13.7.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 193/1


DOKONČNO SPREJETJE

spremembe proračuna št. 2 Evropske unije za proračunsko leto 2006

(2006/465/ES, Euratom)

PREDSEDNIK EVROPSKEGA PARLAMENTA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, zlasti člena 272(4) in predzadnjega pododstavka tega člena,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo, zlasti člena 177,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o Finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (1), in zlasti členov 37 in 38 te uredbe,

ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2006, kakor je bil dokončno sprejet 15. decembra 2005 (2),

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 6. maja 1999 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in izboljšanju proračunskega postopka (3),

ob upoštevanju Predhodnega predloga spremembe proračuna Evropske unije št. 2/2006 za proračunsko leto 2006, ki ga je Komisija predložila 12. aprila 2006,

ob upoštevanju Predloga spremembe proračuna št. 2/2006, ki ga je Svet pripravil 21. aprila 2006,

ob upoštevanju člena 69 in priloge IV poslovnika,

ob upoštevanju resolucije, ki jo je Evropski parlament sprejel 18. maja 2006,

ker je postopek, določen v členu 272 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in členu 177 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo, s tem zaključen

RAZGLAŠA:

Edini člen

Sprememba proračuna št. 2 Evropske unije za proračunsko leto 2006 je dokončno sprejeta.

V Strasbourgu, 18. maja 2006

Predsednik

J. BORRELL FONTELLES


(1)  UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(2)  UL L 78, 15.3.2006, str. 1.

(3)  UL C 172, 18.6.1999, str. 1. Sporazum, kakor je bil nazadnje spremenjen s sklepom 2005/708/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 269, 14.10.2005, str. 24).


DOKONČNO SPREJETJE SPREMEMBE PRORAČUNA št. 2 EVROPSKE UNIJE ZA PRORAČUNSKO LETO 2006

VSEBINA

SPLOŠNO STANJE PRIHODKOV

A. Financiranje splošnega proračuna

B. Splošni izkaz prihodkov po proračunskih postavkah


A. UVOD IN FINANCIRANJE SPLOŠNEGA PRORAČUNA

Odobritve, ki jih je treba kriti v proračunskem letu 2006 v skladu s členom 1 Sklepa Sveta 2000/597/ES, Euratom z dne 29. septembra 2000 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti

ODHODKI

Opis

Proračun 2006 (1)

Proračun 2005 (2)

Sprememba (v %)

1. Kmetijstvo

50 991 020 000

48 464 850 000

+5,21

2. Strukturni ukrepi

35 639 599 237

32 396 027 704

+10,01

3. Notranje politike

8 904 016 732

8 016 662 269

+11,07

4. Zunanji ukrepi

5 369 049 920

5 476 162 603

–1,96

5. Uprava

6 656 369 817

6 292 367 368

+5,78

6. Rezerve

458 000 000

446 000 000

+2,69

7. Predpristopna pomoč

2 984 409 038

3 286 990 000

–9,21

8. Nadomestila

1 073 500 332

1 304 988 996

–17,74

Skupni odhodki (3)

112 075 965 076

105 684 048 940

+6,05


PRIHODKI

Opis

Proračun 2006 (4)

Proračun 2005 (5)

Sprememba (v %)

Razni prihodki (naslovi 4 do 9)

1 297 689 094

1 585 916 305

–18,17

Presežek, na voljo iz preteklega proračunskega leta (poglavje 3 0, člen 3 0 0)

2 410 079 591

2 736 707 563

–11,94

Presežek lastnih sredstev zaradi prerazporeditve iz poglavij Jamstvenega oddelka EKUJS (poglavje 3 0, člen 3 0 1)

p.m.

p.m.

 

Presežek lastnih sredstev zaradi vračila presežka iz Jamstvenega sklada za zunanje ukrepe (poglavje 3 0, člen 3 0 2)

p.m.

525 961 402

 

Saldo lastnih sredstev, ki izhajajo iz lastnih sredstev na podlagi DDV in BNP/BND za pretekla leta (poglavji 3 1 in 3 2)

p.m.

2 451 315 772

 

Skupni prihodki za naslove 3 do 9

3 707 768 685

7 299 901 042

–49,21

Neto zneski carin, kmetijskih dajatev in prelevmanov za sladkor (poglavja 1 0, 1 1 in 1 2)

14 225 100 000

13 944 000 000

+2,02

Lastna sredstva iz DDV po enotni stopnji (tabeli 1 in 2, poglavje 1 3)

15 884 321 797

15 556 051 275

+2,11

Preostanek, ki se financira iz dodatnih sredstev (lastna sredstva iz BND, tabeli 3 in 4, poglavje 1 4)

78 258 774 594

68 884 096 623

+13,61

Odobritve, ki se krijejo iz lastnih sredstev, navedenih v členu 2 Sklepa 2000/597/ES, Euratom (6)

108 368 196 391

98 384 147 898

+10,15

Skupni prihodki (7)

