14.1.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 10/70


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 12. januarja 2006

o vlogi za registracijo v „Register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih oznak“ iz Uredbe Sveta (EGS) št. 2081/92 (Choucroute d’Alsace) [ZGO]

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 5)

(Besedilo v francoskem jeziku je edino verodostojno)

(2006/15/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2081/92 z dne 14. julija 1992 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila (1), in zlasti člena 7(5)(b) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 6(2) Uredbe (EGS) št. 2081/92 je bila vloga Francije za registracijo imena „Choucroute d’Alsace“ objavljena v Uradnem listu Evropske unije  (2).

(2)

Nemčija je v skladu s členom 7(1) Uredbe (EGS) št. 2081/92 registraciji ugovarjala. Ugovor zadeva neupoštevanje pogojev iz člena 2 navedene uredbe, možno škodo glede obstoja proizvoda, ki je legalno na trgu najmanj pet let pred datumom objave, določenim v členu 6(2) navedene uredbe, in generični značaj imena, za katerega se zahteva registracija.

(3)

Ugovor se je sprejel kot sprejemljiv v smislu člena 7(4) Uredbe (EGS) št. 2081/92 in Komisija je s pismom z dne 12. novembra 2004 pozvala Francijo in Nemčijo k iskanju medsebojnega dogovora v skladu z njunimi notranjimi postopki in členom 7(5) navedene uredbe. Vendar ti državi članici v roku treh mesecev nista sklenili nobenega dogovora, zato je morala Komisija sprejeti odločbo.

(4)

Glede neupoštevanja pogojev iz člena 2 uredbe (EGS) št. 2081/92 ugovor zanika, da bi določena kakovost nastala zaradi elementov, domnevno tipičnih za Alzacijo, namreč zrelost zelja, ki se pripisuje podnebju in značilnosti alzaških tal, način naravne fermentacije in strokovno znanje družinskih obrtnih podjetij. Kar zadeva tip tal, so v vlogi za registracijo opisana kot globoka, bogata in suha. Podnebje v območju proizvodnje je polkontinentalno, za kar so značilna vroča poletja in pozna jesen, v kateri se izmenjujejo sončni dnevi in sveže noči. Vendar take podnebne in talne okoliščine obstajajo tudi v drugih regijah, kjer se goji zelje, torej po členu 2(2)(b) niso tipične. Glede fermentacije specifikacije ne prinašajo elementov, ki bi omogočali, da bi jo opredelili kot „naravno“ in jo dodelili edino v Alzacijo. Ti elementi torej ne opredeljujejo določene kakovosti ali posebne značilnosti kislega zelja.

(5)

Kar zadeva sloves imena „Choucroute d’Alsace“, se dokazni elementi, prisotni v vlogi za registracijo, v osnovi nanašajo na že pripravljen obrok kislega zelja. Ti elementi se torej nanašajo na kuhan obrok, ki je proizvod izven območja uporabe Uredbe (EGS) št. 2081/92. Kar zadeva sloves surovega kislega zelja, vsebina specifikacije in dokazila ne omogočajo določitve posebnosti kislega zelja, ki bi bila neodvisna od slovesa, ki ga ima kislo zelje kot že pripravljen obrok.

(6)

Na podlagi teh elementov ime ne izpolnjuje pogojev iz člena 2(2)(b) Uredbe (EGS) št. 2081/92. Posledično ni treba preiskati, ali ima ime „Choucroute d’Alsace“ generični značaj po merilih iz člena 3(1) Uredbe (EGS) št. 2081/92.

(7)

Zato se ime „Choucroute d’Alsace“ ne vpiše v „Register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih oznak“.

(8)

Ukrep, predvideni s to uredbo, je v skladu z mnenjem Odbora za predpisovanje geografskih oznak in zaščitenih označb porekla –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Ime „Choucroute d’Alsace“ ni vpisano v „Register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih oznak“ iz Uredbe (EGS) št. 2081/92.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na Francosko republiko.

V Bruslju, 12. januarja 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 208, 24.7.1992, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

(2)  UL C 206, 2.9.2003, str. 2.