30.12.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 347/7


UREDBA SVETA (ES) št. 2174/2005

z dne 21. decembra 2005

o izvajanju Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Japonsko v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 133 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

S Sklepom 2005/958/ES z dne 21. decembra 2005 o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Japonsko v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII GATT 1994 (1) je Svet v imenu Skupnosti odobril navedeni sporazum, z namenom sklenitve pogajanj, začetih v skladu s členom XXIV:6 GATT 1994 –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za navedeno obdobje se uporabljajo stopnje dajatev, ki so prikazane v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. decembra 2005

Za Svet

Predsednik

B. BRADSHAW


(1)  Glej stran 75 tega Uradnega lista.


PRILOGA

Ne glede na pravila za razlago kombinirane nomenklature velja, da je opis poimenovanja izdelkov zgolj okviren, saj so ugodnosti v okviru te priloge določene z oznakami KN, veljavnimi v času sprejetja te uredbe. Kadar so navedene oznake ex KN, se ugodnosti določi s hkratno uporabo oznake KN in ustreznega poimenovanja.

Drugi del

Preglednica carin

Oznaka KN

Poimenovanje blaga

Stopnja dajatve

3702 32 19

Fotografski filmi v zvitkih, za barvno fotografijo; drugi

Nižja stopnja dajatve 1,3 % (1)

8525 40 19

Elektronski fotoaparati, drugi

Nižja stopnja dajatve 1,2 % (1)

8525 40 99

Elektronski fotoaparati, druge video snemalne kamere, drugi

Nižja stopnja dajatve 12,5 % (1)


(1)  Zgoraj navedene nižje stopnje je treba, glede na to, kar nastopi prej, uporabljati štiri leta oziroma dokler izvajanje razvojne agende iz Dohe ne doseže zgornjih tarifnih stopenj.