112 075 965 076

105 684 048 940

+6,05


TABELA 1

Izračun omejitve usklajenih osnov davka na dodano vrednost (DDV) v skladu s členom 2(1)(c) Sklepa 2000/597/ES, Euratom

Država članica

1 % nelimitirane osnove za DDV

1 % bruto nacionalnega dohodka

Stopnja limitiranja (v %)

1 % bruto nacionalnega dohodka, pomnožen s stopnjo limitiranja

1 % limitirane osnove za DDV (8)

Države članice, katerih osnova za DDV je limitirana

 

(1)

(2)

(4)

(5)

(6)

(7)

Belgija

1 310 215 000

3 128 969 000

50

1 564 484 500

1 310 215 000

 

Češka republika

602 106 000

994 862 000

50

497 431 000

497 431 000

Češka republika

Danska

819 859 000

2 099 021 000

50

1 049 510 500

819 859 000

 

Nemčija

9 799 832 000

22 810 270 000

50

11 405 135 000

9 799 832 000

 

Estonija

55 930 000

98 555 000

50

49 277 500

49 277 500

Estonija

Grčija

1 072 870 000

1 893 940 000

50

946 970 000

946 970 000

Grčija

Španija

5 426 125 000

9 003 310 000

50

4 501 655 000

4 501 655 000

Španija

Francija

8 370 700 000

17 612 620 000

50

8 806 310 000

8 370 700 000

 

Irska

789 535 000

1 416 737 000

50

708 368 500

708 368 500

Irska

Italija

6 337 513 000

14 454 499 000

50

7 227 249 500

6 337 513 000

 

Ciper

108 709 000

135 816 000

50

67 908 000

67 908 000

Ciper

Latvija

57 459 000

129 939 000

50

64 969 500

57 459 000

 

Litva

132 640 000

210 135 000

50

105 067 500

105 067 500

Litva

Luksemburg

170 252 000

256 440 000

50

128 220 000

128 220 000

Luksemburg

Madžarska

404 168 000

906 498 000

50

453 249 000

404 168 000

 

Malta

35 810 000

45 841 000

50

22 920 500

22 920 500

Malta

Nizozemska

2 359 925 000

4 865 105 000

50

2 432 552 500

2 359 925 000

 

Avstrija

1 084 190 000

2 479 885 000

50

1 239 942 500

1 084 190 000

 

Poljska

1 325 076 000

2 398 275 000

50

1 199 137 500

1 199 137 500

Poljska

Portugalska

941 550 000

1 429 050 000

50

714 525 000

714 525 000

Portugalska

Slovenija

158 752 000

292 944 000

50

146 472 000

146 472 000

Slovenija

Slovaška

165 376 000

394 000 000

50

197 000 000

165 376 000

 

Finska

699 620 000

1 613 560 000

50

806 780 000

699 620 000

 

Švedska

1 268 455 000

3 078 609 000

50

1 539 304 500

1 268 455 000

 

Združeno kraljestvo

9 765 154 000

19 112 000 000

50

9 556 000 000

9 556 000 000

Združeno kraljestvo

Skupaj

53 261 821 000

110 860 880 000

 

55 430 440 000

51 321 264 500

 


Izračun enotnega deleža za prevzete obveznosti iz lastnih sredstev DDV (člen 2(4) Sklepa 2000/597/ES, Euratom):

Enotna stopnja (v %) = najvišja vpoklicna stopnja za prevzete obveznosti – zamrznjena stopnja

A.

Najvišja vpoklicna stopnja je za leto 2006 določena na 0,50 %.

B.

Določitev stopnje, zamrznjene s popravkom proračunskih neravnovesij, odobrenim Združenemu kraljestvu (člen 2(4)(b) Sklepa 2000/597/ES, Euratom):
(1)   

Izračun teoretičnega deleža držav z omejenim finančnim bremenom

V skladu s členom 5(1) Sklepa 2000/597/ES, Euratom je finančni prispevek Nemčije (D), Nizozemske (NL), Avstrije (A) in Švedske (S) omejen na eno četrtino njihovega običajnega prispevka.

Formula za državo z omejenim finančnim bremenom, npr. za Nemčijo:

Teoretični prispevek iz DDV Nemčije = [limitirana osnova za DDV Nemčije / (limitirana osnova za DDV EU – limitirana osnova za DDV Združenega kraljestva (UK))] × 1/4 × popravek za Združeno kraljestvo

Primer: Nemčija:

Teoretični prispevek iz DDV Nemčije = 9 799 832 000 / (51 321 264 500 – 9 556 000 000) × 1/4 × 5 685 342 107 = 333 503 200

(2)   

Izračun zamrznjene stopnje

Zamrznjena stopnja = [popravek UK – teoretični prispevki iz DDV (D + NL + A + S)] / [limitirana osnova za DDV EU – limitirane osnove za DDV (UK+ D + NL + A + S)]

Zamrznjena stopnja = 5 685 342 107 – (333 503 200 + 80 311 840 + 36 896 636 + 43 167 455)] / [51 321 264 500 – (9 556 000 000 + 9 799 832 000 + 2 359 925 000 + 1 084 190 000 + 1 268 455 000)]

