29.10.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 288/23


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1785/2005

z dne 28. oktobra 2005

o spremembah Uredbe (EGS) št. 1609/88 glede zadnjega datuma, do katerega mora biti maslo uskladiščeno in pripravljeno za prodajo v skladu z Uredbo (EGS) št. 3143/85 in Uredbo (ES) št. 2571/97

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za mleko in mlečne proizvode (1), in zlasti člena 10 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 1 Uredbe Komisije (ES) št. 2571/97 z dne 15. decembra 1997 o prodaji masla po znižanih cenah in o dodelitvi pomoči za smetano, maslo in zgoščeno maslo za izdelavo peciva, sladoleda in drugih živil (2) mora biti maslo, namenjeno za prodajo, uskladiščeno pred določenim datumom.

(2)

Glede na gibanja na trgu masla in razpoložljive količine zalog je treba spremeniti datum iz člena 1 Uredbe Komisije (EGS) št. 1609/88 (3) glede masla iz Uredbe (ES) št. 2571/97.

(3)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Drugi pododstavek člena 1 Uredbe (EGS) št. 1609/88 se nadomesti z naslednjim besedilom:

»Maslo iz člena 1(1)(a) Uredbe (ES) št. 2571/97 mora biti uskladiščeno do 1. januarja 2004.«

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. oktobra 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

(2)  UL L 350, 20.12.1997, str. 3. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2250/2004 (UL L 381, 28.12.2004, str. 25).

(3)  UL L 143, 10.6.1988, str. 23. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1931/2004 (UL L 333, 9.11.2004, str. 3).