročno strategijo o politiki MSP, vključno z vzpostavitvijo agencije za spodbujanje MSP in agencije za spodbujanje naložb. Nadaljevati izvajanje Evropske listine za mala podjetja.

Sprejeti univerzalni okvir za izdelavo finančnih poročil, primeren za okoliščine na Kosovu, pri čemer se uporaba Mednarodnih standardov za poročanje o finančnem položaju ter Mednarodnih računovodskih standardov omeji na podjetja v javnem interesu in v celoti uporablja izjeme, predvidene v četrti in sedmi direktivi o pravu družb.

Kmetijstvo in ribištvo

Oblikovati in začeti izvajati politiko razvoja podeželja.

Nadaljevati prilagajanje zakonodaje veterinarskemu in fitosanitarnnemu pravnemu redu EU.

Prilagoditi sistem označevanja živali in registriranja goveda zahtevam EU.

Okolje

Pripraviti sprejetje in izvajati zakonodajo o presoji vplivov na okolje v skladu s pravnim redom EU.

Pripraviti celovit okoljski akcijski načrt, ki bo zlasti upošteval vprašanja javnega zdravja, z namenom približevanja pravnemu redu EU.

Pripraviti dejavnosti za povečanje ozaveščenosti javnosti in udeležbo civilne družbe pri okoljskih vprašanjih.

Prometna politika

Nadaljevati izvajanje Memoranduma o soglasju o razvoju ključnega regionalnega prometnega omrežja v jugovzhodni Evropi, vključno s Prometnim observatorijem.

Izvajati zakon o prevozih v cestnem prometu. Izvajati zakon o varnosti v cestnem prometu in začeti izvajati ukrepe na tem področju.

Okrepiti zmogljivost na področju prometnega načrtovanja za sprejetje in začetek izvajanja okvira prometne politike, vključno z razvojem multimodalne prometne strategije na državni in lokalni ravni.

Nadaljevati prizadevanja za izboljšanje upravljanja sredstev, ki temelji na podatkih, za vzdrževanje in sanacijo.

Nadaljevati prilagajanje letalske zakonodaje pravnemu redu EU glede Skupnega evropskega zračnega prostora.

Vzpostaviti mesto civilnega upravljavca prištinskega letališča, njegovo osebje ter objekte in naprave, da bi zagotovili zadovoljivo raven varnosti ter dobro in odgovorno upravljanje.

Energetika

Začeti izvajati obveznosti, prevzete v okviru Pogodbe o Energetski skupnosti. Družbi za električno energijo zagotoviti sposobnost za preživetje, predvsem z znatno povečanim pobiranjem prihodkov in izboljšanjem struktur upravljanja.

Informacijska družba in mediji

Sprejeti in začeti izvajati politiko o elektronskem komunikacijskem omrežju in storitvah, namenjenih ustvarjanju stabilnega konkurenčnega okolja, ki bo pritegnilo tuje naložbe.

Finančni nadzor

Razviti strategijo javnega notranjega finančnega nadzora kot osnovo za izpolnjevanje srednjeročnih priporočil na tem področju.

Pravica, svoboda in varnost

Vizumi, nadzor meje, azil in migracije

Okrepiti sodelovanje med agencijami za upravljanje meja/razmejitvenih črt.

Pranje denarja

Zagotoviti finančnemu informativnemu središču učinkovito opravljanje svoje vloge zbiranja in analiziranja podatkov glede pranja denarja.

Droge

Še naprej krepiti zmogljivost oddelka za preiskovanje drog na lokalni ravni.

Policija

Izboljšati učinkovitost kriminalnih preiskav. Sprejeti in izvajati zakonodajo za vzpostavitev kosovske policijske službe in okrepiti njeno usposobljenost za preiskovanje in notranji nadzor. Okrepiti njeno vodenje.

Zagotoviti, da bo akademija za izobraževanje in usposabljanje na področju javne varnosti, ki bo ustanovljena v prihodnosti, neodvisna in strokovna ustanova za usposabljanje.