Zamrznjena stopnja = 0,190492392346244 %

Enotna stopnja

0,5 % – 0,190492392346244 % = 0,309507607653756 %


TABELA 2

Razčlenitev lastnih sredstev iz DDV v skladu s členom 2(1)(c) Sklepa 2000/597/ES, Euratom (poglavje 1 3)

Država članica

1 % limitirane osnove za DDV

Najvišji delež DDV za prevzete obveznosti (v %)

Enotna stopnja lastnih sredstev iz DDV (v %)

Lastna sredstva iz DDV po enotni stopnji

 

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) × (3)

Belgija

1 310 215 000

0,50

0,309507608

405 521 510

Češka republika

497 431 000

0,50

0,309507608

153 958 679

Danska

819 859 000

0,50

0,309507608

253 752 598

Nemčija

9 799 832 000

0,50

0,309507608

3 033 122 558

Estonija

49 277 500

0,50

0,309507608

15 251 761

Grčija

946 970 000

0,50

0,309507608

293 094 419

Španija

4 501 655 000

0,50

0,309507608

1 393 296 470

Francija

8 370 700 000

0,50

0,309507608

2 590 795 331

Irska

708 368 500

0,50

0,309507608

219 245 440

Italija

6 337 513 000

0,50

0,309507608

1 961 508 487

Ciper

67 908 000

0,50

0,309507608

21 018 043

Latvija

57 459 000

0,50

0,309507608

17 783 998

Litva

105 067 500

0,50

0,309507608

32 519 191

Luksemburg

128 220 000

0,50

0,309507608

39 685 065

Madžarska

404 168 000

0,50

0,309507608

125 093 071

Malta

22 920 500

0,50

0,309507608

7 094 069

Nizozemska

2 359 925 000

0,50

0,309507608

730 414 741

Avstrija

1 084 190 000

0,50

0,309507608

335 565 053

Poljska

1 199 137 500

0,50

0,309507608

371 142 179

Portugalska

714 525 000

0,50

0,309507608

221 150 923

Slovenija

146 472 000

0,50

0,309507608

45 334 198

Slovaška

165 376 000

0,50

0,309507608

51 185 130

Finska

699 620 000

0,50

0,309507608

216 537 712

Švedska

1 268 455 000

0,50

0,309507608

392 596 472

Združeno kraljestvo

9 556 000 000

0,50

0,309507608

2 957 654 699

Skupaj

51 321 264 500

 

 

15 884 321 797


TABELA 3

Določitev enotne stopnje in razčlenitve sredstev iz bruto nacionalnega dohodka (BND) v skladu s členom 2(1)(d) Sklepa 2000/597/ES, Euratom (poglavje 1 4)

Država članica

1 % bruto nacionalnega dohodka

Enotna stopnja lastnih sredstev iz „dodatne osnove“

Lastna sredstva iz „dodatne osnove po enotni stopnji“

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgija

3 128 969 000

 

2 208 797 907

Češka republika

994 862 000

 

702 291 746

Danska

2 099 021 000

 

1 481 738 295

Nemčija

22 810 270 000

 

16 102 197 444

Estonija

98 555 000

 

69 571 823

Grčija

1 893 940 000

 

1 336 967 770

Španija

9 003 310 000

 

6 355 605 403

Francija

17 612 620 000

 

12 433 078 815

Irska

1 416 737 000

 

1 000 101 222

Italija

14 454 499 000

 

10 203 701 965

Ciper

135 816 000

 

95 875 062

Latvija

129 939 000

0,7059188 (9)

91 726 377

Litva

210 135 000

 

148 338 238

Luksemburg

256 440 000

 

181 025 806

Madžarska

906 498 000

 

639 913 941

Malta

45 841 000

 

32 360 022

Nizozemska

4 865 105 000

 

3 434 368 874

Avstrija

2 479 885 000

 

1 750 597 336

Poljska

2 398 275 000

 

1 692 987 307

Portugalska

1 429 050 000

 

1 008 793 199

Slovenija

292 944 000

 

206 794 664

Slovaška

394 000 000

 

278 131 990

Finska

1 613 560 000

 

1 139 042 269

Švedska

3 078 609 000

 

2 173 247 838

Združeno kraljestvo

19 112 000 000

 

13 491 519 281

Skupaj

110 860 880 000

 

78 258 774 594


TABELA 4

Lastna sredstva iz BND – Financiranje rezerv (člena 2(1)(d) in 6 Sklepa 2000/597/ES, Euratom) (poglavje 1 4)

Država članica

Rezerva za posojila in jamstva za posojila

Rezerva za pomoč v nujnih primerih

Lastna sredstva iz BND, brez rezerv

Lastna sredstva iz BND po enotni stopnji

 

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (2) + (3)

