20.12.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 333/38


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2088/2005

z dne 19. decembra 2005

o določitvi obsega, v katerem se lahko sprejmejo zahtevki za uvozna dovoljenja, vloženi decembra 2005, za nekatere proizvode iz prašičjega mesa v skladu z režimom, predvidenim v Uredbi Sveta (ES) št. 774/94 o odprtju in uvedbi upravljanja nekaterih tarifnih kvot Skupnosti za prašičje meso in nekatere druge kmetijske proizvode

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1432/94 z dne 22. junija 1994 o določitvi podrobnih pravil za uporabo uvoznega režima v sektorju prašičjega mesa, predvidenega v Uredbi Sveta (ES) št. 774/94 o odprtju in uvedbi upravljanja nekaterih tarifnih kvot Skupnosti za prašičje meso in za nekatere druge kmetijske proizvode (1), in zlasti člena 4(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Zahtevki za uvozna dovoljenja, vloženi za prvo četrtletje leta 2006, zajemajo količine, manjše od razpoložljivih količin, zaradi česar se jim lahko v celoti ugodi.

(2)

Potrebno je določiti količino, razpoložljivo v naslednjem obdobju.

(3)

Izvajalce je primerno opozoriti na dejstvo, da se lahko dovoljenja uporabljajo samo za proizvode, ki so v skladu z vsemi veterinarskimi predpisi, trenutno veljavnimi v Skupnosti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Zahtevkom za uvozna dovoljenja, vloženim za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2006 v skladu z Uredbo (ES) št. 1432/94 se ugodi, kakor je določeno v Prilogi I.

2.   Za obdobje od 1. aprila do 30. junija 2006 se zahtevki lahko vložijo v skladu z Uredbo (ES) št. 1432/94 za skupno količino, kakor je določena v Prilogi II.

3.   Dovoljenja se lahko uporabijo samo za proizvode, ki so v skladu z vsemi veterinarskimi pravili, trenutno veljavnimi v Skupnosti.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 1. januarja 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. decembra 2005

Za Komisijo

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 156, 23.6.1994, str. 14. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 341/2005 (UL L 53, 26.2.2005, str. 28).


PRILOGA I

Skupina

Odstotek odobritve uvoznih dovoljenj, vloženih za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2006

1


PRILOGA II

(t)

Skupina

Skupna razpoložljiva količina v obdobju od 1. aprila do 30. junija 2006

1

3 500,0