Boj proti organiziranemu kriminalu in terorizmu

Še naprej krepiti lokalno usposobljenost oddelka za organiziran kriminal v okviru kosovske policijske službe. Izvajati akcijski načrt proti trgovini z ljudmi.

SREDNJEROČNE PREDNOSTNE NALOGE

Politične zahteve

Demokracija in pravna država

Javna uprava

Nadaljevati trajno reformo javne uprave in pri tem upoštevati omejitve proračuna. Izboljšati usposobljenost lokalne uprave za pravično in učinkovito zagotavljanje storitev prebivalcem na svojem območju.

Pravosodni sistem

Opredeliti in konsolidirati celotni pravni okvir, ki spoštuje pravice in interese vseh skupnosti in izhaja iz vseh pravnih virov, ki se trenutno uporabljajo na Kosovu.

Oblikovati in izvajati celovito strategijo za krepitev neodvisnega sodstva ter avtonomnosti sistema sodnega pregona.

Okrepiti upravno usposobljenost in učinkovitost sodstva in vseh organov kazenskega pregona. Zagotoviti celovit in ustaljen sistem pravne pomoči. Razviti mehanizme alternativnega reševanja sporov.

Izboljšati sistem izvrševanja kazenskih sankcij, pri čemer je treba posebno pozornost posvetiti varnosti, nadzoru, upravljanju, poklicnemu usposabljanju, programom za ponovno vključevanje in stanju opreme.

Človekove pravice in zaščita manjšin

Sprejeti zakonodajo in vzpostaviti ter spoštovati mehanizme za varstvo človekovih pravic in pravic manjšin v skladu s priporočili Sveta Evrope.

Zagotoviti trajnostni obstoj etničnih manjšin ter nediskriminatorno udeležbo v družbi, sprejeti konkretne ukrepe za zagotovitev njihove varnosti, svobode gibanja ter pravičnega dostopa do javnih in splošnih storitev in njihove uporabe.

Izvajati zakon o enakosti med spoloma. Zagotoviti vključevanje načela enakosti žensk v vse obstoječe politike in zakonodajo.

Razviti celostno politiko ohranjanja kulturne dediščine. Dejavno spodbujati splošno ozaveščenost o spoštovanju kulturne dediščine.

Zagotoviti, da javna radiotelevizija izpolnjuje svojo vlogo javne službe za vse skupnosti in v njihovih jezikih. Spodbujati radiotelevizijo manjšin in omogočiti trajnost manjšinskih medijev. Zagotoviti enake pogoje delovanja tako za zasebne kot za javne medije.

Zagotoviti, da nudijo kosovska katastrska agencija in občinski katastrski uradi pregleden in nediskriminatoren dostop do zemljiške knjige in da razpolagajo z delujočimi mehanizmi odgovornosti.

Regionalna vprašanja in mednarodne obveznosti

Še naprej krepiti mehanizme regionalnega in mednarodnega sodelovanja na področju kazenskega pregona, vključno s premestitvijo osumljencev in obsojencev ter vzajemno pravno pomočjo med pravosodnimi organi.

Prizadevati si za prihodnji regionalni sporazum o prosti trgovini v jugovzhodni Evropi.

Gospodarske zahteve

Pripraviti temelje za razvoj usposobljenosti za upravljanje posojil in zadolževanja.

Preučiti možne jamstvene mehanizme, da bi pritegnili tuja vlaganja, zlasti s sodelovanjem večstranske agencije za naložbeno zavarovanje.

Razviti prilagodljive socialne politike za spodbujanje zaposlovanja in socialne kohezije, reševanje vprašanja revščine in socialne izključenosti s posebnim poudarkom na zaposlovanju mladih.

Razviti usposobljenost bančnega sektorja tako, da bo zagotavljal konkurenčne bančne storitve in dolgoročno financiranje. Zagotoviti zanesljiv in učinkovit bančni nadzor, nadzor zavarovalnic in pokojninskih zavodov.

Pospešiti oblikovanje srednjeročne razvojne strategije in načrta, povezanega s sektorskimi strategijami, ki upoštevajo zmanjševanje revščine in so skladne s srednjeročnim okvirom izdatkov in programom javnih naložb.