Belgija

6 463 361

6 463 361

2 195 871 185

2 208 797 907

Češka republika

2 055 039

2 055 039

698 181 668

702 291 746

Danska

4 335 847

4 335 847

1 473 066 601

1 481 738 295

Nemčija

47 118 080

47 118 080

16 007 961 284

16 102 197 444

Estonija

203 580

203 580

69 164 663

69 571 823

Grčija

3 912 221

3 912 221

1 329 143 328

1 336 967 770

Španija

18 597 705

18 597 705

6 318 409 993

6 355 605 403

Francija

36 381 544

36 381 544

12 360 315 727

12 433 078 815

Irska

2 926 486

2 926 486

994 248 250

1 000 101 222

Italija

29 857 965

29 857 965

10 143 986 035

10 203 701 965

Ciper

280 549

280 549

95 313 964

95 875 062

Latvija

268 409

268 409

91 189 559

91 726 377

Litva

434 066

434 066

147 470 106

148 338 238

Luksemburg

529 716

529 716

179 966 374

181 025 806

Madžarska

1 872 509

1 872 509

636 168 923

639 913 941

Malta

94 692

94 692

32 170 638

32 360 022

Nizozemska

10 049 614

10 049 614

3 414 269 646

3 434 368 874

Avstrija

5 122 579

5 122 579

1 740 352 178

1 750 597 336

Poljska

4 954 002

4 954 002

1 683 079 303

1 692 987 307

Portugalska

2 951 920

2 951 920

1 002 889 359

1 008 793 199

Slovenija

605 120

605 120

205 584 424

206 794 664

Slovaška

813 867

813 867

276 504 256

278 131 990

Finska

3 333 053

3 333 053

1 132 376 163

1 139 042 269

Švedska

6 359 335

6 359 335

2 160 529 168

2 173 247 838

Združeno kraljestvo

39 478 741

39 478 741

13 412 561 799

13 491 519 281

Skupaj

229 000 000

229 000 000

77 800 774 594

78 258 774 594

Odstotek 1 % BND

0,0021

0,0021

0,7018

0,7059


TABELA 5

Popravek proračunskih neravnovesij za Združeno kraljestvo za leto 2005 v skladu s členom 4 Sklepa 2000/597/ES, Euratom (poglavje 1 5)

Opis

Koeficient (10) (v %)

Znesek

1. Delež Združenega kraljestva (v %) v skupnem znesku teoretičnih neomejenih osnov za DDV

17,8134

 

2. Delež Združenega kraljestva (v %) v skupnem znesku dodeljenih odhodkov, prilagojenih za PAE

7,1843

 

3. (1) – (2)

10,6290

 

4. Skupni razporejeni izdatki

 

93 429 615 393

5. Predpristopni odhodki (pre-accession expenditure – PAE) (11)

 

1 755 539 532

6. Dodeljeni odhodki skupaj, prilagojeni za PAE = (4) – (5)

 

91 674 075 861

7. Prvotni znesek popravka za Združeno kraljestvo = (3) × (6) × 0,66

 

6 431 081 164

8. Prednost Združenega kraljestva (12)

 

747 129 835

9. Osnovno nadomestilo za Združeno kraljestvo = (7) – (8)

 

5 683 951 329

10. Nepričakovani dobiček iz tradicionalnih lastnih sredstev (13)

 

–1 390 778

11. Popravek za Združeno kraljestvo = (9) – (10)

 

5 685 342 107


TABELA 6

Izračun financiranja popravka za Združeno kraljestvo, ki znaša –5 685 342 107 EUR (poglavje 1 5)

Država članica

Odstotni delež osnove za BND

Deleži brez Združenega kraljestva

Deleži brez Nemčije, Nizozemske, Avstrije, Švedske in Združenega kraljestva

Tri četrtine deleža Nemčije, Nizozemske, Avstrije in Švedske iz stolpca 2

Stolpec 4, razdeljen v skladu s stolpcem 3

Finančni razdelitveni ključ

Finančni razdelitveni ključ, uporabljen za popravek

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (2) + (4) + (5)

(7)

Belgija

2,82

3,41

5,35

 

1,45

4,86

276 481 607

Češka republika

0,90

1,08

1,70

 

0,46

1,55

87 907 884

Danska

1,89

2,29

3,59

 

0,97

3,26

185 473 457

Nemčija

20,58

24,86

0,00

–18,65

0,00

6,22

353 367 227

Estonija

0,09

0,11

0,17

 

0,05

0,15

8 708 506

Grčija

1,71

2,06

3,24

 

0,88

2,94

167 352 113

Španija

8,12

9,81

15,39

 

4,18

13,99

795 549 465

Francija

15,89

19,20

30,10

 

8,18

27,37

1 556 284 347

Irska

1,28

1,54

2,42

 

0,66

2,20

125 185 555

Italija

13,04

15,75

24,70

 

6,71

22,47

1 277 226 814

Ciper

0,12

0,15

0,23

 

0,06

0,21

12 000 958

Latvija

0,12

0,14

0,22

 

0,06

0,20

11 481 655

Litva

0,19

0,23

0,36

 

