24.12.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 342/104


Popravek Uredbe Komisije (ES) št. 2134/2005 z dne 22. decembra 2005 o določitvi izvoznih nadomestil za proizvode, predelane iz žit in riža

( Uradni list Evropske unije L 340 z dne 23. decembra 2005 )

Stran 53, Priloga, drugi del tabele, zadnja vrstica, drugi stolpec „Namembna država“, pod oznako proizvoda „2106 90 55 9000“:

namesto:

„C10“,

se glasi:

„C14“.