Evropski standardi

Notranji trg

Prosti pretok blaga

Začeti prenos direktiv po novem in globalnem ter starem pristopu.

Še naprej prevzemati evropske standarde.

Oblikovati strukturo za nadzor trga.

Carine in obdavčitve

Še naprej prilagajati davčno in carinsko zakonodajo pravnemu redu EU in nadalje krepiti upravno usposobljenost za izvajanje te zakonodaje in za boj proti korupciji, čezmejnemu kriminalu in davčnim utajam.

Javna naročila

Zagotoviti, da javni naročniki na vseh ravneh učinkovito izvajajo pravila javnega naročanja, vključno z razvojem izvedbenih orodij, zagotavljanjem usposabljanja in krepitvijo upravne usposobljenosti.

Pravo intelektualne lastnine

Še naprej krepiti uveljavljanje pravic intelektualne, industrijske in poslovne lastnine v skladu s srednjeročno strategijo.

Statistika

Povečati prizadevanja za vzpostavitev zanesljivega statističnega sistema.

Sektorske politike

Industrija in MSP

Še naprej izvajati Evropsko listino za mala in srednja podjetja in srednjeročno strategijo za MSP.

Nadaljevati postopno prilagajanje prava družb, vključno s standardi poročanja o finančnem položaju.

Kmetijstvo in ribištvo

Razviti politiko in ureditveni okvir v podporo uresničljivi zemljiški reformi. Podpreti zaščito kmetijskih zemljišč pred nenačrtno urbanizacijo.

Začeti ukrepe za označevanje ovac in koz ter registracijo njihovega gibanja.

Pripraviti program za izboljšanje obratov za predelavo hrane.

Začeti ukrepe za učinkovit nadzor domače rastlinske predelave, zlasti za proizvode s posebnimi zahtevami EU.

Okolje

Sprejeti in izvajati okoljski akcijski načrt z namenom približevanja pravnemu redu EU.

Izvajati in podpreti dejavnosti za povečanje ozaveščenosti javnosti in udeležbo civilne družbe pri okoljskih vprašanjih.

Prometna politika

Nadaljevati izvajanje Memoranduma o soglasju glede razvoja temeljnega regionalnega prometnega omrežja v jugovzhodni Evropi.

Energetika

Razviti zakonodajni in ureditveni okvir za spodbujanje javno-zasebnih partnerstev ter mešanih naložb v energetskem sektorju v skladu s sklepi študije o povečanju naložb.

Informacijska družba in mediji

Izvajati zakonodajo o elektronskem komunikacijskem omrežju in storitvah ter okrepiti položaj neodvisnega regulativnega organa.

Finančni nadzor

Razvijati in izvajati načela decentralizirane upravne odgovornosti in delovanja neodvisne notranje revizije v skladu z mednarodnimi standardi in najboljšimi praksami EU s pomočjo skladne zakonodaje in ustrezne upravne usposobljenosti, vse pa bo usklajevalo Ministrstvo za finance.

Okrepiti izvedbeno sposobnost ter funkcionalno in finančno neodvisnost vrhovne revizijske institucije.

Pravica, svoboda in varnost

Droge

Oblikovati in izvajati učinkovito zakonodajo in strategije proti prometu z drogami in zlorabi drog.

Boj proti organiziranemu kriminalu in terorizmu

Oblikovati in izvajati celovito strategijo za boj proti organiziranemu kriminalu, finančnemu kriminalu in terorizmu. Krepiti lokalno usposobljenost za preiskovanje dejanj organiziranega kriminala. Okrepiti sodno usposobljenost za preganjanje in preiskovanje primerov organiziranega kriminala in finančnega kriminala.

Razviti strategijo zbiranja orožja ter dokončati in izvajati zakonodajo v zvezi z osebnim orožjem.


(1)  UL L 306, 7.12.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 2112/2005 (UL L 344, 27.12.2005, str. 23).

(2)  Ne vključuje Kosova, kakor je opredeljeno z RVSZN 1244.