0,10

0,33

18 567 925

Luksemburg

0,23

0,28

0,44

 

0,12

0,40

22 659 522

Madžarska

0,82

0,99

1,55

 

0,42

1,41

80 099 874

Malta

0,04

0,05

0,08

 

0,02

0,07

4 050 597

Nizozemska

4,39

5,30

0,00

–3,98

0,00

1,33

75 368 185

Avstrija

2,24

2,70

0,00

–2,03

0,00

0,68

38 417 348

Poljska

2,16

2,61

4,10

 

1,11

3,73

211 916 106

Portugalska

1,29

1,56

2,44

 

0,66

2,22

126 273 555

Slovenija

0,26

0,32

0,50

 

0,14

0,46

25 885 085

Slovaška

0,36

0,43

0,67

 

0,18

0,61

34 814 584

Finska

1,46

1,76

2,76

 

0,75

2,51

142 577 207

Švedska

2,78

3,36

0,00

–2,52

0,00

0,84

47 692 531

Združeno kraljestvo

17,24

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0

Skupaj

100,00

100,00

100,00

–27,17

27,17

100,00

5 685 342 107

Izračuni so narejeni na 15 decimalnih mest.

TABELA 7

Povzetek financiranja splošnega proračuna z lastnimi sredstvi in z državami članicami

Država članica

Neto kmetijske dajatve (75 %)

Neto prelevmani za sladkor in izoglukozo (75 %)

Neto carine (75 %)

Skupna neto tradicionalna lastna sredstva (75 %)

Lastna sredstva iz DDV po enotni stopnji

Lastna sredstva iz BND, brez rezerv

Lastna sredstva iz BND, rezerve

Popravek za DDV Združenega kraljestva

Lastna sredstva skupaj (14)

Udeležba v skupnem financiranju (v %)

 

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (2) + (3)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9) = (4) + (5) + (6) + (7) + (8)

(10)

Belgija

10 800 000

33 600 000

1 441 900 000

1 486 300 000

405 521 510

2 195 871 185

12 926 722

276 481 607

4 377 101 024

4,04

Češka republika

2 600 000

6 500 000

158 800 000

167 900 000

153 958 679

698 181 668

4 110 078

87 907 884

1 112 058 309

1,03

Danska

15 800 000

19 100 000

226 400 000

261 300 000

253 752 598

1 473 066 601

8 671 694

185 473 457

2 182 264 350

2,01

Nemčija

115 500 000

159 900 000

2 517 300 000

2 792 700 000

3 033 122 558

16 007 961 284

94 236 160

353 367 227

22 281 387 229

20,56

Estonija

400 000

0

16 900 000

17 300 000

15 251 761

69 164 663

407 160

8 708 506

110 832 090

0,10

Grčija

7 300 000

4 100 000

191 300 000

202 700 000

293 094 419

1 329 143 328

7 824 442

167 352 113

2 000 114 302

1,85

Španija

38 000 000

16 600 000

1 101 900 000

1 156 500 000

1 393 296 470

6 318 409 993

37 195 410

795 549 465

9 700 951 338

8,95

Francija

58 900 000

153 000 000

1 027 300 000

1 239 200 000

2 590 795 331

12 360 315 727

72 763 088

1 556 284 347

17 819 358 493

16,44

Irska

400 000

4 700 000

149 900 000

155 000 000

219 245 440

994 248 250

5 852 972

125 185 555

1 499 532 217

1,38

Italija

58 900 000

21 100 000

1 333 100 000

1 413 100 000

1 961 508 487

10 143 986 035

59 715 930

1 277 226 814

14 855 537 266

13,71

Ciper

1 900 000

0

38 200 000

40 100 000

21 018 043

95 313 964

561 098

12 000 958

168 994 063

0,16

Latvija

400 000

600 000

19 700 000

20 700 000

17 783 998

91 189 559

536 818

11 481 655

141 692 030

0,13

Litva

1 300 000

1 000 000

32 000 000

34 300 000

32 519 191

147 470 106

868 132

18 567 925

233 725 354

0,22

Luksemburg

100 000

0

13 800 000

13 900 000

39 685 065

179 966 374

1 059 432

22 659 522

257 270 393

0,24

Madžarska

3 200 000

5 300 000

130 400 000

138 900 000

125 093 071

636 168 923

3 745 018

80 099 874

984 006 886

0,91

Malta

1 200 000

0

9 000 000

10 200 000

7 094 069

32 170 638

189 384

4 050 597

53 704 688

0,05

Nizozemska

170 000 000

37 400 000

1 209 300 000

1 416 700 000

730 414 741

3 414 269 646

20 099 228

75 368 185

5 656 851 800

5,22

Avstrija

4 000 000

15 200 000

186 100 000

205 300 000

335 565 053

1 740 352 178

10 245 158

38 417 348

2 329 879 737

2,15

Poljska

20 900 000

30 500 000

217 900 000

269 300 000

371 142 179

1 683 079 303

9 908 004

211 916 106

2 545 345 592

2,35

Portugalska

19 900 000

1 900 000

93 900 000

115 700 000

221 150 923

1 002 889 359

5 903 840

126 273 555

1 471 917 677

1,36

Slovenija

100 000

500 000

31 100 000

31 700 000

45 334 198

205 584 424

1 210 240

25 885 085

309 713 947

0,29

Slovaška

600 000

5 200 000

46 800 000

52 600 000

51 185 130

276 504 256

1 627 734

34 814 584

416 731 704

0,38

Finska

3 000 000

3 600 000

100 200 000

106 800 000

216 537 712

1 132 376 163

6 666 106

142 577 207

1 604 957 188

1,48

Švedska

8 700 000

8 800 000

313 700 000

331 200 000

392 596 472

2 160 529 168

12 718 670

47 692 531

2 944 736 841

2,72

Združeno kraljestvo

219 600 000

27 600 000

2 298 500 000

2 545 700 000

2 957 654 699

13 412 561 799

78 957 482

–5 685 342 107

13 309 531 873

12,28

Skupaj

763 500 000

556 200 000

12 905 400 000

14 225 100 000

15 884 321 797

77 800 774 594

458 000 000

0

108 368 196 391

100,00

B. SPLOŠNI IZKAZ PRIHODKOV PO PRORAČUNSKIH POSTAVKAH

PRIHODKI

NASLOV 1

LASTNA SREDSTVA

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2006

Sprememba proračuna št. 2

Novi znesek

1 0

KMETIJSKE DAJATVE, DOLOČENE S STRANI INSTITUCIJ EVROPSKIH SKUPNOSTI NA PODLAGI TRGOVINE Z DRŽAVAMI NEČLANICAMI V OKVIRU SKUPNE KMETIJSKE POLITIKE (ČLEN 2(1)(A) SKLEPA 2000/597/ES, EURATOM)

763 500 000

 

763 500 000

1 1

PRELEVMANI IN DRUGE DAJATVE, DOLOČENE NA PODLAGI SKUPNE ORGANIZACIJE TRGA S SLADKORJEM (ČLEN 2(1)(A) SKLEPA 2000/597/ES, EURATOM)

556 200 000

 

556 200 000

1 2

CARINE IN DRUGE DAJATVE, DOLOČENE NA PODLAGI ČLENA 2(1)(B) SKLEPA 2000/597/ES, EURATOM

12 905 400 000

 

12 905 400 000

1 3

LASTNA SREDSTVA IZ DAVKA NA DODANO VREDNOST V SKLADU S ČLENOM 2(1)(C) SKLEPA 2000/597/ES, EURATOM

15 884 321 797

 

15 884 321 797

1 4

LASTNA SREDSTVA IZ BRUTO DOMAČEGA DOHODKA V SKLADU S ČLENOMA 2(1)(D) IN 6 SKLEPA 2000/597/ES, EURATOM

80 668 854 185

–2 410 079 591

78 258 774 594

1 5

POPRAVKI PRORAČUNSKIH NEURAVNOTEŽENOSTI

0

 

0

 

Naslov 1 – Seštevek

110 778 275 982

–2 410 079 591

108 368 196 391

POGLAVJE 1 4 —
LASTNA SREDSTVA IZ BRUTO DOMAČEGA DOHODKA V SKLADU S ČLENOMA 2(1)(D) IN 6 SKLEPA 2000/597/ES, EURATOM

Naslov

Poglavje

Člen

Postavka

Postavka

Proračun 2006

Sprememba proračuna št. 2

Novi znesek

1 4

LASTNA SREDSTVA IZ BRUTO DOMAČEGA DOHODKA V SKLADU S ČLENOMA 2(1)(d) IN 6 SKLEPA 2000/597/ES, EURATOM

1 4 0

Lastna sredstva iz bruto domačega dohodka v skladu s členoma 2(1)(d) in 6 Sklepa 2000/597/ES, Euratom

1 4 0 0

Lastna sredstva iz bruto domačega dohodka v skladu s členom 2(1)(d) Sklepa 2000/597/ES, Euratom, z izjemo tistih, ki ustrezajo rezervi jamstev za posojila in rezervi za nujno pomoč

80 210 854 185

–2 410 079 591

77 800 774 594

1 4 0 2

Lastna sredstva iz bruto domačega dohodka v skladu s členoma 2(1)(d) in 6 Sklepa 2000/597/ES, Euratom za rezervo za posojila in jamstva za posojila

229 000 000

 

229 000 000

1 4 0 3

Lastna sredstva iz bruto domačega dohodka v skladu s členoma 2(1)(d) in 6 Sklepa 2000/597/ES, Euratom za rezervo za nujno pomoč

229 000 000

 

229 000 000

 

Člen 1 4 0 – Vmesni seštevek

80 668 854 185

–2 410 079 591

78 258 774 594

 

Poglavje 1 4 – Seštevek

80 668 854 185

–2 410 079 591

78 258 774 594

1 4 0
Lastna sredstva iz bruto domačega dohodka v skladu s členoma 2(1)(d) in 6 Sklepa 2000/597/ES, Euratom

1 4 0 0
Lastna sredstva iz bruto domačega dohodka v skladu s členom 2(1)(d) Sklepa 2000/597/ES, Euratom, z izjemo tistih, ki ustrezajo rezervi jamstev za posojila in rezervi za nujno pomoč

Proračun 2006

Sprememba proračuna št. 2

Novi znesek

80 210 854 185

–2 410 079 591

77 800 774 594

Opombe

Stopnja, ki se bo uporabila za bruto nacionalni dohodek (BND) držav članic za finančno leto, je 0,7018 % (brez rezerv za jamstva za posojila in rezerv za pomoč v nujnih primerih).

Pravna podlaga

Sklep Sveta 2000/597/ES, Euratom z dne 29. septembra 2000 o sistemu virov lastnih sredstev Skupnosti (UL L 253, 7.10.2000, str. 42), zlasti člen 2(1)(d).

Država članica

Proračun 2006

Sprememba proračuna št.2

Novi znesek

Belgija

2 263 893 956

–68 022 771

2 195 871 185

Češka republika

719 809 646

–21 627 978

698 181 668

Danska

1 518 698 637

–45 632 036

1 473 066 601

Nemčija

16 503 849 158

– 495 887 874

16 007 961 284

Estonija

71 307 217

–2 142 554

69 164 663

Grčija

1 370 316 970

–41 173 642

1 329 143 328

Španija

6 514 139 033

– 195 729 040

6 318 409 993

Francija

12 743 208 376

– 382 892 649

12 360 315 727

Irska

1 025 047 653

–30 799 403

994 248 250

Italija

10 458 222 157

– 314 236 122

10 143 986 035

Ciper

98 266 560

–2 952 596

95 313 964

Latvija

94 014 391

–2 824 832

91 189 559

Litva

152 038 373

–4 568 267

147 470 106

Luksemburg

185 541 296

–5 574 922

179 966 374

Madžarska

655 875 896

–19 706 973

636 168 923

Malta

33 167 206

– 996 568

32 170 638

Nizozemska

3 520 035 451

– 105 765 805

3 414 269 646

Avstrija

1 794 264 074

–53 911 896

1 740 352 178

Poljska

1 735 217 024

–52 137 721

1 683 079 303

Portugalska

1 033 956 443

–31 067 084

1 002 889 359

Slovenija

211 952 932

–6 368 508

205 584 424

Slovaška

285 069 688

–8 565 432

276 504 256

Finska

1 167 454 435

–35 078 272

1 132 376 163

Švedska

2 227 457 130

–66 927 962

2 160 529 168

Združeno kraljestvo

13 828 050 483

– 415 488 684

13 412 561 799

Postavka 1 4 0 0 – Skupaj

80 210 854 185

–2 410 079 591

77 800 774 594

NASLOV 3

PRESEŽKI, NEPORABLJENA SREDSTVA IN POPRAVKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2006

Sprememba proračuna št. 2

Novi znesek

3 0

RAZPOLOŽLJIVI PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA

p.m.

2 410 079 591

2 410 079 591

3 1

STANJE SREDSTEV IN POPRAVKI STANJA SREDSTEV NA OSNOVI DDV IN FINANČNIH PRISPEVKOV IZ PRETEKLIH PRORAČUNSKIH LET NA PODLAGI UPORABE ČLENA 10(4), (5), (6) IN (9) UREDBE (ES, EURATOM) ŠT. 1150/2000

p.m.

 

p.m.

3 2

STANJE SREDSTEV IN POPRAVKI STANJA SREDSTEV NA OSNOVI BRUTO DOMAČEGA DOHODKA/PROIZVODA ZA PREJŠNJA PRORAČUNSKA LETA KOT REZULTAT UPORABE ČLENA 10(7) DO (9) UREDBE (ES, EURATOM) ŠT. 1150/2000

p.m.

 

p.m.

3 3

NADOMESTILA DRŽAVAM ČLANICAM

p.m.

 

p.m.

3 4

POPRAVEK, KI SE NANAŠA NA NEUDELEŽBO NEKATERIH DRŽAV ČLANIC NA PODROČJU PRAVOSODJA IN NOTRANJIH ZADEV

p.m.

 

p.m.

3 5

REZULTAT DOKONČNEGA IZRAČUNA FINANCIRANJA POPRAVKA PRORAČUNSKIH NEURAVNOTEŽENOSTI ZA ZDRUŽENO KRALJESTVO

p.m.

 

p.m.

 

Naslov 3 – Seštevek

p.m.

2 410 079 591

2 410 079 591

POGLAVJE 3 0 —
RAZPOLOŽLJIVI PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA

Naslov

Poglavje

Člen

Postavka

Postavka

Proračun 2006

Sprememba proračuna št. 2

Novi znesek

3 0

RAZPOLOŽLJIVI PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA

3 0 0

Razpoložljivi presežek iz prejšnjega proračunskega leta

p.m.

2 410 079 591

2 410 079 591

 

Člen 3 0 0 – Vmesni seštevek

p.m.

2 410 079 591

2 410 079 591

3 0 1

Lastna presežna sredstva, ki izhajajo iz prenosa sredstev iz poglavij Jamstvenega oddelka EKUJS

p.m.

 

p.m.

 

Člen 3 0 1 – Vmesni seštevek

p.m.

 

p.m.

3 0 2

Lastna presežna sredstva, ki izhajajo iz povračila presežka iz Jamstvenega sklada za zunanje ukrepe

p.m.

 

p.m.

 

Člen 3 0 2 – Vmesni seštevek

p.m.

 

p.m.

 

Poglavje 3 0 – Seštevek

p.m.

2 410 079 591

2 410 079 591

3 0 0
Razpoložljivi presežek iz prejšnjega proračunskega leta

Proračun 2006

Sprememba proračuna št. 2

Novi znesek

p.m.

2 410 079 591

2 410 079 591

Opombe

Člen 15 Finančne uredbe določa, da se bilanca vsakega proračunskega leta, presežek ali primanjkljaj, vnese v proračun za naslednje proračunsko leto kot prihodek ali odhodek.

Ustrezne načrte takih prihodkov ali odhodkov se vnese v proračun med proračunskim postopkom in, kjer je to primerno, v pisni predlog spremembe predhodnega predloga proračuna, predložen v skladu s členom 34 Finančne uredbe. Pripravijo se v skladu z načeli iz člena 15 Uredbe (ES, Euratom) št. 1150/2000.

Po zaprtju računov za vsako proračunsko leto se vsa odstopanja od načrtov vnesejo v proračun za naslednje proračunsko leto s spremembo proračuna.

Primanjkljaj se vnese v postavko 27 02 01 izkaza odhodkov v oddelku III „Komisija“.

Pravna podlaga

Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 1150/2000 z dne 22. maja 2000 o izvajanju Sklepa 94/728/ES, Euratom o sistemu virov lastnih sredstev Skupnosti (UL L 130, 31.5.2000, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES, Euratom) št. 2028/2004 (UL L 352, 27.11.2004, str. 1).

Sklep Sveta 2000/597/ES, Euratom z dne 29. septembra 2000 o sistemu virov lastnih sredstev Skupnosti (UL L 253, 7.10.2000, str. 42), zlasti člen 7.

Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL L 248, 16.9.2002, str. 1), zlasti člen 15.


(1)  Vključno s spremembama proračuna št. 1 in 2/2006.

(2)  Številke v tem stolpcu ustrezajo številkam proračuna za leto 2005 (UL L 60, 8.3.2005) in sprememb proračunov št. 1 do 8/2005.

(3)  Tretji odstavek člena 268 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti se glasi: „Prihodki in odhodki, prikazani v proračunu, morajo biti uravnoteženi.“

(4)  Vključno s spremembama proračuna št. 1 in 2/2006.

(5)  Številke v tem stolpcu ustrezajo številkam proračuna za leto 2005 (UL L 60, 8.3.2005) in sprememb proračunov št. 1 do 8/2005.

(6)  Lastna sredstva za proračun za leto 2006 se določijo na podlagi proračunskih napovedi, sprejetih na 133. zasedanju Svetovalnega odbora za lastna sredstva z dne 8. aprila 2005.

(7)  Tretji odstavek člena 268 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti se glasi: „Prihodki in odhodki, prikazani v proračunu, morajo biti uravnoteženi.“

(8)  Osnova, ki jo je treba uporabiti, ne presega 50 % BND.

(9)  Izračun stopnje: (78 258 774 594) / (110 860 880 000) = 0,705918756859949 %.

(10)  Zaokroženi odstotki.

(11)  Znesek predpristopnih odhodkov (PAE) ustreza plačilom, izvedenim 10 novim državam članicam (ki so vstopile v EU 1. maja 2004) v skladu z odobritvami za leto 2003, kakor so bile prilagojene z uporabo deflatorja za BNP EU za leto 2004. Ta znesek se odšteje od skupnih dodeljenih odhodkov za zagotovitev, da odhodki, ki so neznižani pred širitvijo, ostanejo taki tudi po širitvi.

(12)  „Ugodnost za Združeno kraljestvo“ ustreza učinkom za Združeno kraljestvo, ki izhajajo iz prehoda na limitiran DDV in uvedbe lastnih sredstev na podlagi BNP/BND.

(13)  Ti nepričakovani dobički ustrezajo neto dobičkom Združenega kraljestva, ki izhajajo iz povečanja – od 10 % na 25 % s 1. januarjem 2001 – v odstotku tradicionalnih lastnih sredstev, ki jih zadržijo države članice, da krijejo stroške za zbiranje tradicionalnih lastnih sredstev (TLS).

(14)  Lastna sredstva skupaj kot odstotek BND: (108 368 196 391) / (11 086 088 000 000) = 0,98 %; zgornja meja lastnih sredstev kot odstotek BND: 1,24 %.